Hỏi đáp mọi chủ đề liên qua đến công nghệ thông tin, internet, lập trình, SEO...
Nội quy chuyên mục: Hỏi đáp mọi chủ đề liên qua đến công nghệ thông tin, internet, lập trình, SEO...

- Chuyên nhận giải đáp thắc mắc sử dụng Word, Excel, Power Point

- Ai cần download driver hay Firmware cho máy tính máy in, thì vào đây nhé, tìm gì cũng có Driver 360

- Cập nhật tin tức với Mr Công nghệ tại đây
By kem_blue
#956074 Bạn có phải là một fan cuồng của game chiến thuật? Nếu có thì các bạn hãy theo các bước sau để tạo một game chiến thuật đơn giản nhưng rất hay, giúp bạn có thể giải trí sau khi làm việc, học tập căng thẳng.

1. Mở Notepad.


2. Chép đoạn code dưới đây vào (hơi dài):

Code: @echo off
color 0c
title TOTAL WAR!!!
echo.
echo Welcome to Total War!
echo.
pause
:players
cls
set player=
set replay=
echo.
set /p player=Select 1 or 2 player mode:
if '%player%'=='1' goto name
if '%player%'=='2' goto p1name
goto players
:name
cls
set name=
echo.
set /p name=Please type in your name (One word):
if '%name%'=='' goto name
rem Easter Egg:
if '%name%'=='Vincent' goto win
:country
cls
set country=
set enemy=
echo.
echo Welcome %name%!
echo.
set /p country=Choose your country; USA, Russia, or Vietnam:
if '%country%'=='usa' goto enemy1
if '%country%'=='USA' goto enemy1
if '%country%'=='Usa' goto enemy1
if '%country%'=='Russia' goto enemy2
if '%country%'=='russia' goto enemy2
if '%country%'=='vietnam' goto enemy3
if '%country%'=='Vietnam' goto enemy3
goto country
:enemy1
set country=USA
goto enemy
:enemy2
set country=Russia
goto enemy
:enemy3
set country=Vietnam
:enemy
set /a cpucountryrand=%random% %%5 +1
if '%cpucountryrand%'=='0' goto enemy
if '%cpucountryrand%'=='1' set enemy=Russia
if '%cpucountryrand%'=='2' set enemy=USA
if '%cpucountryrand%'=='3' set enemy=Vietnam
if '%cpucountryrand%'=='4' goto enemy
if '%cpucountryrand%'=='5' goto enemy
if '%enemy%'=='%country%' goto enemy
:begin
set user=1000
set cpu=1000
set nuke=1
set airstrike=2
set missiles=3
set cpunuke=1
set cpuairstrike=2
set cpumissiles=3
:gameplay
cls
set move=
set choice=
set cpucount=0
echo.
echo %name%, your turn.
echo %country%: %user% DEF
echo Options:
echo %enemy%: %cpu% DEF
echo 1. Fire NUKE x %nuke%
echo.
echo 2. Fire Airstrike x %airstrike%
echo.
echo 3. Fire Missiles x %missiles%
echo.
echo 4. Surrender
echo.
echo 5. Do nothing
echo.
set /p move=Select your option:
if '%move%'=='1' goto nuke
if '%move%'=='2' goto airstrike
if '%move%'=='3' goto missiles
if '%move%'=='4' goto surrender
if '%move%'=='5' goto cpu1
goto gameplay
:nuke
cls
if '%nuke%'=='0' goto nonuke
echo.
echo %name% has fired a NUKE headed towards the %enemy%!
echo.
ping localhost -n 4 >nul
echo Hit!
echo.
echo %enemy% has lost 400 DEF!
echo.
pause
set /a cpu=%cpu% - 400
set nuke=0
if '%cpu%'=='0' goto win
if '%cpu%'=='-100' goto win
if '%cpu%'=='-200' goto win
if '%cpu%'=='-300' goto win
goto cpu1
:nonuke
echo.
echo You can't use a nuke since you don't have any more left!
echo.
pause
goto gameplay
:airstrike
cls
if '%airstrike%'=='0' goto noairstrike
echo.
echo %name% has fired an airstrike on the %enemy%!
echo.
ping localhost -n 4 >nul
echo Hit!
echo.
echo %enemy% has lost 300 DEF!
echo.
pause
set /a cpu=%cpu% - 300
set /a airstrike=%airstrike% - 1
if '%cpu%'=='0' goto win
if '%cpu%'=='-100' goto win
