peju_kyumin

New Member

Download miễn phí Bài giảng Quản trị học - Các lý thuyết quản trị

LÝ THUYẾT TÂM LÝ XÃ HỘI :
- Các tác giả tiêu biểu
- Mary Parker Follet (1868-1933) nhà nghiên cứu tâm lý quản trị
- Elton Mayo (1880-1949) giáo sư đại học havard người Mỹ.
- Douglas Mc Gregor (1906-1964)
- Abraham Maslow (1908-1970)
-Hugo Munsterberg ( 1863 – 1916 )Để tải bản Đầy Đủ của tài liệu, xin Trả lời bài viết này, Mods sẽ gửi Link download cho bạn sớm nhất qua hòm tin nhắn.
Ai cần download tài liệu gì mà không tìm thấy ở đây, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:

Tóm tắt nội dung tài liệu:

1. Lịch sử hình thành và phát triển
 Từ thế kỷ 18 đến giữa thế kỷ 19 có những thay đổi
 Cuộc các mạng công nghiệp lần 1 vào thế kỷ 18.
 Việc sử dụng máy móc vào sản xuất nhiều hơn.
 Qui mô sản xuất của các xí nghiệp lớn hơn.
 Hình thức tổ chức công ty đa dạng hơn.
 Sự thay đổi làm xuất hiện các lý thuyết quản trị.
CHƯƠNG II
CÁC LÝ THUYẾT QUẢN TRỊ
2. CÁC LÝ THUYẾT QUẢN TRỊ CỔ ĐIỂN
2.1. Lý thuyết quản trị khoa học
2.1.1.charler Babbage (1792 – 1871)
Chủ trương chuyên môn hóa lao động.
Dùng toán học để tính toan cách sử dụng nguyên vật
liệu tối ưu.
Nghiên cứu thời gian cần thiết để hoàn thành công việc.
Đề nghị chia lợi nhuận cho công nhân.
CHƯƠNG II
CÁC LÝ THUYẾT QUẢN TRỊ
CHƯƠNG II
CÁC LÝ THUYẾT QUẢN TRỊ
2.1.2.Fank & lillian Gilbreth
 Nghiên cứu động tác làm việc.
 Có thể bỏ bớt các động tác dư thừa.
 Phát triển hệ thống các thao tác hoàn thành công
việc.
 Xác định các động tác dư thừa có ảnh hưởng trực
tiếp tới năng lượng làm việc của người lao động.
 Chú tâm vào các công việc chính.
CHƯƠNG II
CÁC LÝ THUYẾT QUẢN TRỊ
2.1.3.Herry Gantt ( 1861 – 1919 )
 Mô tả dòng công việc cần để hoàn thành nhiệm vụ.
 Vạch ra những giai đoạn của công việc theo kế hoạch.
 Quan tâm đến cách làm việc của nhà quản trị.
 Nhà quản trị ra quyết định dựa trên nền tảng khoa học chứ
không theo cảm tính.
 có chế độ khen thưởng cho cá nhân làm vượt chỉ tiêu.
CHƯƠNG II
CÁC LÝ THUYẾT QUẢN TRỊ
2.1.4.Frederick Winslow Taylor ( 1856 – 1915 )
 Đưa ra một số nhược điểm của cách quản trị cũ như:
 Thuê mướn công nhân theo nguyên tắc ai đến trước thì
thuê trước.
 Không có hệ thống huấn luyện cho nhân viên mới.
 Công nhân làm việc theo thói quen, không có tiêu chuẩn
riêng.
 Giao hết công việc và trách nhiệm cho nhân viên.
 Nhà quản trị làm việc không đúng chức năng.
CHƯƠNG II
CÁC LÝ THUYẾT QUẢN TRỊ
 Đưa ra 4 nguyên tắc quản trị khoa học mới là:
 Aùp dụng khoa học thay thế cho kinh nghiệm cho
từng yếu tố công việc.
 Tuyển công nhân có tay nghề và đào tạo lại cho
họ.
 Phát triển công việc đúng như tiến độ đã định.
 Phân định rõ ràng công việc của công nhân và nhà
quản trị.
CHƯƠNG II
CÁC LÝ THUYẾT QUẢN TRỊ
2.1.5. Ưu và nhược điểm của thuyết quản trị khoa học
 Ưu điểm:
 Phát triển kỹ năng và tư tưởng quản trị.
 Phân công chuyên môn hóa lao động làm tăng năng suất .
 Xác định tầm quan trọng của việc tuyển chọn và huấn
luyện nhân viên.
 Xem quản trị là đối tượng nghiên cứu.
CHƯƠNG II
CÁC LÝ THUYẾT QUẢN TRỊ
 Nhược điểm:
 Các nguyên tắc này chỉ áp dụng trong môi trường
ổn định.
 Chỉ quan tâm đến hiệu quả kinh tế mà không quan
tâm đến nhu cầu xã hội của người lao động.
 Aùp dụng nguyên tắc quản trị cứng nhắc thiếu linh
động
2.2. Lý thuyết quản trị hành chính
2.2.1.Fayol (1841-1925)
 Phân chia công việc phù hợp
 Quyền hạn pha ̉i gắn liền trách nhiệm
 Duy trì kỷ luật trong tở chức
 Thống nhất chỉ huy va ̀ điều khiển
Tập trung quyền hành
 Lợi ích cá nhân phụ thuộc lợi ích tổ chức
CHƯƠNG II
CÁC LÝ THUYẾT QUẢN TRỊ
 Thù lao tương xứng
 Tuyến lãnh đạo
 Trật tự người và vật
 Công bằng trong đối xử
 Bố trí công việc ổn định
 Khuyến khích sáng kiến
 Tinh thần đồng đội
CHƯƠNG II
CÁC LÝ THUYẾT QUẢN TRỊ
CHƯƠNG II
CÁC LÝ THUYẾT QUẢN TRỊ
2.2.2. Max Weber ( 1864 – 1920 )
 Phân công lao động với thẩm quyền và phân định
rõ trách nhiệm của từng người.
 Thiết lập hệ thống chức vụ.
 Tuyển dụng nhân viên có chuyên môn và thăng
chức theo khả năng và năng lực.
 Ban hành quyết định bằng văn bản.
 Quản trị phải tách rời với sở hữu
CHƯƠNG II
CÁC LÝ THUYẾT QUẢN TRỊ
2.2.3. Ưu và nhược điểm của thuyết quản trị hành
chánh
 Ưu điểm
 Đề cao việc sắp xếp trong tổ chức.
 Quan tâm đến việc phân cấp, ủy quyền giúp cho
việc ra quyết định nhanh hơn.
CHƯƠNG II
CÁC LÝ THUYẾT QUẢN TRỊ
 Nhược điểm:
 Quan điểm cứng nhắc.
 Không áp dụng được cho mọi hoàn cảnh.
 Không chú ý đến nhu cầu xã họi của người lao
động.
3. LÝ THUYẾT TÂM LÝ XÃ HỘI :
 Các tác giả tiêu biểu
 Mary Parker Follet (1868-1933) nhà nghiên cứu tâm
lý quản trị
 Elton Mayo (1880-1949) giáo sư đại học havard người
Mỹ.
 Douglas Mc Gregor (1906-1964)
 Abraham Maslow (1908-1970)
Hugo Munsterberg ( 1863 – 1916 )
CHƯƠNG II
CÁC LÝ THUYẾT QUẢN TRỊ
CHƯƠNG II
CÁC LÝ THUYẾT QUẢN TRỊ
3.1.Hugo Munsterberg ( 1863 – 1916 )
 Nghiên cứu tâm lý ứng dụng trong mơi trường tổ
chức.
 Nghiên cứu một cách khoa học tác phong của con
người trong tổ chức.
 Năng suất lao động sẽ cao hơn qua việc nghiên cứu
kỷ những kỹ năng của con người.
CHƯƠNG II
CÁC LÝ THUYẾT QUẢN TRỊ
3.2.Mary Parker Follett ( 1868 – 1933 )
 Đứng về mặt tâm lý, triết học, chính trị và luật các nhà quản
trị sẽ nhận thức được mỗi người lao động là một thế giới
phức tạp.
 Các nhà quản trị phải nhận biết những động cơ làm việc của
họ.
 Các nhà quản trị nên động viên sẽ hiệu quả hơn là yêu cầu.
 Hợp tác và kiểm tra sẽ đem lại thành cơng cho nhà quản trị
CHƯƠNG II
CÁC LÝ THUYẾT QUẢN TRỊ
3.3.Abraham Maslow (1908 – 1970 )
 Xây dựng thuyết nhu cầu của con người
 Thuyết này gồm 5 bậc từ thấp tới cao
 Giúp cho nhà quản trị hiểu rõ hơn động cơ hành
động của người la động.
 Nhà quản trị sẽ thành cơng khi vận dụng đúng
thuyết nhu cầu đối với mỗi người trong tổ chức.
CHƯƠNG II
CÁC LÝ THUYẾT QUẢN TRỊ
3.4.Douglas Gregor ( 1906 – 1964 )
 Các nhà quản trị trước đây sử dụng những giả thuyết sai lầm
về tác phong và hành vi của con người.
 Vì thế họ xây dựng bộ máy tổ chức với quyền hành tập trung
nhiều quy tắc.
 Người lao động sẽ thích thú lao động khi họ được thuận lợi.
 Nhà quản trị sẽ thành cơng nếu quan tâm nhiều hơn đén sự
phối hợp hoạt động
CHƯƠNG II
CÁC LÝ THUYẾT QUẢN TRỊ
3.5.Elton Mayo (1880 – 1949 )
 Tạo điều thuận lợi cho người lao động thỏa mãn nhu
cầu tâm lý của họ sẽ cho năng suất lao động cao
hơn.
 Yếu tố tinh thần cĩ tác động mạnh đến năng suất lao
động.
 Nên thay đổi quan điểm về cơng nhân
Ưu điểm
 Quan tâm đến nhu cầu xã hội của con người.
Quan tâm tới yếu tố tập thể trong tổ chức.
Các nhà quản trị thay đổi cách nhìn của nhà quản trị về
cơng nhân
 Nhược điểm
 Quá chú ý đến nhu cầu xã hội của con người.
 Chưa quan tâm đến môi trường xung quanh.
CHƯƠNG II
CÁC LÝ THUYẾT QUẢN TRỊ
4. LÝ THUYẾT HỆ THỐNG VÀ ĐỊNH LƯỢNG TRONG QUẢN TRỊ
4.1. Lý thuyết quản trị hệ thống
 Doanh nghiệp là một hệ thống gồm :
 Đầu vào : nhân lực, vốn, nguyên liệu
 Quá trình sản xuất chế biến
 Đầu ra : sản phẩm hay dịch vụ
 Hệ thống có quan hệ với môi trường xung quanh.
CHƯƠNG II
CÁC LÝ THUYẾT QUẢN TRỊ
CHƯƠNG II
CÁC LÝ THUYẾT QUẢN TRỊ
4.2. Lý thuyết quản trị định lượng
 Phục vụ cho việc ra quyết định của nhà quản trị.
 Dùn...
 
Top