congtuhaohoaak

New Member
Chia sẻ miễn phí cho các bạn tài liệu: Bài tập lớn: Tổ chức và hoạt động của Chính phủ - Thực trạng và phương hướng hoàn thiện
2
- Các tổ chức sự nghiệp
- Thành viên Chính phủ gồm: Thủ tướng, các phó thủ tướng, bộ trưởng và thủ trưởng 
cơ quan ngang bộ. Số lượng phó thủ tướng, bộ trưởng và thủ trưởng cơ quan ngang 
bộ do Quốc hội quyết định (Điều 3 Luật tổ chức Chính phủ).
Trên cơ sở quy định Hiến pháp năm 1992 và Luật tổ chức Chính phủ 2001, Quốc hội sẽ 
quyết định tổ chức của Chính phủ theo nhiệm kì cho phù hợp.
Thủ tướng Chính phủ do quốc hội bầu ra, miễn nhiệm và bãi nhiệm theo đề nghị của Chủ 
tịch nước. Thủ tướng trình quốc hội phê chuẩn việc bổ nhiệm, miễm nhiệm, cách chức và 
từ chức đối với phó thủ tướng, bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ. 
2. Các hình thức hoạt động của Chính phủ.
a. Phiên họp Chính phủ
Theo quy định của Luật tổ chức Chính phủ thì: “Chính phủ làm việc theo chế độ kết hợp 
trách nhiệm của tập thể với việc đề cao quyền hạn và trách nhiệm cá nhân của Thủ tướng 
và của mỗi thành viên Chính phủ” (điều 32). Hình thức hoạt động của tập thể Chính phủ là 
phiên họp của Chính phủ. Phiên họp là nơi tập trung trí tuệ của tập thể Chính phủ, những 
người trực tiếp nắm quyền hành chính trên phạm vi một ngành hoặc một lĩnh vực nhất định 
đồng thời có sự đóng góp ý kiến của các cơ quan nhà nước, các tổ chức đoàn thể khi tham 
dự phiên họp.
-
Về thời gian tiến hành: Chính phủ họp mỗi thánh một lần. Ngoài ra có thể họp bất 
thường theo quyết định của Thủ tướng hoặc theo yêu cầu của ít nhất 1/3 tổng số thành viên 
Chính phủ. 
-
Về thành viên: Thành viên Chính phủ có trách nhiệm tham dự đầy đủ các phiên họp 
hoặc vắng một thời gian của phiên họp thì phải được Thủ tướng đồng ý. Ngoài các thành 
viên chính phủ, Chủ tịch nước có quyền tham dự phiên họp chính phủ và Chính phủ có thể 
mời một số người đứng đầu các tổ chức đoàn thể khác tham dự phiên họp của Chính phủ 
khi bàn về vấn đề có liên quan.
Tại phiên họp, Chính phủ thảo luận và quyết định những vấn đề quan trọng thuộc nhiệm 
vụ, quyền hạn như: chương trình hoạt động hàng năm của Chính phủ, các dự án luật, pháp 
lệnh và các dự án khác trình Quốc hội và Uỷ ban thường vụ Quốc hội….
Theo Hiến pháp 1992 (sửa đổi năm 2001), Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là cơ quan chấp hành của Quốc hội, cơ quan hành chính cao nhất của nướ
Dành riêng cho anh em Ketnooi, bác nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Nhóm Mods sẽ gửi tài liệu cho bạn qua hòm tin nhắn nhé.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
 
Top