if '%cpu%'=='-200' goto win
if '%cpu%'=='-300' goto win
goto cpu1
:noairstrike
echo.
echo You can't use an airstrike since you don't have any more left!
echo.
pause
goto gameplay
:missiles
cls
if '%missiles%'=='0' goto nomissiles
echo.
echo %name% has fired multiple missiles headed towards the %enemy%!
echo.
ping localhost -n 4 >nul
echo Hit!
echo.
echo %enemy% has lost 200 DEF!
echo.
pause
set /a cpu=%cpu% - 200
set /a missiles=%missiles% - 1
if '%cpu%'=='0' goto win
if '%cpu%'=='-100' goto win
if '%cpu%'=='-200' goto win
if '%cpu%'=='-300' goto win
goto cpu1
:nomissiles
echo.
echo You can't use missiles since you don't have any more left!
echo.
pause
goto gameplay
:surrender
cls
echo.
echo "We may have lost the war, but we still have our dignity..."
echo.
pause
:end
cls
echo.
echo "We may have lost the war, but we still have our dignity..."
echo.
set /p replay=Type anything to replay the game. Type 'x' to exit:
if '%replay%'=='' goto end
goto players
:win
cls
echo.
echo You have won Total War!!!
echo.
pause
:win2
cls
echo.
echo You have won Total War!!!
echo.
set /p replay=Type anything to replay the game. Type 'x' to exit:
if '%replay%'=='' goto win2
goto players
:cpu1
cls
set /a cpucount=%cpucount% + 1
if '%cpucount%'=='10' goto cpu2
echo.
echo My turn.
echo %country%: %user% DEF
echo Options:
echo %enemy%: %cpu% DEF
echo 1. Fire NUKE x %cpunuke%
echo.
echo 2. Fire Airstrike x %cpuairstrike%
echo.
echo 3. Fire Missiles x %cpumissiles%
echo.
echo 4. Surrender
echo.
echo 5. Do nothing
echo.
echo Select your option:/
ping localhost -n 1 >nul
ping localhost -n 1 >nul
ping localhost -n 1 >nul
ping localhost -n 1 >nul
cls
echo.
echo My turn.
echo %country%: %user% DEF
echo Options:
echo %enemy%: %cpu% DEF
echo 1. Fire NUKE x %cpunuke%
echo.
echo 2. Fire Airstrike x %cpuairstrike%
echo.
echo 3. Fire Missiles x %cpumissiles%
echo.
echo 4. Surrender
echo.
echo 5. Do nothing
echo.
echo Select your option:-
ping localhost -n 1 >nul
ping localhost -n 1 >nul
ping localhost -n 1 >nul
ping localhost -n 1 >nul
cls
echo.
echo My turn.
echo %country%: %user% DEF
echo Options:
echo %enemy%: %cpu% DEF
echo 1. Fire NUKE x %cpunuke%
echo.
echo 2. Fire Airstrike x %cpuairstrike%
echo.
echo 3. Fire Missiles x %cpumissiles%
echo.
echo 4. Surrender
echo.
echo 5. Do nothing
echo.
echo Select your option:\
ping localhost -n 1 >nul
ping localhost -n 1 >nul
ping localhost -n 1 >nul
ping localhost -n 1 >nul
goto cpu1
:cpu2
cls
set /a choice=%random% %%6
if '%choice%'=='0' goto cpu2
if '%choice%'=='4' goto cpu2
if '%choice%'=='6' goto cpu2
echo.
echo My turn.
echo %country%: %user% DEF
echo Options:
echo %enemy%: %cpu% DEF
echo 1. Fire NUKE x %cpunuke%
echo.
echo 2. Fire Airstrike x %cpuairstrike%
echo.
echo 3. Fire Missiles x %cpumissiles%
echo.
echo 4. Surrender
echo.
echo 5. Do nothing
echo.
echo Select your option:%choice%
ping localhost -n 4 >nul
if '%choice%'=='1' goto cpunuke
if '%choice%'=='2' goto cpuairstrike
if '%choice%'=='3' goto cpumissiles
if '%choice%'=='5' goto gameplay
:cpunuke
cls
if '%cpunuke%'=='0' goto nocpunuke
echo.
echo I have fired a NUKE headed towards the %country%!
echo.
ping localhost -n 4 >nul
echo Hit!
echo.
echo %country% has lost 400 DEF!
echo.
ping localhost -n 4 >nul
set /a user=%user% - 400
set cpunuke=0
if '%user%'=='0' goto cpuwin
if '%user%'=='-100' goto cpuwin
if '%user%'=='-200' goto cpuwin
if '%user%'=='-300' goto cpuwin
goto gameplay
:nocpunuke
echo.
echo I can't use a nuke since I don't have any more left!
echo.
ping localhost -n 4 >nul
set cpucount=0
goto cpu1
:cpuairstrike
cls
if '%cpuairstrike%'=='0' goto nocpuairstrike
echo.
echo I have fired an airstrike on the %country%!
echo.
ping localhost -n 4 >nul
echo Hit!
echo.
echo %country% has lost 300 DEF!
echo.
ping localhost -n 4 >nul
set /a user=%user% - 300
set /a cpuairstrike=%cpuairstrike% - 1
if '%user%'=='0' goto cpuwin
if '%user%'=='-100' goto cpuwin
if '%user%'=='-200' goto cpuwin
if '%user%'=='-300' goto cpuwin
goto gameplay
:nocpuairstrike
echo.
echo I can't use an airstrike since I don't have any more left!
echo.
ping localhost -n 4 >nul
set cpucount=0
goto cpu1
:cpumissiles
cls
if '%cpumissiles%'=='0' goto nocpumissiles
echo.
echo I have fired multiple missiles headed towards the %country%!
echo.
ping localhost -n 4 >nul
echo Hit!
echo.
echo %country% has lost 200 DEF!
echo.
ping localhost -n 4 >nul
set /a user=%user% - 200
set /a cpumissiles=%cpumissiles% - 1
if '%user%'=='0' goto cpuwin
if '%user%'=='-100' goto cpuwin
if '%user%'=='-200' goto cpuwin
if '%user%'=='-300' goto cpuwin
goto gameplay
:nocpumissiles
echo.
echo I can't use missiles since I don't have any more left!
echo.
ping localhost -n 4 >nul
set cpucount=0
goto cpu1
:cpuwin
cls
echo.
echo It was a long battle today. I have emerged victorious, even though you tried
echo very well.
echo.
pause
:cpuwin2
cls
echo.
echo It was a long battle today. I have emerged victorious, even though you tried
echo very well.
echo.
set /p replay=Type anything to replay the game. Type 'x' to exit:
if '%replay%'=='' goto cpuwin2
goto players
:p1name
cls
set p1name=
echo.
set /p p1name=Player 1, please type in your name (One word):
if '%p1name%'=='' goto p1name
:p2name
cls
set p2name=
echo.
set /p p2name=Player 2, please type in your name (One word):
if '%p2name%'=='%p1name%' goto p2name
if '%p2name%'=='' goto p2name
rem Easter Egg:
if '%p1name%'=='Vincent' goto p1win
if '%p2name%'=='Vincent' goto p2win
:p1country
cls
set p1country=
echo.
echo Welcome %p1name%!
echo.
set /p p1country=Choose your country; USA, Russia, or Vietnam:
if '%p1country%'=='usa' goto p1country1
if '%p1country%'=='USA' goto p1country1
if '%p1country%'=='Usa' goto p1country1
if '%p1country%'=='Russia' goto p1country2
if '%p1country%'=='russia' goto p1country2
if '%p1country%'=='vietnam' goto p1country3
if '%p1country%'=='Vietnam' goto p1country3
goto p1country
:p1country1
set p1country=USA
goto p2country
:p1country2
set p1country=Russia
goto p2country
:p1country3
set p1country=Vietnam
:p2country
cls
set p2country=
echo.
echo Welcome %p2name%!
echo.
set /p p2country=Choose your country; USA, Russia, or Vietnam:
if '%p2country%'=='%p1country%' goto na
if '%p2country%'=='usa' goto p2country1
if '%p2country%'=='USA' goto p2country1
if '%p2country%'=='Usa' goto p2country1
if '%p2country%'=='Russia' goto p2country2
if '%p2country%'=='russia' goto p2country2
if '%p2country%'=='vietnam' goto p2country3
if '%p2country%'=='Vietnam' goto p2country3
goto p2country
:na
cls
echo.
echo You can't choose %p1country% because %p1name% has already chosen it.
pause >nul
goto p2country
:p2country1
set p2country=USA
goto begin2
:p2country2
set p2country=Russia
goto begin2
:p2country3
set p2country=Vietnam
:begin2
set p1health=1000
set p2health=1000
set p1nuke=1
set p1airstrike=2
set p1missiles=3
set p2nuke=1
set p2airstrike=2
set p2missiles=3
:p1gameplay
cls
set move=
set choice=
echo.
echo %p1name%, your turn.
echo %p1country%: %p1health% DEF
echo Options:
echo %p2country%: %p2health% DEF
echo 1. Fire NUKE x %p1nuke%
echo.
echo 2. Fire Airstrike x %p1airstrike%
echo.
echo 3. Fire Missiles x %p1missiles%
echo.
echo 4. Surrender
echo.
echo 5. Do nothing
echo.
set /p move=Select your option:
if '%move%'=='1' goto p1nuke
if '%move%'=='2' goto p1airstrike
if '%move%'=='3' goto p1missiles
if '%move%'=='4' goto p1surrender
if '%move%'=='5' goto p2gameplay
goto p1gameplay
:p1nuke
cls
if '%p1nuke%'=='0' goto nop1nuke
echo.
echo %p1name% has fired a NUKE headed towards %p2country%!
echo.
ping localhost -n 4 >nul
echo Hit!
echo.
echo %p2country% has lost 400 DEF!
echo.
pause
set /a p2health=%p2health% - 400
set p1nuke=0
if '%p2health%'=='0' goto p1win
if '%p2health%'=='-100' goto p1win
if '%p2health%'=='-200' goto p1win
if '%p2health%'=='-300' goto p1win
goto p2gameplay
:nop1nuke
echo.
echo You can't use a nuke since you don't have any more left!
echo.
pause
goto p1gameplay
:p1airstrike
cls
if '%p1airstrike%'=='0' goto nop1airstrike
echo.
echo %p1name% has fired an airstrike on %p2country%!
echo.
ping localhost -n 4 >nul
echo Hit!
echo.
echo %p2country% has lost 300 DEF!
echo.
pause
set /a p2health=%p2health% - 300
set /a p1airstrike=%p1airstrike% - 1
if '%p2health%'=='0' goto p1win
if '%p2health%'=='-100' goto p1win
if '%p2health%'=='-200' goto p1win
if '%p2health%'=='-300' goto p1win
goto p2gameplay
:nop1airstrike
echo.
echo You can't use an airstrike since you don't have any more left!
echo.
pause
goto p1gameplay
:p1missiles
cls
if '%p1missiles%'=='0' goto nop1missiles
echo.
echo %p1name% has fired multiple missiles headed towards %p2country%!
echo.
ping localhost -n 4 >nul
echo Hit!
echo.
echo %p2country% has lost 200 DEF!
echo.
pause
set /a p2health=%p2health% - 200
set /a p1missiles=%p1missiles% - 1
if '%p2health%'=='0' goto p1win
if '%p2health%'=='-100' goto p1win
if '%p2health%'=='-200' goto p1win
if '%p2health%'=='-300' goto p1win
goto p2gameplay
:nop1missiles
echo.
echo You can't use missiles since you don't have any more left!
echo.
pause
goto p1gameplay
:p1surrender
cls
echo.
echo %p2name% has won Total War!!!
echo.
pause
:p1surrender2
cls
echo.
echo %p2name% has won Total War!!!
echo.
set /p replay=Type anything to replay the game. Type 'x' to exit:
if '%replay%'=='' goto p1surrender2
goto players
:p1win
cls
echo.
echo %p1name% has won Total War!!!
echo.
pause
:p1win2
cls
echo.
echo %p1name% has won Total War!!!
echo.
set /p replay=Type anything to replay the game. Type 'x' to exit:
if '%replay%'=='' goto p1win2
goto players
:p2gameplay
cls
set move=
set choice=
echo.
echo %p2name%, your turn.
echo %p2country%: %p2health% DEF
echo Options:
echo %p1country%: %p1health% DEF
echo 1. Fire NUKE x %p2nuke%
echo.
echo 2. Fire Airstrike x %p2airstrike%
echo.
echo 3. Fire Missiles x %p2missiles%
echo.
echo 4. Surrender
echo.
echo 5. Do nothing
echo.
set /p move=Select your option:
if '%move%'=='1' goto p2nuke
if '%move%'=='2' goto p2airstrike
if '%move%'=='3' goto p2missiles
if '%move%'=='4' goto p2surrender
if '%move%'=='5' goto p1gameplay
goto p2gameplay
:p2nuke
cls
if '%p2nuke%'=='0' goto nop2nuke
echo.
echo %p2name% has fired a NUKE headed towards %p1country%!
echo.
ping localhost -n 4 >nul
echo Hit!
echo.
echo %p1country% has lost 400 DEF!
echo.
pause
set /a p1health=%p1health% - 400
set p2nuke=0
if '%p1health%'=='0' goto p2win
if '%p1health%'=='-100' goto p2win
if '%p1health%'=='-200' goto p2win
if '%p1health%'=='-300' goto p2win
goto p1gameplay
:nop2nuke
echo.
echo You can't use a nuke since you don't have any more left!
echo.
pause
goto p2gameplay
:p2airstrike
cls
if '%p2airstrike%'=='0' goto nop2airstrike
echo.
echo %p2name% has fired an airstrike on %p1country%!
echo.
ping localhost -n 4 >nul
echo Hit!
echo.
echo %p1country% has lost 300 DEF!
echo.
pause
set /a p1health=%p1health% - 300
set /a p2airstrike=%p2airstrike% - 1
if '%p1health%'=='0' goto p2win
if '%p1health%'=='-100' goto p2win
if '%p1health%'=='-200' goto p2win
if '%p1health%'=='-300' goto p2win
goto p1gameplay
:nop2airstrike
echo.
echo You can't use an airstrike since you don't have any more left!
echo.
pause
goto p2gameplay
:p2missiles
cls
if '%p2missiles%'=='0' goto nop2missiles
echo.
echo %p2name% has fired multiple missiles headed towards %p1country%!
echo.
ping localhost -n 4 >nul
echo Hit!
echo.
echo %p1country% has lost 200 DEF!
echo.
pause
set /a p1health=%p1health% - 200
set /a p2missiles=%p2missiles% - 1
if '%p1health%'=='0' goto p2win
if '%p1health%'=='-100' goto p2win
if '%p1health%'=='-200' goto p2win
if '%p1health%'=='-300' goto p2win
goto p1gameplay
:nop2missiles
echo.
echo You can't use missiles since you don't have any more left!
echo.
pause
goto p2gameplay
:p2surrender
cls
echo.
echo %p1name% has won Total War!!!
echo.
pause
:p2surrender2
cls
echo.
echo %p1name% has won Total War!!!
echo.
set /p replay=Type anything to replay the game. Type 'x' to exit:
if '%replay%'=='' goto p2surrender2
goto players
:p2win
cls
echo.
echo %p2name% has won Total War!!!
echo.
pause
:p2win2
cls
echo.
echo %p2name% has won Total War!!!
echo.
set /p replay=Type anything to replay the game. Type 'x' to exit:
if '%replay%'=='' goto p2win2
goto players

3. Lưu lại với bất cứ tên gì cũng được nhưng phải có đuôi là .bat.


4. Chạy file batch để chơi.


5. Enjoy!By congchuacodon_timhoangtudangyeu
#956095 cái này chơi sao nhỉ

------update1-----------

chơi rồi, Vietnam đã thắng Nga


Cho mình hỏi là nhập 1 tên nước sau khi hiện dòng "Before you leave, can you suggest a country I can add to the file?" thì được gì? Mình chỉ thấy 1 file text (suggestions.txt) có nội dung mà mình nhập thôi
By Muir
#956096 cái này chơi sao nhỉ

------update1-----------

chơi rồi, Vietnam đã thắng Nga


Cho mình hỏi là nhập 1 tên nước sau khi hiện dòng "Before you leave, can you suggest a country I can add to the file?" thì được gì? Mình chỉ thấy 1 file text (suggestions.txt) có nội dung mà mình nhập thôi Bạn có thể gửi file đó cho mình, mình sẽ update lại code
By Blaise
#956098 tặng 1 file text 8B

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link! Thanks bác, đang edit code, sẽ up lại sau


-------------------------------------------------------------------------------------------


Bác muốn thêm Nhật vào á?
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement