Hỏi đáp mọi chủ đề liên qua đến công nghệ thông tin, internet, lập trình, SEO...
Nội quy chuyên mục: Hỏi đáp mọi chủ đề liên qua đến công nghệ thông tin, internet, lập trình, SEO...

- Chuyên nhận giải đáp thắc mắc sử dụng Word, Excel, Power Point

- Ai cần download driver hay Firmware cho máy tính máy in, thì vào đây nhé, tìm gì cũng có Driver 360

- Cập nhật tin tức với Mr Công nghệ tại đây
By n2hp1410
#467955 Mọi người cho mình hỏi 1 chút nhé,mình thấy trong miniwin của đĩa hirentboot có phần clear temp,bạn nào biết cách viết lệnh xoá file rác rồi lưu lại thành file exe như cái clear temp thì chỉ cho mình với,mình cảm ơn
By lovemesweet_264
#468731 thử dòng lệnh này nhe bạn

Code: @echo off
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
:: clean the temp folders of all local profiles ::
:: assumming the default location of these folders ! on the local computer !!! ::
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

::Set Search directory to "Documents and Settings" folder
(Set Target=%AllUsersProfile:~0,-10%)

title,Finding the Temp subfolders in %Target%&COLOR 9E

If EXIST "%Target%",(
For /f "Tokens=*" %%* in ('dir "%Target%" /B') Do (
cd/D "%target%\%%*\Local Settings\Temp" && (
ATTRIB -S -H -R -A /D /S >nul & (
For /f "Tokens=*" %%* in ('dir /B') Do (
RD "%%*" /S /Q ||Del /F "%%*" )))>nul)
)

rem pause link nguồn: Code: http://www.petri.co.il/forums/showthread.php?t=20755 copy đoạn code trên và chép vào notepad. save file . bat nhe
By musicworld1989
#468748 vudunghieumk Code: C:\windows\system32\cleanmgr.exe /dc /sagerun: 1
C:\
D:\
e:\
cd\
cd c:\windows\prefetch
del *.* /q lưu lại *.bat nhé mình vừa làm theo cách của bạn,nhưng chỉ xóa được 1 thư mục c:/prefetch thôi,còn các thư mục temp hay %temp% recent đều còn nguyên

có cách nào nữa không bạn
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement