Luận văn tiếng Trung: 现代汉语一些 疑问代词的非疑问用法研究 (与越南语的对比) =
Nhà xuất bản: ĐHNN
Ngày: 2010
Chủ đề: Tiếng Trung Quốc
Tiếng Hán
Đại từ nghi vấn
Tiếng Việt
Miêu tả: 79 tr. + CD-ROM
Luận văn ThS. Ngôn ngữ Trung Quốc -- Trường Đại học Ngoại ngữ. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2010
汉、越语的疑问代词非疑问用法是使用频率较高的一类代词之一。其在句法结构上基本上大致相同,但还存在一些差异。因此,越南学生学习汉语疑问代词非疑问用法常常因受到母语的负迁移影响而产生偏误。本文主要通过描述“谁、什么、哪儿”的的任指、虚指和反问用法并对汉语“谁、什么、哪儿”与越南语“ai, gì, không”的任指、虚指和反问用法进行对比。本文分成三章:第一章:着重介绍汉语疑问代词的非疑问用法的相关理论和研究,包括:汉语的疑问代词定义及分类;汉语的疑问代词非疑问用法的分类及含义;汉、越语的疑问代词非疑问用法的相关研究。第二章:着重介绍汉语“谁、什么、哪儿”的任指、虚指和反问用法。任指用法表示在所说及的人或事物的范围之内没有例外。“谁”的任指用法的表现格式有:“谁…都/ 也…”类、“无论/ 不管…谁…(都)…”式、“谁不V…”类、“谁…谁”类等。“什么”的格式有:“什么…都/ 也…”类、“无论/ 不管…什么(都/ 也…”式、“什么…什么”类。“哪儿”的格式有“哪儿…都/ 也…”类、“无论/ 不管…哪儿…(都)…”式、“哪儿…哪儿”类。虚指用法表示不知道、说不出或者根本无须说出的某个人或某种不确定的事物、不确定的地方。“谁”的虚指用法的表现形式有:“不/没V谁”式、“不知…谁”式、“好像…谁”、“谁知…”式。“什么”的格式有:“V什么”式、“不知…V什么”类、“好像…V 什么”类等。“哪儿” 的格式有“不知…哪儿”、“好像…哪儿”、“哪…哪”式等。关于反问用法,“谁”有“谁让/叫….”、“N不V 谁 V”、“谁+VP”、“谁不/没+VP?”、“VP 谁?”。“什么”有“什么N”、“有+ 什么 + N”、“VP + 什么+ O?”、“VP什么 VP?”、“什么N”、“;“哪儿” 有“VP哪儿”、“哪儿敢、能”和“哪怕”等格式。第三章:着重对汉语“谁、什么、哪儿”与越南语“ai, gì, không”的任指、虚指和反问用法进行对比。对比结果表明,汉语“谁、什么、哪儿”相对应于越南语“ai, gì, không”。但是不是什么时候都是一一对应的,汉语的很多句式越南语没有相对应句式,反而越南语的很多句式汉语没有相对应句
现代汉语一些 疑问代词的非疑问用法研究(与越南语的对比)
前言…………………………………………………………………………………… 1
0.1. 选题理由, 研究目的……………………………………………………………. 1
0.2. 研究对象与范围………………………………………………………………... 1
0.3. 研究任务………………………………………………………………………... 2
0.4. 研究语料和研究方法…………………………………………………………. 2
0.5. 论文结构……………………………………………………………………….. 3
第一章: 现代汉- 越语疑问代词的非疑问用法的相关理论问题…………………. 4
1.1 现代汉语疑问代词概说………………………………………………………….. 4
1.1.1 现代汉语疑问代词定义及分类……………………………………………….. 4
1.1.2. 现代汉语疑问代词语法功能…………………………………………………. 5
1.2.现代汉语疑问代词的非疑问用法………………………………………………. 6
1.2.1 现代汉语 疑问代词的非疑问用法的分类……………………………………. 6
1.2.2 现代汉语疑问代词的非疑问用法的含义…………………………………….. 8
1.3. 现代汉语疑问代词的非疑问用法的相关研究…………………………………. 13
小结…………………………………………………………………………………… 15
第二章: 现代汉语一些疑问代词的非疑问用法研究 ……………………………... 16
2.1.任指用法…………………………………………………………………………. 16
2.1.1 周遍性任指……………………………………………………………………. 16
2.1.2 呼应格式………………………………………………………………………. 21
2.2.虚指用法…………………………………………………………………………. 26
2.2.1 虚指用法的结构形式特点……………………………………………………. 26
2.2.2一些特殊用法…………………………………………………………………… 27
2.3.反问………………………………………………………………………………. 29
2.3.1.“谁”的反问用法…………………………………………………………….. 30
2.3.2. “什么”的反问用法…………………………………………………………. 31
2.3.3. “哪儿”的反问用法………………………………………………………….. 33
小结…………………………………………………………………………………… 34
第三章: 汉语“谁、什么、哪儿” 跟越南语 “ai、 gì、 đâu”的非疑问用法对比
………………………………………………………………………………………….
36
3.1. 任指用法……………………………………………………………………….. 36
3.1.1 周遍性任指……………………………………………………………………... 36
3.1.2 呼应性任指……………………………………………………………………... 41
3.1.3 个别代词的用法………………………………………………………………. 43
3.2.虚指用法………………………………………………………………………….. 43
3.2.1.虚指用法的结构形式特点……………………………………………………. 43
3.2.2. 一些特殊用法对比……………………………………………………………. 44
3.3.反问用法………………………………………………………………………….. 48
3.3.1. “谁”和“ai” ………………………………………………………………... 48
3.3.2. “什么”和“gì” ………………………………………………..................... 51
3.3.3. “哪儿/哪里”和“đâu” …………………………………………………… 52
3.4 考察现代汉语副词“谁、什么、哪儿” 与越南语副词“ai 、 gì 、 đâu” 的对
应情况……………………………………………………………………………..
55
3.4.1.谁与“ai”„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„. 55
3.4.2.什么与“gì” „„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„. 62
3.4.3 哪儿与“đâu” ……………………………………………………………….. 69
小结………………………………………………………………………………….. 73
结语…………………………………………………………………………………… 75
参考文献……………………………………………………………………………… 77
A. Không dịch
这有两个原因:
★作者略过有“什么”的词组或句子,这是很普遍的现象。例如:
(219)他们要是想杀人,什么都不用,手指一戳就是一个窟窿。
(Họ định giết ai thì chỉ một ngón tay là chọc thủng một lỗ, không cần đến vũ khí. )
★作者是用其他表达方式。 例如:
(220)孙某人没有睡觉,利用自己去省城开会这几天,他把什么都安排好了。
(Tôn X chưa ngủ, hắn tranh thủ thời gian khi cô họp trên tỉnh, bố trí đâu vào đấy cả
rồi.)
(221)他舌头僵硬,什么也说不出来。
(Lưỡi anh ngọng cứng, không nói được thành lời.)
B. Gì cả (nữa)
在否定句。“什么都(也)不 VP” 。例如:
(222)母亲说: “睡吧,不要胡思乱想,什么都不要想”。
(Mẹ nói:- Ngủ đi, không được nghĩ lung tung, đừng có nghĩ gì cả)
(223)吃第一口豌豆时,你还心中愀愀,随即便什么也不顾了。
(Ăn miếng đầu tiên chị còn áy náy, sau đó thì chị chẳng kịp suy nghĩ gì nữa. )
C. Tất cả
表示“全部、一切”的意思。这种情况很少见。例如:
(224)这爿店给她,什么都给她,你只要自由。
(Cho béng cô ta cửa hiệu này, cho tất, ngươi chỉ cần tự do. )
(225)除了这群狼,在这条山谷里,还有一只神经质的公熊,它什么都吃,草
根、树叶、野果子、小动物
(Ngoài bầy sói, ở hẻm núi này còn có một con gấu đực mắc bệnh tâm thần, nó ăn tất cả
mọi thứ, rễ cây, lá cây, quả dại, động vật nhỏ)
D.(Cái) gì
我们可以看出,越南语的“gì”也能出现在主语位置上,但它往往跟“cái ”、
“thứ”、“điều ”,“việc”共现。在几种情况下“什么”翻译成“(Cái) gì”

Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

 
Last edited by a moderator:
Top