Hỏi đáp mọi chủ đề liên qua đến công nghệ thông tin, internet, lập trình, SEO...
Nội quy chuyên mục: Hỏi đáp mọi chủ đề liên qua đến công nghệ thông tin, internet, lập trình, SEO...

- Chuyên nhận giải đáp thắc mắc sử dụng Word, Excel, Power Point

- Ai cần download driver hay Firmware cho máy tính máy in, thì vào đây nhé, tìm gì cũng có Driver 360

- Cập nhật tin tức với Mr Công nghệ tại đây
By haiga9109
#487948 mình có 1 form đăng nhập ,với 2 ô textbox tên đăng nhập và pass

mình muốn với tên đăng nhâp và pass này menu sẽ hiện đầy đủ

với tên đăng nhâp và pass word khác nó sẽ ẩn một số phần trong menu

hiện mình có 1 bảng lưu trữ usename và pass
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

code nút đăng nhập


Private Sub cmdDangNhap_Click()

If IsNull(Me.cboUserID) Or Me.cboUserID = "" Then

msgBoxOK DLookup("[NoiDung1]", "tblThongBao", "[SoTB] = 1"), vbCritical, DLookup("[TieuDe]", "tblThongBao", "[SoTB] = 1")

Me.cboUserID.SetFocus

Exit Sub

End If

If IsNull(Me.txtPassword) Or Me.txtPassword = "" Then

msgBoxOK DLookup("[NoiDung2]", "tblThongBao", "[SoTB] = 1"), vbCritical, DLookup("[TieuDe]", "tblThongBao", "[SoTB] = 1")

Me.txtPassword.SetFocus

Exit Sub

End If

If Me.txtPassword.Value = Me.txtPasstemp Then


USERNAME = Me.txtUserName.Value

USERID = Me.cboUserID.Value

UserLevel = Me.txtUserLevel.Value

UserPASS = Me.txtPassword.Value


DoCmd.Close

DoCmd.OpenForm "main"


Else

msgBoxOK DLookup("[NoiDung1]", "tblThongBao", "[SoTB] = 2"), vbCritical, DLookup("[TieuDe]", "tblThongBao", "[SoTB] = 2")

Me.txtPassword.SetFocus

End If


intLogonAttempts = intLogonAttempts + 1

If intLogonAttempts > 3 Then

msgBoxOK DLookup("[NoiDung2]", "tblThongBao", "[SoTB] = 2"), vbCritical, DLookup("[TieuDe]", "tblThongBao", "[SoTB] = 2")

Application.Quit

End If

End Sub

By anhchimongemduochanhphuc79
#487963 Tạm thời (gian) thì mình không hiểu được bạn hỏi j hết


việc bạn hỏi và chuyện bạn cho đoạn code đăng nhập ở trên có liên quan j nhau ko
By thuydu1984
#487971 mình mới thêm hình vào

làm sao giờ

---------- Bài thêm lúc 16:45 ---------- Bài trước là lúc 15:39 ----------

không có ai biết à
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement