daigai

Active Member
Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết Nối

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

NỘI DUNG
1. ĐẶT VẤN ĐỀ
2. XÁC ĐỊNH NỘI HÀM VÀ PHÂN TÍCH TIÊU CHÍ
3. VÍ DỤ MINH HỌA (3)


ĐẶT VẤN ĐỀ
• Khi triển khai hoạt động TĐG, ĐGN tại một số địa
phương đã gặp khó khăn khi xác định đúng, đủ nội
hàm (yêu cầu) chỉ báo, tiêu chí của tiêu chuẩn đánh
giá CSGD.

• Do vậy, Cục QLCL ban hành “Hướng dẫn xác định
nội hàm, tìm tiêu chí”. Văn bản này hỗ trợ nhà
trường xác định đúng, đủ nội hàm chỉ báo, tiêu chí.
Tuy nhiên, không ít nhà trường đã vận dụng máy
móc trong việc xác định nội hàm và “lệ thuộc” các
minh chứng được gợi ý trong văn bản.


ĐẶT VẤN ĐỀ
• Kết quả, việc xây dựng các Phiếu đánh giá tiêu chí
không đúng, đủ nội hàm, MC ít “đặc thù” của từng
nhà trường, nên đơn điệu trong việc mô tả hiện
trạng (trả lời đạt hay không đạt các yêu cầu), xác
định điểm mạnh, điểm yếu, kế hoạch cải tiến chất
lượng không phù hợp.
• Do vậy, ngoài việc xác định nội hàm, phải chú ý đến
việc phân tích tiêu chí, tìm MC từng tiêu chí.


XÁC ĐỊNH NỘI HÀM
VÀ PHÂN TÍCH TIÊU CHÍ
1. Các mức đánh giá
•Đánh giá theo 4 Mức (1, 2, 3 và 4)
•Tiêu chí đánh giá được công nhận đạt khi tất cả các chỉ
báo trong tiêu chí đạt yêu cầu. Chỉ báo được công nhận
đạt khi tất cả các nội hàm đạt yêu cầu.
Ví dụ: Tiêu chí 2.2: Đối với giáo viên
Mức 1: Nếu 3 chỉ báo (a, b, c) đều đạt, thì Tiêu chí 2.2
đạt yêu cầu (Mức 1)


XÁC ĐỊNH NỘI HÀM
VÀ PHÂN TÍCH TIÊU CHÍ
Mức 2: Nếu 3 chỉ báo (a, b, c) đều đạt, thì tiêu chí 2.2
đạt yêu cầu (Mức 2)
Mức 3: Nếu 2 chỉ báo (a, b) có chỉ báo a đạt, chỉ báo b
không đạt, thì tiêu chí 2.2 không đạt yêu cầu (Mức 3)
Tổng hợp: Tiêu chí 2.2 đạt Mức 2


XÁC ĐỊNH NỘI HÀM
VÀ PHÂN TÍCH TIÊU CHÍ
Chỉ báo c (Mức 2) có 3 nội hàm:
•Có khả năng tổ chức các hoạt động trải nghiệm, hướng
nghiệp, định hướng phân luồng cho HS (Đạt)
•Có khả năng hướng dẫn nghiên cứu khoa học (Đạt)
•Giáo viên bị kỷ luật từ hình thức cảnh cáo trở lên
(Không đạt)
Kết luận: Chỉ báo c: Không đạt


XÁC ĐỊNH NỘI HÀM
VÀ PHÂN TÍCH TIÊU CHÍ
2. Nội hàm chỉ báo, tiêu chí đạt hay không yêu cầu theo
nguyên tắc trong chu kỳ 5 năm. Tuy nhiên, có những nội
hàm chỉ báo, tiêu chí được đánh giá đạt hay không đạt yêu
cầu tại thời điểm TGĐ nhà trường.
Ví dụ: Chỉ báo a (Mức 2) Tiêu chí 2.2: Đối với GV
Trong 05 năm liên tiếp tính đến thời điểm đánh giá, tỷ lệ giáo
viên trên chuẩn trình độ đào tạo được duy trì ổn định và tăng
dần theo lộ trình phù hợp.
...


XÁC ĐỊNH NỘI HÀM
VÀ PHÂN TÍCH TIÊU CHÍ
Có những nội hàm chỉ báo, tiêu chí được đánh giá đạt
hay không đạt yêu cầu tại thời điểm TGĐ nhà trường.
Ví dụ: Tiêu chuẩn 3: CSVC và thiết bị dạy học
1. Tiêu chí 3.1: Khuôn viên, khu sân chơi, bãi tập
2. Tiêu chí 3.2: Phòng học, phòng học bộ môn và khối
phục vụ học tập
...


XÁC ĐỊNH NỘI HÀM
VÀ PHÂN TÍCH TIÊU CHÍ
3. Chỉ báo, tiêu chí có nội hàm “theo quy định” (60):
Khi xác định nội hàm, phải xem xét theo những quy định
nào ? Tính hiệu lực của văn bản này trong chu kỳ đánh giá 5
năm ?
4. Hướng dẫn xác định nội hàm và gợi ý tìm MC:
•Trường THCS, THPT và trường PT có nhiều cấp học;
•Trường tiểu học.


XÁC ĐỊNH NỘI HÀM
VÀ PHÂN TÍCH TIÊU CHÍ
5. Phân tích tiêu chí (Phụ lục 4a và 4b)
•Xác định đúng, đủ nội hàm chỉ báo, tiêu chí trong điều kiện cụ
thể của nhà trường
•Mỗi chỉ báo có một hay nhiều nội hàm, nên phải xác định đúng,
đủ nội hàm;
•Trong mỗi tiêu chí, chỉ báo thường có những từ, cụm từ có ý
nghĩa như là “từ khóa”, nên chú ý những từ này để xác định
đúng, đủ nội hàm.


XÁC ĐỊNH NỘI HÀM
VÀ PHÂN TÍCH TIÊU CHÍ
6. Nhà trường có thể tự đặt ra và trả lời câu hỏi:
•Nhà trường có hay không lập kế hoạch thực hiện các
yêu cầu ?
•Nhà trường đã thực hiện, đã hoàn thành, đã đạt được
yêu cầu chưa ?


XÁC ĐỊNH NỘI HÀM
VÀ PHÂN TÍCH TIÊU CHÍ
• Những yêu cầu đã đạt được của nhà trường so với các
trường khác cùng có điều kiện tương đồng, so với các
yêu cầu chung như thế nào ?
• Nhà trường đã thực hiện “vượt trên” yêu cầu như thế
nào ?
• Nhà trường rà soát, kiểm tra việc thực hiện yêu cầu

Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

 
Top