Hỏi đáp mọi chủ đề liên qua đến công nghệ thông tin, internet, lập trình, SEO...
Nội quy chuyên mục: Hỏi đáp mọi chủ đề liên qua đến công nghệ thông tin, internet, lập trình, SEO...

- Chuyên nhận giải đáp thắc mắc sử dụng Word, Excel, Power Point

- Ai cần download driver hay Firmware cho máy tính máy in, thì vào đây nhé, tìm gì cũng có Driver 360

- Cập nhật tin tức với Mr Công nghệ tại đây
By co_nang_vui_ve73
#574681 ai giúp e làm bài này với ạ hlep !!!!!!!!!!!

Cho CSDL gồm 5 quan hệ sau:

MH(MAMH, TENMH, DVHT, TSTIET)

GV(MGV, HOTENGV, HOCHAM, HOCVI, KHOA)

KH(MAKH, MAGV, MAMH, HOCKY)

SV(MSV, HOTENSV, NS, LOP)

HT(MSV, MAKH, DIEMTHI)

Trong đó:


MAMH:Mã môn học

TENMH: Tên môn học

DVHT: Đơn vị học trình

TSTIET: Tổng số tiết

MGV: Mã giáo viên

HOTENGV: Họ tên giáo viên

HOCHAM: Học hàm

HOCVI: Học vị KHOA: Tên khoa

MAKH: Mã khoá học

HOCKY: Học kỳ

MSV: Mã số sinh viên

HOTENSV: Họ tên sinh viên

NS: Ngày sinh

LOP: Lớp

DIEMTHI: Điểm thi

• Giả thiết:

– Quan hệ MH chứa thông tin về các môn học

– Quan hệ GV chứa thông tin về giáo viên

– Quan hệ KH chứa thông tin về các khoá học

– Quan hệ SV chứa thông tin về sinh viên của một trường đại học

– Quan hệ HT chứa thông tin về các môn học mà mỗi sinh viên tham gia và kết quả thi

– Mỗi môn học có nhiều giáo viên dạy và mỗi giáo viên có thể dạy nhiều môn

I. Xác định khoá chính, khoá ngoài của các quan hệ trên

II. Dùng ĐSQH thực hiện các câu hỏi sau:

1. Cho biết danh sách giáo viên dạy môn Cơ sở dữ liệu có học vị là Tiến sĩ. Danh sách gồm mã số, họ tên giáo viên, khoa

2. Cho biết danh sách sinh viên lớp ‘Tin5AHN’

3. Cho biết mã số và họ tên giáo viên giảng dạy cả hai môn mã số ‘m1’ và ‘m2’

4. Cho biết mã số và họ tên giáo viên giảng dạy cả hai môn ‘Cơ sở dữ liệu’ và ‘Kiến trúc máy tính’

5. Cho biết mã số của giáo viên không tham gia giảng dạy trong học kỳ 1

6. Cho biết mã số và họ tên giáo viên không tham gia giảng dạy trong học kỳ 1

7. Cho biết danh sách các khoá học trong học kỳ 1.

8. Cho biết mã số, họ tên của các sinh viên lớp ‘Tin5A’ tham gia khoá học môn ‘Trí tuệ nhân tạo’

9. Cho biết danh sách giáo viên khoa ‘Công nghệ thông tin’

10. Cho biết danh sách giáo viên khoa ‘Công nghệ thông tin’ không tham gia giảng dạy trong học kỳ 1. Danh sách gồm: Họ tên, Học hàm, Học vị

II. Dùng ngôn ngữ SQL để biểu diễn các câu hỏi sau

1. Cho biết tổng số sinh viên của trường

2. Cho biết tổng số sinh viên lớp ‘Toán Tin K6’

3. Cho biết tổng số đơn vị học trình của các môn mà sinh viên ‘BK10000’ đã học trong học kỳ 1.

4. Cho biết tổng số sinh viên của mỗi lớp

5. Cho biết tổng số giáo viên của mỗi khoa

6. Cho biết số khoá học trong học kỳ 1

7. Cho biết tổng số giáo viên có học hàm ‘Phó giáo sư’ của khoa ‘Toán Tin’

8. CHo biết tổng số giáo viên có học hàm ‘Phó giáo sư’ của mỗi khoa

9. Lập danh sách các khoa có số lượng giáo viên là ‘Phó giáo sư’ >=5. Danh sách gồm các cột: Khoa, Số PGS

10. Cho biết số môn thi không đạt của sinh viên ‘BK10000’.
By LeE_TiN
By c5303gv
#577295 Làm cho bạn 2 câu đầu.

Pi MGV,HOTENGV KHOA(S (TENMH="CSDL")v(HOCVI="tiensi")(GV*MH))

Pi MSV,HOTENSV(S LOP="tin5aHN"(SV))

bạn tự hiểu cái kí tự pi và S nhé.
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement