Hỏi đáp mọi chủ đề liên qua đến công nghệ thông tin, internet, lập trình, SEO...
Nội quy chuyên mục: Hỏi đáp mọi chủ đề liên qua đến công nghệ thông tin, internet, lập trình, SEO...

- Chuyên nhận giải đáp thắc mắc sử dụng Word, Excel, Power Point

- Ai cần download driver hay Firmware cho máy tính máy in, thì vào đây nhé, tìm gì cũng có Driver 360

- Cập nhật tin tức với Mr Công nghệ tại đây
By thu_antina
#576476 Bạn noi dung rồi đó, do bo nguồn cũng co the do HĐH, nhung nghieng về bộ nguon nhieu hơn.

Đem ra tiem thử bộ nguon khac xem thế nào!

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
By Farris
By fsoft_tuannm
#576478 Tat ca các thiet bi trong phong bi ảnh hưởng la sao bạn? Có nghia la khi khởi dong may tính cac thiet bị trong phong mình bị anh huong theo,ví dụ nhu bong đèn bị nháy,quạt bị chậm,có khi dừng hẳn.
By Lucky_BoyHD
#576479 Ban noi đúng rồi đó, do bo nguon cũng có the do HĐH, nhưng nghieng ve bộ nguồn nhiều hơn.

Đem ra tiem thu bộ nguồn khac xem thế nào! Minh cung nghi là do loi nguồn,có điều la la nó ảnh huong den cả thiết bi dien trong phòng nữa.cái này minh khong hiểu nổi.
By [email protected]
#576481 Co nghia là khi khoi dong máy tính cac thiet bị trong phong minh bị ảnh hưởng theo,ví du nhu bóng đèn bị nháy,quạt bị chậm,có khi dung hẳn. Giống dien yeu quá bạn à !
By kun_nhox
#576482 Co nghia là khi khoi dong máy tính cac thiet bị trong phong mình bi anh hưởng theo,ví du nhu bóng đèn bị nháy,quạt bị chậm,có khi dung hẳn. Chắc may ban là DeskTop.

Nói nhu vay thì luc khoi động máy cua ban hút rất nhiều điện. ma ban dùng màn hình gì, LCD hay CRT (Đèn hình ấy). Neu CRT thì lúc bat man hình là ton dien lắm. Màn hinh CRT có thể la nguyen nhân của viec cac thiết bi trong phòng bi anh hưởng (Nhưng to thay khả năng không cao lắm)

Lúc dem qua phòng khác dung thi thiết bi dien bên phong kia có bị nhu vay ko? Nếu không anh hưởng tới cac thiet bị điện thi do điện bên phong ban yếu nên vậy.

Tắt may dot ngột co the do bo nguon như các bac tren đã nói. CUng co thể do o cung có vấn de nen vậy. Cũng co the do các thanh phan bạn đã cai bi xun đột nen lam cho máy bi tat đột ngột.

Bạn kiem tra xem bo nguon có Ok ko, khong biet kiểm tra thi nho người khác kiem tra vậy Ròi kiem tra xem o cung có bi Badsector ko, nếu con cuu vãn dc thì cứu, không thi backup dữ lieu roi thay o cung mới là dc. Neu phan cứng OK thi xem lại bộ phần mềm, bao gom cả HDH...

Tự xử xong ma cũng bí thi chac mang ra tiem la tốt nhất..
By lehuy0141
#576483 Thử kiẻm tra nguồn có mùi khét không,nếu có thì do chạp mạch ảnh hưởng dén luói điện,cắm chắc các diẻm tiếp xúc vào.Nếu không thì dúng là điện yếu
By luv_ruoi
#576484 Chac may bạn là DeskTop.

Nói nhu vay thì lúc khoi dong máy của ban hut rất nhiều điện. mà ban dung màn hình gì, LCD hay CRT (Den hinh ấy). Nếu CRT thi lúc bật man hinh là tốn điện lắm. Man hinh CRT co the là nguyen nhan của việc cac thiet bị trong phong bi ảnh hưởng (Nhung to thấy khả nang không cao lắm)

Lúc đem qua phong khác dùng thi thiet bị điện ben phong kia co bi như vay không ? Nếu không anh huong tới cac thiet bị dien thi do điện ben phong bạn yếu nên vậy.

Tắt máy dot ngot có the do bộ nguon nhu các bạn tren da nói. CŨng co the do o cung có van de nên vậy. Cung co thể do cac thanh phần bạn da cai bị xun dot nen làm cho may bi tắt đột ngột.

Bạn kiểm tra xem bo nguon có Ok ko, không biet kiem tra thì nho nguoi khác kiểm tra vay Roi kiem tra xem o cung có bị Badsector ko, neu con cứu vãn dc thi cứu, không thi backup dữ liệu roi thay ổ cứng moi la dc. Nếu phan cung OK thì xem lai bộ phần mềm, bao gom ca HDH...

Tự xu xong mà cũng bi thi chắc mang ra tiem là tốt nhất.. mình dung man hình LCD , truoc mình cũng nghi la do yếu điện,nhwng không phải,minh khoi dong máy khong bat màn hình van cu thế,không biết la benh gì đây nữa.
Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
Advertisement