Hỏi đáp mọi chủ đề liên qua đến công nghệ thông tin, internet, lập trình, SEO...
Nội quy chuyên mục: Hỏi đáp mọi chủ đề liên qua đến công nghệ thông tin, internet, lập trình, SEO...

- Chuyên nhận giải đáp thắc mắc sử dụng Word, Excel, Power Point

- Ai cần download driver hay Firmware cho máy tính máy in, thì vào đây nhé, tìm gì cũng có Driver 360

- Cập nhật tin tức với Mr Công nghệ tại đây
By Sully
By mrneophy
#684958 1. Thuật toán: Dùng sơ đồ khối:2. Chương trình:


Uses Crt;

Var a,b,x : real;

Begin

Write('a = '); Readln(a);

Write('b = '); Readln(b);

If a = 0 Then { Nếu a bằng 0 }

If b = 0 Then { Trường hợp a = 0 và b = 0 }

Writeln('Phuong trinh co vo so nghiem')

Else { Trường hợp a=0 và b<>0 }

Writeln('Phuong trinh vo nghiem')

Else { Trường hợp a<>0 }

Begin

x:= -b/a;

Writeln('Phuong trinh co nghiem la :',x:0:2);

End;

Readln;

End.

Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement