Hỏi đáp mọi chủ đề liên qua đến công nghệ thông tin, internet, lập trình, SEO...
Nội quy chuyên mục: Hỏi đáp mọi chủ đề liên qua đến công nghệ thông tin, internet, lập trình, SEO...

- Chuyên nhận giải đáp thắc mắc sử dụng Word, Excel, Power Point

- Ai cần download driver hay Firmware cho máy tính máy in, thì vào đây nhé, tìm gì cũng có Driver 360

- Cập nhật tin tức với Mr Công nghệ tại đây
By dung_hanh
#596171 Bài này dài quá, nếu bạn nào không muốn đọc trực tuyến thì tải file về nhé (file chưa chỉnh sửa)

Đây là link:
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Copy dán tab mới nhé, không click trực tiếp.

1. Làm tăng tốc độ của Mouse

Tìm theo đường dẫn: HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\Mouse

Tạo một String value: “ActiveWindowTracking” bằng cách click chuột phải vào cửa sổ bên tay phải. Click đúp vào String trên rồi điền giá trị: 1 (nếu bạn điền giá trị 0 → loại bỏ chức năng của dòng String này).


* Để cho tiện (khỏi phải diễn giải ấy mà!), tui sẽ trình bày theo mẫu ngắn gọn dưới đây:


Tìm theo đường dẫn: Key


Tạo một String value: Value Name


Gán giá trị: Data


Hiển thị chức năng: able


Tắt hiển thị chức năng: disable


2. Thay đổi tốc độ hiển thị Menu


Key: HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\Desktop

Value Name: MenuShowDelay

Data: từ 0 đến 999 (bạn để 0 cho nhanh!)

3. Bật/Tắt chức năng AutoRun của CD-Rom


Key: HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Servic es\CDRom

Value Name: Autorun

Data: (0=disable, 1=enable)

4. Điều chỉnh tốc độ của chuột (tốc độ cuộn bánh xe đối với chuột có bánh xe)


Key: HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\Desktop

Value Name: WheelScrollLines

Data: 0 - 0xFFFFFFFF

5. Bỏ đi một số thứ không cần thiết trong Menu Start


Key: KEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\Curren tVersion\Policies\Explorer

Value Name: NoFavoritesMenu

Value Name: NoRecentDocsMenu

Value Name: NoRun


Data: (0=disable, 1=enable)


Value Name: NoLogOff

Data: 01 00 00 00

6. Tắt một số thứ liên quan đến hệ thống.


Key: HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\Curre ntVersion\Policies\System

Data: (0 = disable, 1 = enable)


"NoDispCPL" - Tắt/hiển thị Control Panel

"NoDispBackgroundPage" –Â’n Background Page

"NoDispScrSavPage" - Ẩn Screen Saver Page

"NoDispAppearancePage" Ẩ’n Appearance Page

"NoDispSettingsPage" - Ẩ’n Settings Page

"NoSecCPL" - Tắt Password Control Panel

"NoPwdPage" - Tắt Password Change Page

"NoAdminPage" - Tắt Remote Administration Page

"NoProfilePage" - Tắt User Profiles Page

"NoDevMgrPage" - Tắt Device Manager Page

"NoConfigPage" - Tắt Hardware Profiles Page

"NoFileSysPage" - Tắt File System Button

"NoVirtMemPage" - Tắt Virtual Memory Button

7. Xoá các lệnh trong Menu Run (Xoá cái nào hiếm khi dùng)


Key: HKEY_USERS\Default\Software\Microsoft\Windows\Curr entVersion\Explorer\RunMRU]

Data Type: REG_SZ

8. Bỏ tên chương trình cài đặt có trong Add/Remove Program:


Chỉ việc xoá đi những folder tương ứng với phần mềm trong mục này dòng sau:


Key: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\Curr entVersion\Uninstall

9. Khoá chuột phải không cho click lên nền Explorer


[HKEY_USERS\.DEFAULT\Software\Microsoft\Windows\Cur rentVersion\Policies\Explorer]

Value Name: Notraycontextmenu

Value Name: Noviewcontextmenu


Data: (0 = disable, 1 = enable)


10. Hiện chữ bên cạnh đồng hồ


[HKEY_USERS\.DEFAULT\Control Panel\International]

Value Name: sTimeFormat

Data: HH: mm: ss tt

Value Name: s1159


Value Name: s2359

11. Thêm đoạn Title lên phía trên của IE


Key: HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main

"Window Title"="Phi Nhung"


12. Tăng tốc Menu START


Key: HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\Desktop

Tạo một String Value mới: "MenuShowDelay", nhập số từ 0 đến 30000 (nên nhập 0 vì nó là nhanh nhất)


13. Không cho phép chạy các ứng dụng môi trường DOS


Key: HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\ CurrentVersion\ Policies\WinOldApp. Tạo mới DWORD Value "NoRealMode", gán giá trị 1

14. Đổi tên người cài đặt Windows


Key: HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\ Windows\ CurrentVersion. Trong mục "RegisteredOrganization" thay đổi tên người cài đặt.

15. Giấu lệnh Run của menu Start


Key: HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\ CurrentVersion\ Policies\Explorer. Tạo mới DWORD Value "Norun" và gán giá trị 1.

16. Giấu lệnh Shut Down của menu Start


Key: HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\ CurrentVersion\ Policies\Explorer. Tạo mới DWORD Value "NoClose", gán giá trị 1.


17. Giấu lệnh Find của menu Start


Key: HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\ CurrentVersion\ Policies\Explorer. Tạo mới DWORD Value "Nofind", gán giá trị 1.


18. Không cho phép sử dụng Control Panel


Key: HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\ CurrentVersion\ Policies\Explorer. Tạo mới DWORD Value "NoSetFolder", gán giá trị 1.

19. Không cho phép thay đổi máy in


Key: KEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\ CurrentVersion\ Policies\Explorer. Tạo mới DWORD Value "NoPrinterTab", gán giá trị 1.

20. Giấu Network Neighbourhood


Key: HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\ CurrentVersion\ Policies\Explorer. Tạo mới DWORD Value "NoNetHood", gán giá trị 1.

21. Giấu tất cả những gì có trên desktop


Key: HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\ CurrentVersion\ Policies\Explorer. Tạo mới DWORD Value "NoDesktop", gán giá trị 1.

22. Loại bỏ menu Documents khỏi menu Start


Key: HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\ CurrentVersion\Policies\Explorer. Tạo mới BINARY Value "NoRecentDocsMenu", gán giá trị 01 00 00 00

23. Không cập nhật danh sách Documents


Key: HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\ CurrentVersion\Policies\Explorer. Tạo mới BINARY Value "NoRecentDocsHistory", gán giá trị 01 00 00 00

24. Loại bỏ menu Log off khỏi menu Start


Key: HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\ CurrentVersion\Policies\Explorer

Tạo mới BINARY Value "NoLogOff", gán giá trị 01 00 00 00


- Xóa history để lại trong Doduments, Run-History, URL-History

Key: HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\ CurrentVersion\Policies\Explorer. Tạo mới BINARY Value "ClearRecentDocsOnExit", gán giá trị 01 00 00 00

25. Không cho phép xem hay thay đổi dung lượng bộ nhớ ảo của Windows


Key: HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\ CurrentVersion\ Policies\System. Tạo mới DWORD Value "NoVirtMemPage", gán giá trị 1.


26. Không cho phép thay đổi password của máy


Key: HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\ CurrentVersion\ Policies\System. Tạo mới DWORD Value "NoPwdPage", gán giá trị 1.

27. Không cho phép sử dụng Registry Editor (regedit.exe)


KEy: HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\ CurrentVersion\ Policies\System. Tạo mới DWORD Value "DisabledRegistryTools", gán giá trị 1.

28. Xoá Shared Doc's trong My Computer


Key: HKEY_LOCAL_MACHINESOFTWARE/ Microsoft/ Windows/CurrentVersion/ Explorer/ MyComputer/ NameSpace/ DelegateFolders.

Tìm tới key: {59031a47-3f72-44a7-89c5-5595fe6b30ee}.

rồi delete nó

29. Tăng tốc Network Browsing


Key: HKEY_LOCAL_MACHINE/Software/Microsoft/ Windows/CurrentVersion/Explorer/RemoteComputer/NameSpace

Tìm tới key: {D6277990-4C6A-11CF-8D87-00AA0060F5BF}

rồi delete nó

ACTIVE DESKTOP

Cho phép chế độ Desktop hoạt động hay không:

User Key: HKEY_CURRENT_USER\ Software\ Microsoft\ Windows\ CurrentVersion\ Policies\ Explorer

System Key: HKEY_LOCAL_MACHINE\ Software\ Microsoft\ Windows\ CurrentVersion\ Policies\ Explorer

Name: ForceActiveDesktopOn

Type: REG_DWORD (DWORD Value)

Value: (0 = default, 1 = enabled)

Một số ngăn cản khi cho phép chế độ Desktop hoạt động.

NoChangingWallpaper - Không cho phép thay đổi hình Wallpaper.

NoComponents - Không cho phép hiển thị các thành phần.

NoAddingComponents - Không cho phép thêm các thành phần mới.

NoDeletingComponents - Không cho phép xoá các thành phần.

NoEditingComponents - Không cho phép sữa các thành phần.

NoCloseDragDropBands - Không cho phép chức năng dùng chuột kéo thả trên Desktop.

NoMovingBands - Không cho phép chức năng kéo thả các Taskbar đi nơi khác trên Desktop.

NoHTMLWallPaper - Chỉ cho phép hình dạng bitmaps (BMP).


User Key:HKEY_CURRENT_USER\ Software\ Microsoft\ Windows\ CurrentVersion\ Policies\ ActiveDesktop.

System Key: HKEY_LOCAL_MACHINE\ Software\ Microsoft\ Windows\ CurrentVersion\ Policies\ ActiveDesktop.

Type: REG_DWORD (DWORD Value)

Value: (0 = disable restriction, 1 = enable restriction)

Ẩn chức năng Active Desktop từ Menu Settings trên Start Menu.

User Key: HKEY_CURRENT_USER\ Software\ Microsoft\ Windows\ CurrentVersion\ Policies\ Explorer.

System Key: HKEY_LOCAL_MACHINE\ Software\ Microsoft\ Windows\ CurrentVersion\ Policies\ Explorer.

Name: NoSetActiveDesktop

Type: REG_DWORD (DWORD Value)

Value: (0 = disable restriction, 1 = enable restriction)

Không cho thay đổi chế độ Active Destop.

User Key: HKEY_CURRENT_USER\ Software\ Microsoft\ Windows\ CurrentVersion\ Policies\ Explorer

System Key: HKEY_LOCAL_MACHINE\ Software\ Microsoft\ Windows\ CurrentVersion\ Policies\ Explorer

Name: NoActiveDesktopChanges

Type: REG_DWORD (DWORD Value)

Value: (0 = disable restriction, 1 = enable restriction)

CONTROL PANEL

Không cho phép thay đổi kiểu dáng của các Controls.


Phần này sẽ hạn chế một phần hay tất cả các chức năng trong mục (Tab) Appearance trong Display. Gán giá trị 0: để hiện, 1 để ẩn với các tên khoá đưa ra phía bên dưới.

NoVisualStyleChoice - không cho phép thay đổi kiểu dáng của các cửa sổ và út nhấn.

NoColorChoice - Không cho phép thay đổi sơ đồ màu.

NoSizeChoice - Không cho phép thay đổi cỡ chữ.


User Key: HKEY_CURRENT_USER\ Software\ Microsoft\ Windows\ CurrentVersion\ Policies\ System.

Name: NoColorChoice, NoSizeChoice, NoVisualStyleChoice, SetVisualStyle.Tắt chế độ Themes Settings trong Display trong Control Panel:


Themes Settings để thay đổi kiểu dáng của các cửa sổ các nút nhấn. Nếu không thích sài thì cất chúng đi bằng cách tạo một khoá mới với tên `NoThemesTab` và gán giá trị cho nó là 1.

User Key: HKEY_CURRENT_USER\ Software\ Microsoft\ Windows\ CurrentVersion\ Policies\ Explorer.

System Key: HKEY_LOCAL_MACHINE\ Software\ Microsoft\ Windows\ CurrentVersion\ Policies\ Explorer.

Name: NoThemesTab

Type: REG_DWORD (DWORD Value)

Value: (0 = default, 1 = enable restriction)

Tắt chế độ thay đổi Keyboard Navigation Settings trong Control Panel:

User Key: HKEY_CURRENT_USER\ Software\ Microsoft\ Windows\ CurrentVersion\ Policies\ Explorer.

System Key: HKEY_LOCAL_MACHINE\ Software\ Microsoft\ Windows\ CurrentVersion\ Policies\ Explorer.

Name: NoChangeKeyboardNavigationIndicators

Type: REG_DWORD (DWORD Value)

Value: (0 = default, 1 = enable restriction)


Ngăn cản chức năng trình diễn hoạt hình Animation Settings.

User Key: HKEY_CURRENT_USER\ Software\ Microsoft\ Windows\ CurrentVersion\ Policies\ Explorer.

System Key: HKEY_LOCAL_MACHINE\ Software\ Microsoft\ Windows\ CurrentVersion\ Policies\ Explorer.

Name: NoChangeAnimation

Type: REG_DWORD (DWORD Value)

Value: (0 = default, 1 = enable restriction)

Điều khiển chế độ hoạt hình :

User Key: HKEY_CURRENT_USER\ Control Panel\ Desktop\ WindowMetrics

Name: MinAnimate

Type: REG_SZ (String Value)

Value: (0=disable, 1=enable)

Tắt Settings của Display trong Control Panel:

Điều này cũng có nghĩa là bạn không thể thay đổi được độ phân giản của màn hình mục Settings không được phép hoạt động.

User Key: HKEY_CURRENT_USER\ Software\ Microsoft\ Windows\ CurrentVersion\ Policies\ System.

System Key: HKEY_LOCAL_MACHINE\ Software\ Microsoft\ Windows\ CurrentVersion\ Policies\ System.

Name: NoDispSettingsPage

Type: REG_DWORD (DWORD Value)

Value: (0 = disabled, 1 = enabled)

Tắt mục ScreenSaver của Display trong Control Panel:

Khi tắt mục ScreenSaver không có nghĩa là tắt chế độ ScreenSaver tự chạy, mà là ẩn không cho thay đổi, chỉnh sữa ScreenSaver. Vì vậy trước khi tắt nó đi bạn phải cân nhắc.

User Key: HKEY_CURRENT_USER\ Software\ Microsoft\ Windows\ CurrentVersion\ Policies\ System.

System Key: HKEY_LOCAL_MACHINE\ Software\ Microsoft\ Windows\ CurrentVersion\ Policies\ System.

Name: NoDispScrSavPage

Type: REG_DWORD (DWORD Value)

Value: (0 = disabled, 1 = enabled)

Tắt mục thay đổi hình nền của Display trong Control Panel:
Không cho thay đổi hình nền, màu nền của Desktop.

User Key: HKEY_CURRENT_USER\ Software\ Microsoft\ Windows\ CurrentVersion\ Policies\ System.

System Key: HKEY_LOCAL_MACHINE\ Software\ Microsoft\ Windows\ CurrentVersion\ Policies\ System.

Name: NoDispBackgroundPage

Type: REG_DWORD (DWORD Value)

Value: (0 = disabled, 1 = enabled)

Tắt mục Appearance của Display trong Control Panel.

User Key: HKEY_CURRENT_USER\ Software\ Microsoft\ Windows\ CurrentVersion\ Policies\ System.

System Key: HKEY_LOCAL_MACHINE\ Software\ Microsoft\ Windows\ CurrentVersion\ Policies\ System.

Name: NoDispAppearancePage

Type: REG_DWORD (DWORD Value)

Value: (0 = disabled, 1 = enabled)Disk Drivers
Thay đổi thông số thông báo số % không gian đĩa cứng còn trống (Windows XP).

Giá trị mặc định là 10%.Key: HKEY_LOCAL_MACHINE\ System\ CurrentControlSet\ Services\ LanmanServer\ Parameters

Name: DiskSpaceThreshold.

Type: REG_DWORD (DWORD Value)

Value: 0 - 99 percent (Default is 10)

Điều khiển thông số hạn chế không gian cho Master File Table.

Giá trị mặc định là 1.Key: HKEY_LOCAL_MACHINE\ System\ CurrentControlSet\ Control\ FileSystem

Name: NtfsMftZoneReservation

Type: REG_DWORD (DWORD Value)

Value: 1 (default) - 4 (maximum)

Tắt chế độ ghi đĩa CD trực tiếp từ Window Explorer (Windows Xp)

Trong Windows XP cho phép bạn ghi một đĩa CD dễ dàng bằng cách kéo những tập tin hay thư mục rồi thả vào biểu tượng đĩa CDR. Bạn có thể tắt chế độ này đi.

User Key: HKEY_CURRENT_USER\ Software\ Microsoft\ Windows\ CurrentVersion\ Policies\ Explorer

System Key: HKEY_LOCAL_MACHINE\ Software\ Microsoft\ Windows\ CurrentVersion\ Policies\ Explorer

Name: NoCDBurning

Type: REG_DWORD (DWORD Value)

Value: (0 = Allow CDR, 1 = Disable CDR)

Thay đổi tên và biểu tượng của ổ đĩa.

Key: HKEY_LOCAL_MACHINE\ SOFTWARE\ Microsoft\ Windows\ CurrentVersion\ Explorer\ DriveIcons

Name: Default

Type: REG_SZ (String Value)

Chỉ định chương trình chơi đĩa CD Audio.

Mặc định khi bạn đưa đĩa Cd Audio vào đĩa thì CD Player của Microsoft sẽ mở đĩa lên. Nhưng nếu có chương trình khác hay hơi bạn có thể chỉ định cho chương trình đó thay thế.

Key: HKEY_CLASSES_ROOT\ AudioCD\ Shell\ Play\ Command

Name: (Default)

Type: REG_SZ (String Value)

Value: Command-line to Execute - nhập vào đường dẫn của chương trình chơi đĩa bạn muốn.

Điền khiển chế độ tự động mở đĩa CD khi đưa đĩa vào ổ.

Key: HKEY_LOCAL_MACHINE\ SYSTEM\ CurrentControlSet\ Services\ CDRom.

Name: Autorun

Type: REG_DWORD (DWORD Value)

Value: (0=disable, 1=enable)

EXPLORER

Ẩn mục Distributed File System trong Windows Explorer

User Key: HKEY_CURRENT_USER\ Software\ Microsoft\ Windows\ CurrentVersion\ Policies\ Explorer.

Name: NoDFSTab

Type: REG_DWORD (DWORD Value)

Value: (0 = default, 1 = enable restriction)

Ẩn mục Security

User Key: HKEY_CURRENT_USER\ Software\ Microsoft\ Windows\ CurrentVersion\ Policies\ Explorer.

Name: NoSecurityTab

Type: REG_DWORD (DWORD Value)

Value: (0 = default, 1 = enable restriction)

Ẩn mục Hardware User Key:

HKEY_CURRENT_USER\ Software\ Microsoft\ Windows\ CurrentVersion\ Policies\ Explorer.

Name: NoHardwareTab

Type: REG_DWORD (DWORD Value)

Value: (0 = default, 1 = enable restriction)

Tắt Menu New.

Tìm đến khoá sau và thêm cho nó dấu `-` sau dấu `{` :

System Key: HKEY_CLASSES_ROOT\ CLSID\ {D969A300-E7FF-11d0-A93B-00A0C90F2719}

INTERNET EXPLORER

Ẩn một số nút trên thanh ToolBar của Internet Explorer.

Cần tạo một khoá với tên là `SpecifyDefaultButtons` và gán giá trị cho nó là 1 để thực hiện cêế độ ẩn một số nút trong danh sách liệt kê bên dơới, bước kế tiếp muốn ẩn một nút bất kỳ trong danh sách bên dưới thì bạn cần tạo một khoá mới với tên nút đó và gán cho nó giá trị là 2.

- Btn_Back

- Btn_Forward

- Btn_Stop

- Btn_Refresh

- Btn_Home

- Btn_Search

- Btn_Favorites

- Btn_Folders

- Btn_Media

- Btn_History

- Btn_Fullscreen

- Btn_Tools

- Btn_MailNews

- Btn_Size

- Btn_Print

- Btn_Edit

- Btn_Discussions

- Btn_Cut

- Btn_Copy

- Btn_Paste

- Btn_Encoding

- Btn_PrintPreview


User Key: HKEY_CURRENT_USER\ Software\ Microsoft\ Windows\ CurrentVersion\ Policies\Explorer

System Key: HKEY_LOCAL_MACHINE\ Software\ Microsoft\ Windows\ CurrentVersion\ Policies\Explorer

Name: SpecifyDefaultButtons

Type: REG_DWORD (DWORD Value).

Không cho phép thay đổi (Customize) trên Toolbar của Internet Explorer.


User Key: HKEY_CURRENT_USER\ Software\ Microsoft\ Windows\ CurrentVersion\ Policies\Explorer

System Key: HKEY_LOCAL_MACHINE\ Software\ Microsoft\ Windows\ CurrentVersion\ Policies\Explorer

Name: NoToolbarCustomize

Type: REG_DWORD (DWORD Value)

Value: (1 = enable restriction)

Không cho hiện nút Option trong Menu Tool của Internet Explorer:

User Key: HKEY_CURRENT_USER\ Software\ Microsoft\ Windows\ CurrentVersion\ Policies\Explorer

System Key: HKEY_LOCAL_MACHINE\ Software\ Microsoft\ Windows\ CurrentVersion\ Policies\Explorer

Name: NoBandCustomize

Type: REG_DWORD (DWORD Value)

Value: (1 = enable restriction)


Không cho hiện một số nút trên Menu Help:


NoHelpMenu - Disable the entire Giúp menu

NoHelpItemNetscapeGiúp - Remove the ``For Netscape Users`` menu item

NoHelpItemSendFeedback - Remove the ``Send Feedback`` menu item

NoHelpItemTipOfTheDay - Remove the ``Tip of the Day`` menu item

NoHelpItemTutorial - Remove the ``Tour`` (Tutorial) menu item


User Key: HKEY_CURRENT_USER\ Software\ Policies\ Microsoft\ Internet Explorer\

Restrictions

System Key: HKEY_LOCAL_MACHINE\ Software\ Policies\ Microsoft\ Internet Explorer\

Restrictions

Type: REG_DWORD (DWORD Value)

Value: (0 = restriction disabled, 1 = restriction enabled)


Không cho phép tải file từ Internet về:

User Key: HKEY_CURRENT_USER\ Software\ Microsoft\ Windows\ CurrentVersion\

Internet Settings\ Zones\ 3

System Key: HKEY_LOCAL_MACHINE\ Software\ Microsoft\ Windows\ CurrentVersion\

Internet Settings\ Zones\ 3

Name: 1803

Type: REG_DWORD (DWORD Value)

Value: (0 = downloads enabled, 3 = downloads disabled)


Không cho phép truy file từ một đường dẫn Internet.

User Key: HKEY_CURRENT_USER\ Software\ Microsoft\ Windows\ CurrentVersion\ Policies\

Explorer

System Key: HKEY_LOCAL_MACHINE\ Software\ Microsoft\ Windows\ CurrentVersion\ Policies\

Explorer

Name: NoFileUrl

Type: REG_DWORD (DWORD Value)

Value: (0 = Enable File URLs, 1 = Disable)

Ẩn một số nút trong Internet Explorer:


NoBrowserClose - Disable the option of closing Internet Explorer.

NoBrowserContextMenu - Disable right-click context menu.

NoBrowserOptions - Disable the Tools / Internet Options menu.

NoBrowserSaveAs - Disable the ability to Save As.

NoFavorites - Disable the Favorites.

NoFileNew - Disable the File / New command.

NoFileOpen - Disable the File / Open command.

NoFindFiles - Disable the Find Files command.

NoSelectDownloadDir - Disable the option of selecting a download directory.

NoTheaterMode - Disable the Full Screen view option.

NoAddressBar - Disable the address bar.

NoToolBar - Disable the tool bar.

NoToolbarOptions - Disable the ability to change toolbar selection.

NoLinksBar - Disable the links bar.

NoViewSource - Disable the ability to view the page source HTML.

NoNavButtons - Disables the Forward and Back navigation buttons

NoPrinting - Remove Print and Print Preview from the File menu.

NoBrowserBars - Disable changes to browsers bars.

AlwaysPromptWhenDownload - Always prompt user when downloading files.

User Key: HKEY_CURRENT_USER\ Software\ Policies\ Microsoft\ Internet Explorer\Restrictions

System Key: HKEY_LOCAL_MACHINE\ Software\ Policies\ Microsoft\ Internet Explorer\Restrictions

Type: REG_DWORD (DWORD Value)

Value: (0 = disable restriction, 1 = enable restriction)


Dấu một số chức năng trong Internet Options trong Control Panel


Advanced - Prevent changes to advanced settings

Autoconfig - Prevent changes to Automatic Configuration

Cache - Prevent changes to temporary file settings

CalendarContact - Prevent changes to calender and contacts

Certificates - Prevent changes to security certificates

Check_If_Default - Prevent changes to default browser check

Colors - Prevent Color changes

Connection Settings - Prevent changes to connection settings

Connection Wizard - Disable the Connection Wizard

Fonts - Disable font changes

History - Disable changes to History settings

HomePage - Disable changes to Home Page settings

Languages - Disable Language changes

Links - Disable Links changes

Messaging - Disable Messaging changes

Profiles - Disable changes to Profiles

Proxy - Disable changes to Proxy settings

Ratings - Disable Ratings changes

Wallet - Disable changes to Wallet settings

User Key: HKEY_CURRENT_USER\ Software\ Policies\ Microsoft\ Internet Explorer\Control Panel

System Key: HKEY_LOCAL_MACHINE\ Software\ Policies\ Microsoft\ Internet Explorer\Control Panel

Type: REG_DWORD (DWORD Value)

Value: (0 = disable restriction, 1 = enable restriction)


Dấu một số chức năng trong Internet Options trong Control Panel


Accessibility - disables all options under Accessibility

GeneralTab - removes General tab

SecurityTab - removes Security tab

ContentTab - removes Content tab

ConnectionsTab - removes Connections tab

ProgramsTab - removes Programs tab

PrivacyTab - removes Privacy tab

AdvancedTab - removes Advanced tab

CertifPers - prevents changing Personal Certificate options

CertifSite - prevents changing Site Certificate options

CertifSPub - prevents changing Publisher Certificate options

SecChangeSettings - prevents changing Security Levels for the Internet Zone

SecAddSites - prevents adding Sites to any zone

Privacy Settings - prevents changs to privacy settings

FormSuggest - disables AutoComplete for forms

FormSuggest Passwords - prevents Prompt me to save password from being displayed

Connwiz Admin Lock - disables the Internet Connection Wizard

Settings - prevents any changes to Temporary Internet Files

ResetWebSettings - disables the Reset web Setting button

User Key: HKEY_CURRENT_USER\ Software\ Policies\ Microsoft\ Internet Explorer\

Control Panel

System Key: HKEY_LOCAL_MACHINE\ Software\ Policies\ Microsoft\ Internet Explorer\

Control Panel

Type: REG_DWORD (DWORD Value)

Value: (0 = disable restriction, 1 = enable restriction)Xoá những địa chỉ web bạn đã vào. Vào Registry tìm đến khoá bên dưới, xoá các nhánh con bên cửa sổ bên phải, trừ Default

User Key: HKEY_CURRENT_USER\ Software\ Microsoft\ Internet Explorer\ TypedURLs

Không cho cài chương trình từ một website nào đó. Bạn tạo một khoá mới với đường dẫn bên dưới.

HKEY_LOCAL_MACHINE\ SOFTWARE\ Microsoft\ Windows\ CurrentVersion\ Internet Settings\ ZoneMap\ Domains\ restricted.com


Under the sub-key create a new DWORD value called ``*`` and set it to equal ``4``


System Key: HKEY_LOCAL_MACHINE\ SOFTWARE\ Microsoft\ Windows\ CurrentVersion\

Internet Settings\ ZoneMap\ Domains

Name: *

Type: REG_DWORD (DWORD Value)

Value: (4 = restricted)

Điều khiển chế độ thông báo lỗi.

System Key: HKEY_LOCAL_MACHINE\ Software\ Microsoft\ Internet Explorer\ Main

Name: IEWatsonDisabled, IEWatsonEnabled

Type: REG_DWORD (DWORD Value)

Logon & Authentication

Không cho Screensaver chạy trong khi Logon:

Khi chưa Logon vào hệ thống, nếu để máy ở trạng thái `không chịu đưa chìa vào mở khoá cửa` quá lâu thì Screensaver sẽ chạy. Ta có thể tắt chúng.


User Key: HKEY_USERS\ .DEFAULT\ Control Panel\ Desktop

Name: ScreenSaveActive

Type: REG_SZ (String Value)

Value: (0 = disabled, 1 = enabled)

Hiển thị nút Shutdown trên hộp thoại Dialog:

Rất cần để những kẻ tò mò mở máy bạn lên mà không vào được sẽ nhấn nút Shutdown ngay trước mặt thay vì rút nguồn nguy hại đến máy.


System Key: HKEY_LOCAL_MACHINE\ SOFTWARE\ Microsoft\ Windows NT\ CurrentVersion\ Winlogon

Name: ShutdownWithoutLogon

Type: REG_SZ (String Value)

Value: (0 = disabled, 1 = enabled)

Cho phép tự động Logon:

Cho phép người dùng sử dụng chế độ tự động đăng nhập vào hệ thống sau khi khởi động.


System Key: HKEY_LOCAL_MACHINE\ SOFTWARE\ Microsoft\ Windows NT\ CurrentVersion\ Winlogon

Name: ForceAutoLogon

Type: REG_SZ (String Value)

Value: (0 = disabled, 1 = enabled)Tắt chế độ lưu mật khẩu:

User Key: HKEY_CURRENT_USER\ Software\ Microsoft\ Windows\ CurrentVersion\ Policies\ Network

System Key: HKEY_LOCAL_MACHINE\ Software\ Microsoft\ Windows\ CurrentVersion\ Policies\ Network

Name: DisablePwdCaching

Type: REG_DWORD (DWORD Value)

Value: (0 = disabled, 1= enabled)

Bắt buộc mật khẩu là các chữ a-z và số. Không cho phép các ký tự khác:

User Key: HKEY_CURRENT_USER\ Software\ Microsoft\ Windows\ CurrentVersion\ Policies\ Network

System Key: HKEY_LOCAL_MACHINE\ Software\ Microsoft\ Windows\ CurrentVersion\ Policies\ Network.

Name: AlphanumPwds

Type: REG_DWORD (DWORD Value)

Value: (0 = disabled, 1= enabled)

Ẩn nút Change Password.

User Key: HKEY_CURRENT_USER\ Software\ Microsoft\ Windows\ CurrentVersion\ Policies\ System.

System Key: HKEY_LOCAL_MACHINE\ Software\ Microsoft\ Windows\ CurrentVersion\ Policies\ System.

Name: DisableChangePassword

Type: REG_DWORD (DWORD Value)

Value: (0 = disabled, 1 = enabled)

Tắt chế độ khoá nút WorkStation:

User Key: HKEY_CURRENT_USER\ Software\ Microsoft\ Windows\ CurrentVersion\ Policies\ System

System Key: [HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\Curr entVersion\Policies\

System

Name: DisableLockWorkstation

Type: REG_DWORD (DWORD Value)

Value: (0 = disabled, 1 = enabled)

Tắt chế độ nhấn và giữ phím Shift để không cho chạy một số chương trình tự động khi logon:

System Key: HKEY_LOCAL_MACHINE\ Software\ Microsoft\ Windows NT\ CurrentVersion\ Winlogon

Name: IgnoreShiftOverride

Type: REG_SZ (String Value)

Value: (1 = Ignore Shift)

Yêu cầu người dùng phải nhấn tổ hợp phím Ctrl + Alt + Del trước khi đăng nhập vào hệ thống:

System Key: HKEY_LOCAL_MACHINE\ SOFTWARE\ Microsoft\ Windows NT\ CurrentVersion\ Winlogon.

Name: DisableCAD

Type: REG_DWORD (DWORD Value)

Value: (0 = Require Ctrl+Alt+Delete, 1 = Disable)

Thay đổi dòng thông báo trên hộp thoại Logon và hộp thoại Security:

System Key: HKEY_LOCAL_MACHINE\ SOFTWARE\ Microsoft\ Windows NT\ CurrentVersion\ Winlogon

Name: Welcome

Type: REG_SZ (String Value)

Value: Text to display - nội dung muốn hiển thị

Không cho phép hiện tên người dùng cuối cùng:

User Key: HKEY_CURRENT_USER\ SOFTWARE\ Microsoft\ Windows\ CurrentVersion\ Policies\ System

System Key: HKEY_LOCAL_MACHINE\ SOFTWARE\ Microsoft\ Windows\ CurrentVersion\ Policies\ System

Name: DontDisplayLastUserName

Type: REG_DWORD (DWORD Value)

Value: (1 = remove username)

Hạn chế số người dùng tự động đăp nhập vào hệ thống:

System Key: HKEY_LOCAL_MACHINE\ Software\ Microsoft\ Windows NT\ CurrentVersion\ Winlogon

Name: AutoLogonCount

Type: REG_DWORD (DWORD Value)

Value: Number of Automatic Logins

Chỉ định số người đăng nhập vào hệ thống được lưu vết:

System Key: HKEY_LOCAL_MACHINE\ SOFTWARE\ Microsoft\ Windows NT\ CurrentVersion\ Winlogon Name: CachedLogonsCount

Type: REG_SZ (String Value)

Value: 0 - 50 (0 = disabled, 10 = default)

Cho phép bung hộp thoại đòi nhập Password khi UnLock máy và thoát khỏi Screen Saver:

System Key: HKEY_LOCAL_MACHINE\ Software\ Microsoft\ Windows NT\ CurrentVersion\ Winlogon

Name: ForceUnlockLogon

Type: REG_DWORD (DWORD Value)

Value: 0 = default authentication, 1 = online authentication

Hiển thị hộp thông báo trước khi Logon:

Windows 95, 98 and Me:HKEY_LOCAL_MACHINE\ SOFTWARE\ Microsoft\ Windows\ CurrentVersion\ Winlogon

Windows NT, 2000 and XP:HKEY_LOCAL_MACHINE\ SOFTWARE\ Microsoft\ Windows NT\ CurrentVersion\ Winlogon


Name: LegalNoticeCaption, LegalNoticeText

Type: REG_SZ (String Value)

- LegalNoticeCation: Thanh tiêu đề.

- LegalNoticeText: Nội dung của thông báo.

Hiển thị dòng thông báo trong cửa sổ đăng nhập:

System Key: HKEY_LOCAL_MACHINE\ SOFTWARE\ Microsoft\ Windows NT\ CurrentVersion\ Winlogon

Name: LogonPrompt - nội dung thông báo, lời chào,.....

Type: REG_SZ (String Value)


Cho phép không xây dựng Protables trước khi đăng nhập vào hệ thống:

User Key: HKEY_CURRENT_USER\ SOFTWARE\ Microsoft\ Windows\ CurrentVersion\ Policies\System

System Key: HKEY_LOCAL_MACHINE\ SOFTWARE\ Microsoft\ Windows\ CurrentVersion\ Policies\ System

Name: UndockWithoutLogon

Type: REG_DWORD (DWORD Value)

Value: (0 = disabled, 1 = enabled)


Tự động Logon vào hệ thống:

Tạo một dòng mới `DefaultUserName` và set username mà bạn muốn tự động Logon


Tạo một dòng mới `DefaultPassword` và set password của username đã nhập vào ở trên


Tạo một dòng mới `DefaultDomainName` và set domain cho user. Ignore this value if the NT box is not participating in NT Domain security.


Tạo một dòng mới `DefaultDomainName` và set domain cho user. Ignore this value if the NT box is not participating in NT Domain security.


Tạo một dòng mới có giá trị là `AutoAdminLogon` and set `1` to enable auto logon or `0` to disable it.


For Windows 2000 the additional ForceAutoLogon setting must be enabled to stop the tweak from resetting on reboot.


System Key: HKEY_LOCAL_MACHINE\ SOFTWARE\ Microsoft\ Windows NT\ CurrentVersion\ Winlogon Name: AutoAdminLogon

Type: REG_SZ (String Value)

Value: (0=disable, 1=enable)

Chỉ định chiều dài tối thiểu của mật khẩu:

User Key: HKEY_CURRENT_USER\ SOFTWARE\ Microsoft\ Windows\ CurrentVersion\ Policies\Network

System Key: HKEY_LOCAL_MACHINE\ SOFTWARE\ Microsoft\ Windows\ CurrentVersion\ Policies\network

Name: MinPwdLen

Type: REG_BINARY (Binary Value)

MAIN BOARD - CPU

Hiển thị thông tin về BIOS:

Key: HKEY_LOCAL_MACHINE\ HARDWARE\ DESCRIPTION\ System

Name: SystemBiosDate, SystemBiosVersion, VideoBiosDate

Type: REG_SZ (String Value)

Hiển thị thông tin về CPU:

Key: HKEY_LOCAL_MACHINE\ HARDWARE\ DESCRIPTION\ System\ CentralProcessor\ 0

Name: ~MHz, Identifier, VendorIdentifier

Security

Ẩn biểu tượng My Computer trên Start Menu và Desktop:

User Key: HKEY_CURRENT_USER\ Software\ Microsoft\ Windows\ CurrentVersion\ Policies\

NonEnum

System Key: HKEY_LOCAL_MACHINE\ Software\ Microsoft\ Windows\ CurrentVersion\ Policies\ NonEnum

Name: {20D04FE0-3AEA-1069-A2D8-08002B30309D}

Type: REG_DWORD (DWORD Value)

Value: (0 = show, 1 = hide)

Ẩn các ổ đĩa trong My Computers:

Chúng ta có thể ẩn các ổ đĩa từ A đến Z, kể cả các ổ mạng. 0 là hiện tất cả. 1 là ẩn.Bạn muốn ẩn ổ nào thì cộng các số thập phân này lại. Ví dụ muốn ẩn ổ A và C thì cho giá trị của khoá NoDrives là 5 = 4(ổ C) + 1(ổ A).


A: 1, B: 2, C: 4, D: 8, E: 16, F: 32, G: 64, H: 128, I: 256, J: 512, K: 1024, L: 2048, M: 4096, N: 8192, O: 16384, P: 32768, Q: 65536, R: 131072, S: 262144, T: 524288, U: 1048576, V: 2097152, W: 4194304, X: 8388608, Y: 16777216, Z: 33554432, ALL: 67108863


User Key: HKEY_CURRENT_USER\ Software\ Microsoft\ Windows\ CurrentVersion\ Policies\

Explorer

System Key: HKEY_LOCAL_MACHINE\ Software\ Microsoft\ Windows\ CurrentVersion\ Policies\

Explorer

Name: NoDrives

Type: REG_DWORD (DWORD Value)

Tắt cửa sổ Task Manager:

User Key: HKEY_CURRENT_USER\ Software\ Microsoft\ Windows\ CurrentVersion\ Policies\

System

Name: DisableTaskMgr

Type: REG_DWORD (DWORD Value)

Value: (0 = default, 1 = disable Task Manager)

Hạn chế một số thay đổi các thư mục riêng của người dùng:

• DisablePersonalDirChange - Hạn chế thay đổi thư mục My Documents.

• DisableMyPicturesDirChange - Hạn chế thay đổi thư mục My Pictures.

• DisableMyMusicDirChange - Hạn chế thay đổi thư mục My Music

• DisableFavoritesDirChange - Hạn chế thay đổi thư mục Favorites


User Key: HKEY_CURRENT_USER\ Software\ Microsoft\ Windows\ CurrentVersion\ Policies\Explorer.

System Key: HKEY_LOCAL_MACHINE\ Software\ Microsoft\ Windows\ CurrentVersion\ Policies\Explorer.

Name: DisablePersonalDirChange, DisableMyPicturesDirChange, DisableMyMusicDirChange, DisableFavoritesDirChange.

