Download miễn phí Khóa luận Áp dụng Data Warehouse trong phân tích thông tin về các dịch vụ giá trị gia tăng trên điện thoại
DANH SÁCH HÌNH VẼ 4
THUẬT NGỮ VÀ VIẾT TẮT 6
TÓM TẮT NỘI DUNG 7
MỞ ĐẦU 8
Chương 1: Tổng quan 8
1.1 Tổng quan về hệ thống và lý do lựa chọn đề tài. 10
1.2 Dữ liệu của hệ thống . 11
1.3 Mục tiêu và phạm vi của đề tài. 11
1.3.1 Mục tiêu. 11
1.3.2 Phạm vi của đề tài. 12
1.4. Công cụ thực hiện 12
1.4.2 Hệ quản trị cơ sở dữ liệu cho kho dữ liệu . 12
1.4.2 Công cụ xây dựng kho dữ liệu. 12
1.4.3 Công cụ xây dựng báo cáo. 12
CHƯƠNG 2: TỔNG QUAN VỀ DATA WAREHOUSE 13
2.1 Định nghĩa kho dữ liệu. 13
2.2 Các đặc trưng của kho dữ liệu 13
2.2.1 Hướng chủ đề . 13
2.2.2 Tính tích hợp 13
2.2.3 Tính bền vững: 13
2.2.4 Gắn với thời gian . 14
2.2.5 Dữ liệu tổng hợp : 14
2.3 Kiến trúc của kho dữ liệu 14
2.3.1 Nguồn dữ liệu . 14
2.3.2 Khu vực xử lý . 15
2.3.2.1 Nhiệm vụ : 15
2.3.2.2 Các bước :. 15
2.3.2.3 Các kiểu kiến trúc ETL 16
2.3.3 Kho dữ liệu . 18
2.4 Mô hình logic của kho dữ liệu 19
2.4.1 Lược đồ hình sao 19
2.4.2 Lược đồ hình bông tuyết. 19
2.4.3 Mô hình dữ liệu nhiều chiều 20
2.5 Kho dữ liệu ngày nay 21
2.5.1 Quản trị doanh nghiệp thông minh (Busines Intelligence). 21
2.5.2 Quản lý mối quan hệ khách hàng. 21
2.5.3 Khai phá dữ liệu . 21
2.5.4 Quản lý dữ liệu chủ . 22
2.5.5 Tích hợp dữ liệu khách hàng. 22
2.6 Xu hướng tương lai của kho dữ liệu 22
2.6.1 Dữ liệu phi cấu trúc. 23
2.6.2 Tìm kiếm. 23
2.6.3 Kiến trúc hướng dịch vụ. 23
2.6.4 Kho dữ liệu thời gian thực. 23
CHƯƠNG 3:TỔNG QUAN VỀ MICROSOFT SQL SERVER 2005 24
3.1 Tổng quan về hệ quản trị cơ sở dữ liệu Microsoft SQL Server. 24
3.2 Tổng quan về SQL Server Integration Service(SSIS). 26
3.3 Tổng quan về SQL Server Analysis Service . 27
3.4 Tổng quan về ngôn ngữ truy vấn MDX. 29
3.5 Tổng quan về SQL Server Reporting Services. 32
3.6 Phương pháp xây dựng kho dữ liệu bằng các công cụ của Microsoft SQL Server 2005. 33
CHƯƠNG 4: PHÂN TÍCH THIẾT KẾ 35
4.1 Phân tích hệ thống nguồn. 35
4.1.1 Chức năng thống kê báo cáo và theo dõi lịch sử hoạt động của khách hàng . 35
4.1.2 Quản lý quảng cáo của các dịch vụ. 36
4.2 Thiết kế kho dữ liệu. 36
4.2.1 Kho dữ liệu chủ đề tổng hợp sản lượng dịch vụ. 36
4.2.2 Hệ thống quản lý quảng cáo . 41
4.2.3 Kho dữ liệu chủ đề chi tiết sử dụng dịch vụ của khách hàng. 45
4.3 Sử dụng SSIS để xây dựng tiến trình ETL 47
4.3.1 Mô tả chung . 47
4.3.2 Ánh xạ dữ liệu cho các chiều. 47
4.3.2.1 Chiều mã dịch vụ. 47
4.3.2.2 Chiều mạng viễn thông 48
4.3.2.3 Chiều đầu số 48
4.3.2.4 Chiều nhóm dịch vụ. 49
4.3.2.5 Chiều thời gian. 49
4.3.2.6 Bảng sự kiện tổng hợp sản lượng . 49
4.3.2.7 Chiều Quảng cáo . 50
4.3.2.8 Chiều khách hàng. 50
4.3.2.9 Ánh xạ dữ liệu cho bảng sự kiện quảng cáo. 51
4.3.2.10 Ánh xạ dữ liệu cho bảng sự kiện chi tiết dịch vụ. 51
4.4 Sử dụng dịch vụ SSAS để xây dựng các cơ sở dữ liệu nhiều chiều 51
4.4.1 Xây dựng cube cho kho dữ liệu chủ đề tổng hợp sản lượng. 51
4.4.2 Xây dựng cube cho kho dữ liệu chủ đề quảng cáo và chi phí 56
4.4.3 Xây dựng cube cho kho dữ liệu chủ đề chi tiết sử dụng dịch vụ. 57
4.4.4 Sử dụng truy vấn MDX để lấy dữ liệu trên cube 57
4.4 Sử dụng dịch vụ SSRS để xây dựng các báo cáo. 58
4.4.1 Báo cáo sản lượng đầu số. 58
4.4.1.1 Yêu cầu: 58
4.4.1.2 Cách xây dựng . 58
4.4.2 Báo cáo sản lượng theo các mạng viễn thông. 62
4.4.3 Báo cáo sản lượng theo đầu số và nhóm dịch vụ 63
KẾT LUẬN 65
5.1 Những điều đã làm được 65
5.2 Những điều chưa làm được và hướng phát triển 65
TÀI LIỆU THAM KHẢO 66
PHỤ LỤC 1 67
PHỤ LỤC 2 68
Trong nền kinh tế hiện nay, thông tin là yếu tố sống còn đối với bất kỳ doanh nghiệp
nào.Việc nắm bắt thông tin giúp cho các doanh nghiệp hoạch định các chiến lược kinh
doanh cho mình một cách chính xác.
Trong những năm gần đây, công nghệ kho dữ liệu ra đời đáp ứng được nhu cầu quản lý,
lưu trữ thông tin có khối lượng lớn và có khả năng khai thác dữ liệu đa chiều và theo
chiều sâu nhằm hỗ trợ việc ra quyết định của các nhà quản lý.
Đối với các doanh nghiệp nước ngoài, họ đã áp dụng kho dữ liệu trong quản lý phân tích
dữ liệu và đã cho thấy hiệu quả to lớn giúp ích cho việc hoạch định các chiến lược kinh
doanh cũng như nghiên cứu phát triển các ứng dụng phân tích dữ liệu.
Tại Công Ty Cổ Phần Truyền Thông VMG , xây dựng kho dữ liệu có ý nghĩa hết sức
quan trọng. Kho dữ liệu sẽ thu thập dữ liệu từ các hệ thống nghiệp vụ, cung cấp các thông
tin hữu ích cho các nhà quản lý có thể có những thông tin chính xác nhanh chóng, hỗ trợ
cho việc ra các quyết định kịp thời và có lợi nhất cho doanh nghiệp. Ngoài ra kho dữ liệu
còn cung cấp cho những người phát triển các ứng dụng phân tích dữ liệu dễ dàng tiếp
cận dữ liệu, có được dữ liệu chính xác hơn và phát triển ứng dụng dễ dàng hơn.
Xuất phát từ nhu cầu thực tiễn tại Công Ty Cổ Phần Truyền Thông VMG , khóa luận sẽ
thực hiện “Áp dụng kho dữ liệu trong phân tích số liệu về các dịch vụ giá trị gia tăng trên
điện thoại” bằng công cụ của Microsoft SQL Server 2005 với mong muốn xây dựng
được kho dữ liệu hoàn chỉnh hỗ trợ cho việc quản lý tại Công Ty Cổ Phần Truyển Thông
VMG.
Nội dung của khóa luận bao gồm những phần chính như sau:
Mở đầu
Đây là phần giới thiệu chung về lý do chọn đề tài, cũng như bố cục chung của khóa luận Chương 1: Tổng quan
Nội dung chính của chương này là nêu lên tổng quan về dữ liệu của hệ thống cung cấp
các dịch vụ giá trị gia tăng trên điện thoại, mục tiêu , phạm vi của đồ án , công cụ và
phương pháp xây dựng kho dữ liệu.
Chương 2: Tổng quan về Data WareHouse
Nội dung chính của chương này là trình bày tổng quan về data warehouse gồm: định
nghĩa, đặc tính,mô hình, kiến trúc và xu hướng tương lai của data warehouse.
Chương 3 Tổng quan về Microsoft SQL Server 2005
Mục tiêu chính của chương này nhằm giới thiệu về các công cụ sẽ được sử dụng để
xây dựng kho dữ liệu. Hệ quản trị cơ sở dữ liệu Microsoft SQL Server 2005 , dịch vụ
Sql Server Analysis Service , Ngôn ngữ truy vấn MDX trên cơ sở dữ liệu đa chiều,
dịch vụ Sql Server Reporting Service và hướng xây dựng kho dữ liệu bằng các công
cụ này.
Chương 4: Phân tích thiết kế và triển khai kho dữ liệu hoạt động dịch vụ
