Kết quả tìm kiếm

  1. V

    Các hoạt động chính trong kiểm toán nội bộ

    Một nhà quản lý hay nhân sự đảm nhận vị trí nullkiểm toán nội bộ sẽ thực thi những công việc gì? Từ định nghĩa trên, chúng ta có thể xác định như sau: - Đảm bảo: Thông qua các hoạt động kiểm tra khách quan các bằng chứng để đánh giá về tính tuân thủ, hiệu quả, hiệu suất kiểm soát, hạn chế tối...
Top