Hỏi đáp mọi chủ đề liên qua đến công nghệ thông tin, internet, lập trình, SEO...
Nội quy chuyên mục: Hỏi đáp mọi chủ đề liên qua đến công nghệ thông tin, internet, lập trình, SEO...

- Chuyên nhận giải đáp thắc mắc sử dụng Word, Excel, Power Point

- Ai cần download driver hay Firmware cho máy tính máy in, thì vào đây nhé, tìm gì cũng có Driver 360

- Cập nhật tin tức với Mr Công nghệ tại đây
By Fridolf
#569924 Máy minh dang dùng Window XP Media Center Edition, SP 2. Khong biet nên dùng pham mem nào diệt virus nao là ổn nhat nua

Hôm truoc co cài Kaspersky dung thu 1 tháng nhung thay nặng quá nen minh gỡ ra. Bay gio máy dùng lien tuc cũng được 4 tháng, minh muon cài 1 soft anti vir de quét lại máy. Mấy hom truoc mình tải cai Avira Internet Cencurity 2013 nhung nó lại doi 64 bit

Tại vì may thuong xuyên online va tai nhiều thứ nen chac chắn là bi dinh 1 so con virus, chua ke là mấy dua trong phòng còn thuong len mấy cái web vo vẩn, link bay bam tùm lum nữa . Neu cai lại windows hoac nang lên SP 3 de chạy được may cai soft mới ra thi mệt lắm, vi minh cũng làm 1 cai bản ghost rồi. Còn van de rác hay malware, phân manh o đĩa... thì yen tam rồi, vi minh có 1 so phần mềm chuyen may mảng này. Gio chi cần cài them 1 soft anti vir vao là ổn, chi can chạy thử 1 thang thôi cũng được, tại dang can quét 1 so con trong may

Mong cac ban chỉ giúp minh la nên dùng phan mem nào để co the chạy ổn va diet mạnh mẽ. Neu co key luôn thi cang tốt


P/S: Máy mình G31-ES2C, E5500 2.8Ghz, RAM DDR2 2Gb bus 800. Với cau hinh này thì chay phan mềm nào la on nhất? Chứ theo minh thấy thì may minh chạy Kasper nang ghe lắm

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
By gol_lele
#569928 May minh đang dùng Window XP Media Center Edition, SP 2. Không biet nen dùng phầm mem nao diệt virus nao la ổn nhất nữa

Hôm trước co cai Kaspersky dùng thu 1 tháng nhưng thay nang quá nên minh go ra. Bây gio may dùng liên tuc cung được 4 tháng, mình muon cai 1 soft anti vir de quet lại máy. May hom trước mình tai cai Avira Internet Cencurity 2013 nhung no lại đòi 64 bit

Tại vi may thường xuyên online va tải nhiều thu nen chắc chắn la bi dính 1 so con virus, chưa ke la mấy đứa trong phong còn thường len may cái web vớ vẩn, link bay bấm tùm lum nua . Nếu cai lai windows hay nang len SP 3 de chay được mấy cai soft mới ra thi met lắm, vi minh cũng lam 1 cái bản ghost rồi. Con van đề rác hay malware, phan manh ổ đĩa... thi yen tâm rồi, vi minh có 1 so phần mem chuyen mấy mảng này. Giờ chi can cài thêm 1 soft anti vir vao la ổn, chi can chạy thu 1 tháng thôi cũng được, tai dang cần quét 1 so con trong máy

Mong các ban chi giúp mình la nen dùng phan mem nào de co thể chạy on va diệt mạnh mẽ. Nếu co key luôn thì cang tot


P/S: May minh G31-ES2C, E5500 2.8Ghz, RAM DDR2 2Gb bus 800. Voi cau hình này thi chay phần mem nao là on nhat ? Chứ theo minh thay thì máy minh chay Kasper nặng ghe lam Bạn co the để ý tới: Avast, Avira free, McAfee theo minh thi 3 chú nay kha tốt.
By mrwobjn
#569998 Cấu hinh nay có thể cai KIS đấy, m dang dung con E5700, RAM 2 GB va sử dụng KIS đây.
By thienthan_tudo2001
#570103 Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Bất ki antivirus nào cũng co 2 bản x86 va x64 nhé.

Nhẹ thi recomment Microsoft Security Essentials va ESET NOD32 Antivirus

Ngoài ra Avast, Avira, McAfee cũng dc
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement