Hỏi đáp mọi chủ đề liên qua đến công nghệ thông tin, internet, lập trình, SEO...
Nội quy chuyên mục: Hỏi đáp mọi chủ đề liên qua đến công nghệ thông tin, internet, lập trình, SEO...

- Chuyên nhận giải đáp thắc mắc sử dụng Word, Excel, Power Point

- Ai cần download driver hay Firmware cho máy tính máy in, thì vào đây nhé, tìm gì cũng có Driver 360

- Cập nhật tin tức với Mr Công nghệ tại đây
By hackermutrang
#118859 Nếu dùng Excel để lập phiếu thu trước cho khách hàng, bạn sẽ cần ghi số trước bằng chữ. Để khỏi mất công ghi “bằng tay”, ta hãy làm ra (tạo) một hàm trong Excel “chuyên trị” chuyện này. Cách làm như sau:

1. Khởi động Excel, làm ra (tạo) một workbook mới (hay dùng Book1 như mặc định). Chọn Tools\ Macro\ Visual Basic Editor để mở cửa sổ soạn thảo VBA. Trong cửa sổ Project Explorer (nếu bất thấy thì chọn View\ Project Explorer để mở nó), chọn VBAProject (Book1). Chọn Insert\ Module để thêm một module vào workbook.
2. Gõ nội dung hàm đổi số ra chữ SoRaChu(N) như đoạn ngựa 1 vào module mới tạo.
Đoạn mã 1
Mã: Chọn tất cả
Function SoRaChu(ByVal NumCurrency As Currency) As String
If NumCurrency = 0 Then
SoRaChu = "Không đồng"
Exit Function
End If
If NumCurrency > 922337203685477# Then ' Số lớn nhất của loại CURRENCY
SoRaChu = "Không đổi được số lớn hơn 922,337,203,685,477"
Exit Function
End If
Static CharVND(9) As String, BangChu As String, I As Integer
Dim SoLe, SoDoi As Integer, PhanChan, Ten As String
Dim DonViTien As String, DonViLe As String
Dim NganTy As Integer, Ty As Integer, Trieu As Integer, Ngan As Integer
Dim Dong As Integer, Tram As Integer, Muoi As Integer, DonVi As Integer

DonViTien = "đồng" ‘ Bạn có thể thay đơn vị tiền tệ khác ở đây
DonViLe = "xu"

CharVND(1) = "một"
CharVND(2) = "hai"
CharVND(3) = "ba"
CharVND(4) = "bốn"
CharVND(5) = "năm"
CharVND(6) = "sáu"
CharVND(7) = "bảy"
CharVND(8) = "tám"
CharVND(9) = "chín"

SoLe = Int((NumCurrency - Int(NumCurrency)) * 100) '2 kí số lẻ
PhanChan = Trim$(Str$(Int(NumCurrency)))
PhanChan = Space(15 - Len(PhanChan)) + PhanChan

NganTy = Val(Left(PhanChan, 3))
Ty = Val(Mid$(PhanChan, 4, 3))
Trieu = Val(Mid$(PhanChan, 7, 3))
Ngan = Val(Mid$(PhanChan, 10, 3))
Dong = Val(Mid$(PhanChan, 13, 3))
If NganTy = 0 And Ty = 0 And Trieu = 0 And Ngan = 0 And Dong = 0 Then
BangChu = "không " + DonViTien + " "
I = 5
Else
BangChu = ""
I = 0
End If
While I <= 5
Select Case I
Case 0
SoDoi = NganTy
Ten = "ngàn tỷ"
Case 1
SoDoi = Ty
Ten = "tỷ"
Case 2
SoDoi = Trieu
Ten = "triệu"
Case 3
SoDoi = Ngan
Ten = "ngàn"
Case 4
SoDoi = Dong
Ten = DonViTien
Case 5
SoDoi = SoLe
Ten = DonViLe
End Select
If SoDoi <> 0 Then
Tram = Int(SoDoi / 100)
Muoi = Int((SoDoi - Tram * 100) / 10)
DonVi = (SoDoi - Tram * 100) - Muoi * 10
BangChu = Trim(BangChu) + IIf(Len(BangChu) = 0, "", ", ") + _
IIf(Tram <> 0, Trim(CharVND(Tram)) + " trăm ", "")
If Muoi = 0 And Tram <> 0 And DonVi <> 0 Then
BangChu = BangChu + "lẻ "
Else
If Muoi <> 0 Then
BangChu = BangChu + IIf(Muoi <> 0 And Muoi <> 1, _
Trim(CharVND(Muoi)) + " mươi ", "mười ")
End If
End If

If Muoi <> 0 And DonVi = 5 Then
BangChu = BangChu + "lăm " + Ten + " "
Else
If Muoi > 1 And DonVi = 1 Then
BangChu = BangChu + "mốt " + Ten + " "
Else
BangChu = BangChu+IIf(DonVi <> 0,Trim(CharVND(DonVi))+" "+Ten+" ", Ten + " ")
End If
End If
Else
BangChu = BangChu + IIf(I = 4, DonViTien + " ", "")
End If
I = I + 1
Wend
If SoLe = 0 Then
BangChu = BangChu + "chẵn"
End If
Mid$(BangChu, 1, 1) = UCase$(Mid$(BangChu, 1, 1))
SoRaChu = BangChu
End Function


Bạn để ý, hàm SoRaChu có phân biệt cách đọc số 1 (một hay mốt), 5 (năm hay lăm), mươi hay mười và chỉ đổi số có trị lớn nhất là 922,337, 203, 685, 477. Các chữ Việt có dấu trong đoạn ngựa 1 có ngựa Unicode.
3. Chuyển sang cửa sổ Excel để kiểm tra hàm bằng cách thử gõ vào ô bất kỳ, ví dụ: =SoRaChu(922337203,34). Nếu êm xuôi thì chuyển sang bước kế tiếp.
4. Mô tả hàm để chọn chính xác tên hàm khi bạn sử dụng công cụ Past Function. Trong cửa sổ Excel, chọn menu Tools\ Macro\ Macros để hiển thị hộp thoại Macro. Gõ tên hàm SoRaChu vào ô Macro name, rồi bấm Options để mở tiếp hộp thoại Macro Options, gõ nội dung mô tả hàm vào ô Description, bấm OK để đóng hộp thoại Macro Options, cuối cùng bấm Cancel để đóng hộp thoại Macro.
5. Ghi workbook lên đĩa thành tập tin TienBac.XLA (ví dụ). Bạn phải đặt tập tin này đúng chỗ để mỗi lần Excel khởi động sẽ nạp nó tự động.
Đối với Excel XP trên Windows XP:
C:\Documents and Settings\UserName\Application Data\Microsoft\AddIns
Đối với Excel 2000 trên Windows 98:
C:\Windows\Application Data\Microsoft\AddIns
Đối với Excel 97 trên Windows 98:
C:\Program Files\Microsoft Office\Office\Library
Đóng Excel mà bất cần ghi lại các thay đổi trên Book1.
6. Dùng Windows Explorer để thêm mô tả cho add-in bằng cách bấm chuột phải trên tên tập tin TienBac.XLA, chọn mục Properties để mở hộp thoại Properties, chọn thẻ Summary để gõ mô tả vào ô Comments, gõ tên của add-in vào ô Title. Chọn nút OK để chấp nhận các thông tin vừa nêu.
7. Khởi động lại Excel, cài đặt add-in vừa làm ra (tạo) cho Excel bằng cách chọn trình đơn Tools\ Add-Ins để mở hộp thoại Add-Ins, chọn tên add-in của ta trong danh sách Add-Ins available, rồi bấm OK.
Từ đây trở về sau, mỗi lần mở Excel, bạn đương nhiên dùng được hàm SoRaChu trong add-in TienBac.XLA.


Theo Echip
By phung20062007
#118983 Toi lam nhu hướng dẫn laptop ham "SoRaChu" ma van khong duoc. Toi dung Excel2003/winVitra. Lam on giup di!
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement