daigai

Well-Known Member
Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết Nối
MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU 1
PHẦN I: TỔNG QUAN VỀ ĐẶC ĐIỂM KINH TẾ - KỸ THUẬT VÀ TỔ CHỨC BỘ MÁY QUẢN LÍ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH VÀ XUẤT NHẬP KHẨU LẠNG SƠN. 3
1.1. LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH VÀ XNK LẠNG SƠN 3
1.1.1.Quá trình thành lập và phát triển của Công ty Du lịch và XNK Lạng Sơn. 3
1.1.2. Giai đoạn hình thành và phát triển của Công ty cổ phần Du lịch và XNK Lạng Sơn. 4
1.2. ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT – KINH DOANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH VÀ XNK LẠNG SƠN. 6
1.2.1. Chức năng, nhiệm vụ của Công ty cổ phần du lịch và XNK Lạng Sơn. 6
1.2.2. Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần du lịch và XNK Lạng Sơn. 6
1.2.3. Đặc điểm quy trình công nghệ sản xuất sản phẩm của Công ty cổ phần Du lịch và XNK Lạng Sơn. 7
1.3.TỔ CHỨC BỘ MÁY QUẢN LÍ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT – KINH DOANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH VÀ XNK LẠNG SƠN. 9
1.4. TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH VÀ KẾT QUẢ KINH DOANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH VÀ XNK LẠNG SƠN. 14
PHẦN 2: TỔ CHỨC BỘ MÁY KẾ TOÁN VÀ HỆ THỐNG KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH VÀ XNK LẠNG SƠN 19
2.1. TỔ CHỨC BỘ MÁY KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH VÀ XNK LẠNG SƠN. 19
2.1.1. Chức năng của phòng tài chính – kế toán 19
2.1.2. Hình thức tổ chức bộ máy kế toán của Công ty 19
2.1.3. Chức năng, nhiệm vụ của từng cán bộ 21
2.2. TỔ CHỨC BỘ MÁY KẾ TOÁN VÀ HỆ THỐNG KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH VÀ XNK LẠNG SƠN. 22
2.2.1. Các chính sách kế toán chung 22
2.2.2. Tổ chức vận dụng hệ thống chứng từ kế toán. 22
2.2.3.Tổ chức vận dụng hệ thống tài khoản kế toán 26
2.2.4. Tổ chức hệ thống báo cáo kế toán 26
2.2.5. Tổ chức hệ thống báo cáo kế toán 27
2.3. TỔ CHỨC KẾ TOÁN CÁC PHẦN HÀNH CỤ THỂ 28
2.3.1. Tổ chức hạch toán kế toán vốn bằng tiền và các khoản thanh toán 28
2.3.2. Tổ chức hạch toán kế toán thuế và TSCĐ 29
2.3.3. Tổ chức hạch toán kế toán tại các cơ sở 31
2.3.4.Tổ chức hạch toán kế toán tổng hợp 31
PHẦN 3: MỘT SỐ ĐÁNH GIÁ VỀ TÌNH HÌNH TỔ CHỨC HẠCH TOÁN KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH VÀ XNK LẠNG SƠN. 32
3.1. Đánh giá về tổ chức bộ máy kế toán tai Công ty cổ phần du lịch và XNK Lạng Sơn. 32
3.2. Đánh giá về tổ chức công tác kế toán tại Công ty cổ phần Du lịch và XNK Lạng Sơn. 32


LỜI MỞ ĐẦU
Từ khi thực hiện chính sách mở cửa, nền kinh tế Việt Nam đã có những bước tiến đáng kể trong việc ổn định và từng bước thâm nhập vào nền kinh tế thế giới. Năm 2006 đánh dấu một cột mốc lịch sử qua trọng khi Việt Nam trở thành thành viên của Tổ chức Thương mại thế giới WTO, một tiền đề to lớn cho sự phát triển kinh tế đất nước nới chung và các ngành nghề kinh doanh nói riêng. Theo những điều khoản đã ký kết, Việt Nam sẽ phải mở cửa thị trường ở hầu hết các lĩnh vực: công nghiệp, nông nghiệp, thương mại, dịch vụ, tài chính, ngân hàng… Điều này mang đến những thách thức cho các doanh nghiệp Việt Nam nhưng đồng thời cũng mang lại những cơ hội kinh doanh to lớn. Bên cạnh việc áp dụng các tiến bộ trong sản xuất để nâng cao chất lượng, hoàn thiện sản phẩm, mọi doanh nghiệp đều đặc biệt coi trọng đến tăng cường công tác quản lý để nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh nói riêng và hiệu quả quản lý nói chung. Các doanh nghiệp sử dụng hàng loạt các công cụ quản lý khác nhau, trong đó kế toán là một công cụ quản lý hữu hiệu. Vai trò của hạch toán kế toán ngày càng được coi trọng góp phần không nhỏ vào hiệu quả hoạt động của toàn doanh nghiệp. Trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế hiện nay, các doanh nghiệp Việt Nam không chỉ chịu sức ép cạnh tranh với các công ty trong nước mà gay gắt, quyết liệt hơn từ các tập đoàn đa quốc gia, những công ty hùng mạnh cả về vốn, thương hiệu và trình độ quản lý. Do vậy, để cạnh tranh được, các doanh nghiệp phải tìm được cho mình một hướng đi hợp lý để tồn tại và phát triển.Một trong số các giải pháp cần làm là tiết kiệm chi phí sản xuất, nâng cao hiệu quả quản lý…mà thông tin để làm cơ sở không thể khác hơn ngoài thông tin kế toán.Chính vì vậy, các doanh nghiệp muốn phát triển bền vững thì đòi hỏi phải có bộ máy kế toán tốt, hiệu quả.
Thực tế công tác hạch toán kế toán tại các doanh nghiệp rất đa dạng, tuỳ từng trường hợp vào quy mô,tính chất hoạt động, vào đặc điểm quá trình sản xuất kinh doanh và trình độ của nhân viên kế toán. Bắt nhịp với quá trình hội nhập, và sự thay đổi của các chế độ, chuẩn mực kế toán, đặt ra rất nhiều yêu cầu đối với bộ máy kế toán, đòi hỏi phải ngày càng hoàn thiện về tổ chức, nâng cao về trình độ nghiệp vụ để có thể vận dụng các quy định kế toán một cách linh hoạt, phù hợp với đặc thù của mỗi doanh nghiệp.
Sau một thời gian thực tập tại Công ty cổ phần Du lịch và XNK Lạng Sơn, em đã thu nhận được nhiều kinh nghiệm thực tế bổ ích. Trong giai đoạn thực tập tổng hợp này đã giúp em có được cái nhìn tổng quát về quá trình hình thành và phát triển, về các lĩnh vực hoạt động và cơ cấu tổ chức của công ty, bên cạnh đó giúp em có được những kinh nghiệm thực tế về cách thức tổ chức bộ máy kế toán, về việc vận dụng các chuẩn mực chế độ kế toán tại một doanh nghiệp hoạt động theo mô hình công ty liên doanh với đặc điểm kinh doanh đặc thù.Việc nghiên cứu tổng quát công tác hạch toán kế toán tại các phần hành đã tạo điều kiện cho em hiểu được đặc điểm đối tượng hạch toán và phương pháp kế toán áp dụng cho mỗi phần hành, qua đó giúp em lựa chọn được đề tài nghiên cứu sâu hơn trong giai đoạn thực tập chuyên đề.
Được sự hướng dẫn và giúp đỡ nhiệt tình của các anh chị phòng kế toán tại Công ty và Cô Nguyễn thị Lời, em đã hoàn thành Báo cáo thực tập tổng hợp với nội dung chính gồm 3 phần:
Phần 1: Tổng quan về đặc điểm kinh tế kỹ thuật và tổ chức bộ máy quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần Du lịch và XNK Lạng Sơn.
Phần 2: Tổ chức bộ máy kế toán và hệ thống kế toán tại Công ty cổ phần Du lịch và XNK Lạng Sơn.
Phần 3: Một số đánh giá về tình hình tổ chức hạch toán kế toán tại Công ty cổ phần Du lịch và XNK Lạng Sơn.
Mặc dù có nhiều cố gắng trong việc sưu tầm và nghiên cứu các tài liệu để hoàn thành báo cáo song do thời gian, trình độ và đặc biệt là kinh nghiệm còn nhiều hạn chế nên bài viết không tránh khỏi nhiều thiếu sót. Do vậy em rất mong được sự thông cảm và nhận được lời đóng góp của thầy cô giáo và các bạn quan tâm để hoàn thiện hơn kiến thức của mình.
PHẦN I: TỔNG QUAN VỀ ĐẶC ĐIỂM KINH TẾ
- KỸ THUẬT VÀ TỔ CHỨC BỘ MÁY QUẢN LÍ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH VÀ XUẤT NHẬP KHẨU LẠNG SƠN.
1.1. LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH VÀ XNK LẠNG SƠN
Tiền thân của Công ty cổ phần Du lịch và XNK Lạng Sơn là Công ty Du lịch và XNK Lạng Sơn, được thành lập theo quyết định số 99/UBQĐ ngày 14/4/1989 của UBND tỉnh Lạng Sơn, trực thuộc Sở Thương mại du lịch Lạng Sơn.
1.1.1.Quá trình thành lập và phát triển của Công ty Du lịch và XNK Lạng Sơn.
Trong giai đoạn này Công ty trải qua 3 giai đoạn chính:
Giai đoạn 1:
Ngày 14/4/1989 UBND tỉnh Lạng Sơn ban hành Quyết định số 99 – UB/QĐ về việc thành lập Công ty du lịch trực thuộc UBND tỉnh Lạng Sơn. Với bước đầu khởi sắc Công ty đã không ngừng vươn lên bằng chính sức mạnh của mình để phát huy vai trò chủ đạo của doanh nghiệp Nhà nước trong toàn ngành nói riêng và trong hệ thống doanh nghiệp Nhà nước nói chung.
Giai đoạn 2:
Ngày 19/8/1991 UBND tỉnh Lạng Sơn ban hành QĐ số 296 – UB/QĐ về việc sáp nhập Công ty ăn uống phục vụ của Sở thương mại và du lịch Lạng Sơn với Công ty du lịch thành lập Công ty du lịch phục vụ thuộc Sở thương mại và du lịch Lạng Sơn. Trong thời gian này họat động kinh doanh của Công ty chỉ chuyên kinh doanh khách sạn, nhà hàng, phục vụ khách du lịch, thực hiện các chuyến du lịch nội bộ trong nước, thăm quan du lịch.
Giai đoạn 3:
Thêm một dấu mốc lịch sử được hình thành đó là vào ngày 27/01/1994 UBND tỉnh Lạng Sơn ban hành QĐ số 36 UB/QĐ về việc bổ sung chức năng, nhiệm vụ xuất nhập khẩu và đổi tên Công ty du lịch và dịch vụ Lạng Sơn thành Công ty Du lịch và XNK Lạng Sơn.
Công ty du lịch và XNK Lạng Sơn là một doanh nghiệp Nhà nước có tư cách pháp nhân, hạch toán độc lập, được Nhà nước giao vốn, tài nguyên, đất đai và các nguồn lực khác. Trên cơ sở nguồn vốn và nguồn lực Nhà nước đã giao cho Công ty tiến hành sản xuất kinh doanh để đảm bảo hiệu quả cao nhất. Đồng thời, để đạt được mục tiêu không ngừng tăng trưởng lợi nhuận, mở rộng quy mô sản xuất kinh doanh, hoàn thành các chỉ tiêu xã hội mà Đảng và Nhà nước giao phó.
Trong giai đoạn này: từ việc nhận thức, vận dụng đường lối của Đản
- Hạch toán tổng hợp: Cuối tháng kế toán thuế của Công ty căn cứ vào các bảng kê khai thuế của các cơ sở đế đối chiếu và lập báo cáo thuế chung cho toàn Công ty.
2.3.3. Tổ chức hạch toán kế toán tại các cơ sở
- Chứng từ: Phiếu thu, phiếu chi, hoá đơn giá trị gia tăng, giấy để nghị tạm ứng, bảng tính lương…Các cơ sở hạch toán độc lập nên có đầy đủ các chứng từ theo quyết đinh 15/2006/QĐ –BTC
- Tài khoản: Bảng hệ thống các tài khoản được Công ty thống nhất chung và chi tiết cụ thể theo hoạt động của từng cơ sở, các cơ sở sẽ cụ thể hoá theo từng hoạt động của cơ sở mình.
- Hạch toán chi tiết: Hàng ngày căn cứ vào các phát sinh tại cơ sở, kế toán sẽ tiến hành ghi chép vào sổ sách có liên quan.
- Hạch toán tổng hợp: Hàng tháng kế toán tại các cơ sở nộp Báo cáo kinh doanh, Bảng tính lương và bảo hiểm, Bảng kê khai thuế lên Công ty.
2.3.4.Tổ chức hạch toán kế toán tổng hợp
Kế toán tổng hợp căn cứ vào các báo cáo của cơ sở gửi lên hàng tháng để tiến hành lập báo cáo tổng hợp của toàn Công ty.

PHẦN 3: MỘT SỐ ĐÁNH GIÁ VỀ TÌNH HÌNH TỔ CHỨC HẠCH TOÁN KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH VÀ XNK LẠNG SƠN.
3.1. Đánh giá về tổ chức bộ máy kế toán tai Công ty cổ phần du lịch và XNK Lạng Sơn.
- Bộ máy kế toán của Công ty là hợp lý và phù hợp với yêu cầu quản lý của Công ty và đúng với những quy định trong điều lệ tổ chức bộ máy kế toán Nhà nước, phù hợp với những chính sách, chế độ, thể lệ văn bản pháp quy về kế toán do Nhà nước ban hành.
- Do Công ty có nhiều cơ sở nên bộ máy kế toán của Công ty khá phức tạp và bị phân tán.
3.2. Đánh giá về tổ chức công tác kế toán tại Công ty cổ phần Du lịch và XNK Lạng Sơn.
* Ưu điểm:
- Công ty áp dụng hình thức kế toán tập trung và hạch toán theo hình thức: “Nhật ký – chứng từ” là phù hợp với điều kiện của Công ty.
- Công tác kế toán của Công ty được phân công trách nhiệm cụ thể đến từng cơ sở, từng người giúp cho công tác kế toán được rõ ràng và không bị trồng chéo côn việc lẫn nhau.
- Quy trình quản lý, luân chuyển chứng từ của Công ty chặt chẽ và đảm bảo phù hợp với quy định.
- Việc lưu trữ chứng từ, sổ sách khoa học, ngăn nắp, các viên kế toán nắm vững các nghiệp vụ, tương đối đều về chuyên môn chính. Chính điều này là cơ sở để giúp cho đội ngũ kế toán hoạt động phù hợp với tình hình thực tế sản xuất kinh doanh tại Công ty.
- Các khâu kế toán được phối hợp chặt chẽ, giúp cho công tác kế toán được tiến hành suôn sẻ, đảm bảo công tác kế toán của Công ty được kịp thời và đúng theo quy định.
- Công ty được trang bị máy vi tính đầy đủ tạo điều kiện cho công việc kế toán tiến hành kịp thời, phục vụ yêu cầu quản lý, đảm bảo số liệu chính xác, giúp cho nhân viên giảm nhẹ việc ghi chép thủ công. Đồng thời các tài liệu được lưu trữ trong máy vi tính sẽ dễ dàng và giảm bớt được một số sổ sách không cần thiết.
* Nhược điểm
Do bộ máy kế toán khá cồng kềnh, các cơ sở phải hạch toán báo sổ định kỳ lên Công ty nên việc luân chuyển chứng từ đôi khi không kịp thời.
- Do đặc điểm tình hình kinh doanh của Công ty nên không thể tập trung tất cả tại phòng kế toán của Công ty, do vậy công việc kế toán tại Công ty bị dồn vào ngày cuối tháng.
- Công tác kế toán tại cơ sở khá phức tạp và khó khăn khi phải làm việc như một kế toán tổng hợp đồng thời phải tiến hành hạch toán theo phương pháp báo sổ về Công ty.

Link Download bản DOC
Do Drive thay đổi chính sách, nên một số link cũ yêu cầu duyệt download. các bạn chỉ cần làm theo hướng dẫn.
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link để tải:

 

Các chủ đề có liên quan khác

Top