Hỏi đáp mọi chủ đề liên qua đến công nghệ thông tin, internet, lập trình, SEO...
Nội quy chuyên mục: Hỏi đáp mọi chủ đề liên qua đến công nghệ thông tin, internet, lập trình, SEO...

- Chuyên nhận giải đáp thắc mắc sử dụng Word, Excel, Power Point

- Ai cần download driver hay Firmware cho máy tính máy in, thì vào đây nhé, tìm gì cũng có Driver 360

- Cập nhật tin tức với Mr Công nghệ tại đây
By daophuc1982
#776696 Không vào được window7 ?

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
By [email protected]
#776728 Quote: Please try the followings. It works for me.
- Reclone Windows 7. Do not start it yet.
- Insert the Windows 7 CD and boot it up. Click Repair and click to open a command prompt.
- Execute notepad to edit the file c:windowspantherunattend.xm l. Change the SkipMachineOOBE and SkipUserOOBE options to "true". Save the file.
- Remove the CD and reboot. Now Windows should be able to start up.
- Run Windows System Image Manager to fix the error in the answer file, especially in the OOBE sections. In my case, I got something wrong in Local Accounts settings and get sucks.
Please let me know the result. Good luck. - Chèn đĩa DVD Windows 7 và khởi động nó lên. Click Repair và nhấp chuột để mở một dấu nhắc lệnh (click to open a command prompt).
- Thực hiện notepad để chỉnh sửa các tập tin c: windows panther unattend.xml . Thay đổi SkipMachineOOBE và SkipUserOOBE tùy chọn để "true". Lưu tập tin.
- Remove the DVD và khởi động lại. Bây giờ Windows sẽ có thể bắt đầu lên (start up).
- Khởi động Windows System Image Manager để sửa chữa lỗi trong tập tin trả lời, đặc biệt là trong các phần OOBE. Trong trường hợp của tôi, tui đã nhận một cái gì đó sai trái ở cài đặt Local Accounts and get sucks.
Xin vui lòng cho tui biết kết quả. Chúc may mắn.
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement