Hỏi đáp mọi chủ đề liên qua đến công nghệ thông tin, internet, lập trình, SEO...
Nội quy chuyên mục: Hỏi đáp mọi chủ đề liên qua đến công nghệ thông tin, internet, lập trình, SEO...

- Chuyên nhận giải đáp thắc mắc sử dụng Word, Excel, Power Point

- Ai cần download driver hay Firmware cho máy tính máy in, thì vào đây nhé, tìm gì cũng có Driver 360

- Cập nhật tin tức với Mr Công nghệ tại đây
By Willhard
#477426 Kiểm tra học kì của tớ có bài sau:

viết chương trình sd chương trình con để phân tích só N( N nhập từ bàn phím) thành thừa số nguyên tố

vd: 28= 2*2*7

ai bít làm chỉ giúp tớ cái nha, để bít bài vừa làm có đúng không thôy,
By handoi
Hình đại diện của thành viên
By tomlucky1990
#491728 Thực ra năm nay mình mới lớp 8, mới học pascal được 1 năm thôi... nhưng mình nghĩ bài này mình giải được, các bạn tham khảo xem nhé:

uses crt;
var n,i : integer;
function kt_nt(n:integer):boolean;
var i:integer;
begin
kt_nt:=false;
if n< 2 then exit;
i:=2;
for i:=2 to trunc(sqrt(n)) do
if n mod i = 0 then exit;
kt_nt:=true;
end;
begin
clrscr;
writeln('nhap so n');
readln(n);
if kt_nt(n)= true then writeln(n, 'la so nguyen to')
else writeln(n, ' khong phai la so nguyen to');
write(n, '=');
i:=2;
repeat
while n mod i <>0 do
i:=i+1;
write(i);
n:=n div i;
if n> 1 then
write('*');
until n=1;
readln;
end.


các bạn xem rồi góp ý nhá :hello:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement