| Đăng nhập qua LiketLy 

Bảo vệ không phận
Bạn chưa đăng nhập, điều này khiến bạn không thể đăng điểm mình ghi được ghi chơi xong. Hãy đăng nhập thành viên để có thể lưu điểm.
Xin chờ 1 lát để nạp dữ liệu game...
Bảo vệ không phận Điểm
 Ngày 
 Name 
 Điểm 
06/19/2012 08:36 am
 
vipboytimban  
114210
01/27/2012 12:04 pm
 
tctuvan  
47540
Từ khóa
Thống kê
Game Title Bảo vệ không phận
Play Count 3207
High Scoring:
Folder: Game nhỏGame Hành động
Điểm 2
Current rating 5/5