| Đăng nhập qua LiketLy 

Bảo vệ biên cương
Bạn chưa đăng nhập, điều này khiến bạn không thể đăng điểm mình ghi được ghi chơi xong. Hãy đăng nhập thành viên để có thể lưu điểm.
Xin chờ 1 lát để nạp dữ liệu game...
Bảo vệ biên cương Điểm
 Ngày 
 Name 
 Điểm 
06/18/2012 08:06 am
 
lequangsam  
44430
04/03/2012 03:20 am
 
vx1102  
40101
Từ khóa
Thống kê
Game Title Bảo vệ biên cương
Play Count 5077
High Scoring:
Folder: Game nhỏGame Hành động
Điểm 2
Current rating 0/5