Hỏi đáp mọi chủ đề liên qua đến công nghệ thông tin, internet, lập trình, SEO...
Nội quy chuyên mục: Hỏi đáp mọi chủ đề liên qua đến công nghệ thông tin, internet, lập trình, SEO...

- Chuyên nhận giải đáp thắc mắc sử dụng Word, Excel, Power Point

- Ai cần download driver hay Firmware cho máy tính máy in, thì vào đây nhé, tìm gì cũng có Driver 360

- Cập nhật tin tức với Mr Công nghệ tại đây
By cumeoden.4mat
#569922 e vua moi chuyển file sang pdf thi bi lỗi font bang pdfconverter nguyên một file word bi loi lun, sau day la 1 đoạn van cua nó: các a xem giup e nó thuộc loai font nào để e down ve co link lun thi cang tốt thán may a nhìu :


Kyä nung laänh àaåo laa möåt yïëu töë troång yïëu trong

cöng taac quaan lyá. Möåt nhaa quaan lyá gioãi phaai coa caác

kyä nung laänh àaåo. Tûúng tûå, möåt nhaa laänh àaåo hiïåu

quaã cuäng phaai thûåc hiïån töët vai troa cuãa möåt nhaâ

quaãn lyá.

Laâm thïë naao àïí trúã thaanh möåt nhaâ laänh àaåo

àûúåc heiu hïët moåi ngûúâi cöng nheån ? Cuöën saách naây

chñnh laa ceu traã lúâi buai aey laâ cuöën cêím nang

hûúáng dêîn thiïët thûåc cho beët kyâ ai suæp aaam nhiïåm

vai troa laänh àaåo nhoám trong töi chûác
By yeulam_laiyeu_lailam_potay
By nh0x_tu_kut3_thix_kua_b0y_d3p
#569983 bạn dung phan mềm này thu coi chứ mình cung khong xác định duoc doan văn bản cua ban là font gì nữa, dung phan mềm chuyển font cung chịu luôn

Wondershare PDF to Word

By guanshuwei
#570013 Cai nay hôm bữa minh cung đã gặp phai va đã post bài. Chắc la ban chưa search tren 4r rồi. Bạn tham khao ở đây nhé: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link! minh cung đã dung chuogn trình này va ket quả cũng bị lỗi

Bạn up file PDF va file Word len minh xem rồi chuyển cho, link pdf
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

mình không biết cach up file, day la file mình lay ben site khác, neu cau file word thì [email protected] (YM nhá)
ban dung phần mềm nay thu coi chứ minh cung không xác dinh duoc đoạn văn ban cua bạn là font gi nữa, dùng phan mem chuyển font cung chiu luôn mình dang dung chương trinh nay mà
By ductri_9a1
#570034 Chao ban! Với kiểu van ban của bạn thi theo m bạn dung Solid Converter là hop ly nhất. mình cung vua mới down ve dung xong cũng bị lỗi, ban nao convert dùm minh roi chuyển sang vni-times dum mình đi
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement