Hỏi đáp mọi chủ đề liên qua đến công nghệ thông tin, internet, lập trình, SEO...
Nội quy chuyên mục: Hỏi đáp mọi chủ đề liên qua đến công nghệ thông tin, internet, lập trình, SEO...

- Chuyên nhận giải đáp thắc mắc sử dụng Word, Excel, Power Point

- Ai cần download driver hay Firmware cho máy tính máy in, thì vào đây nhé, tìm gì cũng có Driver 360

- Cập nhật tin tức với Mr Công nghệ tại đây
By namha_11a1
#874855 sau khi cài đặt xong mcmix ở win7, khi nhập câu hỏi vào bảng hỏi máy báo lỗi như sau


at McBank.Question.QEditor.QEditor_Load(Object sender, EventArgs e)

at System.EventHandler.Invoke(Object sender, EventArgs e)

at System.Windows.Forms.Form.OnLoad(EventArgs e)

at System.Windows.Forms.Form.OnCreateControl()

at System.Windows.Forms.Control.CreateControl(Boolean fIgnoreVisible)

at System.Windows.Forms.Control.CreateControl()

at System.Windows.Forms.Control.WmShowWindow(Message& m)

at System.Windows.Forms.Control.WndProc(Message& m)

at System.Windows.Forms.ScrollableControl.WndProc(Mes sage& m)

at System.Windows.Forms.ContainerControl.WndProc(Mess age& m)

at System.Windows.Forms.Form.WmShowWindow(Message& m)

at System.Windows.Forms.Form.WndProc(Message& m)

at System.Windows.Forms.Control.ControlNativeWindow.O nMessage(Message& m)

at System.Windows.Forms.Control.ControlNativeWindow.W ndProc(Message& m)

at System.Windows.Forms.NativeWindow.Callback(IntPtr hWnd, Int32 msg, IntPtr wparam, IntPtr lparam)************** Loaded Assemblies **************

mscorlib

Assembly Version: 2.0.0.0

Win32 Version: 2.0.50727.4927 (NetFXspW7.050727-4900)

CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.NET/Framework/v2.0.50727/mscorlib.dll

----------------------------------------

McMix

Assembly Version: 1.0.0.0

Win32 Version: 1.0.0.0

CodeBase: file:///D:/2012-2013/stvb/McMix/mcmix/McMix.exe

----------------------------------------

System.Windows.Forms

Assembly Version: 2.0.0.0

Win32 Version: 2.0.50727.4927 (NetFXspW7.050727-4900)

CodeBase: file:///C:/Windows/assembly/GAC_MSIL/System.Windows.Forms/2.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Windows.Forms.dll

----------------------------------------

System

Assembly Version: 2.0.0.0

Win32 Version: 2.0.50727.4927 (NetFXspW7.050727-4900)

CodeBase: file:///C:/Windows/assembly/GAC_MSIL/System/2.0.0.0__b77a5c561934e089/System.dll

----------------------------------------

System.Drawing

Assembly Version: 2.0.0.0

Win32 Version: 2.0.50727.4927 (NetFXspW7.050727-4900)

CodeBase: file:///C:/Windows/assembly/GAC_MSIL/System.Drawing/2.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Drawing.dll

----------------------------------------

PmtSoft.Windows.Forms

Assembly Version: 1.0.3659.17518

Win32 Version: 1.0.3659.17518

CodeBase: file:///D:/2012-2013/stvb/McMix/mcmix/PmtSoft.Windows.Forms.DLL

----------------------------------------

System.Data

Assembly Version: 2.0.0.0

Win32 Version: 2.0.50727.4927 (NetFXspW7.050727-4900)

CodeBase: file:///C:/Windows/assembly/GAC_32/System.Data/2.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Data.dll

----------------------------------------

System.Xml

Assembly Version: 2.0.0.0

Win32 Version: 2.0.50727.4927 (NetFXspW7.050727-4900)

CodeBase: file:///C:/Windows/assembly/GAC_MSIL/System.Xml/2.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Xml.dll

----------------------------------------

PmtSoft.Utilities.FontConvert

Assembly Version: 1.0.2572.30054

Win32 Version: 1.0.2572.30054

CodeBase: file:///D:/2012-2013/stvb/McMix/mcmix/PmtSoft.Utilities.FontConvert.DLL

----------------------------------------

System.Transactions

Assembly Version: 2.0.0.0

Win32 Version: 2.0.50727.4927 (NetFXspW7.050727-4900)

CodeBase: file:///C:/Windows/assembly/GAC_32/System.Transactions/2.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Transactions.dll

----------------------------------------

System.EnterpriseServices

Assembly Version: 2.0.0.0

Win32 Version: 2.0.50727.4927 (NetFXspW7.050727-4900)

CodeBase: file:///C:/Windows/assembly/GAC_32/System.EnterpriseServices/2.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.EnterpriseServices.dll

----------------------------------------

System.Configuration

Assembly Version: 2.0.0.0

Win32 Version: 2.0.50727.4927 (NetFXspW7.050727-4900)

CodeBase: file:///C:/Windows/assembly/GAC_MSIL/System.Configuration/2.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Configuration.dll

----------------------------------------

Aga.Controls

Assembly Version: 1.0.0.0

Win32 Version: 1.0.0.0

CodeBase: file:///D:/2012-2013/stvb/McMix/mcmix/Aga.Controls.DLL

----------------------------------------

Accessibility

Assembly Version: 2.0.0.0

Win32 Version: 2.0.50727.4927 (NetFXspW7.050727-4900)

CodeBase: file:///C:/Windows/assembly/GAC_MSIL/Accessibility/2.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/Accessibility.dll

----------------------------------------

Interop.JRO

Assembly Version: 2.6.0.0

Win32 Version: 2.6.0.0

CodeBase: file:///D:/2012-2013/stvb/McMix/mcmix/Interop.JRO.DLL

----------------------------------------

Microsoft.Office.Interop.Word

Assembly Version: 12.0.0.0

Win32 Version: 12.0.4518.1014

CodeBase: file:///C:/Windows/assembly/GAC/Microsoft.Office.Interop.Word/12.0.0.0__71e9bce111e9429c/Microsoft.Office.Interop.Word.dll

----------------------------------------

office

Assembly Version: 12.0.0.0

Win32 Version: 12.0.4518.1014

CodeBase: file:///C:/Windows/assembly/GAC/office/12.0.0.0__71e9bce111e9429c/office.dll

----------------------------------------

DocHelper

Assembly Version: 1.0.0.0

Win32 Version: 1.0.0.0

CodeBase: file:///D:/2012-2013/stvb/McMix/mcmix/DocHelper.DLL

----------------------------------------


************** JIT Debugging **************

To enable just-in-time (JIT) debugging, the .config file for this

application or computer (machine.config) must have the

jitDebugging value set in the system.windows.forms section.

The application must also be compiled with debugging

enabled.


For example:


<configuration>

<system.windows.forms jitDebugging="true" />

</configuration>


When JIT debugging is enabled, any unhandled exception

will be sent to the JIT debugger registered on the computer

rather than be handled by this dialog box.

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
By go_kien
By congnghe
#874900 Có ai biết cách xử lí lỗi này với!

Mình cần trộn đề gấp mà không kiếm được cách sửa lỗi này!
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement