daigai

Well-Known Member
Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết Nối

Trường Đại Học Thương Mại Khoa Kinh Tế - Luật
1. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, CƠ CẤU TỔ CHỨC BỘ MÁY, CƠ SỞ VẬT
CHẤT KỸ THUẬT VÀ MẠNG LƯỚI KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP.
Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ Phần Tư Vấn và Đầu Tư Viễn Thông Tin Học.
Tên giao dịch: INFORMATIC TELECOMMUNICATION CONSULTANTS
AND INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY
Tên viết tắt: INCOM.,JSC
Địa chỉ trụ sở chính: Số nhà 15A, ngõ 461/42, Phố Minh khai, Phường Vĩnh Tuy,
Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
Điện thoại: (84-4) 38 689 440
Web site: Incomvn.vn
E-mail: [email protected];
Đăng ký kinh doanh: Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh công ty cổ phần số
0103010785 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp. Đăng ký lần đầu ngày
08/02/2006. Đăng ký thay đổi lần thứ 1 ngày 27/10/2006. Thay đổi lần thứ 7 ngày 18
tháng 12 năm 2012.
Mã số thuế: 0101871243
Tình trạng hoạt động: Đang hoạt động
Loại hình doanh nghiệp: Công ty Cổ Phần.
Lĩnh vực kinh doanh chính: Tư vấn khảo sát, thiết kế, lập dự án, giám sát, quản
lý dự án các công trình Bưu chính viễn thông; tư vấn khảo sát, thiết kế, lập dự án,
giám sát, quản lý dự án các công trình tin học, data center; xây dựng công trình Bưu
chính viễn thông, tin học, dân dụng và công nghiệp; lắp đặt thiết bị, giám sát lắp đặt
thiết bị các công trình Bưu chính viễn thông, tin học, dân dụng và công nghiệp; đầu tư
hạ tầng thông tin Bưu chính viễn thông cho thuê; cung cấp các dịch vụ kỹ thuật trong
lĩnh vực viễn thông, tin học, dầu khí và an ninh; cung cấp thiết bị và các giải pháp
trong ngành Viễn thông, Tin học, Dầu khí và an ninh.
1.1Chức năng và nhiệm vụ
Công ty có chức năng thực hiện kinh doanh theo đăng ký kinh doanh đã được
Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội chứng nhận.
Nhiệm vụ của Công ty là không ngừng nâng cao các dịch vụ thương mại các

dịch vụ tư vấn, đầu tư nhằm tối đa hóa lợi nhuận cho các cổ đông, nâng cao giá trị
Công ty và không ngừng cải thiện đời sống, điều kiện làm việc, thu nhập cho người
lao động trong Công ty, đồng thời Công ty phải tuân thủ các điều luật trong kinh
doanh và làm tròn nghĩa vụ đối với Ngân sách Nhà nước.
1.2 Cơ cấu tổ chức bộ máy Công ty
Sinh viên: Nguyễn Thị Trang – K46F1 Báo cáo Thực tập tổng
hợp
1
1
Trường Đại Học Thương Mại Khoa Kinh Tế - Luật
Sơ đồ tổ chức của công ty
(Trích Hồ sơ năng lực INCOM)
Sơ đồ 1.1: Sơ đồ tổ chức bộ máy công ty
Phòng kế hoạch, Kinh doanh, XNK: Là phòng chức năng có nhiệm vụ xây
dựng chiến lược phát triển sản xuất kinh doanh của Công ty trong từng giai đoạn; xây
dựng các kế hoạch đầu tư và thực hiện lập các dự án đầu tư; thống kê, tổng hợp tình
hình thực hiện các công việc sản xuất kinh doanh của Công ty và các công tác khác
được phân công theo quy định; phân tích đánh giá kết quả việc thực hiện kế hoạch
tháng, quý, năm. Trên cơ sở đó dự thảo báo cáo tổng kết kế hoạch quý, năm, rút ra
những mặt mạnh, yếu, tìm nguyên nhân để phát huy ưu điểm, khắc phục nhược điểm;
tìm hiểu thị trường, theo dõi, quản lí tiêu thụ, tư vấn cho Ban giám đốc các sách lược
kinh doanh, chăm sóc khách hàng. Chủ trì tham mưu và thực hiện các hợp đồng kinh
tế , tham gia đấu thầu các dự án…
Phòng Phòng kế hoạch, Kinh doanh, XNK bao gồm 2 bộ phận chính: Bộ phận
bán hàng và bộ phận bảo hành, bảo trì và chăm sóc khách hàng.
Sinh viên: Nguyễn Thị Trang – K46F1 Báo cáo Thực tập tổng
hợp
2
2
Trường Đại Học Thương Mại Khoa Kinh Tế - Luật

Bộ phận bán hàng: Xây dựng và hoạch định chiến lược bán hàng, phát triển thị
trường, xúc tiến thương mại. Tổ chức thực hiện phát triển thị trường trong và ngoài
nước; tổ chức các hoạt động tiếp thị - quảng cáo sản phẩm của Công ty.
Bộ phận bảo hành, bảo trì và chăm sóc khách hàng: Chăm sóc khách hàng
trong thời gian bảo hành sản phẩm và đáp ứng yêu cầu của khách hàng trong mọi tình
huống cho đến hết vòng đời của sản phẩm.
1.3. Cơ sở vật chất kỹ thuật và mạng lưới kinh doanh
Vốn Điều lệ của Công ty: 10.000.000.000 đồng
Bằng chữ: Mười tỷ đồng VN
Mệnh giá cổ phần: 100.000 đồng
Tổng số cổ phần: 100.000
Tổng số nhân viên trong Công ty là 69 người, trong đó có 16 nhân viên nữ và
53 nhân viên nam.
Với đội ngũ cán bộ trên 90% có trình độ đại học và trên đại học với bằng cử
nhân quản lý, cử nhân maketting, cử nhân thương mại điện tử, cử nhân luật, kỹ sư
công nghệ thông tin, kỹ sư xây dựng, kiến trúc, dầu khí, tin học, viễn thông
Mạng lưới kinh doanh:
Trụ sở chính của công ty tại: Số nhà 15A, ngõ 461/42, Phố Minh khai, Phường
Vĩnh Tuy, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
Văn phòng giao dịch: Phòng 210+212+216 Khu nhà 5 tầng, Xí nghiệp vật liệu
xây dựng và dịch vụ kho bãi Phương liệt, ngõ 109 đường Trường Chinh, Quận Thanh
Xuân, Thành phố Hà Nội.
Chi nhánh tại Bắc Giang: Số 813 Đường Lê Lợi – Thành phố Bắc Giang – Tỉnh
Bắc Giang.
Các văn phòng của công ty đều được trang bị các thiết bị hiện đại: máy tính,
điện thoại, máy photocopy, máy scan, điều hòa, máy in, bình lọc nước… tạo điều kiện
tốt cho các giao dịch thương mại và tạo môi trường thuận lợi cho các nhân viên làm
việc.
1.4 Kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp giai đoạn 2010-2012
Sinh viên: Nguyễn Thị Trang – K46F1 Báo cáo Thực tập tổng

hợp
3
3
Trường Đại Học Thương Mại Khoa Kinh Tế - Luật
Bảng 1.1: Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty
Đơn vị tính:VNĐ
TT Nội dung Năm 2010 Năm 2011 Năm 2012
1 Tổng tài sản 47.288.880.042 46.624.261.628 38.642.707.665
2 Tồng nợ phải trả 37.254.440.956 34.765.527.352 26.783.672.081
3 Tài sản ngắn hạn 8.111.511.570 14.243.435.372 13.520.016.632
4 Tổng nợ ngắn hạn 11.207.981.256 17.156.775.352 16.552.307.485
5 Doanh thu 28.971.825.497 33.331.843.626 41.968.403.512
6
Lợi nhuận trước
thuế
157.541.774 1.830.418.025 40.264.543
7 Lợi nhuận sau thuế 150.236.513 1.816.738.087 33.218.248
(Nguồn: Báo cáo KQKD, thuyết minh BCTC năm 2010, 2011, 2012, 2012)
2. CƠ CHẾ, CHÍNH SÁCH QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP.
2.1. Cơ chế quản lý và chế độ đã ngộ
• Cơ chế quản lý:
Hội đồng quản trị là cơ quan quyền lực cao nhất công ty, mọi vấn đề liên quan
đến hoạt động kinh doanh của Công ty là do giám đốc điều hành quyết định. Các
phòng ban làm nhiệm vụ theo đúng chức năng của mình.
Hàng tuần có cuộc họp giữa các trưởng phòng và ban giám đốc, hàng tháng sẽ
có họp toàn thể nhân viên Công ty về các vấn đề trong hoạt động kinh doanh.
Ban giám đốc báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của công ty lên hội đồng
quản trị mỗi tháng một lần.
Các vấn đề cụ thể trong quá trình kinh doanh sẽ do các phòng ban phụ trách
dưới sự phê duyệt của ban giám đốc.

• Cơ chế đãi ngộ
Lương của nhân viên được căn cứ dựa trên cấp bậc, bằng cấp và số năm công
tác của nhân viên. Đồng thời mỗi nhân viên sẽ được đóng bảo hiểm theo đúng tiêu
chuẩn quy định của nhà nước.
Công ty cũng có chế độ khen thưởng nhân viên theo từng tháng tùy thuộc vào
sự nỗ lực của nhân viên. Sau mỗi dự án, công ty có thưởng cho từng người theo mức
độ làm việc của người đó.
Sinh viên: Nguyễn Thị Trang – K46F1 Báo cáo Thực tập tổng
hợp
4
4
Trường Đại Học Thương Mại Khoa Kinh Tế - Luật
Và toàn thể nhân viên trong công ty đều được hưởng các chế độ đãi ngộ theo
Luật lao động Việt Nam hiện hành như: Lương thưởng (thưởng các dịp Lễ, Tết, lương
tháng 13 ), bảo hiểm xã hội, ốm đau, thai sản, lễ Tết, ma chay, cưới hỏi, trợ cấp thâm
niên, tham quan nghỉ mát, sinh nhật, chăm sóc sức khỏe, hỗ trợ khó khăn; được tham
gia các hoạt động tổ chức Công Đoàn, văn thể mỹ, thể dục thể thao…
2.2 Chính sách tài chính
Do xác định được công tác quản lí kinh tế - tài chính là một trong những nhiệm
vụ quan trọng đối với đơn vị hoạt động kinh doanh. Vì vậy trong suốt những năm qua
công ty đã thường xuyên quan tâm chỉ đạo bộ máy thực hiện chế độ quản lí tài chính -
kế toán chặt chẽ, từ chế độ mở sổ sách, ghi chép những chứng từ phát sinh, theo dõi
phát sinh công nợ đến công tác hạch toán kế toán đúng theo chế độ của Nhà nước quy
định. Hàng tháng, hàng quý và kết thúc năm kế hoạch đều thanh quyết toán kịp thời
phản ánh trung thực đúng với thực tế và kết quả kinh doanh của Công ty, chưa để thất
thoát đến tiền vốn của doanh nghiệp, tài sản và hàng hóa đều được bảo vệ an toàn,
đảm bảo chất lượng, sử dụng tiền vốn có hiệu quả, thực hiện chi trả cổ tức và trích lập
quỹ doanh nghiệp bước đầu đã đảm bảo được quyền lợi chung cho doanh nghiệp.
2.3 Chính sách kinh doanh
Như đã nêu trên các sản phẩm chính của Công ty INCOM bao gồm: Tư vấn thiết

kế, đầu tư CSHT, xây lắp và cung cấp thiết bị viễn thông tin học. Để cạnh tranh được
với các Công ty khác trong ngành, INCOM phải có được những chiến lược riêng của
mình, mức giá các sản phẩm và dịch vụ bằng hay thấp hơn đối thủ và đảm bảo về
mặt chất lượng sản phẩm và dịch vụ mà vẫn thu được mức lợi nhuận tối đa. Khi ký
một hợp đồng, Công ty sẽ có một bảng dự toán về khối lượng hàng hóa thiết bị, vốn
điều lệ, nguồn nhân sự cần thiết, cộng thêm các khoản chi phí cần thiết thực hiện. Do
đó, để cạnh tranh hiệu quả, Công ty đã chú trọng tới vấn đề nguồn hàng, tìm được
nguồn cung là rẻ nhất và có chất lượng tốt. Công ty cũng quán triệt nguyên tắc dịch vụ
thân thiện đến từng nhân viên của công ty. Bên cạnh đó, Công ty cũng đã tạo nên một
mối gắn kết giữa các công nhân viên của công ty bằng việc xây dựng và cải thiện dần
văn hóa công ty thân thiện, vui vẻ nhưng vẫn có kỷ luật rõ ràng. Chức năng và nhiệm
vụ của các phòng ban cũng được thực hiện một cách rõ ràng và chính xác.
Công ty chú trọng đến dịch vụ sau bán, nhờ đó tạo niềm tin và uy tín từ phía
khách hàng.
2.4 Chính sách quản lý nguồn nhân lực
Công ty hiện có 69 cán bộ công nhân viên làm việc tại trụ sở chính của công ty,
bao gồm cả Giám đốc, Phó giám đốc và các nhân viên. Cơ cấu lao động tại trụ sở
chính và văn phòng của công ty được mô tả ở bảng sau:
Sinh viên: Nguyễn Thị Trang – K46F1 Báo cáo Thực tập tổng
hợp
5
5
Trường Đại Học Thương Mại Khoa Kinh Tế - Luật
Bảng 2.1: Cơ cấu lao động của Công ty năm 2013
Đơn vị tính: Người
Trình độ Số lượng (người)
Cao học 5

Link Download bản DOC
Do Drive thay đổi chính sách, nên một số link cũ yêu cầu duyệt download. các bạn chỉ cần làm theo hướng dẫn.
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link để tải:

 

Các chủ đề có liên quan khác

Top