Type: REG_DWORD (DWORD Value)

Value: (0 = allow changes, 1 = restrict changes)


Tắt chế độ theo dõi người dùng:

User Key: HKEY_CURRENT_USER\ Software\ Microsoft\ Windows\ CurrentVersion\ Policies\

Explorer

System Key: HKEY_LOCAL_MACHINE\ Software\ Microsoft\ Windows\ CurrentVersion\ Policies\

Explorer

Name: NoInstrumentation

Type: REG_DWORD (DWORD Value)

Value: (1 = enable restriction)


Không cho phép dùng công cụ Registry Editor để chỉnh sửa Registry:

User Key: HKEY_CURRENT_USER\ SOFTWARE\ Microsoft\ Windows\ CurrentVersion\ Policies\

System

System Key: HKEY_LOCAL_MACHINE\ SOFTWARE\ Microsoft\ Windows\ CurrentVersion\ Policies\

System

Name: DisableRegistryTools

Type: REG_DWORD (DWORD Value)

Value: (0 = allow regedit, 1 = disable regedit)

Tắt lệnh Shut Down:

User Key: HKEY_CURRENT_USER\ Software\ Microsoft\ Windows\ CurrentVersion\ Policies\Explorer

System Key: HKEY_LOCAL_MACHINE\ Software\ Microsoft\ Windows\ CurrentVersion\ Policies\Explorer

Name: NoClose

Type: REG_DWORD (DWORD Value)

Value: (0 = shutdown enabled, 1 = shutdown disabled)

Ngăn cản truy cập thành phần cập nhật Windows.

User Key: HKEY_CURRENT_USER\ Software\ Microsoft\ Windows\ CurrentVersion\ Policies\

Explorer

System Key: HKEY_LOCAL_MACHINE\ Software\ Microsoft\ Windows\ CurrentVersion\ Policies\

Explorer

Name: NoWindowsUpdate

Type: REG_DWORD (DWORD Value)

Value: (0 = default, 1 = disabled)

Không cho phép dùng phím Windows:

User Key: HKEY_CURRENT_USER\ Software\ Microsoft\ Windows\ CurrentVersion\ Policies\Explorer

System Key: HKEY_LOCAL_MACHINE\ Software\ Microsoft\ Windows\ CurrentVersion\ Policies\Explorer

Name: NoWinKeys

Type: REG_DWORD (DWORD Value)

Value: (0 = disable restriction, 1 = enable restriction)

Xoá Page File khi tắt máy:

System Key: HKEY_LOCAL_MACHINE\ SYSTEM\ CurrentControlSet\ Control\ Session Manager\

Memory Management

Name: ClearPageFileAtShutdown

Type: REG_DWORD (DWORD Value)

Value: (0 = disabled, 1 = enabled)


Tắt các lệnh Run đã chỉ định trong Registry:

User Key: HKEY_CURRENT_USER\ Software\ Microsoft\ Windows\ CurrentVersion\ Policies\Explorer

System Key: HKEY_LOCAL_MACHINE\ Software\ Microsoft\ Windows\ CurrentVersion\ Policies\Explorer

Name: DisableLocalMachineRun, DisableLocalMachineRunOnce, DisableCurrentUserRun, DisableCurrentUserRunOnce

Type: REG_DWORD (DWORD Value)

Value: (0 = enable run, 1 = disable run)

Hạn chế một số ứng dụng mà các người dùng có thể chạy:

Tạo các khoá mới tên là 1, 2, 3, ...... với kiểu REG_SZ và nhập đường dẫn vào cho giá trị các khoá đó để chỉ định các chương trình không cho phép người dùng chạy.


User Key: HKEY_CURRENT_USER\ Software\ Microsoft\ Windows\ CurrentVersion\ Policies\Explorer

System Key: HKEY_LOCAL_MACHINE\ Software\ Microsoft\ Windows\ CurrentVersion\ Policies\Explorer

Name: DisallowRun
By Healleah
#596236 4. Điều chỉnh tốc độ của chuột (tốc độ cuộn bánh xe đối với chuột có bánh xe)


Key: HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\Desktop

Value Name: WheelScrollLines

Data: 0 - 0xFFFFFFFF

mình không hiểu đoạn này bạn ạ, thường thì tấc độ cuộn bánh có 5 mức khác nhau, mình muốn nó lên 1 mực nào đó thì làm ntn. VD như muốn mức 5 chẳng hạn

Vì mình dùng laptop có Touch pad riêng lên cái này bị mất, mong bạn giải thích giúp mình nhé!
By daomytriduc
#596241 4. Điều chỉnh tốc độ của chuột (tốc độ cuộn bánh xe đối với chuột có bánh xe)


Key: HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\Desktop

Value Name: WheelScrollLines

Data: 0 - 0xFFFFFFFF

mình không hiểu đoạn này bạn ạ, thường thì tấc độ cuộn bánh có 5 mức khác nhau, mình muốn nó lên 1 mực nào đó thì làm ntn. VD như muốn mức 5 chẳng hạn

Vì mình dùng laptop có Touch pad riêng lên cái này bị mất, mong bạn giải thích giúp mình nhé! Theo mình nghĩ thì cái touch pad khi cài vào thì nó đã thay đổi registry mất rồi. Mà cái chuog trình này hình như nó cũng có hỗ trợ chỉnh tốc độ chuột đấy nên mĩnh nghĩ nếu cài touch pad rồi thì vào registry chi nữa vì nó đã gián tiếp thao tác trên đó rồi. bạn chỉ cần chỉnh trực tiếp trên Phần mềm thôi.

Thực chất bài mình post lên mình cũng chưa thực hiện hết nữa, làm có một số cái cần thiết ak. ^^
By vip_in_my_heart_999
#596243 cái registry này nghe nói vọc vào nguy hiểm phết đấy

nhưng mà cứ làm theo hướng dẫn làdduwcowcj Nếu là dân IT thì không ngại vọc đâu bạn. cùng lắm thì ghost máy hay cài windows lại là xong. Nếu nói mất công thì bạn cài máy ảo mà vọc cho đã. ^^

P/S: Mình đã chỉnh lại nhìn cho nó đỡ cực xíu
By zaivietnam_tenlabatman
#596244 cái registry này nghe nói vọc vào nguy hiểm phết đấy

nhưng mà cứ làm theo hướng dẫn làdduwcowcj Dạo trước mh cũng làm theo hướng dẫn trên mạng, vào nghịch lung tung thế là...phải cài lại windows
Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
Advertisement