Hỏi đáp mọi chủ đề liên qua đến công nghệ thông tin, internet, lập trình, SEO...
Nội quy chuyên mục: Hỏi đáp mọi chủ đề liên qua đến công nghệ thông tin, internet, lập trình, SEO...

- Chuyên nhận giải đáp thắc mắc sử dụng Word, Excel, Power Point

- Ai cần download driver hay Firmware cho máy tính máy in, thì vào đây nhé, tìm gì cũng có Driver 360

- Cập nhật tin tức với Mr Công nghệ tại đây
By dragon_tuanphong
#623423 Windows XP của mới được update nhưng sau khởi động lại gặp phải thông báo lỗi như:
"Invalid Boot.ini" hay "Windows could not start because the following file is missing or corrupt: Windows\System32\Hall.dll",

Bạn sẽ làm gì? Bạn muốn chọn lại hệ điều hành mặc định khởi động đầu tiên trong hệ thống "đa hệ điều hành" của mình?


Tất cả những thao tác này chỉ cần một tác động nhỏ tới file hệ thống Boot.ini của Windows XP là bạn hoàn toàn có thể giải quyết được. Bài này Quản Trị Mạng sẽ hướng dẫn bạn cách xem và cấu hình bằng tay cho file Boot.ini của Windows XP từ bên trong hộp thoại Startup and Recovery.


Trong Windows XP, bạn có thể nhanh ***ng và dễ dàng tìm ra vị trí của file Boot.ini để có thể kiểm tra hay chỉnh sửa file hệ thống này.


Trước khi có bất cứ chỉnh sửa gì có ảnh hưởng tới file hệ thống bạn nên sao lưu lại file đó, trong trường hợp này cần backup file Boot.ini trước khi chỉnh sửa. Nhiệm vụ đầu tiên cần làm là bỏ tuỳ chọn ẩn file hệ thống đi và sau đó sao lưu lại file Boot.ini.1. Kích chuột phải vào Start chọn Explore.

3. Vào Tools chọn Folder Options...

4. Trong hộp thoại Folder Options, chọn tab View

5. Trong phần Advanced Settings, kích chọn Show hidden files and folders, xóa bỏ chọn phần Hide extensions for known file types và Hide protected operating system files (Recommended). Kích Yes để xác thực lại rằng bạn muốn hiển thị toàn bộ file hệ thống, sau đó kích OK.

Sao lưu lại file Boot.ini

1. Kích chuột phải vào My Computer sau đó chọn Properties.

hay

Kích vào Start chọn Run, nhập vào lệnh sysdm.cpl sau đó kích OK

2. Trên tab Advanced chọn Settings dưới phần Startup and Recovery.

3. Dưới System Startup, kích vào Edit. Chương trình Notepad sẽ mở file Boot.ini hệ thống ra để chỉnh sửa.

4. Trong Notepad, kích vào File trên thanh menu sao đó chọn Save As

5. Kích chuột phải vào vùng trống của hộp thoại Save As, chọn New -> Folder

6. Nhập tên cho thư mục mới (ví dụ là Luu) và nhấn Enter để tạo một thư mục mới lưu trữ cho file Boot.ini

7. Kích đúp vào thư mục vừa tạo, sau đó kích vào nút Save để lưu một bản sao của file Boot.ini vào thư mục mới.

Chỉnh sửa file Boot.ini


Đóng cửa sổ file Notepad vừa mở ở trên. Thực hiện lại theo các bước từ 1-3 ở trên để mở lại file Boot.ini.


File Boot.ini mẫu


Đây là nội dung mẫu mặc định của file Boot.ini trong máy tính Windows Xp Professional:


[boot loader]

timeout=30

default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOW S

[operating systems]

multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS="Micro soft Windows XP Professional" /fastdetect


Đây là nội dung mẫu file Boot.ini của máy tính trên nhưng có cài đặt thêm hệ điều hành Windows 2000 trên một ổ khác:


[boot loader]

timeout=30

default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOW S

[operating systems]

multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS="Windo ws XP Professional" /fastdetect

multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(2)\WINNT="Windows 2000 Professional" /fastdetect

Chỉnh sửa file Boot.ini


Khi chỉnh sửa file Boot.ini sử dụng Startup and Recovery, bạn có thể chọn hệ điều hành mặc định khởi động trước, thay đổi giá trị thời gian chờ hay chỉnh sửa file bằng tay có sử dụng tiện ích dòng lệnh Bootcfg.exe.

Lưu ý: Tiện ích Bootcfg.exe chỉ có trong Windows XP Professional, nó không có trong Microsoft Windows XP Home Edition. Do đó, phần này không áp dụng đối với Windows XP Home Edition.

1. Kích vào Start chọn Run

2. Trên ô Open, nhập vào cmd rồi nhấn Enter

3. Tại cửa sổ lệnh, nhập bootcfg /?

4. Phần trợ giúp và các tham số của BOOTCFG.exe sẽ hiển thị

Thêm một hệ diều hành


Chú ý: Việc này hoàn toàn không phải là cài đặt thêm hệ điều hành. Tại cửa sổ lệnh nhập vào:


bootcfg /copy /d Operating System Description /ID#


Trong đó Operating System Description là mô tả hệ điều hành (ví dụ Windows XP Home Edition) và # là để định rõ ID đầu vào khởi động (boot) của phân đoạn hệ điều hành trong file BOOT.INI từ bản copy đã được tạo.

Xoá bỏ một hệ điều hành


Tại cửa sổ lệnh nhập:


bootcfg /delete /ID#


Trong đó # là để định rõ ID đầu vào khởi động (boot) mà bạn muốn xoá từ phân đoạn hệ điều hành trong file BOOT.INI (ví dụ là 2 đối với hệ điều hành thứ hai đã được liệt kê)

Thiết lập hệ điều hành mặc định


Tại cửa sổ lệnh nhập:


bootcfg /default /ID#


Trong đó # để chỉ định ID đầu vào khởi động của phân đoạn hệ điều hành trong file BOOT.INI mà bạn cần đặt là hệ điều hành mặc định.

Thiết lập thời gian chờ


Tại cửa sổ lệnh nhập vào lệnh bootcfg /timeout# trong đó # để định rõ thời gian (tính theo giây) để hệ điều hành mặc định sẽ được load


Sau khi chỉnh sửa xong những nội dung cần thiết, bạn vào File chọn Save.


Nhấn OK để thoát khỏi Startup and Recovery sau đó nhấn tiếp OK.


Khởi động lại máy để thấy sự thay đổi trước khi khởi chạy Windows
Khôi phuc hệ thống khi có vấn đề


Nếu sau khi chỉnh sửa bằng tay file Boot.ini và máy tính của bạn khởi động gặp vấn đề, hãy khởi chạy máy trong chế độ an toàn Safe mode (nhấn F8 trong quá trình khởi động và chọn Safe Mode). Sau đó copy lại file Boot.ini mà bạn đã backup trở về ổ C: (quá trình này thực hiện khi bạn đã cho hiển thị hết các file hệ thống ẩn).
By anhbuon_viem123456789
By demen_xy_0504
#623436 cho hoi dong lenh windows 7 viet the nao? PHP Code: Microsoft Windows [Version 6.1.7600]
Copyright (c) 2009 Microsoft Corporation.  All rights reserved.

C:\Users\ADMIN>bootcfg /?

BOOTCFG /parameter [arguments]

Description:
    This command line tool can be used to configure, query, change or
    delete the boot entry settings in the BOOT.INI file.

Parameter List:
    /Copy       Makes a copy of an existing boot entry.

    /Delete     Deletes an existing boot entry from the BOOT.INI file.

    /Query      Displays the current boot entries and their settings.

    /Raw        Allows the user to specify any switch to be added.

    /Timeout    Allows the user to change the Timeout value.

    /Default    Allows the user to change the Default boot entry.

    /EMS        Allows the user to configure the /redirect switch
                for headless support.

    /Debug      Allows the user to specify the port and baudrate for
                remote debugging.

    /Addsw      Allows the user to add predefined switches.

    /Rmsw       Allows the user to remove predefined switches.

    /Dbg1394    Allows the user to configure 1394 port for debugging.

    /?          Displays this help message.

Examples:
    BOOTCFG /Copy /?
    BOOTCFG /Delete /?
    BOOTCFG /Query /?
    BOOTCFG /Raw /?
    BOOTCFG /Timeout /?
    BOOTCFG /EMS /?
    BOOTCFG /Debug /?
    BOOTCFG /Addsw /?
    BOOTCFG /Rmsw /?
    BOOTCFG /Dbg1394 /?
    BOOTCFG /Default /?
    BOOTCFG /?

WARNING: BOOT.INI is used for boot options on Windows XP and earlier
         operating systems.  Use the BCDEDIT command line tool to modify
         Windows Vista boot options.

C:\Users\ADMIN> 


---------- Bài thêm lúc 19:08 ---------- Bài trước là lúc 19:07 ----------

Use the BCDEDIT command line tool to modify Windows Vista boot options.

---------- Bài thêm lúc 19:09 ---------- Bài trước là lúc 19:08 ----------

Code: C:\Users\ADMIN>bcdedit /?

BCDEDIT - Boot Configuration Data Store Editor

The Bcdedit.exe command-line tool modifies the boot configuration data store.
The boot configuration data store contains boot configuration parameters and
controls how the operating system is booted. These parameters were previously
in the Boot.ini file (in BIOS-based operating systems) or in the nonvolatile
RAM entries (in Extensible Firmware Interface-based operating systems). You can
use Bcdedit.exe to add, delete, edit, and append entries in the boot
configuration data store.

For detailed command and option information, type bcdedit.exe /? <command>. For
example, to display detailed information about the /createstore command, type:

bcdedit.exe /? /createstore

For an alphabetical list of topics in this Giúp file, run "bcdedit /? TOPICS".

Commands that operate on a store
================================
/createstore Creates a new and empty boot configuration data store.
/export Exports the contents of the system store to a file. This file
can be used later to restore the state of the system store.
/import Restores the state of the system store using a backup file
created with the /export command.
/sysstore Sets the system store device (only affects EFI systems, does
not persist across reboots, and is only used in cases where
the system store device is ambiguous).

Commands that operate on entries in a store
===========================================
/copy Makes copies of entries in the store.
/create Creates new entries in the store.
/delete Deletes entries from the store.
/mirror Creates mirror of entries in the store.

Run bcdedit /? ID for information about identifiers used by these commands.

Commands that operate on entry options
======================================
/deletevalue Deletes entry options from the store.
/set Sets entry option values in the store.

Run bcdedit /? TYPES for a list of datatypes used by these commands.
Run bcdedit /? FORMATS for a list of valid data formats.

Commands that control output
============================
/enum Lists entries in the store.
/v Command-line option that displays entry identifiers in full,
rather than using names for well-known identifiers.
Use /v by itself as a command to display entry identifiers
in full for the ACTIVE type.

Running "bcdedit" by itself is equivalent to running "bcdedit /enum ACTIVE".

Commands that control the boot manager
======================================
/bootsequence Sets the one-time boot sequence for the boot manager.
/default Sets the default entry that the boot manager will use.
/displayorder Sets the order in which the boot manager displays the
multiboot menu.
/timeout Sets the boot manager time-out value.
/toolsdisplayorder Sets the order in which the boot manager displays
the tools menu.

Commands that control Emergency Management Services for a boot application
==========================================================================
/bootems Enables or disables Emergency Management Services
for a boot application.
/ems Enables or disables Emergency Management Services for an
operating system entry.
/emssettings Sets the global Emergency Management Services parameters.

Command that control debugging
==============================
/bootdebug Enables or disables boot debugging for a boot application.
/dbgsettings Sets the global debugger parameters.
/debug Enables or disables kernel debugging for an operating system
entry.
/hypervisorsettings Sets the hypervisor parameters.


C:\Users\ADMIN>
By whisky_love412
#623438 cho hoi dong lenh windows 7 viet the nao? bạn vào system properties\ advanced\startup and recorvery rồi bạn bỏ chọn 30s là được
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement