Hỏi đáp mọi chủ đề liên qua đến công nghệ thông tin, internet, lập trình, SEO...
Nội quy chuyên mục: Hỏi đáp mọi chủ đề liên qua đến công nghệ thông tin, internet, lập trình, SEO...

- Chuyên nhận giải đáp thắc mắc sử dụng Word, Excel, Power Point

- Ai cần download driver hay Firmware cho máy tính máy in, thì vào đây nhé, tìm gì cũng có Driver 360

- Cập nhật tin tức với Mr Công nghệ tại đây
By giet_nguoi
#940870 em muốn ghi kết quả vào file txt

nhưng khi xuất ra màn hình thì có thêm dòng bạn muốn ghi kết quả vào file txt không bấm "y" để luư "n' để thoát chương trình

em xin các bạn chỉ em làm cái bài tậ[ này với ạk

đây là code của em


#include "stdio.h"


struct ngsinh

{

int ngay;

int thang;

int nam;

};

typedef ngsinh NGSINH;


struct diem

{

float toan;

float ly;

float hoa;

};

typedef diem DIEM;


struct svien

{

char t[20];

char l[10];

char m[10];

NGSINH n;

DIEM d;

};

typedef svien SVIEN;


void nhapthongtin(SVIEN &s);

void nhapngsinh(NGSINH &n);

void nhapdiem(DIEM &d);

void xuatthongtin(SVIEN s);

void xuatngsinh(NGSINH n);

void xuatdiem(DIEM d);


void main()

{

SVIEN s;

nhapthongtin(s);

NGSINH n;

nhapngsinh(n);

DIEM d;

nhapdiem(d);

xuatthongtin(s);

xuatngsinh(n);

xuatdiem(d);


}


void nhapthongtin(SVIEN &s)

{

printf("nhap ho ten \n");

gets(s.t);

printf("nhap lop \n");

gets(s.l);

printf("nhap ma so sinh vien \n");

gets(s.m);

}


void nhapngsinh(NGSINH &n)

{

printf("nhap ngay thang nam sinh \n");

scanf("%d%d%d",&n.ngay,&n.thang,&n.nam);

}


void nhapdiem(DIEM &d)

{

printf("nhap diem toan \n");

scanf("%f",&d.toan);

printf("nhap diem ly \n");

scanf("%f",&d.ly);

printf("nhap diem hoa \n");

scanf("%f",&d.hoa);

}


void xuatthongtin(SVIEN s)

{

printf("hoten: %s\n",s.t);

printf("lop: %s\n",s.l);

printf("ma so sinh vien: %s\n",s.m);

}


void xuatngsinh(NGSINH n)

{

printf("ngay sinh: ngay %d thang %d nam %d \n",n.ngay,n.thang,n.nam);

}


void xuatdiem(DIEM d)

{

printf("toan: %2.1f\n",d.toan);

printf("ly: %2.1f\n",d.ly);

printf("hoa: %2.1f\n",d.hoa);

}

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement