Download miễn phí Báo cáo Phân tích hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty cổ phần Gas PetrolimexNgày nay, người lao động quyết định sự tồn tại và phát triển của các Doanh nghiệp, bởi họ là những người đó nghiờn cứu, thiết kế, chế tạo ra cỏc sản phẩm, dịch vụ cú chất lượng cao và cũng chính họ là người lựa chọn tiêu dùng các sản phẩm, dịch vụ có chất lượng đó. Nói cách khác, người lao động sẽ quyết định sự thành bại của Doanh nghiệp. Do đó, chiến lược tuyển dụng nhân viên đó trở thành một trong cỏc chiến lược quan trọng nhất của các Doanh nghiệp. Thường những người được tuyển dụng phải là người thoả món đầy đủ các tiêu chuẩn nghề nghiệp chuyên môn và các yêu cầu khác mà Doanh nghiệp đề ra để đảm bảo thực hiện thành công các mục tiêu chiến lược của Doanh nghiệp.
 Để tải bản Đầy Đủ của tài liệu, xin Trả lời bài viết này, Mods sẽ gửi Link download cho bạn sớm nhất qua hòm tin nhắn.
Ai cần download tài liệu gì mà không tìm thấy ở đây, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Tóm tắt nội dung tài liệu:n đảm bảo khõu lưu thụng được nhanh chúng và hiệu quả.
- Kờnh 2: Cụng ty đ Đại lý đ Khỏch hàng
Bỏn đại lý tập trung chủ yếu vào gas dõn dụng. Tuy nhiờn, lượng hàng bỏn chưa được lớn so với mức bỏn tại cỏc chi nhỏnh. Vỡ lượng khỏch hàng gas lớn, nếu bỏn trực tiếp cú thể tốn kộm vố nhõn lực và chi phớ cho nờn, bỏn gas thực hiện qua khõu trung gian khỏ hiệu quả.
- Kờnh 3: Cụng ty đ Mạng lưới của hàng đ Khỏch hàng
Đối với kờnh này, Cụng ty đang tổ chức bỏn lẻ trực tiếp trờn địa bàn Hà Nội gồm 13 của hàng. Ưu điểm của kờnh này là dễ quản lý, rỳt ngắn được khõu lưu thụng vận chuyển, giảm cỏc khoản chi phớ, nắm bắt được nhu cầu của khỏch hàng.
Bảng 4 Số liệu tiờu thụ sản phẩm qua cỏc kờnh bỏn hàng
Nguồn: Phũng kinh doanh
Chỉ tiờu
Năm 2001
Năm 2002
Năm 2003
2002/2001
2003/2002
kg
%
kg
%
kg
%
%
%
Tổng sản lượng
82.188.161
100
92.240.116
100
119.121.432
100
112,23
129,14
Bỏn lẻ
2.165.141
2,64
3.892.532
4,22
6.337.260
5,32
179,78
162,8
Bỏn buụn
36.641.829
44,58
38.418.008
41,65
49.602.164
41,64
104,85
129,11
Bỏn đại lý
19.554.698
23,79
24.417.996
26,47
31.724.324
26,67
124,87
129,92
Bỏn qua CTXD
17.055.337
20,75
19.554.904
21,20
25.873.175
21,72
114,66
132,31
Đúng bỡnh hóng khỏc
4.371.156
5,32
3.486.676
(3,77)
3.049.509
(2,56)
79,77
87,46
Bỏn tỏi xuất
2.400.000
2,92
2.470.000
2,67
2.495.000
2,09
102,92
101,01
Qua bảng số liệu trờn ta thấy:
- Năm 2001, tổng sản lượng bỏn ra của Cụng ty đạt 82.188.161kg và cách bỏn chủ yếu của Cụng ty là bỏn buụn, chiếm tỷ trọng cao nhất trong cỏc cách 44,58%. Hỡnh thức bỏn đại lý và bỏn qua cỏc Cụng ty xăng dầu cũng chiếm tỷ trọng tương đối, cỏc hỡnh thức khỏc chiếm tỷ trọng khụng đỏng kể.
- Năm 2002, tổng sản lượng bỏn ra của Cụng ty đạt 92.240.116kg tăng 10.051.955 với tỷ lệ 12,23% so với năm 2001. Trong đú:
+ Sản lượng bỏn lẻ đạt 3.892.532kg chiếm tỷ trọng 4,22% tăng 1.727.391kg với tỷ lệ 79,78 % so với năm 2001.
+ Bỏn buụn đạt 38.418.008kg chiếm 41,65% tăng 1.776.179kg so với năm 2001 tỷ lờn tăng là 4,85%.
+ Sản lượng bỏn đại lý đạt 24.417.996kg chiếm 26,47% tăng 4.863.298kgso với năm 2001 tỷ lệ tăng 24,87%.
+ Bỏn qua cỏc Cụng ty xăng dầu đạt 19.554.904kg chiếm 21,20% tăng 2.449.567kg so với năm 2001 với tỷ lệ 14,66%.
+ Sản lượng bỏn qua việc đúng bỡnh cho cỏc hóng khỏc đạt 3.486.676kg chiếm 3,77% so với năm 2001 giảm 884.480kg với tỷ lệ giảm 20,23%.
+ Bỏn tỏi xuất sang Campuchia chiếm tỷ trọng 2,67% đạt 2.470.000kg tăng 70.000kg với tỷ lệ tăng 2,92%
Nhỡn chung, Cụng ty đó thực hiện khỏ tốt tỡnh hỡnh tiờu thụ hàng hoỏ. Đõy là kết quả của chớnh sỏch đầu tư bỏn hàng đỳng hướng, tiếp thị, bỏm sỏt khỏch hàng gúp phần đưa Gas Petrolimex lờn vị trớ số một về thị phần gas tiờu thụ trong cả nước. Tuy nhiờn, ta thấy tỷ lệ bỏn buụn tăng khụng đỏng kể( 4,85%). Nguyờn nhõn của tỡnh trạng này chủ yếu là do thị trường gas bỏn buụn của Cụng ty được thiết lập ổn định từ năm 2001. Do đú, Cụng ty cần tỡm kiếm thờm cỏc thị trường tiềm năng cũn bỏ ngỏ để nõng cao sản lượng gas bỏn buụn.
Bờn cạnh đú, sản lượng bỏn lẻ tăng đỏng kể( 79,78%), điều đú cho thấy Cụng ty đó cú những chớnh sỏch đỳng đắn để phỏt triển thị trường gas bỏn lẻ của mỡnh.
Năm 2002, Cụng ty đó vấp phải một số khú khăn trong lĩnh vực đúng bỡnh cho hóng khỏc do sự tham gia của Petro Việt Nam vào thị trường, sự lớn mạnh của Shell Gas và chớnh sỏch mở của Nhà nước đối với khu vực kinh tế ngoài quốc doanh, làm tăng năng lực cạnh tranh của họ, gia tăng cạnh tranh trờn thị trường đe doạ đến thị phần của Cụng ty.
Năm 2003, ta thấy sản lượng tiờu thụ của cỏc cách đều tăng trừ cách đúng bỡnh hóng khỏc là giảm. Tổng sản lượng bỏn ra của Cụng ty đạt 119.121.432 kg, tăng 26.881.316 kg so với năm 2002, tỷ lệ tăng 29,14%.
Trong đú:
+ Sản lượng bỏn lẻ đạt 6.337.260kg chiếm 5,32% tăng 2.444.728kg so với năm 2002 tỷ lệ tăng 62,8%. Bỏn lẻ tăng do thị trường gas lẻ năm 2003 tăng đỏng kể và Cụng ty đó cú hướng củng cố và phỏt triển bỏn lẻ.
+ Bỏn buụn đạt 49.602.164kg chiếm 41,64% tăng 11.184.156kg so với năm 2002 với tỷ lệ tăng 29,11%.
+ Bỏn đại lý đạt 31.724.324kg chiếm tỷ trọng 26,27% tăng 7.306.328kg, với tỷ lệ tăng 29,92% so với năm 2002.
+ Sản lượng bỏn qua cỏc Cụng ty xăng dầu đạt 25.873.175kg chiếm tỷ trọng 21,72% tăng 6.318.271kg so với năm 2002, tỷ lệ tăng 32,31%
+Sản lượng bỏn qua việc đúng bỡnh cho cỏc hóng khỏc đạt 3.049.509kg chiếm 2,56% giảm 437.167kg so với năm 2002 tỷ lệ giảm 12,54%.
+ Bỏn tỏi xuất sang Campuchia đạt 2.495.000kg, chiếm tỷ trọng 2,09% tăng 25.000kg so với năm 2002 tỷ lệ tăng 1,01%.
Túm lại, trong thời kỳ 2001- 2003 Cụng ty cổ phần Gas Petrolimex đó thực hiện tốt hoạt động bỏn hàng. Sản lượng bỏn qua cỏc năm liờn tục tăng. Sản lượngbỏn buụn luụn chiếm ưu thế, chiếm tỷ trọng cao nhất trong cỏc năm trong chỉ tiờu tổng sản lượng. Điều này chứng tỏ, Cụng ty cổ phần Gas Petrolimex đang ngày một lớn mạnh trờn thị trường gas hiện nay.
2.1.6 Cỏc hỡnh thức xỳc tiến bỏn hàng của Cụng ty
Hiện nay, Cụng ty đang thực hiện khỏ tốt hoạt động xỳc tiến bỏn hàng tạo nờn sức mạnh cạnh tranh trờn thị trường. Cụng cụ xỳc tiến nổi bật của Cụng ty trong thời gian qua là bổ trợ và tự mỡnh lắp đặt thiết bị gas cho cỏc khỏch hàng cụng nghiệp. Ngoài ra, cỏc biện phỏp mà Cụng ty thường sử dụng là cỏc chớnh sỏch về giỏ hợp lý, tổ chức tốt cỏc dịch vụ sau bỏn hàng, phục vụ tận tỡnh, tạo sự yờn tõm cho khỏch hàng với sản phẩm chất lượng, đủ về số lượng, tạo sự khỏc biệt khỏc đối thủ cạnh tranh. Cụng ty cũn chỳ trọng vào cỏc hoạt động tuyờn truyền và kớch thớch tiờu thụ như:
- Quảng cỏo: Tiến hành cỏc hỡnh thức quảng cỏo như: hộp đốn, biển hiệu, tờ rơi, tài liệu, vật phẩm, quảng cỏo ngoài trời, phương tiện vận tải...
- Khuyến mại: Do người sử dụng là cỏc bà nội trợ nờn cỏc sản phẩm cú liờn quan đến quỏ trỡnh nấu ăn sẽ được họ quan tõm. Đỏnh vào tõm lý này, Cụng ty đó bỏn cỏc sản phẩm cú phần thưởng, quà tặng kốm theo vào cỏc dịp đặc biệt để thu hỳt khỏch hàng.
-Thờm vào đú, Cụng ty thực hiện tỡm hiểu nhu cầu tiờu dựng, chất đốt của khỏch hàng bằng cỏch tiếp thị phỏng vấn trực tiếp khỏch hàng thụng qua bảng cõu hỏi.
2.1.7 Đối thủ cạnh tranh của Cụng ty
Thị trường gas Việt Nam là một thị trường hấp dẫn đối với cỏc Cụng ty kinh doanh gas trong và ngoài nước. Hiện nay, gúp mặt trờn thị trường với hơn 20 cụng ty kinh doanh gas thỡ sự cạnh tranh mới thực sự diễn ra khốc liệt. Cụng ty Gas Petrolimex cũng khụng nằm ngoài cuộc cạnh tranh đú. Cụng ty phải đối đầu với những khú khăn lớn với cỏc Cụng ty khỏc cựng ngành đặc biệt với cỏc đối thủ lớn là cỏc cụng ty nước ngoài với tiềm lực tài chớnh và nguồn nhõn lực dồi dào. Khi mới tham gia vào thị trường, họ cú thể chấp nhận lỗ để giành thị phần.
Cỏc vị trớ dẫn đầu trờn thị trường gas đều do cỏc cụng ty lớn nắm giữ đú là Petro Sài Gũn và Cụng ty cổ phần Gas Petrolimex. Hiện, thị trường gas đang chịu sự k...
 
Top