Nội dung chính của chương này bao gồm : Tìm hiểu về dữ liệu hệ thống, xác định
yêu cầu đặt ra , thiết kế mô hình kho dữ liệu dựa trên yêu cầu đã phân tích và dữ liệu
hệ thống nguồn, thiết kế tiến trình ETL để chuyển dữ liệu vào hệ thống, sử dụng công
cụ SQL Server Analysis Service để xây dựng các cơ sở dữ liệu nhiều chiều , sử dụng
công cụ SQL Reporting Service để xây dựng các báo cáo.
Kết luận
Đây là phần kết kuận của khóa luận đưa ra những điều đã làm được và chưa làm
được của khóa luận và hướng phát triển của khóa luận.
Các tài liệu tham khảo.
Các phụ lục - Mệnh đề WHERE được dùng để mô tả chiều cắt dữ liệu. Nếu 1 chiều
không được đề cập trong mệnh đề WHERE, SQL Analysis Services vẫn
xem nó là 1 chiều cẳt, nhưng được lọc theo số thành viên mặc định của nó.
Mệnh đề WHERE có thể thay đổi tiến trình lọc cho 1 chiều nào đó, giúp
tinh chỉnh dữ liệu kết quả.
3.5 Tổng quan về SQL Server Reporting Services.
SSRS là một dịch vụ của SQL Server , nó là hệ thống quản lý các báo cáo. Hỗ
trợ việc tạo báo cáo, quản lý các báo cáo, và quản lý truy cập thông qua nền tảng web.
SSRS sử dụng ngôn ngữ định nghĩa báo cáo (RDL) và ngôn ngữ đánh dấu mở
rộng XML. Công cụ soạn thảo báo cáo được tích hợp trên công cụ BIDS dựa trên bộ
Visual studio cùng với thành phần Crystal Reports. Người dùng có thể soạn thảo các
báo cáo một cách dễ dàng trên nền tảng đồ họa, sau khi báo cáo được tạo có thể trích
xuất ra nhiều định dạng khác nhau như : Excel, PDF, CSV, XML,TIFF hay dưới
dạng văn bản web.
Người dùng có thể tương tác với máy chủ báo cáo một cách trực tiếp thông qua
dịch vụ web thay vì sử dụng công cụ Report Manager. Với công cụ Report Manager
người dùng có thể xem các báo cáo, quản lý các báo cáo cũng như quản lý và bảo trì
các định nghĩa nguồn dữ liệu được sử dụng cho báo cáo và quản lý bảo mật cho báo
cáo . Các báo cáo có thể được phân phối thông qua mail hay các hệ thống file. Việc
quản lý bảo mật được thực thi với nhiều cấp độ việc này giúp quản lý mạnh mẽ và
linh hoạt hơn. Như ở trên hình 3.5 Các thành phần chính của hệ SSRS bao gồm:
- Nguồn dữ liệu: nguồn dữ liệu cho dịch vụ báo cáo bao gồm nhiều loại dữ
liệu như SQL Server , Analysis Service, DB2, Oracle, ADO.Net. SSRS
truy cập nguồn dữ liệu thông qua các trình điều khiển OLE DB hay ODBC.
- Công cụ xuất báo cáo: cho phép người dùng xuất báo cáo ra dạng ngôn
ngữ định dạng báo cáo hay ra các định dạng văn bản như : HTML,
XML,PDF, EXCEL,CSL hay các định dạng khác.
- Công cụ bảo mật: chuẩn báo mật cho SSRS dựa trên các kiểu bảo mật của
IIS và chứng thực người dùng của windows

Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

 

sonsian

New Member
Re: [Free] Áp dụng Data Warehouse trong phân tích thông tin về các dịch vụ giá trị gia tăng trên điện thoại

Bạn ơi, cái này không có link download. Bạn upload lại giúp nhé. Thank mod
 

daigai

Well-Known Member
Re: [Free] Áp dụng Data Warehouse trong phân tích thông tin về các dịch vụ giá trị gia tăng trên điện thoại

Link mới update, mời bạn xem lại bài đầu
 
Top