Hỏi đáp mọi chủ đề liên qua đến công nghệ thông tin, internet, lập trình, SEO...
Nội quy chuyên mục: Hỏi đáp mọi chủ đề liên qua đến công nghệ thông tin, internet, lập trình, SEO...

- Chuyên nhận giải đáp thắc mắc sử dụng Word, Excel, Power Point

- Ai cần download driver hay Firmware cho máy tính máy in, thì vào đây nhé, tìm gì cũng có Driver 360

- Cập nhật tin tức với Mr Công nghệ tại đây
By chip_pro_95
#509414 mỗi khi chạy thì pascal lại báo prpgram............ exited with exitcode = 201 hết mong các bn tìm zúp mình lỗi sai

program ranbo;

uses crt,dos;

type

TPoint=record

x,y:byte;

end;


ran=array[1..100] of TPoint; {toi khai báo lai cho de coi}


var

conran:ran;

x,y, x1,y1, l, huong :byte;

tocdo, diem :integer;

kt :char; {k0 dùng}

ranchet :boolean;

{-------------------------------------------------------}

procedure setcusor(bot,top:byte);

var

regs:registers;

begin

regs.ah:=1; regs.ch:=bot; regs.cl:=top;

intr($10,regs);

end;

{-------------------------------------------------------}

procedure ngaunhien;

begin

x1:=random(30)+5; y1:=random(20)+2;

kt:=chr(random(25)+65);

gotoxy(x1,y1); write(kt);

end;

{-------------------------------------------------------}

procedure vekhung;

var

j:byte;

begin

clrscr;

textcolor(white);

gotoxy(1,1);

for j:=1 to 40 do write(#177);


gotoxy(1,24);

for j:=1 to 40 do write(#177);


for j:=2 to 24 do

begin

gotoxy(1,j); write(#177);

gotoxy(40,j);write(#177);

end;

gotoxy(8,24);

textcolor(lightred);

writeln('Nhap phim Esc de thoat');

end;

{-------------------------------------------------------}

procedure ranchay;

var rk:char;

begin

if keypressed then {neu an co an phim thi}

begin

rk:=readkey; {ban thieu} {doc xem phím nào vua bam}

if rk=#27 then halt(1); {neu la esc thoat}

if rk=#0 then rk:=readkey; {neu la phim dieu khien(control key), doc lai de lay ma}

huong:=ord(rk);

end;


case huong of

80: inc(y);

72: dec(y);

77: inc(x);

75: dec(x);

end;


if (y=1) or(y=24) or(x=40) or(x=1) then ranchet:=true;

end;

{-------------------------------------------------------}

procedure init;

var

j:byte;

begin

randomize;

textmode(co40);

tocdo:=200;

diem:=0;

vekhung;

l:=3;

x:=10;y:=10;


huong:=0; {+ nen khoi tao huong}


for j:=1 to l+1 do

begin

conran[j].x:=30+j; conran[j].y:=10;

end;


ngaunhien;

setcusor(32,3);

ranchet:=false;

end;

{-------------------------------------------------------}

procedure thuchien;

var

i:byte;

begin

init;

i:=4;

repeat

ranchay;

dec(i);

gotoxy(conran[i].x,conran[i].y);

write(' ');

conran[i].x:=x; conran[i].y:=y;

textcolor(lightred);

gotoxy(4,1);

write(' DIEM ',diem);


if (diem>0) and ( diem mod 200=0) then

begin

diem:=diem+50;

gotoxy(6,12);

textcolor(white);

textbackground(red);

writeln('KHA LAM ! = MOI BAN TIEP TUC');

repeat until keypressed;

textbackground(0);

clrscr;

vekhung;

if tocdo>=100 then tocdo:=tocdo-50;

if diem>=400 then l:=3;

i:=l;

end;

if (x=x1) and (y=y1) then

begin

l:=l+1; ngaunhien;

diem:=diem+10;

end;

gotoxy(x1,y1);

write(kt);

textcolor(lightcyan);

gotoxy(conran[i].x,conran[i].y);

write(#219);

if i=1 then i:=l+1;

delay(tocdo);

until ranchet;

gotoxy(15,11); write(' BAN DA THUA ');

gotoxy(5,12);

write(' Nhan phim bat ki de choi tiep ');

end;


{-------------------------------------------------------}

BEGIN

repeat

clrscr;

thuchien;

kt:=readkey;

until kt=#27;

clrscr;

END.

Thank các bạn rất nhiều mong các bạn giúp
By manhthuongle
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement