daigai

Well-Known Member
Link tải luận văn miễn phí cho ae Ket-noi
An ninh chính trị khu vực châu á-Thái Bình Dương từ sau chiến tranh lạnh đến nay và tác động của nó đối với việt nam
Tác giả : Nguyễn Thế Lực;Thái Văn Long;Nguyễn Thị Quế;Mai Hoài Anh

Năm xuất bản : 2007

Nhà Xuất bản :

Từ khóa : An ninh chính trị,Chiến tranh lạnh,Châu á-Thái Bình Dương

1.1. Mot so khai niêm co bán cúa dê tài
1.2. Dac diem tinh hinh thegiói và khu vuc chau Á- Thái Binh Duong
tù sau chi@n tranh lanh den nay và tác dong cúa nó den an ninh
chinh tri khu vuc
12 1.3. Chính sách cúa mot so nuóc lón và to chúc vè an ninh chinh tri &
khu vuc ch@u Á- Thai Binh Duong 19 Chung2:THUC TRANGANNINHCHÍNHTRIÖKHUVUCCHÂU
Á - THAI BINH DUONG TÜ SAU CHIÊN TRANH LANH
DÊN NAY
46 2.1. Môt so dièm nong vè an ninh chinh irt o khu vuc chau Á- Thai
6
Binh Duong
2.2. Van de dan &tc và ton gião cat dong den an ninh chinh tri &khu vuc chau Á - Thái Binh Duong
2.3. Chú nghia khung bo quöo et va nhing ván de dat ra vê an ninh chinh tri cúa các nuóc trong khu vuc chau Á - Thái Binh Dong
46 57 67
2.4. Mot so co che hoat dong nham duy trì hod binh, §n dinh trong khu
vic chau Á - Thái Binh Duong
74 2.5. Xu hung van dong cúa an ninh chinh tri &khu vuc châu Á- Thai
Binh Dong thòi gian toi 93 Chung 3: TÁC DÔNG CÚA TINH HINH AN NINH CHÍNH TRI O
KHU VUC MOTSO GIAI PHAP DÁM BAO HOÀ BINH, ÓN
DINH Ö CHAU Á- THAI BINH DUONG VÀ VIÊT NAM 95
3.1. Nhung tác dong cúa tinh hinh an ninh chinh tri &khu vuc chau Á-
Thai Binh Duong doi voi Viet Nam
95 3.2. Mot so giai pháp dam bão hoà binh on dinh trong khu vuc chau Á -
Thái Binh Duong và Viet Nam KÉT LUÂN
TÀI LIÊU THAM KHÃO
106
114 116
1
MO DÂU
1. Tinh cap thiet cúa dê tài
Chien tranh lanh kêt thúc dä mang lai cho the giói môt diên mao moi.
Cüng giông nhu cac khu vuc khác, chau A- Thái Binh Duong (CA-TBD) buóc vão thoi ky quá do: Tü trat tu the giói doi dau hai cuc, sang trat tu the giói moi da cuc, da trung tam, trong dó vira dáu tranh via hop tác phát trién vói su tug
thu@c lan nhau vê kinh €t ngày câng cao. Quan he quôc te cua khu vuc da chuyên tù doi kháng vê quan su sang c a n tranh và hop tác ve kinh te. Tù dâu nhûng nam 90 cúa the ky X lai day, CA-TBD da tro thânh mot khu vuc phát trien nhanh chong, thân kÿ, thu hút duoc su quan tam chú y cúa ca the giói. Hoà hoān, dOc laptop và phat triên da tr& thânh xu the c h dao cúa khu vuc. Các nuóc &day dêu mong muon có môt moi truòng hoà binh, on dinh de phát triên
kinh te. Doi thoai an ninh song phuong và da phuong duoc thúc day. Quan he cúa các nuóc lón di vão chiêu hung vai hop áct via dau tranh. Hop tác song
khöng lien minh de chong lai nuc khi ba, dau tranh nhung cö tránh doi dau
câng thang kéo dai. khien cho CA-TBD trö thanh noi an binh nhät, không hung os voi trude day, nia con os wti mot os khu vic khác tren the gioi.
Tuy nhien, buóc sang hte Ki XXI, dac biet là sau su kien nuóc My bi tän cong ngày11/9/2001, an ninh the giói nói chung và khu vuc CA-TBD nói riêng luôn duoc dat trong tinh trang báo dong cao. Bên can nhan to Mÿ, trong khu vuc con có Nhat Bán, Nga, Àn Do, däc biêt hon äl Trung Quoc cüng là nhung curing qu∞c dang vuon lên va canh tranh voi My. Cac diêm nóng con tôn tai tu thoi Chien tranh lanh den nay cüng chua hoan toàn duroc thão gö, tham chí còn có nguy co gia tâng nhur bán dão Triêu Tiên, eo bien Dai Loan... Thêm vão dó, su có mat và hoat ding quyêt liêt cúa các nhóm Hôi gião v§ trang cuc doan o Philippin, Indônêxia, Thai Lan... luôn là nhûng nhân tö gay mat an ninh, on dinh chinh tri trong khu vuc. Da so các quôc gia trong khu vuc CA-TBD ti@p tuc chay dua vü trang täng cuòng súc manh quan su cua minh, trong dó có môt so nuóc chay dua phát triên vú khí hat nhan. Vi@c pho biên vû khí hat nhân, gay nên moi quan ngai lón cúa cong dông quõe tê.

Link Download bản DOC
Do Drive thay đổi chính sách, nên một số link cũ yêu cầu duyệt download. các bạn chỉ cần làm theo hướng dẫn.
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link để tải:

 

Các chủ đề có liên quan khác

Top