Hỏi đáp mọi chủ đề liên qua đến công nghệ thông tin, internet, lập trình, SEO...
Nội quy chuyên mục: Hỏi đáp mọi chủ đề liên qua đến công nghệ thông tin, internet, lập trình, SEO...

- Chuyên nhận giải đáp thắc mắc sử dụng Word, Excel, Power Point

- Ai cần download driver hay Firmware cho máy tính máy in, thì vào đây nhé, tìm gì cũng có Driver 360

- Cập nhật tin tức với Mr Công nghệ tại đây
By peheo_078
#570418 gõ reboot (restart) hay shutdown xem

hay ctrl + alt + delete = reboot

Vào windows mini, kiem tra ỗ đĩa, neu khong còn du lieu thì quit, phục hoi MBR chả làm dc gi trong trường hop nay bởi windows co con đâu. Còn cuu vot dữ liệu, day la 1 mảng khó, đề nghi vac ra các trung tam cứu hộ hoi y kiến các chuyên gia, neu o cứng sau khi mat dữ liệu ma con có nhiều thao tac tác động den se khiến du lieu đã kho cuu nay càng khó hơn.

Và lại viec cuu dữ lieu thi nên cuu du liệu qua 1 o cứng khác boi du liệu khi lay dc chưa chắc da toan vẹn, và neu chi làm trên 1 HDD thi du liệu restore co nghuy co chep đè lên du lieu đang có -> file restore co khi còn lỗi, file hien tai có khi tung canh bay luôn.

Thân.
By phananhvtc
#570423 go reboot (restart) hay shutdown xem

hay ctrl + alt + delete = reboot

Vào windows mini, kiểm tra o đĩa, nếu khong con dữ lieu thi quit, phuc hoi MBR chả lam dc gì trong truong hop này bởi windows co còn đâu. Con cuu vớt dữ liệu, đây la 1 mảng khó, de nghi vác ra cac trung tâm cứu ho hoi ý kiến cac chuyen gia, nếu o cung sau khi mat du liệu mà con co nhiều thao tac tac động đến se khien dữ liệu da kho cứu nay cang kho hơn.

Và lai viec cứu du lieu thì nen cuu dữ liệu qua 1 o cung khác bởi du lieu khi lấy dc chua chắc đã toàn vẹn, va neu chỉ làm tren 1 HDD thì du lieu restore có nghuy co chép đè len du liệu đang có -> file restore co khi còn lỗi, file hien tại co khi tung canh bay luôn.

Thân. Thank bạn chắc phai ra trung tâm thoi ma sinh viên cuoi nam thì lm gi co tiền, chán hoa qua chán...ko biết thế nào
By Valentin
#570431 Đúng la bai học táy máy, bao nhieu la ảnh rồi nhung tai liệu quá la quan trọng, ôi... 253GB, cuoi cung mình đã bo mac phân chia lai o cứng và ghost lai máy, ra sao thi ra...còn có du lieu của anh nữa chứ, bo nua nam nay đón tết sao đây, cuoi nam rồi nữa.Cái may dien thoại thì cung phai Up lại Rom...
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement