Hỏi đáp mọi chủ đề liên qua đến công nghệ thông tin, internet, lập trình, SEO...
Nội quy chuyên mục: Hỏi đáp mọi chủ đề liên qua đến công nghệ thông tin, internet, lập trình, SEO...

- Chuyên nhận giải đáp thắc mắc sử dụng Word, Excel, Power Point

- Ai cần download driver hay Firmware cho máy tính máy in, thì vào đây nhé, tìm gì cũng có Driver 360
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#1039904 Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết nối
SỬ DỤNG BẢNG TÍNH CƠ BẢN
Nội dung: Chương 4 cung cấp cho người học có những hiểu biết cơ bản về phần
mềm bảng tính, các thành phần cơ bản của bảng tính, các kiểu dữ liệu sử dụng trong
bảng tính các thao tác định dạng, nhập, sửa, xóa nội dung ô tính, in ấn và phân phối
trang tính.
CHƯƠNG 04.........................................................................................................1
Bài 1. Giới thiệu chung..........................................................................................6
Mục đích của bài:..............................................................................................6
1.1 Giới thiệu chung về bảng tính.....................................................................6
1.1.1 Khái niệm và công dụng của bảng tính................................................6
1.1.2 Ứng dụng bảng tính..............................................................................6
1.1.3 Chức năng của Calc............................................................................10
1.2 Giới thiệu về phần mềm bảng tính............................................................11
1.2.1 Một số phần mềm bảng tính hiện nay.................................................11
1.2.2 Các thành phần chính của bảng tính...................................................11
Bài 2: Làm quen với phần mềm bảng tính..........................................................13
Mục đích của bài:............................................................................................13
2.1 Thao tác cơ bản với bảng tính...................................................................13
2.1.1 Khởi động phần mềm bảng tính.........................................................13
2.1.2. Màn hình làm việc của bảng tính......................................................13
2.1.3 Đóng và thoát bảng tính.....................................................................14
2.2 Làm việc với bảng tính..............................................................................15
2.2.1 Mở một trang bảng tính......................................................................15
2.2.2 Tạo mới một trang bảng tính..............................................................15
2.2.3 Làm việc với nhiều bảng tính.............................................................16
2.2.4 Lưu bảng tính.....................................................................................16
BÀI TẬP THỰC HÀNH.................................................................................17
Bài 3: Thao tác với ô tính....................................................................................18
Mục đích của bài:............................................................................................18
3.1 Nhập dữ liệu vào ô tính.............................................................................18
3.1.1 Khái niệm về ô tính............................................................................18
3.1.2 Các kiểu dữ liệu..................................................................................19
3.1.3 Chọn ô................................................................................................20
3.1.4 Nhập nội dung cho ô tính...................................................................21
3.1.5 Hủy kết quả và lấy lại kết quả vừa làm..............................................21 c3.2 Biên tập nội dung, sắp xếp thứ tự các ô tính.............................................21
3.2.1 Xóa sửa nội dung ô tính......................................................................21
3.2.2 Thao tác tìm kiếm...............................................................................22
3.2.3. Sắp xếp nội dung các ô......................................................................23
3.3 Sao chép, di chuyển nội dung ô tính..........................................................24
3.3.1 Sao chép nội dung ô tính....................................................................24
3.3.2 Sử dụng công cụ Autofill....................................................................25
3.3.3 Di chuyển nội dung ô tính..................................................................27
BÀI TẬP THỰC HÀNH.................................................................................27
Bài 4: Thao tác trên trang tính.............................................................................28
Mục đích của bài:............................................................................................28
4.1 Hàng và cột................................................................................................28
4.1.1 Chọn hàng, cột....................................................................................28
4.1.2 Chèn/Xóa hàng, cột............................................................................28
4.1.3 Thay đổi chiều rộng của cột, chiều cao của hàng...............................29
4.1.4 Ẩn, hiện cố định, thôi cố định tiêu đề hàng, cột.................................30
4.2 Trang tính...................................................................................................31
4.2.1 Thêm, đóng, xóa trang tính.................................................................31
4.2.2 Đặt tên, sửa tên trang tính...................................................................32
4.2.3 Chọn trang tính...................................................................................33
4.2.4 Sao chép, di chuyển trang tính...........................................................33
BÀI TẬP THỰC HÀNH.................................................................................34
Bài 5: Biểu thức và hàm......................................................................................35
Mục đích của bài:............................................................................................35
5.1 Biểu thức số học........................................................................................35
5.1.1 Khái niệm và ứng dụng của biểu thức................................................35
5.1.2 Tạo biểu thức......................................................................................35
5.1.3 Các lỗi thường gặp khi sử dụng biểu thức..........................................37
5.2 Hàm...........................................................................................................37
5.2.1 Các hàm về tập hợp............................................................................37 5.2.2 Các hàm logic và toán tử so sánh.......................................................38
5.2.3 Các hàm thời gian, ngày tháng...........................................................39
5.2.4 Các hàm tìm kiếm...............................................................................41
BÀI TẬP THỰC HÀNH.................................................................................42
Bài 6: Định dạng dữ liệu.....................................................................................45
Mục đích của bài:............................................................................................45
6.1 Kiểu số, ngày tháng, tiền tệ.......................................................................45
6.1.1 Định dạng kiểu số...............................................................................45
6.1.2 Định dạng kiểu Custom......................................................................45
6.1.3 Chuyển đổi cách hiển thị dữ liệu........................................................46
6.2 Văn bản......................................................................................................46
6.2.1 Định dạng phông chữ, kiểu hiển thị...................................................46
6.2.2 Tô mầu cho ô......................................................................................47
6.2.3 Copy định dạng ô, dãy ô.....................................................................48
6.3 Căn chỉnh, tạo hiệu ứng viền.....................................................................49
6.3.1 Cuộn văn bản với nội dung của ô, dãy ô............................................49
6.3.2 Thay đổi hướng hiển thị nội dung của ô.............................................50
6.3.3 Tách, ghép các ô.................................................................................51
6.3.4 Đường viền.........................................................................................51
BÀI TẬP THỰC HÀNH.................................................................................52
Bài 7: Biểu đồ......................................................................................................54
Mục đích của bài:............................................................................................54
7.1 Tạo biểu đồ................................................................................................54
7.1.1 Giới thiệu về biểu đồ, tạo biểu đồ......................................................54
7.1.2 Chọn và thay đổi loại biểu đồ.............................................................58
7.2 Tháo tác với biểu đồ..................................................................................58
7.2.1 Chỉnh sửa, di chuyển tiêu đề, ghi chú của biểu đồ.............................58
7.2.2 Thêm và di chuyển nhãn cho dữ liệu..................................................58
7.2.3 Thay đổi mầu trong biểu đồ................................................................59
7.2.4 Thay đổi phông chữ và kích thước biểu đồ........................................60 7.2.5 Cắt, dán, di chuyển và xóa biểu đồ.....................................................61
BÀI TẬP THỰC HÀNH.................................................................................61
Bài 8: Kết xuất và phân phối...............................................................................63
Mục đích của bài:............................................................................................63
8.1 Trình bày trang tính...................................................................................63
8.1.1 Căn lề..................................................................................................63
8.1.2 Chọn cỡ giấy, hướng in.......................................................................64
8.1.3 Tạo, xóa tiêu đề đầu trang và cuối trang.............................................64
8.2 Kiểm tra và in............................................................................................65
8.2.1 Kiểm tra lỗi văn bản, phép tính..........................................................65
8.2.2 Lặp lại tiêu đề của bảng tính khi sang trang.......................................66
8.2.3 Xem trước trang tính..........................................................................67
8.2.4 In.........................................................................................................67
8.3 Phân phối trang tính...................................................................................70
8.3.1 Lưu trang tính dưới định dạng khác...................................................70
8.3.2 Đặt mật khẩu.......................................................................................71
8.3.3 Gửi trang tính qua thư điện tử............................................................72
8.3.4 Lưu trang tính trên mạng....................................................................73
BÀI TẬP THỰC HÀNH.................................................................................73
Bảng chú thích.....................................................................................................74
TÀI LIỆU THAM KHẢO...................................................................................75
Bài 1. Giới thiệu chung.
Mục đích của bài:
 Hiểu khái niệm và công dụng của bảng tính.
 Biết các bước để xây dựng và ứng dụng bảng tính thông thường.
 Biết một số phần mềm bảng tính khác nhau.
 Biết các thành phần chính tạo nên bảng tính.
 Biết chức năng của một phần mềm bảng tính cụ thể.
1.1 Giới thiệu chung về bảng tính
1.1.1 Khái niệm và công dụng của bảng tính.
Chương trình bảng tính là phần mềm được thiết kế để giúp ghi lại và trình bày
thông tin dưới dạng bảng, thực hiện các tính toán cũng như xây dựng các biểu đồ biểu
diễn một cách trực quan các số liệu trong bảng. Bảng tính hỗ trợ cho người sử dụng dễ
dàng hơn trong công việc nhập vào và tính toán các công thức phức tạp.
1.1.2 Ứng dụng bảng tính.
Bảng tính được ứng dụng trong việc nhập và biên tập dữ liệu, công thức; tính
toán trên dữ liệu bằng cách áp dụng các phép tính, biểu thức, hàm; biểu diễn trực quan
dữ liệu dưới dạng biểu đồ; một số ứng dụng cao cấp như phân tích dữ liệu, dự báo; in
và phân phối các bảng tính.
Ví dụ 1: Nhập dữ liệu vào ô Thưởng 8/3 và Phụ cấp
Hình 1.1 Ví dụ về ứng dụng của bảng tính
Tính thưởng 8/3: Nếu phái Nữ và trên 18 tuổi thì 500000, ngược lại là 300000
Phụ cấp chức vụ : Nếu Chức vụ là GD thì phụ cấp 5000, nếu chức vụ KT hoặc
TP thì phụ cấp 3000, Nếu chức vụ BV và tuổi trên 30 thì phụ cấp 1500, tất cả các
trường hợp còn lại thì không phụ cấp.
Cách làm:
Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
Thuê xe du lịch
Advertisement