Hỏi đáp mọi chủ đề liên qua đến công nghệ thông tin, internet, lập trình, SEO...
Nội quy chuyên mục: Hỏi đáp mọi chủ đề liên qua đến công nghệ thông tin, internet, lập trình, SEO...

- Chuyên nhận giải đáp thắc mắc sử dụng Word, Excel, Power Point

- Ai cần download driver hay Firmware cho máy tính máy in, thì vào đây nhé, tìm gì cũng có Driver 360

- Cập nhật tin tức với Mr Công nghệ tại đây
By langtu_quay2002
#509496 em có chép 1 game bằng pascal là rắn ăn mồi làm xong hết không có lỗi nhưng khi chạy thì sau khi chọn level xong lại bị game over T.T mong các mem nào chuyên pascal giúp zùm em, dưới đây là code mong các mem zúp zùm

uses crt;

var a:char;

mx,my,i,d:byte;

hx,hy:integer;

score:integer;

x,y:array[1..104] of byte;

l:word;

const lbox=10; rbox=70;

tbox=5; bbox=45;

maxl=200;


Procedure DrawBox;

var i : byte;

Begin

Textcolor(White);

For i:=lbox-1 to rbox+1 do

begin Gotoxy(i,tbox-1); write('x');

Gotoxy(i,bbox+1); write('x');end;

For i:=tbox-1 to bbox+1 do

begin Gotoxy(lbox-1,i); write('x');

Gotoxy(rbox+1,i); write('x');end;

end;


procedure win;

begin

clrscr;

textmode(150);

gotoxy(25,13);

textcolor(20);

write('You are a Master with 70 point');

readln;

halt;

end;

procedure e;

var i : byte;

t,b,l,r : byte;

Begin

Textcolor(lightred);

GotoXY(x[1],y[1]); Write('@'); Delay(500);

GotoXY(x[1]-1,y[1]); Write('@');

GotoXY(x[1]+1,y[1]); Write('@');

GotoXY(x[1],y[1]-1); Write('@');

GotoXY(x[1],y[1]+1); Write('@');

Delay(500);

t := tbox; r := rbox;

b := bbox; l := lbox;

Textcolor(LightGray);

repeat;

For i:=l to r do

begin Gotoxy(i,t); write(':'); delay(1); end;

For i:=t to b do

begin Gotoxy(r,i); write(':'); delay(1); end;

For i:=r downto l+1 do

begin Gotoxy(i,b); write(':'); delay(1); end;

For i:=b downto t+1 do

begin Gotoxy(l,i); write(':'); delay(1); end;

if l<r then l:=l+1; if t<b then t:=t+1; if b>t then b:=b-1; if r>l then r:=r-1;

Until (l=r) and (t=b);

t := tbox; r := rbox;

b := bbox; l := lbox;

repeat;

For i:=l to r do

begin Gotoxy(i,t); write(' '); delay(1); end;

For i:=t to b do

begin Gotoxy(r,i); write(' '); delay(1); end;

For i:=r downto l+1 do

begin Gotoxy(i,b); write(' '); delay(1); end;

For i:=b downto t+1 do

begin Gotoxy(l,i); write(' '); delay(1); end;

if l<r then l:=l+1; if t<b then t:=t+1; if b>t then b:=b-1; if r>l then r:=r-1;

Until (l=r) and (t=b);

gotoxy(34,24);

textcolor(LightRed);

write('GAME OVER');

gotoxy(30,1);

textcolor(LightGreen);

write('You ate ',d-3,' apples');

gotoxy(30,2);

write('You got ',score,' scores');

readln;

halt;

end;


begin

randomize;

d:=3;

hx:=1;

mx:=random(rbox-lbox+1)+lbox;

my:=random(bbox-tbox+1)+tbox;

x[1]:=40;

y[1]:=25;

textmode(1000);

repeat

textcolor(15);

score:=0;

clrscr;

write('Choose Level (1..10) : ');readln(l);

until l in[1..10];

l:= maxl div l;

textcolor(0);

clrscr;

repeat

repeat

textcolor(8);

gotoxy(lbox-1,1); write('Developed by Augustine Bui');

textcolor(Yellow);

gotoxy(rbox-12,1); write('Apples : ',(d-3):5);

Gotoxy(lbox-1,2); write('Speed : ',maxl-l);

gotoxy(rbox-6-6,2);write('Scores : ',score:5);

gotoxy(mx,my); textcolor(14);write('*');

DrawBox;

for i:= d+1 downto 2 do

begin

x[i]:=x[i-1];

y[i]:=y[i-1];

end;

x[1]:=x[1]+hx;

y[1]:=y[1]+hy;

if (x[1]>rbox)or(x[1]<lbox)or(y[1]>bbox)or(y[1]<tbox) then e;

For i:= d+1 downto 2 do

if (y[1]=y[i]) and (x[1]=x[i]) then e;

gotoxy(x[d+1],y[d+1]);textcolor(0); write(' '); (* Xoa Node duoi *)

if (y[1]=my) and (x[1]=mx) then

begin

d:=d+1;

sound(1000);

delay(75);

nosound;

l:=l-2;

gotoxy(x[1],y[1]);

textcolor(LightGreen);

write(#1); (* Ve Them 1 node dau *)

score:=score + ((maxl-l)*10)div 10;

mx:=random(rbox-lbox+1)+lbox;

my:=random(bbox-tbox+1)+tbox;

end;

if d=78 then win;

textcolor(LightGreen);

gotoxy(x[1],y[1]);

write('@');

gotoxy(x[2],y[2]);

write('c');

textcolor(0);

Gotoxy(1,1);

delay(l);

until keypressed;

a:=readkey; if a= #0 then a:= readkey;

case a of

#75: if hx=0 then begin hx:=-1; hy:=0; end;

#77: if hx=0 then begin hx:=1; hy:=0; end;

#72: if hy=0 then begin hx:=0; hy:=-1; end;

#80: if hy=0 then begin hx:=0; hy:=1; end;

'd': d:=d+1;

end;

until a =#27;

end.
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement