Hỏi đáp mọi chủ đề liên qua đến công nghệ thông tin, internet, lập trình, SEO...
Nội quy chuyên mục: Hỏi đáp mọi chủ đề liên qua đến công nghệ thông tin, internet, lập trình, SEO...

- Chuyên nhận giải đáp thắc mắc sử dụng Word, Excel, Power Point

- Ai cần download driver hay Firmware cho máy tính máy in, thì vào đây nhé, tìm gì cũng có Driver 360

- Cập nhật tin tức với Mr Công nghệ tại đây
By Tau
#602333 mình download đầy đủ các font về rồi mở file lên vẫn không đọc được...

có ai gỡ rối cho mình với.....thanks!!!
" Thöù tö ngaøy 18 thaùng 08 naêm 2010


Baøi 1: XEM TRANH THIEÁU NHI VUI CHÔI (T1)

I/ MUÏC TIEÂU:

- Giuùp HS laøm quen, tieáp xuùc vôùi tranh veõ cuûa thieáu nhi.

- Taäp quan saùt, moâ taû hình aûnh, maøu saéc treân tranh.

- Giúp HS yêu thích môn hoïc.

II/ ÑOÀ DUØNG DAÏY – HOÏC:

1. Giaùo vieân:

- Moät soá tranh thieáu nhi veõ caûnh vui chôi (ôû saân tröôøng, ngaøy leã, coâng vieân, caém traïi…)

2. Hoïc sinh:

- Söu taàm tranh veõ cuûa thieáu nhi coù noäi dung veà vui chôi.

"
By danh_dat99
By bolide_rain
#602350 Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


Tải cái này này về cài vào. Mở lại cái file kia là xong nhé. Có gì Phần mềm lại


P/s: nói cho bạn yên tâm. file trên trọn bộ font cho văn phòng. khỏi phải kiếm cho mệt
By [email protected]
#602351 Của bạn này:
Bạn cài đầy đủ font chữ là được, trên word sẽ ok nhưng page lên mạng này sẽ bị lỗi font. Bạn xem thử trong file word đính kèm.
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
By tanyaprinc3ss
#602352 [QUOTE=thaivanluan;16793395]mình download đầy đủ các font về rồi mở file lên vẫn không đọc được...

có ai gỡ rối cho mình với.....thanks!!!


Đoạn văn bản của bạn dùng bảng mã VNI. Mình đã thử chuyển sang Time New Roman Ok.
"" Thứ tư ngày 18 tháng 08 năm 2010


Bài 1: XEM TRANH THIẾU NHI VUI CHƠI (T1)

I/ MỤC TIÊU:

- Giúp HS làm quen, tiếp xúc với tranh vẽ của thiếu nhi.

- Tập quan sát, mô tả hình ảnh, màu sắc trên tranh.

- Giúp HS yêu thích mơn học.

II/ ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC:

1. Giáo viên:

- Một số tranh thiếu nhi vẽ cảnh vui chơi (ở sân trường, ngày lễ, công viên, cắm trại…)

2. Học sinh:

- Sưu tầm tranh vẽ của thiếu nhi có nội dung về vui chơi.

"


Bạn đọc bài viết Bấm vào đây để đăng nhập và xem link! của mình để sau này xử lý những lỗi như thế này nhé. Bạn nên dùng cách thứ 2 cho tiện. Chúc bạn thành công!
By ang3l_nh0kxjnh
#602353 bạn down về nhưng có giải nén và copy vào thư mục font trong control panel không hay cứ down về để đấy thôi vậy? , copy vào thư mục font nhé,
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement