daigai

Well-Known Member
Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết Nối
Bài tập tiền lương tiền công (dạng bài tập tính lương) có lời giải
BÀI 10: Anh Sơn là thợ cơ khí bậc 5/7 có hệ số lương là 3,18 được giao làm công việc bậc 4/7 hệ số lương là 2,71 với Mtg = 24 phút/sp. Trong tháng anh Sơn còn làm công việc khác hưởng lương thời gian 6 ngày (trong đó có 4 ngày làm việc vào ban đêm, hưởng mức phụ cấp đêm là 35% và 2 ngày làm thêm vào chủ nhật đã nghỉ bù 1 ngày). Ngoài ra trong tháng anh Sơn còn có một ngày nghỉ phép năm; 1 ngày ngừng việc do mất điện và một ngày nghỉ việc riêng có lương. Hãy tính thu nhập cho anh Sơn biết rằng:
- Do cố gắng anh đã đạt được 480 sản phẩm
- Ngừng việc thỏa thuận hưởng 80%
- Mức lương tối thiểu chung do quy định hiện hành của nhà nước
- Doanh nghiệp có phụ cấp độc hại hệ số 0,1 và áp dụng chế độ làm việc 25 ngày công chế độ tháng

Bài làm

ĐGspht =( LCBCV + PC ) . Mtg = [(2,71 + 0,1).24.730000] / 25.8.60 = 4102,6

TLspht = ĐGspht . Qht = 4102,6 . 480 = 1969248 (đồng)

TLtg làm đêm = ( MLngày + PCnếu có ). (1+ tỷ lệ % được hưởng) . TGlàm đêm
= [ {( 3,18 + 0,1 ). 730000} /25 ] . (1 + 35%) . 4 = 517190
TL tg làm thêm nghỉ bù = (MLngày + PCnếu có) . TGlàm thêm . Tỷ lệ % được hưởg
= [(3,18 + 0,1 ). 730000 / 25] . 1 . 100% = 95776 (đồng)
TLtg làm thêm không nghỉ bù = ( MLngày + PCnếu có ) . TGlàm thêm . Tỷ lệ % được hưởng
= [(3,18 + 0,1 ). 730000 / 25] . 1 . 200% = 191552 (đồng)
TLnghỉ phép = (MLngày + PCnếu có) . Số ngày nghỉ phép
= [(3,18 . 730000 )/ 25] . 1 = 92856 (đồng)
TLngừng việc = (MLngày + PCnếu có) . Tg ngừng việc . Tỷ lệ % được hưởng
= [(3,18 . 730000 )/ 25] . 1 . 80 % = 74,285 (đồng)
TLnghỉ việc = (MLngày + PCnếu có) . Tg nghỉ việc . Tỷ lệ % được hưởng
= [(3,18 . 730000 )/ 25] . 1 .100% = 92856 (đồng)
Tổng TL = 1969248 + 517190 + 95776 + 191552 + 92856 + 74285 + 92856
= 3033763

BÀI 11: Chị Thanh là công nhân bậc 5/6 với hệ lương là 3,54 được giao làm công việc X bậc 4/6 với hệ số lương 2,82. Mức sản lượng được giao 25 sản phẩm/ ca. Sản lượng thực tế nghiệm thu 600 sản phẩm. Trong tháng ngoài công việc hưởng lương sản phẩm chị Thanh còn làm công việc khác hưởng lương thời gian là 4 ngày, 2 ngày làm thêm vào đêm chủ nhật đã nghỉ bù 1 ngày, có 2 ngày ngừng việc( trong đó 1 ngày ngừng việc do lỗi của người sử dụng lao động và 1 ngày ngừng việc do lỗi của chị Thanh). Hãy tính thu nhập tháng cho chị Thanh. Biết:
- Doang nghiệp có phụ cấp khu vực 0,2
- Công việc chị Thanh đang làm có phụ cấp độc hại 0,4
- Tiền lương tối thiểu do quy định chung hiện hành của nhà nước
- Chế độ làm việc 25 ngày công chế độ tháng
ĐGspht =( LCBCV + PC ) / Msản lượng = (2,82 + 0,2 + 0,4) .730000/ ( 25 .25)
= 3994,56 (đồng)
TLspht = ĐGspht . Qht = 3994,56 . 600 = 2396736 (đồng)
TLtgian = [( HSL + PC) .MLmin / Ngàycố định ] . Ngày làm việc thực tế
= [( 3,54 + 0,2 + 0,4 ). 730000/25] . 4 = 483552 (đồng)
Tiền lương làm thêm vào đêm chủ nhật không có nghỉ bù
TLlàm thêm đêm = ( MLngày + PCnếu có) .( 1+ Tỷ lệ % làm thêm đêm) . Tỷ lệ % được
hưởng . Tg làm thêm
= [( 3,54 + 0,2 + 0,4 ). 730000/25] . (1+ 30%). 200% . 1
=314309 (đồng)
Tiền lương làm thêm vào đêm chủ nhật có nghỉ bù
TLlàm thêm có nghỉ bù= ( MLngày + PCnếu có) .( 1+ Tỷ lệ % làm thêm đêm) .Tỷ lệ%được
hưởng . Tg làm thêm
- (MLngày + PCnếu có) . Tgian làm thêm
= [(3,54+0,2+0,4). 730000/25].(1+ 30%).200% .1 - [(3,54+0,2+0,4).730000/25] .1
= 193421 (đồng)
TLngừng việc = ( MLngày + PCnếu có) . Tg ngừng việc . Tỷ lệ % được hưởng
TLngừng việc = [(3,54 + 0,2). 730000/25]. 1 . 100% = 109208 (đồng)
Tổng TL = 2396736 + 483552 +314309 + 193421 +109208 = 3497226 (đồng)
BÀI 13: Hãy tính thu nhập trong tháng cho công nhân bậc 5/6 có hệ số lương bậc 5/6 là 3,42 làm công việc đúng bậc thợ với Mtg = 24 phút/ sp; hệ số hình thành mức bình quân trong tháng là 1,2. Doanh nghiệp có phụ cấp khu vực 0,2. Chế độ làm việc 48 h/ tuần. Mức lương tối thiểu chung theo quy định hiện hành của Nhà nước. Làm đêm được hưởng phụ cấp đêm 40%. Công việc hưởng lương thời gian có phụ cấp độc hại hệ số 0,1.
Tổng hợp ngày công theo bảng chấm công của công nhân trên như sau:
- Công sản phẩm: 18 ngày công trong đó có 4 công làm vào ca đêm
- Hưởng lương thời gian: 3,5 công
- Nghỉ phép: 1 công
- Ngừng việc do mất việc: 1/2 công thỏa thuận hưởng 75%
Bài làm
Mtgian = 24 phút/ sp  Msản lượng = 20 sp/ ca

Link Download bản DOC
Do Drive thay đổi chính sách, nên một số link cũ yêu cầu duyệt download. các bạn chỉ cần làm theo hướng dẫn.
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link để tải:

 

Anh01234

New Member
Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết Nối
Bài tập tiền lương tiền công (dạng bài tập tính lương) có lời giải
BÀI 10: Anh Sơn là thợ cơ khí bậc 5/7 có hệ số lương là 3,18 được giao làm công việc bậc 4/7 hệ số lương là 2,71 với Mtg = 24 phút/sp. Trong tháng anh Sơn còn làm công việc khác hưởng lương thời gian 6 ngày (trong đó có 4 ngày làm việc vào ban đêm, hưởng mức phụ cấp đêm là 35% và 2 ngày làm thêm vào chủ nhật đã nghỉ bù 1 ngày). Ngoài ra trong tháng anh Sơn còn có một ngày nghỉ phép năm; 1 ngày ngừng việc do mất điện và một ngày nghỉ việc riêng có lương. Hãy tính thu nhập cho anh Sơn biết rằng:
- Do cố gắng anh đã đạt được 480 sản phẩm
- Ngừng việc thỏa thuận hưởng 80%
- Mức lương tối thiểu chung do quy định hiện hành của nhà nước
- Doanh nghiệp có phụ cấp độc hại hệ số 0,1 và áp dụng chế độ làm việc 25 ngày công chế độ tháng

Bài làm

ĐGspht =( LCBCV + PC ) . Mtg = [(2,71 + 0,1).24.730000] / 25.8.60 = 4102,6

TLspht = ĐGspht . Qht = 4102,6 . 480 = 1969248 (đồng)

TLtg làm đêm = ( MLngày + PCnếu có ). (1+ tỷ lệ % được hưởng) . TGlàm đêm
= [ {( 3,18 + 0,1 ). 730000} /25 ] . (1 + 35%) . 4 = 517190
TL tg làm thêm nghỉ bù = (MLngày + PCnếu có) . TGlàm thêm . Tỷ lệ % được hưởg
= [(3,18 + 0,1 ). 730000 / 25] . 1 . 100% = 95776 (đồng)
TLtg làm thêm không nghỉ bù = ( MLngày + PCnếu có ) . TGlàm thêm . Tỷ lệ % được hưởng
= [(3,18 + 0,1 ). 730000 / 25] . 1 . 200% = 191552 (đồng)
TLnghỉ phép = (MLngày + PCnếu có) . Số ngày nghỉ phép
= [(3,18 . 730000 )/ 25] . 1 = 92856 (đồng)
TLngừng việc = (MLngày + PCnếu có) . Tg ngừng việc . Tỷ lệ % được hưởng
= [(3,18 . 730000 )/ 25] . 1 . 80 % = 74,285 (đồng)
TLnghỉ việc = (MLngày + PCnếu có) . Tg nghỉ việc . Tỷ lệ % được hưởng
= [(3,18 . 730000 )/ 25] . 1 .100% = 92856 (đồng)
Tổng TL = 1969248 + 517190 + 95776 + 191552 + 92856 + 74285 + 92856
= 3033763

BÀI 11: Chị Thanh là công nhân bậc 5/6 với hệ lương là 3,54 được giao làm công việc X bậc 4/6 với hệ số lương 2,82. Mức sản lượng được giao 25 sản phẩm/ ca. Sản lượng thực tế nghiệm thu 600 sản phẩm. Trong tháng ngoài công việc hưởng lương sản phẩm chị Thanh còn làm công việc khác hưởng lương thời gian là 4 ngày, 2 ngày làm thêm vào đêm chủ nhật đã nghỉ bù 1 ngày, có 2 ngày ngừng việc( trong đó 1 ngày ngừng việc do lỗi của người sử dụng lao động và 1 ngày ngừng việc do lỗi của chị Thanh). Hãy tính thu nhập tháng cho chị Thanh. Biết:
- Doang nghiệp có phụ cấp khu vực 0,2
- Công việc chị Thanh đang làm có phụ cấp độc hại 0,4
- Tiền lương tối thiểu do quy định chung hiện hành của nhà nước
- Chế độ làm việc 25 ngày công chế độ tháng
ĐGspht =( LCBCV + PC ) / Msản lượng = (2,82 + 0,2 + 0,4) .730000/ ( 25 .25)
= 3994,56 (đồng)
TLspht = ĐGspht . Qht = 3994,56 . 600 = 2396736 (đồng)
TLtgian = [( HSL + PC) .MLmin / Ngàycố định ] . Ngày làm việc thực tế
= [( 3,54 + 0,2 + 0,4 ). 730000/25] . 4 = 483552 (đồng)
Tiền lương làm thêm vào đêm chủ nhật không có nghỉ bù
TLlàm thêm đêm = ( MLngày + PCnếu có) .( 1+ Tỷ lệ % làm thêm đêm) . Tỷ lệ % được
hưởng . Tg làm thêm
= [( 3,54 + 0,2 + 0,4 ). 730000/25] . (1+ 30%). 200% . 1
=314309 (đồng)
Tiền lương làm thêm vào đêm chủ nhật có nghỉ bù
TLlàm thêm có nghỉ bù= ( MLngày + PCnếu có) .( 1+ Tỷ lệ % làm thêm đêm) .Tỷ lệ%được
hưởng . Tg làm thêm
- (MLngày + PCnếu có) . Tgian làm thêm
= [(3,54+0,2+0,4). 730000/25].(1+ 30%).200% .1 - [(3,54+0,2+0,4).730000/25] .1
= 193421 (đồng)
TLngừng việc = ( MLngày + PCnếu có) . Tg ngừng việc . Tỷ lệ % được hưởng
TLngừng việc = [(3,54 + 0,2). 730000/25]. 1 . 100% = 109208 (đồng)
Tổng TL = 2396736 + 483552 +314309 + 193421 +109208 = 3497226 (đồng)
BÀI 13: Hãy tính thu nhập trong tháng cho công nhân bậc 5/6 có hệ số lương bậc 5/6 là 3,42 làm công việc đúng bậc thợ với Mtg = 24 phút/ sp; hệ số hình thành mức bình quân trong tháng là 1,2. Doanh nghiệp có phụ cấp khu vực 0,2. Chế độ làm việc 48 h/ tuần. Mức lương tối thiểu chung theo quy định hiện hành của Nhà nước. Làm đêm được hưởng phụ cấp đêm 40%. Công việc hưởng lương thời gian có phụ cấp độc hại hệ số 0,1.
Tổng hợp ngày công theo bảng chấm công của công nhân trên như sau:
- Công sản phẩm: 18 ngày công trong đó có 4 công làm vào ca đêm
- Hưởng lương thời gian: 3,5 công
- Nghỉ phép: 1 công
- Ngừng việc do mất việc: 1/2 công thỏa thuận hưởng 75%
Bài làm
Mtgian = 24 phút/ sp  Msản lượng = 20 sp/ ca

Link Download bản DOC
Do Drive thay đổi chính sách, nên một số link cũ yêu cầu duyệt download. các bạn chỉ cần làm theo hướng dẫn.
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link để tải:

Em Thank ạ
 

Các chủ đề có liên quan khác

Top