Link tải miễn phí Luận văn: Ảnh hưởng của nồng độ Ag và nhiệt độ lên kích thước hạt và tính chất của vật liệu NANO Si-Ag : Đề tài NCKH. QT.08.29
Nhà xuất bản: ĐHKHTN
Đại học Quốc gia Hà Nội
Ngày: 2008
Chủ đề: Công nghệ nanô
Kích thước hạt
Nhiệt độ
Vật liệu Nanô
Miêu tả: Tổng hợp Silica hình cầu kích thước submicron. Tổng hợp vật liệu Ag trên chất mang silica hình cầu. Nghiên cứu ảnh hưởng của nồng độ Ag. Nghiên cứu ảnh hưởng của nhiệt độ. Bước đầu khảo sát một số ứng dụng của vật liệu Ag-Si
Công bố 01 bài báo khoa học
Khảo sát ảnh hưởng của nồng độ Ag cho thấy kích thước hạt giảm khi nồng độ Ag nhỏ và tăng lên với các nồng độ cao hơn
Đã chứng minh được vật liệu Ag nano trên chất mạng silica có tính kháng khuẩn và hiệu ứng khuyếch đại tín hiệu trên phổ Raman (SERS)
Đã tổng hợp được hạt silica kích thước submicron. Kích thước trung bình của hạt silica là 200nm, khối lượng riêng 2,58g/ml và tồn tại ở dạng vô địa hình
Đã tổng hợp được vật liệu Ag nano trên chất mang silica theo phương pháp lặp, khư Ag ở nhiệt độ cao và siêu âm gia nhiệt. Từ các kết quả phân tích bằng các phương pháp TEM, SEM, EDS, XRD cho thấy có các hạt Ag nano kích thước trung bình khoảng từ 13 đến 28nm bám trên bề mặt các hạt silica

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên. Khoa Hóa học

Thế kỷ 20 được coi là thế kỷ của cuộc cách mạng công nghệ thông tin thì trong
thế kỷ 21 công nghệ nano phát triển với một tốc độ bùng nổ và hứa hẹn đem lại nhiều
thành tựu kỳ diệu cho loài người.
Đối tượng của công nghệ nano là những vật liệu có kích cỡ nano mét (10 ym).
Với kích thước nhó như vậy, vật liệu nano có những tính chất vô cùng độc đáo mà
những vật liệu có kích thước lớn hơn không thê có đuợc như độ bền cơ học cao, hoạt
tính xúc tác cao, tính siêu thuận từ, các tính chất điện quang nổi trội.... Chính những
tính chất ưu việt này đã mở ra cho các vật liệu nano những ứng dụng vô cùng to lớn
đối với rất nhiều lĩnh vực. Do vậy, công nghệ nano đã được các nhà khoa học dự đoán
sẽ làm thay đổi cơ bản thế giới trong thế kỷ 21.
Nhận thức đuợc vai trò, tầm quan trọng của công nghệ nano, từ năm 2004, nhà
nước ta đã coi việc phát triển công nghệ nano là một định hướng mũi nhọn về khoa
học công nghệ. Do vậy, trong những năm gần đáy, những nghiên cứu ve cổng nghệ
nano ở Việt Nam cũng đã phát triển và thu được những thành cống bước đấu và đang
nghiên cứu để đưa các sản phẩm này vào úng dụng trên quy mô công nghiệp.
Trong số các vật liệu nano, Ag nano và Ag nano compozit đã nhận đuợc nhiều
sự quan tâm chú ý của các nhà khoa học cũng như các nhà doanh nghiệp. Kim loại Ag
từ lâu đã đuợc biết đến với nhiều tính chất quí như độ dẫn nhiệt, dẫn điện cao, khá
năng kháng khuẩn tốt...Do vậy, vật liệu Ag nano và Ag nano compozit chác chắn sẽ có
rất nhiều khả năng ứng dụng to lớn, đặc biệt là trong lĩnh vực y tế đê báo vệ sức khỏe
và xử lý môi trường.
Ngoài ra, trong thời gian gần đây, người ta đã phát hiện thấy vật liệu Ag nano
có khá năng gây hiệu ứng khuyếch đại tín hiệu trên phổ tán xạ Raman. (hiệu ứng
SERS : Surface-Enhanced Raman Scattering). Phổ tán xạ Raman là một trong những
phương pháp quan trọng xác định thành phần và cấu trúc cua các chất. Việc sứ dụng
hiệu ứng SERS cho phép thu được phổ Raman cứa chất ở nồng độ rất thấp so với nồng
độ có thể phát hiện bàng phổ Raman thông thường và do vậv làm tâng độ nhạy cua
phương pháp. Vì thế hiệu ứng này có ý nghĩa thực tê quan trọng trong nhiêu lĩnh vực
như trong khoa học hình sự để xác định lượng vết của các chất sinh học, các chất độc,
ma túy..,.
Xuất phát từ những cơ sở trên, chúng tui thấy đây là loại vật liệu có nhiều tính
chất ly thú cần được nghiên cứu do vậy chúng tui tiến hành tổng hợp vật liệu Ag nano
compozit bằng cách khử hóa học với chất khử là propylen glycol trong các điều kiện
và phương pháp khác nhau và bước đầu khảo sát một sô' ứng dụng cua chúng.
KẾT LUẬN
1. Đã tổng hợp được hạt silica kích thước submicron. Kết quá phân tích nhiệt phân
tích nhiễu xạ tia X, hiển vi điện tử quét cho thấy hạt silica ở dạng hình cầu, có độ
đồng đều cao với kích thước trung bình của hạt là 200nm. Silica tồn tại ở dạng vô
định hình và có rất nhiều nhóm -OH bám trên bề mặt hạt silica làm cho hạt silica
có thể liên kết rất tốt với các ion Ag+ và nguyên tử Ag.
2. Đã tổng hợp được vật liệu Ag nano trên chất mang silica theo các phưưng pháp
lặp, phương pháp khử ở nhiệt độ cao và phương pháp siêu âm gia nhiệt với tác
nhân khử là propylen glycol.
3. Đã phân tích các đặc trưng của vật liệu bàng các phương pháp kính hiên vi điện tứ
truyền qua (TEM), kính hiển vi điện tử quét (SEM), phổ tán xạ năng lượng EDS,
giản đồ nhiễu xạ tia X. Kết quá cho thấy có các hạt Ag nano kích thước trung bình
khoảng từ 13 đến 28 nm bám trên bề mạt các hạt silica. Hàm lượng Ag nano trong
vật liệu là 5,48% vể khối lượng.
4. Đã khảo sát và giải thích được ảnh hưởng của nổng độ A g' ban đầu và một số tác
nhân khác như nhiệt độ, sóng siêu âm, số lần lặp quá trình khứ...đến kích thước,
hình dạng hạt và hàm lượng Ag trong sán phẩm Ag nano trên chất mang silica.
5. Bước đầu khả sát ứng dụng cho thấy vật liệu có hoạt tính kháng khuẩn rất mạnh
của Ag nano đối với chủng vi khuẩn E.coli. Đã chứng minh được vật liệu Ag nano
trên chất mang silica có khá năng khuyếch đại tín hiệu trên phổ Raman (hiệu ứng
SERS). natri Salixilat khi được hấp phụ lên các chất mang Ag nano/silica có thể
cho phép phán tích phổ Raman ở nồng độ thấp đến 10-4M trong khi với phò
Raman thông thường, nồng độ này là 10-IM
PHỤ LỤC
CÁC SẢN PHẨM KHO A HỌC ĐẢ HOÀN THÀNH
Các bài báo và báo cáo khoa học:
1. Tổng hợp vật liệu nanô A g trên chất mang silica và ứng dụng .
Nguyễn Đức Thọ, Vũ Văn Vân, Vũ Đăng Độ, Đỗ Thị Trâm Anh
Tạp chí Hoá học, SỐT 46(2A), 2008, tr. 295-30ì .
TÓM TẮT CÁC CÔNG TRÌNH NCKH CỦA CÁ
KHÂK ĐÓKG TRONG BÁO CÁO CỦA » Ề TÀI
TỐNG HỢP VẶT LIỆU NANO Ag TRÊN CHẨT MANG SILICA VÀ
ỨNG DỤNG
N guyễn Đức Thụ ", Vũ Văn l'án ", I 'ũ Dăng Dô ", Dồ Thị Trám Anh h
a> Khoa Htíá học-Trườnị’ D ỈIK IIỈX -D I/0 (ìll.\
b,Khua Hủci học, ỉrườníỉ Dại hoe Sư Phạm / Hà Sõi
SUMM ARY
Submicron silica spheres containing silver nanopurl ides on their surfaces have
been obtained by the repeat method. X-ray diffraction and Scanning Electron
M icroscopy (SEM) were used to measure the relative abandonee of silver metal anti
the s r e o f silver particles in the substrates. The results provided useful information
that w ould be helpful in explaining the surface-enhanced performance of silicasupported silver substrates. Raman spectra of the A g -d o p e d matrices after
impregnation in solutions o f the Xatri sulixilat have been measured. The impregnated
silica matrices which did not contain silver m m opartides were used as a reference.
These experiments have heen performed in order to establish whether Raman .signal
enhancement could be obtained by adsorption of various Xalri salixilat on I he surface
of'Ag,
Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

 
Last edited by a moderator:
Các chủ đề có liên quan khác
Tạo bởi Tiêu đề Blog Lượt trả lời Ngày
D Ảnh hưởng của mạng xã hội facebook tới hoạt hoạt động học tập của sinh viên trường đại học tôn đức thắng hiện nay Văn hóa, Xã hội 0
D Các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định lựa chọn của người tiêu dùng đối với sản phẩm bia trên địa bàn thành phố nha trang Luận văn Kinh tế 0
D Các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định mua smartphone của người tiêu dùng tại khu vực Tp. HCM Luận văn Kinh tế 0
D NGHIÊN cứu các NHÂN tố ẢNH HƯỞNG đến HÀNH VI TIÊU DÙNG sản PHẨM BIA sài gòn của NGƯỜI TIÊU DÙNG tại thành phố quảng ngãi Luận văn Kinh tế 0
D ĐÁNH GIÁ ẢNH HƯỞNG CỦA BÃI CHÔN LẤP RÁC XUÂN SƠN, HÀ NỘI ĐẾN MÔI TRƯỜNG NƯỚC VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP Khoa học Tự nhiên 1
D Chương 1: Tổng quan về các yếu tố ảnh hưởng đến tỷ suất sinh lợi của Ngân hàng Luận văn Kinh tế 0
D Phân tích ảnh hưởng của các yếu tố môi trường đến Viettel Luận văn Kinh tế 0
D Các nhân tố ảnh hưởng đến tỷ suất sinh lợi của các ngân hàng thương mại cổ phần trên địa bàn tp Hồ Chí Minh Luận văn Kinh tế 0
D Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định mua Laptop mới của sinh viên tại thị trường Đà Nẵng Luận văn Kinh tế 0
A các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định mua xe máy của người tiêu dùng tại thành phố nha trang Luận văn Kinh tế 0

Các chủ đề có liên quan khác

Top