Hỏi đáp mọi chủ đề liên qua đến công nghệ thông tin, internet, lập trình, SEO...
Nội quy chuyên mục: Hỏi đáp mọi chủ đề liên qua đến công nghệ thông tin, internet, lập trình, SEO...

- Chuyên nhận giải đáp thắc mắc sử dụng Word, Excel, Power Point

- Ai cần download driver hay Firmware cho máy tính máy in, thì vào đây nhé, tìm gì cũng có Driver 360

- Cập nhật tin tức với Mr Công nghệ tại đây
By anhhiepvma
#647091 C#ng h#a x# h#i ch# ngh#a vi#t nam

##c l#p - T# do - H#nh ph#c

---------- *** ----------


H#p ##ng giao kho#n nh#n c#ng


C#ng tr#nh: nh# v#n ph#ng l#m vi#c t#i nh#t t#n

##a #i#m: s# 21 c#m 1 ph##ng nh#t t#n, qu#n t#y h#, h# n#i


- C#n c# Ph#p l#nh H#p ##ng kinh t# ## ###c Nh# n#ýc th#ng qua ng#y 25/09/1989

- C#n c# Ngh# ##nh 17/H#KT ng#y 16/01/1990 c#a H#i ##ng B# tr##ng nay l# Chýnh ph# quy ##nh chi ti#t thi h#nh Ph#p l#nh H#p ##ng kinh t#.

- C#n c# v#o kh# n#ng v# nhu c#u c#a hai b#n


H#m nay, ng#y …. th#ng …. n#m 2012, ch#ng t#i g#m c#:

1. B#n giao kho#n (b#n A): c#ng ty c# ph#n x#y d#ng ## th# s#ng h#ng.

##i di#n: #ng: Ph#m V#n Huy Ch#c v#: Ph# ch# nhi#m c#ng tr##ng.

##a ch#:

#i#n tho#i:

2. B#n nh#n kho#n (b#n B):

#ng: …………………..

S# CMND: …………… do c#ng an ………..c#p ng#y

Sau khi b#n b#c, th#a thu#n hai b#n c#ng th#ng nh#t ký k#t h#p ##ng giao kho#n nh#n c#ng výi c#c #i#u kho#n c# th# sau:

#i#u 1: N#i dung c#ng vi#c

B#n A ##ng ý giao, b#n B ##ng ý nh#n kho#n thi c#ng x#y, tr#t v# c#c c#ng t#c ho#n thi#n kh#c c#a c#ng tr#nh Nh# v#n ph#ng l#m vi#c t#i Nh#t T#n t#i s# 21 c#m 1 ph##ng Nh#t T#n, Qu#n T#y H#, H# N#i.

#i#u 2: Ti#n ## thi c#ng v# y#u c#u k# thu#t:

2.1 Ti#n ## thi c#ng: Theo ti#n ## thi c#ng chung c#a c#ng tr#nh.

2.2 Y#u c#u k# thu#t: ##m b#o ##ng y#u c#u thi#t k#, c#c ti#u chu#n v# quy ph#m x#y d#ng hi#n h#nh.

#i#u 3: ##n gi#, gi# tr# h#p ##ng v# #i#u ki#n thanh to#n:

3.1 ##n gi#:

STT N#i dung c#ng vi#c ##n v# ##n gi#

(##ng) Ghi ch#

1 X#y t##ng 220 m3 450.000

2 X#y t##ng 110 m3 580.000

3 X#y b#c c#u thang m3 600.000

4 Tr#t t##ng g#ch b#n trong nh# m2 45.000

5 Tr#t t##ng g#ch b#n ngo#i nh# + th#o gi#o HT m2 65.000

c6 L#p ##t gi#o HT l#m bao che c#ng tr#nh m2 25.000

7 Tr#t tr#n, v#ch m2 55.000

8 Tr#t d#m, c#t m2 60.000

9 Tr#t c#nh c#a md 30.000

10 L#t g#ch 600x600 m2 45.000

11 L#t g#ch 300x300 m2 65.000

12 L#t g#ch g#m ## 300x300 m2 65.000

13 Tr#t+#p m2 100.000

14 L#ng ch#ng th#m m2 25.000

Ghi ch#:

- ##n gi# tr#n l# ##n gi# c# ##nh, kh#ng thay ##i trong su#t qu# tr#nh thi c#ng, ## bao g#m c#ng v#n chuy#n v#t li#u l#n cao

3.2 #i#u ki#n thanh to#n:

- Thanh to#n: v#o ng#y 25 h#ng th#ng, hai b#n nghi#m thu kh#i l##ng ho#n th#nh trong th#ng. B#n A s# thanh to#n cho b#n B 80% gi# tr# kh#i l##ng ho#n th#nh trong v#ng t# ng#y 01-05 c#a th#ng sau.

- 20% gi# tr# c#n l#i s# ###c b#n A thanh to#n v#o th#ng ti#p theo.

#i#u 4: Tr#ch nhi#m c#a c#c b#n

4.1 Tr#ch nhi#m c#a b#n A:

- Cung c#p ##y ## c#c b#n v# thi#t k# cho b#n B.

- Cung c#p ##y ## v#t t#, v#t li#u v# b#n giao m#t b#ng thi c#ng cho b#n B ## b#n B ho#n th#nh c#ng tr#nh ##ng ti#n ##.

- Cung c#p ngu#n #i#n, n#ýc ##n v# trý thi c#ng cho b#n B.

- B# trý ch# #n, ngh# t#i c#ng tr##ng cho c#ng nh#n c#a b#n B trong th#i gian thi c#ng c#ng tr#nh.

- C# c#n b# k# thu#t gi#m s#t, h#ýng d#n b#n B thi c#ng ##ng k# thu#t v# an to#n lao ##ng tr#ýc v# trong qu# tr#nh thi c#ng.

- Thanh to#n ti#n ##ng ti#n ## theo quy ##nh t#i #i#u 3.

4.2 Tr#ch nhi#m c#a b#n B:

- Thi c#ng ##ng ti#n ##, ##ng b#n v# thi#t k# ## ###c ph# duy#t v# c#c quy tr#nh, quy ph#m k# thu#t x#y d#ng hi#n h#nh.

- Tr##ng h#p b#n B thi c#ng kh#ng ##ng b#n v# thi#t k#, kh#ng ##m b#o k# thu#t th# b#n B ph#i b#i th##ng c#c chi phý ph#t sinh do vi#c ph#i ph# #i, l#m l#i cho ##ng thi#t k#.

- S# d#ng v#t t#, v#t li#u ti#t ki#m, ##ng m#c #ých. T# trang b# c#c thi#t b#, d#ng c# thi c#ng c#m tay (m#y khoan, m#y ##c, m#y c#t,).

- Tu#n th# c#c n#i quy, quy ch# c#a c#ng tr##ng v# an to#n, v# sinh lao ##ng, an ninh tr#t t#, ph#ng ch#ng ch#y n#.

- Thi c#ng ph#i ##m b#o an to#n lao ##ng, tu#n th# ##ng c#c bi#n ph#p thi c#ng do c#n b# k# thu#t A h#ýng d#n. Tr##ng h#p x#y ra m#t an to#n lao ##ng do thi c#ng sai bi#n ph#p ## ###c h#ýng d#n th# b#n B ph#i ch#u ho#n to#n tr#ch nhi#m.

#i#u 5: c#c #i#u kho#n chung

- M#i s#a ##i, b# sung c#a h#p ##ng n#y ch# c# hi#u l#c khi ###c l#m th#nh v#n b#n v# c# ##y ## ch# ký c#a 2 b#n.

- Hai b#n cam k#t th#c hi#n nghi#m ch#nh c#c #i#u kho#n quy ##nh c#a h#p ##ng.

- H#p ##ng n#y c# hi#u l#c k# t# ng#y ký cho ##n khi ho#n th#nh c#ng tr#nh v# vi#c thanh to#n gi#a c#c b#n.

- H#p ##ng ###c l#p th#nh 02 b#n, c# gi# tr# ph#p lý nh# nhau. M#i b#n gi# 01 b#n.##i di#n b#n A

##i di#n b#n B

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
By chunghoanggiang
By vanquynh_01
#647475 up file lên đi bạn. chứ nhìn cái bài của bạn không biết giúp gì luôn
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement