| Đăng nhập qua LiketLy 

Đi về nhà
Bạn chưa đăng nhập, điều này khiến bạn không thể đăng điểm mình ghi được ghi chơi xong. Hãy đăng nhập thành viên để có thể lưu điểm.
Xin chờ 1 lát để nạp dữ liệu game...
Đi về nhà Điểm
 Ngày 
 Name 
 Điểm 
12/02/2012 05:04 am
 
nadine  
5
Từ khóa
Thống kê
Game Title Đi về nhà
Play Count 1298
High Scoring:
Folder: Game nhỏGame vui
Điểm 1
Current rating 4/5