vienfmituytin

New Member
Một nhà quản lý hay nhân sự đảm nhận vị trí [/url] sẽ thực thi những công việc gì? Từ định nghĩa trên, chúng ta có thể xác định như sau:

- Đảm bảo: Thông qua các hoạt động kiểm tra khách quan các bằng chứng để đánh giá về tính tuân thủ, hiệu quả, hiệu suất kiểm soát, hạn chế tối đa những rủi ro không đáng.

- Tư vấn: Tư vấn xây dựng các quy trình; tư vấn kiểm soát dự án mới; tư vấn xác định, đánh giá, quản trị rủi ro;.v..v

- Độc lập: Báo cáo về mặt chuyên môn cho HĐQT, giám đốc KTNB,…; báo cáo hành chính cho tổng giám đốc.

- Khách quan: Người làm KTNB phải khách quan, trung thực và công bằng, không định kiến và tránh xung đột lợi ích.

- Hệ thống: Nắm và hiểu rõ phương pháp kiểm toán dựa trên rủi ro.

- Quy tắc: Tuân thủ các quy định về KTNB nói chung cũng như nhưng nguyên tắc, chuẩn mực KTNB được đề ra bởi doanh nghiệp mà mình đang làm việc.

Viện đào tạo Fmit
 
Top