Engel

New Member
bạn có thể tự tìm hiểu những vấn đề bạn cần nhé:

Tài liệu tham tiềmo quản trị chất lượng

Posted on December 6, 2007 by daviadmin

Đây là các vấn đề tui có về tài liệu tham tiềmo, bạn click vào web ở dưới để chọn nếu bạn muốn:

1. Các bước áp dụng ISO 9000

2. Quy trình xây dựng ISO 9000.

3. Cải tiến năng suất.

4. Quản lý chất lượng bằng công cụ thống kê

5. Hệ thống quản lý an tòan thực phẩm HACCP

6. Hệ thống quản lý chất lượng toàn diện TQM

7. Hệ thống quản lý chất lượng Q - base

8. Hệ thống quản lý Lean

9. Hệ thống sản xuất Toyota

10. Hệ thống sản xuất tức thời (gian) JIT

11. Xây dựng nhóm chất lượng

12. Phương pháp quản lý Kaizen

13. Áp dụng và xây dựng tiêu chuẩn

14. Một số vấn đề về quản trị chất lượng

15. Một số khái niệm về chất lượng

16. Kiểm soát chất lượng bằng thống kê

17. Vòng tròn Deming

18. Nhóm chất lượng QCC

19. Quản trị chất lượng cùng bộ - TQM

hay bạn vào veb sau để có nhiều hơn nhé:

chúc bạn thành công.

 
Top