daigai

Well-Known Member
Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết Nối

Bài tập giao dịch ký quỹ
trong chứng khoán
(Có lời giải)
Bài 1: % ký quỹ 50% và % cho vay 50%
Mua 1000 cp x giá 10$/1cp = $ 10.000
Ký quỹ ban đầu (IM) $5.000
Vay ( Dư nợ) $5.000
Giá cp tăng 15$/1cp = $15.000
Giải: * Tính vốn thực Có (CLM)?
Vốn thực Có = Giá cp hh - GT vay
= $ 15.000 - $ 5.000 = $ 10.000
Tỷ lệ ký quỹ ttế = 10.000 : 15.000 = 66,67%
* Tính phần GT vượt trội ?
GT vượt trội = (thị giá cp hh x % cho vay) - GT vay = $
15.000 x 50% - $ 5.000 = $ 7.500 - $ 5.000 = $ 2.500
*Tính sức mua?
Sức mua = GT vượt trội : % ký quỹ
= $ 2.500 : 0,5 = $ 5.000
$ 5.000 là khoản KH có thể vay thêm CTMG để mua CK
Giả sử KH sử dụng quyền được vay để mua thêm 1000 cp
XYZ = $ 5.000

KH có:
+ 1000 cp acb = $ 15.000
+ 1000 cp xyz = $ 5.000
GT cp hh = $ 20.000


* Tổng vốn vay ?
Tổng vốn vay ( Dư nợ) = số vốn vay lần đầu + vay thêm =
$5.000 + $5.000 = $10.000

Bài 2: Giá CP giảm à GT CP thực có giảm?
1/ Giả sử GT cp hh 120.000 $ ; %M = 50%
Giá trị cp thực có 60.000 $
Dư Nợ 60.000 $
2/ Giá cp hh giảm còn 75.000 $
Dư nợ 60.000 $
Giá trị cp thực có 15.000 $
Nếu % ký quỹ duy trì = 25%, GT cp thực có > 1/3 Dư Nợ
• GT cp thực có = 15.000 $ < 60.000 $ x 1/3 = 20.000 $ =>
Gọi ký quỹ=75.000$ x 0,25 – 15.000$ =18.750 $ - 15.000
$ = 3.750$
KH nộp 3.750 $ à hạch toán
GT cp hh trên tt = 75.000 $
GT cp thực có = 15.000 + 3.750 = 18.750
Dư Nợ = 60.000 - 3.750 = 56.250 $
* Kiểm tra 1/3 x 56.250 $ = 18,750 $


Bài tập 3:
Điều kiện 1: tỷ lệ bảo chứng 50%
KH bán trước 1.000 cp XYZ giá 70$/cp
Hỏi
GT bán trước của CP?
Vốn thực có?
Dư có?
Ngưỡng thị giá tối đa? (tỷ lệ duy trì TKBC là 30%)
GT bán trước của CP?
GT bán trước = 1.000 cp x 70 $ = 70.000$
Vốn thực có (nộp vào TKBC)?
Vốn thực có = 70.000 x 50% = 35.000 $


Dư có?
Dư có = 70.000$ + 35.000 $ = 105.000$
Ngưỡng thị giá tối đa?
Ngưỡng thị giá tối đa = Dư có : (100% + tỷ lệ duy trì
BC) = 105.000$ : 130% = 80.770$
(Giá trị hh của CP tăng lên đến mức báo động 80.770 $ thì
KH phải nộp thêm tiền hay chứng khoán vào TKBC)


Bài tập 4:
Tỷ lệ dự trữ tối thiểu bắt buộc là 40%. Tỷ lệ ký quỹ là 50%.
Nhà đầu tư ký quỹ 5000 USD, mua 1000 cổ phiếu ABC giá 10
USD/1cp.
a) Giá cổ phiếu xuống tới bao nhiêu thì chạm giá trị ký quỹ tối
thiểu?
b) Giả sử trong phiên tiếp theo giá cổ phiếu chỉ còn 7 USD thì
xử lý thế nào?
c) Tiếp câu b, giả sử nhà đầu tư không có tiền đóng vào thì xử
lý như thế nào?

Giải:
a Gọi P là tỷ lệ dữ trữ bắt buộc tối thiểu 40%
Pt là giá trị bán cổ phiếu hiện hành (1000*10USD)
Ta có: (1000*P -5000)/(1000*P) >= 40%  Pt >= 8.333
USD
b
Gọi n là số tiền nhà đầu tư đóng vào
Ta có: (7*1000) – (5000-n)/(7*1000) >= 40%  n= 800
USD.
c
Gọi n là số lượng cổ phần cần bán
7n: 7n là số tiền thu được sau khi bán cổ phiếu còn
7USD: (1000-n)*7 – (5000-7n)
Ta có: [(1000-n)*7 – (5000-7n)]/(1000-n)*7 >= 40%
 n >= 286 cổ phiếu.


Bài tập 5:
1 nhà đầu tư đến cty chứng khoán vay 7500 cổ phiếu. Ông ta
bán toán bộ số cp này với giá 21.000đ/cp. Sau đso 2 tuần giá
cp giảm còn 20.100đ/cp. Ông ta quyết định mua vào 7500 cp
với mức giá này để trả lại cty chứng khoán. Gỉa thiết rằng tỷ
lệ ký quỹ cho giao dịch bán khống là 40%, bỏ qua phí môi
giới và tiền lãi vay phải trả cho cty. Tỷ lệ lợi nhuận mà NĐTư
thu được?

Giải:
Số tiền đầu tư (bao gồm ký quỹ): 40%*7500*21000 =
63.000.000 đồng
Lãi chênh lệch giá sau 2 tuần: 7500*(21000-20100)=
6.750.000 đồng
Tỷ lệ lợi nhuận: (6.750.000/63.000.000)*100 = 10.71%.

Bài tập 6:
Khách hàng mở 1 tài khoản bảo chứng và mua 100 cổ phiếu
của công ty XYZ trên tài khoản bảo chứng với tổng số tiền
phải trả là 3.000$. a) Khách hàng phải gửi cho người môi giới
bao nhiêu tiền?
b) Nếu tỷ lệ ký quỹ là 50% và khách hàng mua 5.000$ tiền cổ
phiếu, thì số tiền phải gửi là bao nhiêu?

Giải:
a) 2000$
Nếu tỷ lệ ký quỹ là 50% và khách hàng mua 3000$ cổ phiếu
trong một giao dịch. Số tiền ký quỹ theo tính toán, là 1.500$,
nhưng công ty phải áp dụng quy định về giá trị chứng khoán
thực có tối thiểu của Cục Dự trữ Liên bang là 2.000$.
b) 2.500$
Ngoài quy định của Cục Dự trữ Liên bang và của các Sở


GDCK, mỗi công ty chứng khoán thường cũng có những quy
định ký quỹ của riêng mình. Các quy định này không được
nới lỏng hơn các quy định của Sở GDCK mà công ty chứng
khoán đó là thành viên. Ví dụ, quy định của một công ty
chứng khoán không thể cho phép một khách hàng gửi số tiền,
giả sử, 1.800$, trong khi Sở GDCK lại yêu cầu một khoản tiền
gửi là 2.000$. Tuy nhiên, một công ty cũng có thể quy định
một khách hàng phải gửi một số tiền lớn hơn 2.000$.

Bài tập 7:
Một khách hàng mua chứng khoán SSI với số lượng 1000 cổ
phiếu, giá mua 20.000 đồng tương ứng lượng tiền 20,000,000
đồng tại công ty chứng khoán AAA. Công ty chứng khoán
AAA cho phép nhà đầu tư giao dịch ký quỹ cổ phiếu SSI với
tỷ lệ ký quỹ ban đầu là 60% và tỷ lệ ký quỹ duy trì là 40%.
Trong 20,000,000 đồng này, khách hàng được vay
40% (tương ứng 8,000,000 đồng) từ công ty chứng khoán.
Giả sử bỏ qua các loại phí, chi phí và lãi vay, tài khoản giao
dịch của nhà đầu tư sẽ bị xử lý thế nào nếu giá chứng khoán
ngày 31-10-2016 là 10.000 đồng.

Giải:
Tại thời điểm ngày 31/10/2016.
Giá trị thị trường của chứng khoán trong tài khoản ký quỹ của
khách hàng là 1.000 *10.000=10.000.000 đồng.
Số dư nợ khách hàng với công ty chứng khoán là 8.000.000
đồng
Tài sản thực có của khách hàng lúc này còn:
10.000.000 – 8.000.000=2.000.000 đồng.
Tỷ lệ ký quỹ thực tế lúc này là 2.000.000/10.000.000=20%.


Tỷ lệ này thấp hơn tỷ lệ ký quỹ duy trì tối thiểu 40%. Khách
hàng phải bổ sung thêm tiền cho công ty chứng khoán để đảm
bảo tỷ lệ ký quỹ duy trì.
Vậy số tiền cần bổ sung là bao nhiêu?
Khi nhà đầu tư đóng thêm tiền bổ sung, tức là nhà đầu tư đã
trả bớt nợ cho công ty chứng khoán, tức thời số dư nợ đối với
khách hàng giảm xuống. Gọi A là số tiền mặt cần bổ sung,
như vậy tài sản thực có bây giờ của khách hàng là: 2.000.000
+ A. Tổng tài sản trên tài khoản giao dịch ký quỹ tính theo giá
thị trường là 10,000,000 đồng
Tỷ lệ ký quỷ thực tế là (2.000.000 + A )/10.000.000
Tỷ lệ này phải duy trì trên 40% , tức là (2.000.000 +
A)/10.000.000 > 40%.
Như vậy thì số tiền cần bổ sung là A > 2.000.000
đồng.
Nếu nhà đầu tư không bổ sung tài sản thế chấp thì công ty
chứng khoán sẽ bán bớt số chứng khoán của khách hàng để
đảm bảo duy trì tỷ lệ ký quỹ duy trì.
Vậy công ty chứng khoán sẽ bán bao nhiêu chứng khoán?
Gọi N là số chứng khoán bị bán đi, đương nhiên khi bán
chứng khoán sẽ thu được một số tiền và số tiền này sẽ trả bớt
nợ cho công ty chứng khoán. Nếu giá bán chứng khoán là
10.000 đồng thì số tiền thu về là 10.000xN đồng.
Dư nợ khách hàng là: 8.000.000 – 10.000N
Tài sản theo giá thị trường của khách hàng lúc này chỉ còn
(1.000 – N)*10.000 đồng.
Tài sản thực có là: 2.000.000
Tỷ lệ ký quỹ thực tế là : 2.000.000/(1.000 – N)10.000 > 40%
(tỷ lệ này phải đảm bảo duy trì trên 40%).


Giải bài toán bậc nhất một ẩn ta có: N > 500 cổ phiếu.

Bài tập 8:
Nhà đầu tư A đã mở một tài khoản ký quỹ và mua 300 cổ
phiếu của công ty IBM tại mức giá $40/cổ phiếu. Nhà đầu tư
đi vay $4.000 từ nhà môi giới để thanh toán giá trị cổ phiếu
này. Lãi suất của khoản vay là 8%.
a.

Hãy xác định số tiền ký quỹ ban đầu của nhà đầu tư A
khi thực hiện mua cổ phiếu?

b.

Nếu giá cổ phiếu giảm xuống còn $30/cổ phiếu vào cuối
năm, hãy xác định tỷ lệ ký quỹ hiện hành trên tài khoản
của nhà đầu tư A? Nếu tỷ lệ ký quỹ duy trì là 30%, nhà
đầu tư A có nhận được yêu cầu ký quỹ bổ sung trong
trường hợp này hay không?

Giải:
a. Giá mua 300cp: 300*40= 12.000$
Dư nợ của KH (bao gồm lãi suất vay): 4000+4000*8%=
4.320$
Tài sản thực có của KH lúc này còn: 12.000 – 4.320 =
7.680 $.
Tỷ lệ ký quỹ ban đầu: (7.680/12.000) *100 = 64%
b. Tại thời điểm cuối năm:


Giá trị thị trường: 30 *300=9.000 $
Số dư nợ của KH (bao gồm lãi suất vay): 4000+4000*8%=
4.320$
Tài sản thực có của khách hàng lúc này còn:
9.000 – 4.320 =4.680 $
Tỷ lệ ký quỹ thực tế lúc này là (4.680/9.000)*100 = 52%
Tỷ lệ này cao hơn tỷ lệ ký quỹ duy trì tối thiểu 30%.
Khách hàng phải không bổ sung thêm tiền cho công ty
chứng khoán để đảm bảo tỷ lệ ký quỹ duy trì.

Bài tập 9:
Bạn đang đi vay $175.000 để mua cổ phiếu của công ty ABC
với giá hiện tại là $70/cổ phiếu. Tài khoản của bạn đủ yêu cầu
ký quỹ ban đầu theo yêu cầu của NHTW là 50%, tỷ lệ ký quỹ
duy trì 35%. Hai tuần sau giá cổ phiếu giảm xuống $50, bạn
có nhận được ký quỹ bổ sung trong trường hợp này hay
không?

Giải:
Số lượng cổ phiếu mua khi vay 175.000$: 175.000/70 = 2.500
cp
Giá thị trường khi giảm xuống còn 50$: 2.500*50 = 125.000 $
Tỷ lệ ký quỹ thực tế: (125.000/175.000) *100 = 71.4 %
Tỷ lệ này cao hơn tỷ lệ ký quỹ duy trì tối thiểu 35%. Khách
hàng phải không bổ sung thêm tiền cho công ty chứng khoán
để đảm bảo tỷ lệ ký quỹ duy trì.


Bài tập 10:
Giả sử tỷ lệ ký quỹ duy trì là 30%. Bạn đang đi vay $4.000 để
mua 100 cổ phiếu XYZ. Hãy xác định giá cổ phiếu tại đó bạn
sẽ nhận được yêu cầu ký quỹ bổ sung từ nhà môi giới?

Giải:
Gọi P là giá cổ phiếu nhận yêu cầu ký quỹ bổ sung từ nhà môi
giới
Giá cổ phiếu hiện hành: 100*P
Ta có:
(100*P) – 4000/ (100*P) <= 30%  P <= 57.14$
Link Download bản DOC
Do Drive thay đổi chính sách, nên một số link cũ yêu cầu duyệt download. các bạn chỉ cần làm theo hướng dẫn.
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link để tải:

 

Các chủ đề có liên quan khác

Top