Hỏi đáp mọi chủ đề liên qua đến công nghệ thông tin, internet, lập trình, SEO...
Nội quy chuyên mục: Hỏi đáp mọi chủ đề liên qua đến công nghệ thông tin, internet, lập trình, SEO...

- Chuyên nhận giải đáp thắc mắc sử dụng Word, Excel, Power Point

- Ai cần download driver hay Firmware cho máy tính máy in, thì vào đây nhé, tìm gì cũng có Driver 360

- Cập nhật tin tức với Mr Công nghệ tại đây
Hình đại diện của thành viên
By tctuvan
#705582 1. RUNDLL Error loading irprops.cpl
Khi bạn bắt đầu với hệ điều hành Windows XP của mình bạn sẽ nhận được thông báo lỗi như trên . Nguyên nhân có thể do các tập tin hệ thống của chức năng bị hư Bluetooth Authentication Vào Control Panel chọn Add/Remove Programs. Trên thanh Install/Uninstall chọn Bluetooth Authentication Agent và khi đó chọn Add/Remove. Khởi động lại máy tính .Tiếp theo bạn mở Registry Editor và tìm đến khóa sau :HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\Cur rentVersion\Run Ở phần bên phải bạn tìm khóa sau và xóa nó BluetoothAuthenticationAgent Khởi động lại máy tính .


2. Lổi Hibernate
Khi bạn bắt đầu với máy tính của mình hay bạn sử dụng chức năng Hibernate , hai thông báo lổi như sau sẽ xuất hiện .
Microsoft Windows The system has recovered from a serious error. A log of this error has been created. Please tell Microsoft about this problem. We have created an error report that you can send to Giúp us improve Microsoft Windows. We will treat this report as confidential and anonymous. To see what data this error report contains, click here.
BCCode : 000000A5 BCP1 : 00000011 BCP2 : 00000006BCP3 : 00000000 BCP4 : 00000000 OSVer : 5_1_2600 SP : 0_0 Product : 256_1 hay lỗi màn hình xanh chết chóc , thông báo lỗi xuất hiện như sau :A problem has been detected and Windows has been shut down to prevent damage to your computer...Technical information: *** STOP: 0x000000A5 (0x00000011, 0x00000006, 0x00000000, 0x00000000) Bug Check Symbolic Name
Lỗi này nguyên nhân do tập tin Hiberfil.sys của bạn bị mất hay bị hư . Bạn khởi động lại máy tính , vào Recovery Console .Bạn sử dụng lệnh sau : del hiberfil.sys nhấn Enter để xóa tập tin này và khởi động lại máy tính .


3. The file C:\windows\system32\c_1252.nls is missing or corrupt
Khi bạn bắt đầu với hệ điều hành của mình , thông báo lỗi như trên sẽ xuất hiện Đầu tiên bạn khởi động lại máy tính vào Recovery Console bạn gõ như sau : chkdsk /r nhấn Enter
Lưu ý một điều bạn nên biết khi sử dụng Recovery Console bạn phải đặt đĩa CD Windows XP vào trong ổ đĩa CDROM . OK nhé . Sau này chúng ta sẽ sử dụng nó nhiều đấy .
cd system32
ren c_1252.nls c_1252.old
expand D:\i386\c_1252.nl_ c:\windows\system32

4. Winlogon.exe. Entry Point Not Found The procedure entry point AssocIsDangerous could not be found in the dynamic link library SHLWAPI.DLL.
Khi bạn kết nối đến Windows Update bạn có thể nhận được thông báo lỗi như trên .Sau đây là cách fix lỗi của nó . Bạn vào Recovery Console bạn gõ như sau (lưu ý mổi dòng bạnđều nhấn phím Enter để thực hiện câu lệnh)
cd \
cd windows\system32
ren winlogon.exe winlogon.old
ren msgina.dll msgina.old
ren shell32.dll shell32.old
ren shlwapi.dll shlwapi.old
cd..
cd servicepackfiles\i386
copy MSGINA.DLL c:\windows\system32
copy SHELL32.DLL c:\windows\system32
copy WINLOGON.EXE c:\windows\system32
copy SHLWAPI.DLL c:\windows\system32
Nếu cách làm ở trên vần không được bạn chuyển sang cách thứ hai . Gõ tiếp
expand D:\i386\MSGINA.DL_ C:\windows\system32
expand D:\i386\SHELL.DL_ C:\windows\system32
expand D:\i386\WINLOGON.EX_ C:\windows\system32
expand D:\i386\SHLWAPI.DL_ C:\windows\system32
cd\
cd windows\system32
ren *.dl_ *.dll
ren *.ex_ *.exe

5. Sửa chữa lổi Logo Error khi cài đặt DirectX
DirectX là một tập hợp các giao diện lập trình trên môi trường multimedia (hổ trợ video , audio ,game , …) , bạn là một gamer bạn thường sử dụng DirectX để giúp bạn tăng hiệu suất khi chơi game chẳng hạn bạn muốn vào các website sử dụng công nghệ Java thì đòi hỏi máy tính của bạn phải có phần mềm Java Virtual Machine , DirectX cũng giống như vậy .Để đạt hiệu suất cao nhất khi bạn chơi game đòi hỏi máy tính của bạn phải có chức năng này .Tuy nhiên khi bạn cài Direct X bạn thường gặp lổi Logo Error và sẽ không cho phép bạn cài đặtDirectX tiếp tục .Bạn có thể sử dụng cách sau để sửa chữa lổi :
Windows Registry Editor phiên bản 5.00
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Active Setup\Installed
Components\{44BBA855-CC51-11CF-AAFA-00AA00B6015D}]
@="DirectX"
"ComponentID"="DirectXMini"
"IsInstalled"=dword:00000000
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Active Setup\Installed
Components\{44BBA855-CC51-11CF-AAFA-00AA00B6015F}]
@="DirectDrawEx"
"ComponentID"="DirectDrawEx"
"IsInstalled"=dword:00000000
Lưu tập tin này lại và đặt tên là fixlogodirect.reg


6. Unable to Find Playable File trong Windows Media Player
Khi bạn mở Windows Media Player của bạn , thông báo lỗi như trên sẽ xuất hiện .Mở Registry Editor lên , bạn tìm đến khóa : HKEY_CLASSES_ROOT\.wma ở phần bên phải của khóa này bạn tìm khóa PerceivedType (String Value) nhập vào giá trị audio cho nó . HKEY_CLASSES_ROOT\.mp3 ở phần bên phải của khóa này bạn tìm khóa PerceivedType (String Value) nhập vào giá trị audio cho nó . HKEY_CLASSES_ROOT\.wav ở phần bên phải của khóa này bạn tìm khóa PerceivedType (String Value) nhập vào giá trị audio cho nó .

7. Winlogon.exe could not locate component . This application has failed to start becausecomctl32.dll was not found . Re-installing the application may not fix this problem
Nếu nhấn OK bạn sẽ nhận được thông báo lỗi tiếp tục như sau :
User Interface Failure . The logon user interface DLL 'msgina.dll' failured to load . Contact your system administrator or restore the DLL
Để sửa chữa lỗi này , đầu tiên bạn đặt đĩa CDROM Windows XP vào ổ đĩa CDROM . Khởi động lại máy tính , chọn chế độ Boot từ CDROM , sau khi vào Recovery Console ở môi trường dòng lệnh .Bạn gõ : expand E:\I386\comctl32.dl_ C:\Windows\System32 nhấn Enter .

8.Phục hồi Themes
Themes trong Windows XP được đặt ở thư mục WINDOWS\Resources\Themes bạn có thể thêm hay xóa Themes ở đây tuy nhiên vì một lí do nào đó bạn muốn phục hồi lại tình trạng trước đó Themes của mình , bạn làm như sau :Bạn mở Notepad và chép đoạn mã dưới đây vào , lưu tập tin này lại mang tên là restoretheme.reg
Windows Registry Editor phiên bản 5.00
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\Curre ntVersion\Policies\System]
"NoDispBackgroundPage"=dword:00000000
"NoDispScrSavPage"=dword:00000000
"NoColorChoice"=dword:00000000
"NoSizeChoice"=dword:00000000
"NoVisualStyleChoice"=dword:00000000
"SetVisualStyle"="C:\\Windows\\Resources\\Themes\\ Luna.theme"
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Servic es\Themes]
"Type"=dword:00000020
"Start"=dword:00000002
"ErrorControl"=dword:00000001
"ImagePath"=hex(2):25,00,53,00,79,00,73,00,74,00,6 5,00,6d,00,52,00,6f,00,6f,00,\
74,00,25,00,5c,00,53,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d ,00,33,00,32,00,5c,00,73,\
00,76,00,63,00,68,00,6f,00,73,00,74,00,2e,00,65,00 ,78,00,65,00,20,00,2d,00,\
6b,00,20,00,6e,00,65,00,74,00,73,00,76,00,63,00,73 ,00,00,00
"DisplayName"="Themes"
"Group"="UIGroup"
"ObjectName"="LocalSystem"
"FailureActions"=hex:80,51,01,00,00,00,00,00,00,00 ,00,00,03,00,00,00,04,00,19,\
00,01,00,00,00,60,ea,00,00,01,00,00,00,60,ea,00,00 ,00,00,00,00,00,00,00,00
"Description"="Provides user experience theme management."
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Servic es\Themes\Parameters]
"ServiceDll"=hex(2):25,00,53,00,79,00,73,00,74,00, 65,00,6d,00,52,00,6f,00,6f,\
00,74,00,25,00,5c,00,53,00,79,00,73,00,74,00,65,00 ,6d,00,33,00,32,00,5c,00,\
73,00,68,00,73,00,76,00,63,00,73,00,2e,00,64,00,6c ,00,6c,00,00,00
"ServiceMain"="ThemeServiceMain"
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Servic es\Themes\Security]
"Security"=hex:01,00,14,80,90,00,00,00,9c,00,00,00 ,14,00,00,00,30,00,00,00,02,\
00,1c,00,01,00,00,00,02,80,14,00,ff,01,0f,00,01,01 ,00,00,00,00,00,01,00,00,\
00,00,02,00,60,00,04,00,00,00,00,00,14,00,fd,01,02 ,00,01,01,00,00,00,00,00,\
05,12,00,00,00,00,00,18,00,ff,01,0f,00,01,02,00,00 ,00,00,00,05,20,00,00,00,\
20,02,00,00,00,00,14,00,8d,01,02,00,01,01,00,00,00 ,00,00,05,0b,00,00,00,00,\
00,18,00,fd,01,02,00,01,02,00,00,00,00,00,05,20,00 ,00,00,23,02,00,00,01,01,\
00,00,00,00,00,05,12,00,00,00,01,01,00,00,00,00,00 ,05,12,00,00,00
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Servic es\Themes\Enum]
"0"="Root\\LEGACY_THEMES\\0000"
"Count"=dword:00000001
"NextInstance"=dword:00000001

9. Corrupted or Missing C:\WINDOWS\SYSTEM32\CONFIG
Trong quá trình sử dụng máy tính, nếu bạn gặp phải thông báo lỗi có dạng như sau:
Windows could not start because the following files is missing or corrupt
X:\WINDOWS\SYSTEM32\CONFIG\SYSTEM (1) hay
X:\WINDOWS\SYSTEM32\CONFIG\SOFTWARE (2)
(Trong đó X là tên thư mục gốc chứa hệ điều hành) thì cách giải quyết như sau:
• Khởi động hệ thống bằng đĩa CD cài đặt Windows XP.
• Khi các tùy chọn hiện ra, nhấn chọn phím R (R=Repair).
• Chọn đúng vị trí phân vùng chứa hệ điều hành Windows cần sửa chữa. Thường thì vị trí này là #1.
• Nhập vào mật khẩu Administrator khi được yêu cầu.
• Gõ vào dòng lệnh cd \windows\system32\config.
• Nếu gặp phải thông báo lỗi (1) thì bạn gõ vào dòng lệnh ren software software.bad, nếu gặp phải thông báo lỗi (2) thì bạn gõ vào dòng lệnh ren system system.bad.
• Tương tự, đối với thông báo lỗi (1) bạn gõ lệnh COPY C:\WINDOWS\REPAIR\SYSTEM; đối với thông báo lỗi (2) bạn gõ lệnh COPY C:\WINDOWS\REPAIR\SOFTWARE
• Lấy đĩa CD cài đặt ra, gõ exit để khởi động lại hệ thống.


10. Lỗi NTOSKRNL Missing or Corrupt
Trong quá trình sử dụng máy tính, nếu bạn gặp thông báo lỗi NTOSKRNL Missing or Corrupt thì hãy thực hiện cách sau để khắc phục:
• Khởi động máy với đĩa CD cài đặt WindowsXP.
• Khi các tùy chọn hiện ra, nhấn phím R (R=Repair).
• Chọn đúng vị trí phân vùng chứa hệ điều hành Windows cần sửa chữa. Thường thì vị trí này là #1.
• Chuyển tới ổ đĩa chứa đĩa CD cài đặt.
• Gõ vào lệnh CD i386.
• Gõ tiếp lệnh expand ntkrnlmp.ex_ C:\Windows\System32\ntoskrnl.exe
• Lấy đĩa CD và gõ exit để khởi động lại máy tính.


11. Lỗi NTLDR.COM Not Found hay NTDETECT.COM Not Found

Trong quá trình khởi động máy, nếu gặp phải các thông báo lỗi trên thì hãy thực hiện theo các bước sau để khắc phục:
Nếu sử dụng hệ thống tập tin FAT32 bạn chỉ việc khởi động máy bằng đĩa mềm cứu hộ tạo từ một máy tính khác, sau đó sao chép các tập tin NTLDR.COM hay NTDETECT.COM trong thư mục i386 nằm trên đĩa CD cài đặt Windows vào thư mục gốc ổ đĩa C.
Nếu sử dụng hệ thống tập tin NTFS, cách khắc phục như sau:
• Khởi động máy tính bằng đĩa CD cài đặt Windows.
• Khi các tùy chọn hiện ra, nhấn chọn phím R (R=Repair).
• Chọn đúng vị trí phân vùng chứa hệ điều hành Windows cần sửa chữa. Thường thì vị trí này là #1.
• Nhập vào mật khẩu Administrator khi được yêu cầu.
• Gõ vào các dòng lệnh sau (trong đó X là tên ổ đĩa CD chứa đĩa cài đặt): COPY X:\i386\NTLDR C\:
COPY X:\i386\NTDETECT.COM C:\
• Lấy đĩa CD cài đặt ra, gõ exit để khởi động lại máy.

12. Khi Reset lại máy tính thông báo lỗi như sau sẽ xuất hiện

One of the filter drivers installed for this device is invalid hay The Found New Hardware Wizard unexpectedly starts.
Bạn mở Registry Editor bạn tìm khóa sau :
HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Contro l\Class\{4D36E967-E325-11CEBFC1- 0 8002BE10318}
Ở phần bên phải bạn tìm hai khóa UpperFilters và LowerFilters . Xóa bỏ hai khóa này .

13. Khi mở Add or Remove Programs thông báo lổi Value creation failed at line 410 xuất hiện. Nguyên nhân của lỗi này là do tập tin C:\WINDOWS\System32\Shellstyle.dll bị hư Tìm tập tin Shellstyle.dll ở một nào đó ở máy tính khác chép vào máy tính của mình . Bạn tìm tập tin C:\WINDOWS\system32\class_ss.dll đổi tên nó lại thành Shellstyle.dll

14. Lỗi khi sử dụng công cụ Sound and Audio Devicestrong Control Panel
Khi bạn sử dụng công cụ Sound and Audio Devices trong Control Panel , khi bạn nhấn Voice Test trên thanh Voice bạn sẽ nhận được thông báo lỗi như sau :
Windows cannot execute DPVSetup.exe, use Add/Remove Programs control panel to install. Bạn mở Control Panel chọn Sounds and Audio Devices. Chọn thanh Voice ở mục Voice Playback và chọn Advanced. Trên thanh Performance , bạn kéo thanh trượt Hardware Acceleration từ bên phía trái qua phía cao nhất của bên phải .

15. The Command cannot be performed because a dialog box is open . Click "OK" and then close open dialog boxes to continue
Khi bạn mở một tài liệu trong MS Word 2000/2002/2003 bạn sẽ nhận được thông báo lỗi
như trên : Vào Start - Programs - Accessories chọn Windows Explorer . Bạn tìm đường dẩn sau : Documents and Settings\<tên tài khoản trong máy tính>\Application Data\Microsoft\Word\Startup và Program Files\Microsoft Office\Office11\Startup . Ở phần bên phải Windows Explorer , chọn một template (mẩu) hay nhiều mẩu mà bạn muốn xóa . Khởi động lại máy tính . Đây là ví dụ sửa lỗi trên Word 2003 .


16. Lỗi khi khởi động máy tính
Invalid Boot.ini
Windows could not start because the following file is missing or corrupt:
Windows\System32\Hal.dll
Đặt đĩa CDWindows XP vào trong ổ đĩa CDROM . Sau đó bạn vào Recovery Console
Ở môi trường dòng lệnh bạn gõ bootcfg /list nhấn Enter . Gỏ bootcfg /rebuild nhấn Enter lần nữaKhi đó bạn sẽ nhận được thông báo như sau :
Press Y: Total Identified Windows Installs: 1
[1] C:\Windows
Add installation to boot list? (Yes/No/All)
Lưu ý : Ví dụ trên chỉ có một hệ điều hành . Nhấn Yes .Lúc này bạn sẽ nhận được thông báo lổi Enter Load Identifier (đây là tên của hệ điều hành bạn gõ Microsoft Windows XP Professional hay Mirosoft Windows XP Home Edition) Tiếp theo bạn nhận được dòng chữ Enter OS Load options gõ /fastdetect và nhấn Enter . Thoát khỏi Recovery Console bằng lệnh Exit và khởi động máy tính .


17. Giải quyết Spyware không cho đăng nhập WindowsXP
Bạn có bao giờ gặp ”triệu chứng” như thế này rồi chưa ? Sau khi quét spyware (phần mếm gián điệp) bằng phần mềm Adware Pro Se của Lava xong , khởi động lại máy tính và không đăng nhập được . Thông báo Loading personal settings lúc này sẽ xuất hiện và treo luôn ở màn hình Windows Logon .
Nguyên nhân máy tính của bạn bị spyware có tên là BlazeFind lây nhiểm vào máy tính của bạn , spyware này “đặc biệt” rất nguy hiểm là ở chỗ nó sẽ thay đổi tập tin userinit.exe thành wsaupdater.exe Điều này làm cho bạn không đăng nhập vào hệ điều hành Windows XP của mình . Đặt đĩa CD Windows XP vào ổ đĩa CDROM và khởi động máy tính . Vào Recovery Console , sau khi nhập mật khẩu Administrator xong . Bạn thực hiện các bước như sau :
Gõ H:\Windows nhấn Enter (H: ổ đĩa cài đặt hệ điều hành Windows XP)
Gõ CD SYSTEM32 nhấn Enter (Nếu lệnh này không được thực thi bạn gỏ CHDIR SYSTEM32)
Gõ tiếp COPY USERINIT.EXE WSAUPDATER.EXE nhấn Enter .
Gõ Exit thoát khỏi Recovery Console .
Đến đây bạn vào được hệ điều hành Windows XP tuy nhiên nó vẫn còn “lẩn trốn” trong máy tính của bạn , để diệt tận gốc nó . Bạn làm như sau :
Vào Start – Run gõ regsvr32 /u "%Systemroot%\System32\omniband.dll" và nhấn phím Enter. Sau đó bạn tìm tập tin omniband.dll (tập tin này nằm ở Windows\System32) và đổi tên nó thành old_omniband.dll . Khởi động lại máy tính .
Tiếp theo bạn phải thay đổi giá trị của tập tin userinit.exe trong Registry Editor .
Mở Registry Editor và tìm đến khóa sau : HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\ Microsoft\WindowsNT\CurrentVersion\WinLogon
Ở phần bên phải bạn tìm đến khóa Userinit nhấn chuột phải vào khóa này và chọn Modify, trong Value Name bạn nhập vào H:\WINDOWS\system32\userinit.exe, nhấn OK .
Thoát khỏi Registy Editor và khởi động lại máy tính .

18. Cột Username ở Task Manager bị mất
Khi bạn mở TaskManager của bạn lên , bạn để ý cột Task Manager của bạn bị mất . Nguyên nhân là do dịch vụ Terminal Services trong máy tính của bạn bị Disable .
Bạn chĩ cần vào Start - Run gõ services.msc và tìm dịch vụ này nhấn chuột vào dịch vụ này và chọn Automatic vậy là xong .

19. Phục hồi Show Desktop
Bạn mở chức năng tìm kiếm file của Windows tại Start/Search/For Files or Folders hoặc
Start/Find/Files or Folders. Trong hộp Named box điền vào “Show Desktop.scf” (kể cả 2 dấu ngoặc kép) và Enter để tìm. Nếu may mắn, chức năng tìm kiếm sẽ xác định được vị trí của file đó. Khi đó, bạn chỉ cần kéo nó vào thả lên Quick Launch. Nếu kết quả tìm kiếm là con số không, bạn có thể tự mình tạo ra file đó. Mở Notepad và điền những dòng dưới đây:
[Shell]
Command=2
IconFile=explorer.exe,3
[Taskbar]
Command=ToggleDesktop
Kết thúc, đặt tên file là “Show Desktop.scf”, chọn Save As và tìm đến vị trí đặt các mục trong Quick Launch. Lưu ý bạn phải để cả 2 dấu ngoặc.

20. Không chạy được ứng dụng 16 bit trên Windows XP

Nhiều chương trình được thiết kế 16 bit để chạy trên các hệ điều hành “đời củ” , khi bạn sử dụng Windows XP để chạy các chương trình này Các chương trình 16 bit này sẽ không làm việc trên Windows XP . Để khắc phục nó bạn có thể sử dụng hai bước sau . Mở Registry Editor bạn tìm đến khóa sau :
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Contro l\VirtualDeviceDrivers
Bạn tìm khóa VDD và xóa khóa này . Vào Edit – New - Multi-string Value gỏ VDD và nhấn phím Enter . HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Contro l\WOW\
Tạo khóa DisallowedPolicyDefault (Dword Value) và thiết lập cho nó thành 1 .
Thoát khỏi Registry Editor . Nếu cách trên vẫn không sửa chữa được lỗi này , ta chuyển sang bước thứ hai . Vào Command Prompt gõ:
Expand E:\i386\config.nt_ c:\windows\system32\config.nt
Expand E:\i386\autoexec.nt_ c:\windows\system32\autoexec.nt
Expand E:\i386\command.co_ c:\windows\system32\command.com
Lưu ý : E: là ổ đĩa CDROM Windows XP và C: ổ đĩa cài hệ điều hành Windows XP
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement