Hỏi đáp mọi chủ đề liên qua đến công nghệ thông tin, internet, lập trình, SEO...
Nội quy chuyên mục: Hỏi đáp mọi chủ đề liên qua đến công nghệ thông tin, internet, lập trình, SEO...

- Chuyên nhận giải đáp thắc mắc sử dụng Word, Excel, Power Point

- Ai cần download driver hay Firmware cho máy tính máy in, thì vào đây nhé, tìm gì cũng có Driver 360

- Cập nhật tin tức với Mr Công nghệ tại đây
By julietphuongdong93
#569119 Mình moi cai lại win7 pro sp1 tu file iso nguyên gốc, nhung khong hiểu noi nguyen nhân gì khien cpu usage chạy qua cao (idle toàn hơn 30%), setup chuong trình hay xai trinh duyệt web hơn 80%, chay ca 2 cái nay thi toàn 100% cho den lúc xong ct
đã thử web virus he thong nhưng không phat hien virus


test thu RSIT thì nó ra file log ntn, cao thu nào vào tu van hộ mình vớiLogfile of random's system information tool 1.09 (written by random/random)

Run by Secretz at 2013-01-05 11:31:00

Microsoft Windows 7 Professional Service Pack 1

System drive C: has 38 GB (73%) free of 51 GB

Total RAM: 1950 MB (40% free)


Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.4

Scan saved at 11:31:29 AM, on 1/5/2013

Platform: Windows 7 SP1 (WinNT 6.00.3505)

MSIE: Unable to get Internet Explorer version!

Boot mode: Normal


Running processes:

C:\Windows\system32\taskhost.exe

C:\Windows\system32\Dwm.exe

C:\Windows\Explorer.EXE

C:\Program Files\Dell\DW WLAN Card\WLTRAY.EXE

C:\Program Files\DellTPad\Apoint.exe

C:\Program Files\IDT\WDM\sttray.exe

C:\Program Files\Intel\Intel(R) Rapid Storage Technology\IAStorIcon.exe

C:\Windows\System32\igfxtray.exe

C:\Windows\System32\hkcmd.exe

C:\Windows\System32\igfxpers.exe

C:\Program Files\AVAST Software\Avast\AvastUI.exe

C:\Program Files\IObit\Advanced SystemCare 5\ASCTray.exe

C:\Program Files\DellTPad\ApMsgFwd.exe

C:\Program Files\Internet Download Manager\IDMan.exe

C:\Program Files\GoTiengViet\GoTiengViet.exe

C:\Program Files\DellTPad\Apntex.exe

C:\Program Files\DellTPad\HidFind.exe

C:\Windows\system32\conhost.exe

C:\Program Files\Internet Download Manager\IEMonitor.exe

C:\Program Files\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Program Files\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Program Files\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Program Files\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Program Files\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Program Files\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Program Files\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Program Files\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Windows\explorer.exe

C:\Program Files\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Program Files\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Program Files\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Program Files\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Program Files\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Program Files\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Program Files\Malwarebytes' Anti-Malware\mbamgui.exe

C:\Program Files\Malwarebytes' Anti-Malware\mbam.exe

C:\Users\Secretz\Desktop\RSIT.exe

C:\Program Files\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Program Files\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Program Files\trend micro\Secretz.exe


R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page =

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant =

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch =

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page =

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName =

O1 - Hosts: 207.44.199.159 registeridm.com

O1 - Hosts: 207.44.199.16 registeridm.com

O1 - Hosts: 27.0.0.1 Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

O2 - BHO: IDM Helper - {0055C089-8582-441B-A0BF-17B458C2A3A8} - C:\Program Files\Internet Download Manager\IDMIECC.dll

O2 - BHO: avast! WebRep - {8E5E2654-AD2D-48bf-AC2D-D17F00898D06} - C:\Program Files\AVAST Software\Avast\aswWebRepIE.dll

O3 - Toolbar: avast! WebRep - {8E5E2654-AD2D-48bf-AC2D-D17F00898D06} - C:\Program Files\AVAST Software\Avast\aswWebRepIE.dll

O4 - HKLM\..\Run: [Broadcom Wireless Manager UI] C:\Program Files\Dell\DW WLAN Card\WLTRAY.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Apoint] C:\Program Files\DellTPad\Apoint.exe

O4 - HKLM\..\Run: [SysTrayApp] C:\Program Files\IDT\WDM\sttray.exe

O4 - HKLM\..\Run: [IAStorIcon] C:\Program Files\Intel\Intel(R) Rapid Storage Technology\IAStorIcon.exe

O4 - HKLM\..\Run: [IgfxTray] C:\Windows\system32\igfxtray.exe

O4 - HKLM\..\Run: [HotKeysCmds] C:\Windows\system32\hkcmd.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Persistence] C:\Windows\system32\igfxpers.exe

O4 - HKLM\..\Run: [avast] "C:\Program Files\AVAST Software\Avast\avastUI.exe" /nogui

O4 - HKLM\..\RunOnce: [Malwarebytes Anti-Malware] C:\Program Files\Malwarebytes' Anti-Malware\mbamgui.exe /install /silent

O4 - HKCU\..\Run: [Advanced SystemCare 5] "C:\Program Files\IObit\Advanced SystemCare 5\ASCTray.exe" /AutoStart

O4 - HKCU\..\Run: [IDMan] C:\Program Files\Internet Download Manager\IDMan.exe /onboot

O4 - HKCU\..\Run: [GoTiengViet] "C:\Program Files\GoTiengViet\GoTiengViet.exe" /RunAtLogin

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [Sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /autoRun (User 'LOCAL SERVICE')

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\RunOnce: [mctadmin] C:\Windows\System32\mctadmin.exe (User 'LOCAL SERVICE')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [Sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /autoRun (User 'NETWORK SERVICE')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\RunOnce: [mctadmin] C:\Windows\System32\mctadmin.exe (User 'NETWORK SERVICE')

O8 - Extra context menu item: Download all links with IDM - C:\Program Files\Internet Download Manager\IEGetAll.htm

O8 - Extra context menu item: Download with IDM - C:\Program Files\Internet Download Manager\IEExt.htm

O16 - DPF: {D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000} (Shockwave Flash Object) - Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

O23 - Service: Adobe Flash Player Update Service (AdobeFlashPlayerUpdateSvc) - Adobe Systems Incorporated - C:\Windows\system32\Macromed\Flash\FlashPlayerUpda teService.exe

O23 - Service: Advanced SystemCare Service 5 (AdvancedSystemCareService5) - IObit - C:\Program Files\IObit\Advanced SystemCare 5\ASCService.exe

O23 - Service: Andrea ST Filters Service (AESTFilters) - Andrea Electronics Corporation - C:\Program Files\IDT\WDM\aestsrv.exe

O23 - Service: avast! Antivirus - AVAST Software - C:\Program Files\AVAST Software\Avast\AvastSvc.exe

O23 - Service: avast! Firewall - AVAST Software - C:\Program Files\AVAST Software\Avast\afwServ.exe

O23 - Service: Google Update Service (gupdate) (gupdate) - Google Inc. - C:\Program Files\Google\Update\GoogleUpdate.exe

O23 - Service: Google Update Service (gupdatem) (gupdatem) - Google Inc. - C:\Program Files\Google\Update\GoogleUpdate.exe

O23 - Service: Intel(R) Rapid Storage Technology (IAStorDataMgrSvc) - Intel Corporation - C:\Program Files\Intel\Intel(R) Rapid Storage Technology\IAStorDataMgrSvc.exe

O23 - Service: Intel(R) Management and Security Application Local Management Service (LMS) - Intel Corporation - C:\Program Files\Intel\Intel(R) Management Engine Components\LMS\LMS.exe

O23 - Service: MBAMScheduler - Malwarebytes Corporation - C:\Program Files\Malwarebytes' Anti-Malware\mbamscheduler.exe

O23 - Service: MBAMService - Malwarebytes Corporation - C:\Program Files\Malwarebytes' Anti-Malware\mbamservice.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\stlang.dll,-10101 (STacSV) - IDT, Inc. - C:\Program Files\IDT\WDM\STacSV.exe

O23 - Service: Intel(R) Management and Security Application User Notification Service (UNS) - Intel Corporation - C:\Program Files\Intel\Intel(R) Management Engine Components\UNS\UNS.exe

O23 - Service: DW WLAN Tray Service (wltrysvc) - Dell Inc. - C:\Program Files\Dell\DW WLAN Card\WLTRYSVC.EXE


--

End of file - 6958 bytes


======Scheduled tasks folder======


C:\Windows\tasks\Adobe Flash Player Updater.job

C:\Windows\tasks\GoogleUpdateTaskMachineCore.job

C:\Windows\tasks\GoogleUpdateTaskMachineUA.job


======Registry dump======


[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\Curr entVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{0055C089-8582-441B-A0BF-17B458C2A3A8}]

IDM integration (IDMIEHlprObj Class) - C:\Program Files\Internet Download Manager\IDMIECC.dll [2012-11-21 359304]


[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\Curr entVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{8E5E2654-AD2D-48bf-AC2D-D17F00898D06}]

avast! WebRep - C:\Program Files\AVAST Software\Avast\aswWebRepIE.dll [2011-02-23 814160]


[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar]

{8E5E2654-AD2D-48bf-AC2D-D17F00898D06} - avast! WebRep - C:\Program Files\AVAST Software\Avast\aswWebRepIE.dll [2011-02-23 814160]


[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\Curr entVersion\Run]

"Broadcom Wireless Manager UI"=C:\Program Files\Dell\DW WLAN Card\WLTRAY.exe [2013-01-04 5941760]

"Apoint"=C:\Program Files\DellTPad\Apoint.exe [2011-03-29 501104]

"SysTrayApp"=C:\Program Files\IDT\WDM\sttray.exe [2011-05-27 1138783]

"IAStorIcon"=C:\Program Files\Intel\Intel(R) Rapid Storage Technology\IAStorIcon.exe [2011-01-12 283160]

"IgfxTray"=C:\Windows\system32\igfxtray.exe [2011-03-29 143384]

"HotKeysCmds"=C:\Windows\system32\hkcmd.exe [2011-03-29 176664]

"Persistence"=C:\Windows\system32\igfxpers.exe [2011-03-29 178200]

"avast"=C:\Program Files\AVAST Software\Avast\avastUI.exe [2011-02-23 3451496]


[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\Curr entVersion\RunOnce]

"Malwarebytes Anti-Malware"=C:\Program Files\Malwarebytes' Anti-Malware\mbamgui.exe [2012-12-14 512360]


[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\Curre ntVersion\Run]

"Advanced SystemCare 5"=C:\Program Files\IObit\Advanced SystemCare 5\ASCTray.exe [2012-05-28 288128]

"IDMan"=C:\Program Files\Internet Download Manager\IDMan.exe [2012-10-26 3540416]

"GoTiengViet"=C:\Program Files\GoTiengViet\GoTiengViet.exe [2010-05-10 937984]


[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon\Notify\igfxcui]

C:\Windows\system32\igfxdev.dll [2011-03-25 288768]


[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\Curr entVersion\ShellServiceObjectD elayLoad]

WebCheck - {E6FB5E20-DE35-11CF-9C87-00AA005127ED}


[HKEY_LOCAL_MACHINE\system\currentcontrolset\contro l\securityproviders]

"SecurityProviders"=credssp.dll


[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Contro l\SafeBoot\Minimal\Wdf01000.sy s]


[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Contro l\SafeBoot\network\AFD]


[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Contro l\SafeBoot\network\Wdf01000.sy s]


[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\Curr entVersion\Policies\System]

"ConsentPromptBehaviorAdmin"=0

"ConsentPromptBehaviorUser"=3

"EnableLUA"=0

"EnableUIADesktopToggle"=0

"PromptOnSecureDesktop"=0

"dontdisplaylastusername"=0

"legalnoticecaption"=

"legalnoticetext"=

"shutdownwithoutlogon"=1

"undockwithoutlogon"=1


[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\Curre ntVersion\Policies\explorer]

"NoDriveTypeAutoRun"=145


[HKEY_LOCAL_MACHINE\system\currentcontrolset\servic es\sharedaccess\parameters\fir ewallpolicy\standardprofile\authorizedapplications \list]


[HKEY_LOCAL_MACHINE\system\currentcontrolset\servic es\sharedaccess\parameters\fir ewallpolicy\domainprofile\authorizedapplications\l ist]


[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Drivers32]

"vidc.mrle"=msrle32.dll

"vidc.msvc"=msvidc32.dll

"msacm.imaadpcm"=imaadp32.acm

"msacm.msg711"=msg711.acm

"msacm.msgsm610"=msgsm32.acm

"msacm.msadpcm"=msadp32.acm

"midimapper"=midimap.dll

"wavemapper"=msacm32.drv

"VIDC.UYVY"=msyuv.dll

"VIDC.YUY2"=msyuv.dll

"VIDC.YVYU"=msyuv.dll

"VIDC.IYUV"=iyuv_32.dll

"vidc.i420"=iyuv_32.dll

"VIDC.YVU9"=tsbyuv.dll

"msacm.l3acm"=C:\Windows\System32\l3codeca.acm

"vidc.cvid"=iccvid.dll

"MSVideo8"=VfWWDM32.dll

"wave"=wdmaud.drv

"midi"=wdmaud.drv

"mixer"=wdmaud.drv

"wave1"=wdmaud.drv

"midi1"=wdmaud.drv

"mixer1"=wdmaud.drv

"aux"=wdmaud.drv


======File associations======


.js - edit - C:\Windows\System32\Notepad.exe %1

.js - open - C:\Windows\System32\WScript.exe "%1" %*


======List of files/folders created in the last 1 month======


2013-01-05 11:26:14 ----D---- C:\Users\Secretz\AppData\Roaming\Malwarebytes

2013-01-05 11:26:02 ----D---- C:\ProgramData\Malwarebytes

2013-01-05 11:26:00 ----D---- C:\Program Files\Malwarebytes' Anti-Malware

2013-01-05 11:26:00 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\mbam.sys

2013-01-05 00:04:28 ----D---- C:\Users\Secretz\AppData\Roaming\foobar2000

2013-01-04 23:59:00 ----AD---- C:\ProgramData\TEMP

2013-01-04 23:38:19 ----D---- C:\Program Files\Foobar2000 zPack

2013-01-04 22:27:21 ----D---- C:\Program Files\trend micro

2013-01-04 22:27:20 ----D---- C:\rsit

2013-01-04 16:05:29 ----D---- C:\Windows\SoftwareDistribution

2013-01-04 16:03:09 ----D---- C:\Windows\Prefetch

2013-01-04 16:01:34 ----SHD---- C:\System Volume Information

2013-01-04 16:01:34 ----ASH---- C:\pagefile.sys

2013-01-04 16:01:06 ----D---- C:\Windows\Panther

2013-01-04 16:00:47 ----SHD---- C:\Boot

2013-01-04 12:07:03 ----A---- C:\Windows\system32\fsutil.exe

2013-01-04 12:07:03 ----A---- C:\Windows\system32\esent.dll

2013-01-04 12:07:03 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\storport.sys

2013-01-04 12:07:03 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\nvstor.sys

2013-01-04 12:07:03 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\nvraid.sys

2013-01-04 12:07:03 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\iaStorV.sys

2013-01-04 12:07:03 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\amdxata.sys

2013-01-04 12:07:03 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\amdsata.sys

2013-01-04 12:07:02 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\USBSTOR.SYS

2013-01-04 12:06:58 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\usbuhci.sys

2013-01-04 12:06:58 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\usbport.sys

2013-01-04 12:06:58 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\usbohci.sys

2013-01-04 12:06:58 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\usbhub.sys

2013-01-04 12:06:58 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\usbehci.sys

2013-01-04 12:06:57 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\usbd.sys

2013-01-04 12:06:57 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\usbccgp.sys

2013-01-04 12:06:56 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\BTHUSB.SYS

2013-01-04 12:06:56 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\bthport.sys

2013-01-04 08:28:15 ----D---- C:\Windows\system32\Wat

2013-01-04 07:41:05 ----A---- C:\Windows\system32\win32spl.dll

2013-01-04 07:41:05 ----A---- C:\Windows\system32\spoolsv.exe

2013-01-04 07:41:03 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\RNDISMP.sys

2013-01-04 07:41:03 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\ndis.sys

2013-01-04 07:41:00 ----A---- C:\Windows\system32\wintrust.dll

2013-01-04 07:39:35 ----A---- C:\Windows\system32\OxpsConverter.exe

2013-01-04 07:39:27 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\rdpwd.sys

2013-01-04 07:39:24 ----A---- C:\Windows\system32\msxml6.dll

2013-01-04 07:39:21 ----A---- C:\Windows\system32\msxml3r.dll

2013-01-04 07:39:21 ----A---- C:\Windows\system32\msxml3.dll

2013-01-04 07:39:16 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\ntfs.sys

2013-01-04 07:39:15 ----A---- C:\Windows\system32\atmlib.dll

2013-01-04 07:39:15 ----A---- C:\Windows\system32\atmfd.dll

2013-01-04 07:39:14 ----A---- C:\Windows\system32\fontsub.dll

2013-01-04 07:39:06 ----A---- C:\Windows\system32\srcore.dll

2013-01-04 07:39:01 ----A---- C:\Windows\system32\browser.dll

2013-01-04 07:39:00 ----A---- C:\Windows\system32\netapi32.dll

2013-01-04 07:39:00 ----A---- C:\Windows\system32\browcli.dll

2013-01-04 07:38:45 ----A---- C:\Windows\system32\jscript.dll

2013-01-04 07:38:39 ----A---- C:\Windows\system32\kerberos.dll

2013-01-04 07:38:26 ----A---- C:\Windows\system32\ntoskrnl.exe

2013-01-04 07:38:25 ----A---- C:\Windows\system32\ntkrnlpa.exe

2013-01-04 07:38:21 ----A---- C:\Windows\system32\d3d10level9.dll

2013-01-04 07:38:17 ----A---- C:\Windows\system32\rdrmemptylst.exe

2013-01-04 07:38:17 ----A---- C:\Windows\system32\rdpwsx.dll

2013-01-04 07:38:17 ----A---- C:\Windows\system32\rdpcorekmts.dll

2013-01-04 07:38:06 ----A---- C:\Windows\system32\shell32.dll

2013-01-04 07:37:06 ----A---- C:\Windows\system32\tzres.dll

2013-01-04 07:34:35 ----AH---- C:\Windows\system32\api-ms-win-security-base-l1-1-0.dll

2013-01-04 07:34:35 ----AH---- C:\Windows\system32\api-ms-win-core-xstate-l1-1-0.dll

2013-01-04 07:34:35 ----AH---- C:\Windows\system32\api-ms-win-core-util-l1-1-0.dll

2013-01-04 07:34:35 ----AH---- C:\Windows\system32\api-ms-win-core-threadpool-l1-1-0.dll

2013-01-04 07:34:35 ----AH---- C:\Windows\system32\api-ms-win-core-sysinfo-l1-1-0.dll

2013-01-04 07:34:35 ----AH---- C:\Windows\system32\api-ms-win-core-synch-l1-1-0.dll

2013-01-04 07:34:35 ----AH---- C:\Windows\system32\api-ms-win-core-string-l1-1-0.dll

2013-01-04 07:34:35 ----AH---- C:\Windows\system32\api-ms-win-core-rtlsupport-l1-1-0.dll

2013-01-04 07:34:35 ----AH---- C:\Windows\system32\api-ms-win-core-profile-l1-1-0.dll

2013-01-04 07:34:35 ----AH---- C:\Windows\system32\api-ms-win-core-processthreads-l1-1-0.dll

2013-01-04 07:34:35 ----AH---- C:\Windows\system32\api-ms-win-core-processenvironment-l1-1-0.dll

2013-01-04 07:34:35 ----AH---- C:\Windows\system32\api-ms-win-core-namedpipe-l1-1-0.dll

2013-01-04 07:34:35 ----AH---- C:\Windows\system32\api-ms-win-core-misc-l1-1-0.dll

2013-01-04 07:34:35 ----AH---- C:\Windows\system32\api-ms-win-core-memory-l1-1-0.dll

2013-01-04 07:34:35 ----AH---- C:\Windows\system32\api-ms-win-core-localregistry-l1-1-0.dll

2013-01-04 07:34:35 ----AH---- C:\Windows\system32\api-ms-win-core-localization-l1-1-0.dll

2013-01-04 07:34:35 ----AH---- C:\Windows\system32\api-ms-win-core-libraryloader-l1-1-0.dll

2013-01-04 07:34:35 ----AH---- C:\Windows\system32\api-ms-win-core-io-l1-1-0.dll

2013-01-04 07:34:35 ----AH---- C:\Windows\system32\api-ms-win-core-interlocked-l1-1-0.dll

2013-01-04 07:34:35 ----AH---- C:\Windows\system32\api-ms-win-core-heap-l1-1-0.dll

2013-01-04 07:34:35 ----AH---- C:\Windows\system32\api-ms-win-core-handle-l1-1-0.dll

2013-01-04 07:34:35 ----AH---- C:\Windows\system32\api-ms-win-core-file-l1-1-0.dll

2013-01-04 07:34:35 ----AH---- C:\Windows\system32\api-ms-win-core-fibers-l1-1-0.dll

2013-01-04 07:34:35 ----AH---- C:\Windows\system32\api-ms-win-core-errorhandling-l1-1-0.dll

2013-01-04 07:34:35 ----AH---- C:\Windows\system32\api-ms-win-core-delayload-l1-1-0.dll

2013-01-04 07:34:35 ----AH---- C:\Windows\system32\api-ms-win-core-debug-l1-1-0.dll

2013-01-04 07:34:35 ----AH---- C:\Windows\system32\api-ms-win-core-datetime-l1-1-0.dll

2013-01-04 07:34:35 ----AH---- C:\Windows\system32\api-ms-win-core-console-l1-1-0.dll

2013-01-04 07:34:35 ----A---- C:\Windows\system32\winsrv.dll

2013-01-04 07:34:35 ----A---- C:\Windows\system32\KernelBase.dll

2013-01-04 07:34:35 ----A---- C:\Windows\system32\kernel32.dll

2013-01-04 07:34:35 ----A---- C:\Windows\system32\conhost.exe

2013-01-04 07:33:02 ----A---- C:\Windows\system32\win32k.sys

2013-01-04 07:31:43 ----A---- C:\Windows\system32\dpnet.dll

2013-01-04 07:29:22 ----A---- C:\Windows\system32\synceng.dll

2013-01-04 07:27:53 ----A---- C:\Windows\system32\WUDFx.dll

2013-01-04 07:27:53 ----A---- C:\Windows\system32\WUDFSvc.dll

2013-01-04 07:27:53 ----A---- C:\Windows\system32\WUDFPlatform.dll

2013-01-04 07:27:53 ----A---- C:\Windows\system32\WUDFHost.exe

2013-01-04 07:27:53 ----A---- C:\Windows\system32\WUDFCoinstaller.dll

2013-01-04 07:27:53 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\WUDFRd.sys

2013-01-04 07:27:53 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\WUDFPf.sys

2013-01-04 07:26:14 ----A---- C:\Windows\system32\Wdfres.dll

2013-01-04 07:26:14 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\WdfLdr.sys

2013-01-04 07:26:14 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\Wdf01000.sys

2013-01-04 07:08:13 ----A---- C:\Windows\system32\dhcpcsvc6.dll

2013-01-04 07:08:13 ----A---- C:\Windows\system32\dhcpcore6.dll

2013-01-04 07:07:10 ----A---- C:\Windows\system32\nlasvc.dll

2013-01-04 07:07:10 ----A---- C:\Windows\system32\nlaapi.dll

2013-01-04 07:07:10 ----A---- C:\Windows\system32\netevent.dll

2013-01-04 07:07:10 ----A---- C:\Windows\system32\netcorehc.dll

2013-01-04 07:07:10 ----A---- C:\Windows\system32\ncsi.dll

2013-01-04 07:07:10 ----A---- C:\Windows\system32\iphlpsvc.dll

2013-01-04 07:07:10 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\tcpipreg.sys

2013-01-04 07:07:10 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\tcpip.sys

2013-01-04 07:07:10 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\netio.sys

2013-01-04 07:07:10 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\FWPKCLNT.SYS

2013-01-04 07:05:30 ----A---- C:\Windows\system32\wksprtPS.dll

2013-01-04 07:05:30 ----A---- C:\Windows\system32\wksprt.exe

2013-01-04 07:05:30 ----A---- C:\Windows\system32\TSWbPrxy.exe

2013-01-04 07:05:30 ----A---- C:\Windows\system32\TsUsbRedirectionGroupPolicyExt ension.dll

2013-01-04 07:05:30 ----A---- C:\Windows\system32\TsUsbRedirectionGroupPolicyCon trol.exe

2013-01-04 07:05:30 ----A---- C:\Windows\system32\TsUsbGDCoInstaller.dll

2013-01-04 07:05:30 ----A---- C:\Windows\system32\tsgqec.dll

2013-01-04 07:05:30 ----A---- C:\Windows\system32\rdpudd.dll

2013-01-04 07:05:30 ----A---- C:\Windows\system32\RdpGroupPolicyExtension.dll

2013-01-04 07:05:30 ----A---- C:\Windows\system32\rdpendp_winip.dll

2013-01-04 07:05:30 ----A---- C:\Windows\system32\rdpcorets.dll

2013-01-04 07:05:30 ----A---- C:\Windows\system32\mstscax.dll

2013-01-04 07:05:30 ----A---- C:\Windows\system32\mstsc.exe

2013-01-04 07:05:30 ----A---- C:\Windows\system32\MsRdpWebAccess.dll

2013-01-04 07:05:30 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\TsUsbGD.sys

2013-01-04 07:05:30 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\TsUsbFlt.sys

2013-01-04 07:05:30 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\rdpvideominiport.sys

2013-01-04 07:05:30 ----A---- C:\Windows\system32\aaclient.dll

2013-01-04 07:04:23 ----A---- C:\Windows\system32\schannel.dll

2013-01-04 07:04:23 ----A---- C:\Windows\system32\ncrypt.dll

2013-01-04 07:04:23 ----A---- C:\Windows\system32\lsasrv.dll

2013-01-04 07:04:23 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\ksecpkg.sys

2013-01-04 07:04:23 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\cng.sys

2013-01-04 07:03:22 ----A---- C:\Windows\system32\cryptsvc.dll

2013-01-04 07:03:22 ----A---- C:\Windows\system32\cryptnet.dll

2013-01-04 07:03:22 ----A---- C:\Windows\system32\crypt32.dll

2013-01-04 06:57:18 ----A---- C:\Windows\system32\localspl.dll

2013-01-04 06:55:44 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\ksecdd.sys

2013-01-04 06:53:50 ----A---- C:\Windows\system32\cdosys.dll

2013-01-04 06:49:54 ----A---- C:\Windows\system32\wups2.dll

2013-01-04 06:49:54 ----A---- C:\Windows\system32\wuauclt.exe

2013-01-04 06:49:53 ----A---- C:\Windows\system32\wucltux.dll

2013-01-04 06:49:53 ----A---- C:\Windows\system32\wuaueng.dll

2013-01-04 06:49:01 ----A---- C:\Windows\system32\wups.dll

2013-01-04 06:49:01 ----A---- C:\Windows\system32\wudriver.dll

2013-01-04 06:49:00 ----A---- C:\Windows\system32\wuapi.dll

2013-01-04 06:48:34 ----A---- C:\Windows\system32\wuwebv.dll

2013-01-04 06:48:34 ----A---- C:\Windows\system32\wuapp.exe

2013-01-04 06:47:08 ----A---- C:\Windows\system32\profsvc.dll

2013-01-04 06:46:26 ----A---- C:\Windows\system32\msi.dll

2013-01-04 06:39:39 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\partmgr.sys

2013-01-04 06:33:12 ----A---- C:\Windows\system32\DWrite.dll

2013-01-04 06:30:11 ----A---- C:\Windows\system32\wmi.dll

2013-01-04 06:30:11 ----A---- C:\Windows\system32\imagehlp.dll

2013-01-04 06:30:11 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\fs_rec.sys

2013-01-04 06:28:57 ----A---- C:\Windows\system32\rdpcore.dll

2013-01-04 06:28:57 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\tdtcp.sys

2013-01-04 06:22:12 ----A---- C:\Windows\system32\ntshrui.dll

2013-01-04 06:21:14 ----A---- C:\Windows\system32\msvcrt.dll

2013-01-04 06:20:50 ----A---- C:\Windows\system32\ntdll.dll

2013-01-04 06:20:23 ----A---- C:\Windows\system32\webio.dll

2013-01-04 06:20:23 ----A---- C:\Windows\system32\sspisrv.dll

2013-01-04 06:20:23 ----A---- C:\Windows\system32\sspicli.dll

2013-01-04 06:20:23 ----A---- C:\Windows\system32\secur32.dll

2013-01-04 06:20:23 ----A---- C:\Windows\system32\lsass.exe

2013-01-04 06:19:59 ----A---- C:\Windows\system32\quartz.dll

2013-01-04 06:19:59 ----A---- C:\Windows\system32\qdvd.dll

2013-01-04 06:19:32 ----A---- C:\Windows\system32\packager.dll

2013-01-04 06:14:29 ----A---- C:\Windows\system32\csrsrv.dll

2013-01-04 06:14:09 ----A---- C:\Windows\system32\EncDec.dll

2013-01-04 06:13:06 ----A---- C:\Windows\system32\psisdecd.dll

2013-01-04 06:12:45 ----A---- C:\Windows\system32\oleaut32.dll

2013-01-04 06:12:45 ----A---- C:\Windows\system32\oleacc.dll

2013-01-04 05:58:48 ----SHD---- C:\Config.Msi

2013-01-04 05:56:17 ----A---- C:\Windows\system32\xmllite.dll

2013-01-04 05:53:46 ----A---- C:\Windows\system32\odbctrac.dll

2013-01-04 05:53:46 ----A---- C:\Windows\system32\odbcjt32.dll

2013-01-04 05:53:46 ----A---- C:\Windows\system32\odbccu32.dll

2013-01-04 05:53:46 ----A---- C:\Windows\system32\odbccr32.dll

2013-01-04 05:53:46 ----A---- C:\Windows\system32\odbccp32.dll

2013-01-04 05:53:24 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\mrxsmb20.sys

2013-01-04 05:53:24 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\mrxsmb10.sys

2013-01-04 05:53:24 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\mrxsmb.sys

2013-01-04 05:52:59 ----A---- C:\Windows\system32\umpnpmgr.dll

2013-01-04 05:52:37 ----A---- C:\Windows\system32\tquery.dll

2013-01-04 05:52:37 ----A---- C:\Windows\system32\SearchProtocolHost.exe

2013-01-04 05:52:37 ----A---- C:\Windows\system32\SearchIndexer.exe

2013-01-04 05:52:37 ----A---- C:\Windows\system32\SearchFilterHost.exe

2013-01-04 05:52:37 ----A---- C:\Windows\system32\mssvp.dll

2013-01-04 05:52:37 ----A---- C:\Windows\system32\mssrch.dll

2013-01-04 05:52:37 ----A---- C:\Windows\system32\mssphtb.dll

2013-01-04 05:52:37 ----A---- C:\Windows\system32\mssph.dll

2013-01-04 05:52:37 ----A---- C:\Windows\system32\msscntrs.dll

2013-01-04 05:51:40 ----A---- C:\Windows\system32\d3d10_1.dll

2013-01-04 05:51:10 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\srvnet.sys

2013-01-04 05:51:09 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\srv2.sys

2013-01-04 05:51:09 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\srv.sys

2013-01-04 05:50:48 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\afd.sys

2013-01-04 05:50:19 ----A---- C:\Windows\system32\inetcomm.dll

2013-01-04 05:49:59 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\Diskdump.sys

2013-01-04 05:49:47 ----A---- C:\Windows\system32\poqexec.exe

2013-01-04 05:49:22 ----A---- C:\Windows\system32\XpsPrint.dll

2013-01-04 05:49:03 ----A---- C:\Windows\system32\prevhost.exe

2013-01-04 05:48:44 ----A---- C:\Windows\explorer.exe

2013-01-04 05:48:26 ----A---- C:\Windows\system32\dnsrslvr.dll

2013-01-04 05:48:26 ----A---- C:\Windows\system32\dnscacheugc.exe

2013-01-04 05:48:26 ----A---- C:\Windows\system32\dnsapi.dll

2013-01-04 05:48:04 ----A---- C:\Windows\system32\vbscript.dll

2013-01-04 05:47:45 ----A---- C:\Windows\system32\FXSCOVER.exe

2013-01-04 05:47:20 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\bowser.sys

2013-01-04 05:46:56 ----A---- C:\Windows\system32\mfc42u.dll

2013-01-04 05:46:56 ----A---- C:\Windows\system32\mfc42.dll

2013-01-04 05:46:30 ----A---- C:\Windows\system32\XpsGdiConverter.dll

2013-01-04 05:46:08 ----A---- C:\Windows\system32\FntCache.dll

2013-01-04 05:46:08 ----A---- C:\Windows\system32\d2d1.dll

2013-01-04 05:45:52 ----A---- C:\Windows\system32\sbe.dll

2013-01-04 05:45:52 ----A---- C:\Windows\system32\CPFilters.dll

2013-01-04 05:45:09 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\dxgmms1.sys

2013-01-04 05:44:48 ----A---- C:\Windows\system32\mshtml.dll

2013-01-04 05:41:53 ----A---- C:\Windows\system32\RegistryDefragBootTime.exe

2013-01-04 04:51:52 ----D---- C:\Windows\pss

2013-01-04 03:32:05 ----D---- C:\Users\Secretz\AppData\Roaming\Mozilla

2013-01-04 03:31:57 ----D---- C:\Users\Secretz\AppData\Roaming\Moonchild Productions

2013-01-04 03:28:49 ----D---- C:\Users\Secretz\AppData\Roaming\Media Player Classic

2013-01-04 03:21:51 ----D---- C:\Program Files\GoTiengViet

2013-01-04 03:06:24 ----D---- C:\Users\Secretz\AppData\Roaming\IDM

2013-01-04 03:06:24 ----D---- C:\Users\Secretz\AppData\Roaming\DMCache

2013-01-04 03:06:18 ----D---- C:\Program Files\Internet Download Manager

2013-01-04 03:05:46 ----A---- C:\Windows\system32\unrar.dll

2013-01-04 03:05:41 ----D---- C:\Program Files\K-Lite Codec Pack

2013-01-04 02:46:24 ----D---- C:\Program Files\Google

2013-01-04 02:43:30 ----D---- C:\Program Files\Microsoft.NET

2013-01-04 02:37:42 ----D---- C:\ProgramData\IObit

2013-01-04 02:37:29 ----D---- C:\Users\Secretz\AppData\Roaming\IObit

2013-01-04 02:37:20 ----D---- C:\Program Files\IObit

2013-01-04 02:36:28 ----A---- C:\Windows\WORDPAD.INI

2013-01-04 02:33:33 ----D---- C:\Users\Secretz\AppData\Roaming\URSoft

2013-01-04 02:33:11 ----D---- C:\Program Files\Your Uninstaller! 7

2013-01-04 02:30:32 ----A---- C:\Windows\system32\XAudioD2_4.dll

2013-01-04 02:30:32 ----A---- C:\Windows\system32\XAPOFXD1_3.dll

2013-01-04 02:30:31 ----A---- C:\Windows\system32\XactEngineD3_4.dll

2013-01-04 02:30:31 ----A---- C:\Windows\system32\XactEngineA3_4.dll

2013-01-04 02:30:29 ----A---- C:\Windows\system32\X3DAudioD1_6.dll

2013-01-04 02:30:28 ----A---- C:\Windows\system32\DXGI_beta.dll

2013-01-04 02:30:28 ----A---- C:\Windows\system32\DWrite_beta.dll

2013-01-04 02:30:28 ----A---- C:\Windows\system32\D3dx9d_41.dll

2013-01-04 02:30:27 ----A---- C:\Windows\system32\d3dx9d_33.dll

2013-01-04 02:30:26 ----A---- C:\Windows\system32\D3DX11_41.dll

2013-01-04 02:30:26 ----A---- C:\Windows\system32\D3DX10d_41.dll

2013-01-04 02:30:24 ----A---- C:\Windows\system32\d3dref9.dll

2013-01-04 02:30:24 ----A---- C:\Windows\system32\d3d9d.dll

2013-01-04 02:30:23 ----A---- C:\Windows\system32\D3D11_beta.dll

2013-01-04 02:30:22 ----A---- C:\Windows\system32\D3D11SDKLayers.dll

2013-01-04 02:30:22 ----A---- C:\Windows\system32\D3D11Ref.dll

2013-01-04 02:30:22 ----A---- C:\Windows\system32\D3D10_1_beta.dll

2013-01-04 02:30:21 ----A---- C:\Windows\system32\D3D10WARP_beta.dll

2013-01-04 02:30:21 ----A---- C:\Windows\system32\D3D10SDKLayers.DLL

2013-01-04 02:30:21 ----A---- C:\Windows\system32\D3D10Ref.DLL

2013-01-04 02:30:21 ----A---- C:\Windows\system32\D3D10_1core_beta.dll

2013-01-04 02:30:19 ----A---- C:\Windows\system32\D3D10Level9_beta.dll

2013-01-04 02:30:17 ----A---- C:\Windows\system32\D2D1_beta.dll

2013-01-04 02:28:31 ----N---- C:\Windows\system32\MpSigStub.exe

2013-01-04 02:24:50 ----A---- C:\Windows\system32\XAudio2_4.dll

2013-01-04 02:24:50 ----A---- C:\Windows\system32\XAPOFX1_3.dll

2013-01-04 02:24:50 ----A---- C:\Windows\system32\D3DX9_41.dll

2013-01-04 02:24:50 ----A---- C:\Windows\system32\d3dx10_41.dll

2013-01-04 02:24:50 ----A---- C:\Windows\system32\D3DCompiler_41.dll

2013-01-04 02:24:49 ----A---- C:\Windows\system32\xactengine3_4.dll

2013-01-04 02:24:49 ----A---- C:\Windows\system32\X3DAudio1_6.dll

2013-01-04 02:24:49 ----A---- C:\Windows\system32\D3DX9_40.dll

2013-01-04 02:24:49 ----A---- C:\Windows\system32\D3DCompiler_40.dll

2013-01-04 02:24:48 ----A---- C:\Windows\system32\XAudio2_3.dll

2013-01-04 02:24:48 ----A---- C:\Windows\system32\XAPOFX1_2.dll

2013-01-04 02:24:48 ----A---- C:\Windows\system32\xactengine3_3.dll

2013-01-04 02:24:47 ----A---- C:\Windows\system32\X3DAudio1_5.dll

2013-01-04 02:24:46 ----A---- C:\Windows\system32\XAudio2_2.dll

2013-01-04 02:24:46 ----A---- C:\Windows\system32\XAPOFX1_1.dll

2013-01-04 02:24:46 ----A---- C:\Windows\system32\xactengine3_2.dll

2013-01-04 02:24:46 ----A---- C:\Windows\system32\D3DX9_39.dll

2013-01-04 02:24:46 ----A---- C:\Windows\system32\d3dx10_39.dll

2013-01-04 02:24:46 ----A---- C:\Windows\system32\D3DCompiler_39.dll

2013-01-04 02:24:44 ----A---- C:\Windows\system32\XAudio2_1.dll

2013-01-04 02:24:44 ----A---- C:\Windows\system32\XAPOFX1_0.dll

2013-01-04 02:24:44 ----A---- C:\Windows\system32\xactengine3_1.dll

2013-01-04 02:24:44 ----A---- C:\Windows\system32\X3DAudio1_4.dll

2013-01-04 02:24:44 ----A---- C:\Windows\system32\D3DX9_38.dll

2013-01-04 02:24:44 ----A---- C:\Windows\system32\d3dx10_38.dll

2013-01-04 02:24:44 ----A---- C:\Windows\system32\D3DCompiler_38.dll

2013-01-04 02:24:43 ----A---- C:\Windows\system32\XAudio2_0.dll

2013-01-04 02:24:43 ----A---- C:\Windows\system32\xactengine3_0.dll

2013-01-04 02:24:43 ----A---- C:\Windows\system32\X3DAudio1_3.dll

2013-01-04 02:24:43 ----A---- C:\Windows\system32\d3dx10_37.dll

2013-01-04 02:24:43 ----A---- C:\Windows\system32\D3DCompiler_37.dll

2013-01-04 02:24:42 ----A---- C:\Windows\system32\xactengine2_10.dll

2013-01-04 02:24:42 ----A---- C:\Windows\system32\D3DX9_37.dll

2013-01-04 02:24:42 ----A---- C:\Windows\system32\d3dx10_36.dll

2013-01-04 02:24:42 ----A---- C:\Windows\system32\D3DCompiler_36.dll

2013-01-04 02:24:41 ----A---- C:\Windows\system32\d3dx9_36.dll

2013-01-04 02:24:40 ----A---- C:\Windows\system32\xactengine2_9.dll

2013-01-04 02:24:40 ----A---- C:\Windows\system32\d3dx9_35.dll

2013-01-04 02:24:40 ----A---- C:\Windows\system32\d3dx10_35.dll

2013-01-04 02:24:40 ----A---- C:\Windows\system32\D3DCompiler_35.dll

2013-01-04 02:24:39 ----A---- C:\Windows\system32\xactengine2_8.dll

2013-01-04 02:24:39 ----A---- C:\Windows\system32\X3DAudio1_2.dll

2013-01-04 02:24:38 ----A---- C:\Windows\system32\xinput1_3.dll

2013-01-04 02:24:38 ----A---- C:\Windows\system32\xactengine2_7.dll

2013-01-04 02:24:38 ----A---- C:\Windows\system32\d3dx9_34.dll

2013-01-04 02:24:38 ----A---- C:\Windows\system32\d3dx10_34.dll

2013-01-04 02:24:38 ----A---- C:\Windows\system32\d3dx10_33.dll

2013-01-04 02:24:38 ----A---- C:\Windows\system32\D3DCompiler_34.dll

2013-01-04 02:24:38 ----A---- C:\Windows\system32\D3DCompiler_33.dll

2013-01-04 02:24:37 ----A---- C:\Windows\system32\xactengine2_6.dll

2013-01-04 02:24:37 ----A---- C:\Windows\system32\d3dx9_33.dll

2013-01-04 02:24:36 ----A---- C:\Windows\system32\xactengine2_5.dll

2013-01-04 02:24:36 ----A---- C:\Windows\system32\xactengine2_4.dll

2013-01-04 02:24:36 ----A---- C:\Windows\system32\x3daudio1_1.dll

2013-01-04 02:24:36 ----A---- C:\Windows\system32\d3dx9_32.dll

2013-01-04 02:24:36 ----A---- C:\Windows\system32\d3dx10.dll

2013-01-04 02:24:35 ----A---- C:\Windows\system32\xinput1_2.dll

2013-01-04 02:24:35 ----A---- C:\Windows\system32\xinput1_1.dll

2013-01-04 02:24:35 ----A---- C:\Windows\system32\xactengine2_3.dll

2013-01-04 02:24:35 ----A---- C:\Windows\system32\xactengine2_2.dll

2013-01-04 02:24:35 ----A---- C:\Windows\system32\xactengine2_1.dll

2013-01-04 02:24:35 ----A---- C:\Windows\system32\d3dx9_31.dll

2013-01-04 02:24:27 ----A---- C:\Windows\system32\xactengine2_0.dll

2013-01-04 02:24:27 ----A---- C:\Windows\system32\x3daudio1_0.dll

2013-01-04 02:24:27 ----A---- C:\Windows\system32\d3dx9_30.dll

2013-01-04 02:24:27 ----A---- C:\Windows\system32\d3dx9_29.dll

2013-01-04 02:24:27 ----A---- C:\Windows\system32\d3dx9_28.dll

2013-01-04 02:24:26 ----A---- C:\Windows\system32\d3dx9_27.dll

2013-01-04 02:24:25 ----A---- C:\Windows\system32\d3dx9_26.dll

2013-01-04 02:24:25 ----A---- C:\Windows\system32\d3dx9_25.dll

2013-01-04 02:24:24 ----A---- C:\Windows\system32\d3dx9_24.dll

2013-01-04 02:23:20 ----A---- C:\Windows\dxsdkuninst.exe

2013-01-04 02:23:19 ----D---- C:\Program Files\Microsoft DirectX SDK (March 2009)

2013-01-04 02:16:11 ----D---- C:\Users\Secretz\AppData\Roaming\Macromedia

2013-01-04 02:16:11 ----D---- C:\Users\Secretz\AppData\Roaming\Adobe

2013-01-04 02:16:06 ----A---- C:\Windows\system32\FlashPlayerApp.exe

2013-01-04 02:16:05 ----D---- C:\Windows\system32\Macromed

2013-01-04 02:13:54 ----D---- C:\Program Files\The KMPlayer

2013-01-04 02:12:36 ----D---- C:\Program Files\CCleaner

2013-01-04 02:08:34 ----D---- C:\Users\Secretz\AppData\Roaming\Intel Corporation

2013-01-04 01:55:29 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\aswFsBlk.sys

2013-01-04 01:55:25 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\aswSP.sys

2013-01-04 01:55:08 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\aswFW.sys

2013-01-04 01:54:42 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\aswNdis2.sys

2013-01-04 01:54:41 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\aswRdr.sys

2013-01-04 01:54:40 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\aswTdi.sys

2013-01-04 01:54:33 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\aswSnx.sys

2013-01-04 01:54:26 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\aswMonFlt.sys

2013-01-04 01:52:35 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\aswNdis.sys

2013-01-04 01:52:32 ----A---- C:\Windows\system32\aswBoot.exe

2013-01-04 01:52:32 ----A---- C:\Windows\avastSS.scr

2013-01-04 01:52:29 ----D---- C:\ProgramData\AVAST Software

2013-01-04 01:52:29 ----D---- C:\Program Files\AVAST Software

2013-01-04 01:48:17 ----D---- C:\Program Files\Common Files\Intel

2013-01-04 01:46:08 ----A---- C:\Windows\system32\IntcDAuC.dll

2013-01-04 01:46:08 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\IntcDAud.sys

2013-01-04 01:46:03 ----A---- C:\Windows\system32\TVWSetup.exe

2013-01-04 01:45:40 ----A---- C:\Windows\system32\igfxCoIn_v2342.dll

2013-01-04 01:45:38 ----A---- C:\Windows\system32\iglhsip32.dll

2013-01-04 01:45:38 ----A---- C:\Windows\system32\iglhcp32.dll

2013-01-04 01:45:36 ----A---- C:\Windows\system32\igfxtray.exe

2013-01-04 01:45:36 ----A---- C:\Windows\system32\igfxTMM.dll

2013-01-04 01:45:36 ----A---- C:\Windows\system32\igfxsrvc.exe

2013-01-04 01:45:36 ----A---- C:\Windows\system32\igfxsrvc.dll

2013-01-04 01:45:02 ----A---- C:\Windows\system32\igfxress.dll

2013-01-04 01:44:54 ----A---- C:\Windows\system32\igfxpph.dll

2013-01-04 01:44:54 ----A---- C:\Windows\system32\igfxpers.exe

2013-01-04 01:44:54 ----A---- C:\Windows\system32\igfxext.exe

2013-01-04 01:44:54 ----A---- C:\Windows\system32\igfxexps.dll

2013-01-04 01:44:54 ----A---- C:\Windows\system32\igfxdo.dll

2013-01-04 01:44:54 ----A---- C:\Windows\system32\IGFXDEVLib.dll

2013-01-04 01:44:54 ----A---- C:\Windows\system32\igfxdev.dll

2013-01-04 01:44:54 ----A---- C:\Windows\system32\igfxcmrt32.dll

2013-01-04 01:44:51 ----A---- C:\Windows\system32\igdumdx32.dll

2013-01-04 01:44:30 ----A---- C:\Windows\system32\igdumd32.dll

2013-01-04 01:44:18 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\igdkmd32.sys

2013-01-04 01:43:52 ----A---- C:\Windows\system32\igd10umd32.dll

2013-01-04 01:43:24 ----A---- C:\Windows\system32\ig4icd32.dll

2013-01-04 01:43:24 ----A---- C:\Windows\system32\IccLibDll.dll

2013-01-04 01:43:24 ----A---- C:\Windows\system32\hkcmd.exe

2013-01-04 01:43:24 ----A---- C:\Windows\system32\hccutils.dll

2013-01-04 01:43:03 ----A---- C:\Windows\system32\GfxUI.exe

2013-01-04 01:43:00 ----A---- C:\Windows\system32\gfxSrvc.dll

2013-01-04 01:42:43 ----A---- C:\Windows\system32\d3dx10_40.dll

2013-01-04 01:41:58 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\iaStor.sys

2013-01-04 01:40:42 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\IntelMEFWVer.dll

2013-01-04 01:40:39 ----A---- C:\Windows\system32\log.txt

2013-01-04 01:40:19 ----D---- C:\Program Files\Common Files\postureAgent

2013-01-04 01:38:59 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\HECI.sys

2013-01-04 01:38:50 ----D---- C:\Users\Secretz\AppData\Roaming\InstallShield

2013-01-04 01:38:27 ----A---- C:\Windows\system32\aestecap.dll

2013-01-04 01:38:26 ----A---- C:\Windows\system32\aestaren.dll

2013-01-04 01:38:26 ----A---- C:\Windows\system32\aestacap.dll

2013-01-04 01:38:22 ----A---- C:\Windows\system32\stlang.dll

2013-01-04 01:38:22 ----A---- C:\Windows\system32\AESTCom.dll

2013-01-04 01:33:35 ----D---- C:\Program Files\Intel

2013-01-04 01:33:35 ----A---- C:\Windows\system32\CSVer.dll

2013-01-04 01:32:33 ----D---- C:\Program Files\DellTPad

2013-01-04 01:31:56 ----A---- C:\Windows\system32\WdfCoInstaller01009.dll

2013-01-04 01:31:56 ----A---- C:\Windows\system32\Vxdif.dll

2013-01-04 01:31:55 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\Apfiltr.sys

2013-01-04 01:30:09 ----A---- C:\Windows\system32\imthx32.dll

2013-01-04 01:30:09 ----A---- C:\Windows\system32\imapo32.dll

2013-01-04 01:30:06 ----D---- C:\Windows\system32\SRSLabs

2013-01-04 01:29:22 ----N---- C:\Windows\system32\stapi32.dll

2013-01-04 01:29:22 ----A---- C:\Windows\system32\stcplx.dll

2013-01-04 01:29:22 ----A---- C:\Windows\system32\stapo.dll

2013-01-04 01:29:22 ----A---- C:\Windows\system32\st326341.dll

2013-01-04 01:29:22 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\stwrt.sys

2013-01-04 01:29:21 ----A---- C:\Windows\system32\MaxxAudioAPOShell.dll

2013-01-04 01:29:21 ----A---- C:\Windows\system32\MaxxAudioAPO30.dll

2013-01-04 01:29:19 ----D---- C:\Program Files\IDT

2013-01-04 01:27:40 ----A---- C:\Windows\system32\RTNUninst32.dll

2013-01-04 01:27:40 ----A---- C:\Windows\system32\RtNicProp32.dll

2013-01-04 01:27:40 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\Rt86win7.sys

2013-01-04 01:27:37 ----D---- C:\Program Files\Realtek

2013-01-04 01:27:36 ----HD---- C:\Program Files\InstallShield Installation Information

2013-01-04 01:21:19 ----SHD---- C:\Windows\Installer

2013-01-04 01:20:28 ----A---- C:\Windows\system32\BCMLogon.dll

2013-01-04 01:19:51 ----A---- C:\Windows\system32\bcmwlrc.dll

2013-01-04 01:19:50 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\npf.sys

2013-01-04 01:19:50 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\bcm42rly.sys

2013-01-04 01:19:49 ----A---- C:\Windows\system32\wltrynt.dll

2013-01-04 01:19:49 ----A---- C:\Windows\system32\bcmttls.dll

2013-01-04 01:19:47 ----D---- C:\Windows\system32\vs08

2013-01-04 01:19:47 ----A---- C:\Windows\system32\vcredist_x86.bat

2013-01-04 01:19:46 ----A---- C:\Windows\system32\vcredist_x86.exe

2013-01-04 01:19:41 ----A---- C:\Windows\system32\bcmwlcoi.dll

2013-01-04 01:19:40 ----A---- C:\Windows\system32\bcmihvui.dll

2013-01-04 01:19:40 ----A---- C:\Windows\system32\bcmihvsrv.dll

2013-01-04 01:19:39 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\BCMWL6.SYS

2013-01-04 01:19:38 ----D---- C:\Program Files\Dell

2013-01-04 01:17:18 ----D---- C:\dell

2013-01-04 01:16:47 ----D---- C:\Users\Secretz\AppData\Roaming\WinRAR

2013-01-04 01:16:29 ----D---- C:\Program Files\WinRAR

2013-01-04 01:15:29 ----D---- C:\Users\Secretz\AppData\Roaming\Identities

2013-01-04 01:15:05 ----SD---- C:\Users\Secretz\AppData\Roaming\Microsoft

2013-01-04 01:15:05 ----D---- C:\Users\Secretz\AppData\Roaming\Media Center Programs

2013-01-04 01:14:53 ----SHD---- C:\Recovery


======List of files/folders modified in the last 1 month======


2013-01-05 11:31:23 ----D---- C:\Windows\Temp

2013-01-05 11:28:07 ----D---- C:\Windows\system32\drivers

2013-01-05 11:26:02 ----HD---- C:\ProgramData

2013-01-05 11:26:00 ----RD---- C:\Program Files

2013-01-05 11:12:03 ----D---- C:\Windows\System32

2013-01-05 11:12:03 ----D---- C:\Windows\inf

2013-01-05 11:12:03 ----A---- C:\Windows\system32\PerfStringBackup.INI

2013-01-05 10:26:02 ----D---- C:\Windows\system32\config

2013-01-05 10:26:02 ----D---- C:\Windows

2013-01-05 01:28:37 ----D---- C:\Windows\system32\catroot2

2013-01-04 21:28:00 ----D---- C:\Windows\system32\wdi

2013-01-04 20:15:05 ----D---- C:\Windows\Microsoft.NET

2013-01-04 20:13:38 ----RSD---- C:\Windows\assembly

2013-01-04 20:00:51 ----D---- C:\Windows\winsxs

2013-01-04 19:57:40 ----D---- C:\Windows\system32\en-US

2013-01-04 19:57:38 ----RSD---- C:\Windows\Fonts

2013-01-04 19:57:37 ----D---- C:\Windows\system32\migration

2013-01-04 19:57:37 ----D---- C:\Windows\PolicyDefinitions

2013-01-04 19:57:30 ----D---- C:\Windows\system32\DriverStore

2013-01-04 16:08:20 ----D---- C:\Windows\system32\sysprep

2013-01-04 16:05:24 ----D---- C:\Windows\system32\drivers\UMDF

2013-01-04 16:03:05 ----D---- C:\Windows\CSC

2013-01-04 12:06:50 ----D---- C:\Windows\system32\catroot

2013-01-04 10:30:48 ----D---- C:\Windows\rescache

2013-01-04 08:28:47 ----D---- C:\Windows\AppPatch

2013-01-04 08:28:46 ----D---- C:\Windows\system32\wbem

2013-01-04 08:28:46 ----D---- C:\Windows\system32\drivers\en-US

2013-01-04 08:28:33 ----D---- C:\Program Files\Windows Journal

2013-01-04 08:28:23 ----D---- C:\Program Files\Common Files\System

2013-01-04 05:10:04 ----D---- C:\Program Files\Internet Explorer

2013-01-04 05:10:00 ----D---- C:\Program Files\DVD Maker

2013-01-04 05:09:55 ----SD---- C:\ProgramData\Microsoft

2013-01-04 03:29:08 ----D---- C:\Windows\Logs

2013-01-04 02:46:26 ----D---- C:\Windows\Tasks

2013-01-04 02:46:26 ----D---- C:\Windows\system32\Tasks

2013-01-04 02:45:02 ----D---- C:\Windows\debug

2013-01-04 02:16:11 ----D---- C:\Windows\Downloaded Program Files

2013-01-04 01:48:17 ----D---- C:\Program Files\Common Files

2013-01-04 01:27:19 ----D---- C:\Windows\system32\restore

2013-01-04 01:21:38 ----D---- C:\Program Files\Common Files\microsoft shared

2013-01-04 01:20:49 ----D---- C:\Windows\system32\CodeIntegrity

2013-01-04 01:20:09 ----D---- C:\Windows\Help

2013-01-04 01:20:06 ----D---- C:\Windows\system32\zh-TW

2013-01-04 01:20:06 ----D---- C:\Windows\system32\zh-HK

2013-01-04 01:20:06 ----D---- C:\Windows\system32\zh-CN

2013-01-04 01:20:05 ----D---- C:\Windows\system32\tr-TR

2013-01-04 01:20:05 ----D---- C:\Windows\system32\th-TH

2013-01-04 01:20:04 ----D---- C:\Windows\system32\sv-SE

2013-01-04 01:20:04 ----D---- C:\Windows\system32\sl-SI

2013-01-04 01:20:03 ----D---- C:\Windows\system32\sk-SK

2013-01-04 01:20:03 ----D---- C:\Windows\system32\ru-RU

2013-01-04 01:20:03 ----D---- C:\Windows\system32\ro-RO

2013-01-04 01:20:02 ----D---- C:\Windows\system32\pt-PT

2013-01-04 01:20:02 ----D---- C:\Windows\system32\pt-BR

2013-01-04 01:20:01 ----D---- C:\Windows\system32\pl-PL

2013-01-04 01:20:01 ----D---- C:\Windows\system32\nl-NL

2013-01-04 01:20:01 ----D---- C:\Windows\system32\nb-NO

2013-01-04 01:20:00 ----D---- C:\Windows\system32\lv-LV

2013-01-04 01:20:00 ----D---- C:\Windows\system32\lt-LT

2013-01-04 01:19:59 ----D---- C:\Windows\system32\ko-KR

2013-01-04 01:19:59 ----D---- C:\Windows\system32\ja-JP

2013-01-04 01:19:58 ----D---- C:\Windows\system32\it-IT

2013-01-04 01:19:58 ----D---- C:\Windows\system32\hu-HU

2013-01-04 01:19:57 ----D---- C:\Windows\system32\hr-HR

2013-01-04 01:19:57 ----D---- C:\Windows\system32\he-IL

2013-01-04 01:19:57 ----D---- C:\Windows\system32\fr-FR

2013-01-04 01:19:56 ----D---- C:\Windows\system32\fi-FI

2013-01-04 01:19:56 ----D---- C:\Windows\system32\et-EE

2013-01-04 01:19:55 ----D---- C:\Windows\system32\es-ES

2013-01-04 01:19:54 ----D---- C:\Windows\system32\el-GR

2013-01-04 01:19:54 ----D---- C:\Windows\system32\de-DE

2013-01-04 01:19:53 ----D---- C:\Windows\system32\da-DK

2013-01-04 01:19:53 ----D---- C:\Windows\system32\cs-CZ

2013-01-04 01:19:52 ----D---- C:\Windows\system32\bg-BG

2013-01-04 01:19:52 ----D---- C:\Windows\system32\ar-SA

2013-01-04 01:15:23 ----SHD---- C:\$Recycle.Bin

2013-01-04 01:15:05 ----RD---- C:\Users

2013-01-04 01:14:53 ----D---- C:\Windows\system32\Recovery


======List of drivers (R=Running, S=Stopped, 0=Boot, 1=System, 2=Auto, 3=Demand, 4=Disabled)======


R0 aswNdis;avast! Firewall NDIS Filter Service; C:\Windows\system32\DRIVERS\aswNdis.sys [2011-02-23 12112]

R0 aswNdis2;avast! Firewall Core Firewall Service; C:\Windows\system32\drivers\aswNdis2.sys [2011-02-23 192728]

R0 iaStor;Intel AHCI Controller; C:\Windows\system32\DRIVERS\iaStor.sys [2011-01-12 355352]

R0 rdyboost;ReadyBoost; C:\Windows\System32\drivers\rdyboost.sys [2010-11-21 173440]

R1 aswFW;avast! TDI Firewall driver; C:\Windows\system32\drivers\aswFW.sys [2011-02-23 101976]

R1 aswRdr;aswRdr; C:\Windows\system32\drivers\aswRdr.sys [2011-02-23 25432]

R1 aswSnx;aswSnx; C:\Windows\system32\drivers\aswSnx.sys [2011-02-23 371544]

R1 aswSP;aswSP; C:\Windows\system32\drivers\aswSP.sys [2011-02-23 301528]

R1 aswTdi;avast! Network Shield Support; C:\Windows\system32\drivers\aswTdi.sys [2011-02-23 49240]

R1 CSC;@%systemroot%\system32\cscsvc.dll,-202; C:\Windows\system32\drivers\csc.sys [2010-11-21 388096]

R1 vwififlt;Virtual WiFi Filter Driver; C:\Windows\system32\DRIVERS\vwififlt.sys [2009-07-14 48128]

R2 aswFsBlk;aswFsBlk; C:\Windows\system32\drivers\aswFsBlk.sys [2011-02-23 19544]

R2 aswMonFlt;aswMonFlt; \??\C:\Windows\system32\drivers\aswMonFlt.sys [2011-02-23 53592]

R2 IDMWFP;IDMWFP; C:\Windows\system32\DRIVERS\idmwfp.sys [2012-11-22 100216]

R3 ApfiltrService;Alps Touch Pad Filter Driver for Windows x86; C:\Windows\system32\DRIVERS\Apfiltr.sys [2011-03-31 294520]

R3 BCM42RLY;BCM42RLY; C:\Windows\system32\drivers\BCM42RLY.sys [2013-01-04 18496]

R3 BCM43XX;DW WLAN Card Driver; C:\Windows\system32\DRIVERS\bcmwl6.sys [2013-01-04 4247616]

R3 BthEnum;Bluetooth Request Block Driver; C:\Windows\system32\drivers\BthEnum.sys [2009-07-14 34816]

R3 BthPan;Bluetooth Device (Personal Area Network); C:\Windows\system32\DRIVERS\bthpan.sys [2009-07-14 93696]

R3 BTHUSB;Bluetooth Radio USB Driver; C:\Windows\System32\Drivers\BTHUSB.sys [2011-04-28 60416]

R3 igfx;igfx; C:\Windows\system32\DRIVERS\igdkmd32.sys [2011-03-25 10542080]

R3 IntcDAud;Intel(R) Display Audio; C:\Windows\system32\DRIVERS\IntcDAud.sys [2010-10-15 269824]

R3 MBAMProtector;MBAMProtector; \??\C:\Windows\system32\drivers\mbam.sys [2012-12-14 21104]

R3 MEI;Intel(R) Management Engine Interface; C:\Windows\system32\DRIVERS\HECI.sys [2010-10-19 41088]

R3 RFCOMM;Bluetooth Device (RFCOMM Protocol TDI); C:\Windows\system32\DRIVERS\rfcomm.sys [2009-07-14 129536]

R3 RTL8167;Realtek 8167 NT Driver; C:\Windows\system32\DRIVERS\Rt86win7.sys [2011-05-16 391272]

R3 STHDA;@%SystemRoot%\system32\stlang.dll,-10301; C:\Windows\system32\DRIVERS\stwrt.sys [2011-05-27 441856]

S2 Parvdm;Parvdm; C:\Windows\system32\drivers\parvdm.sys [2009-07-14 8704]

S3 aic78xx;aic78xx; C:\Windows\system32\drivers\djsvs.sys [2009-07-14 70720]

S3 amdagp;AMD AGP Bus Filter Driver; C:\Windows\system32\drivers\amdagp.sys [2009-07-14 53312]

S3 b57nd60x;Broadcom NetXtreme Gigabit Ethernet - NDIS 6.0; C:\Windows\system32\DRIVERS\b57nd60x.sys [2009-07-14 229888]

S3 BTHPORT;Bluetooth Port Driver; C:\Windows\System32\Drivers\BTHport.sys [2012-07-07 393728]

S3 dmvsc;dmvsc; C:\Windows\system32\drivers\dmvsc.sys [2010-11-21 62464]

S3 pciide;pciide; C:\Windows\system32\drivers\pciide.sys [2009-07-14 12368]

S3 RDPDR;Terminal Server Device Redirector Driver; C:\Windows\System32\drivers\rdpdr.sys [2010-11-21 133632]

S3 RdpVideoMiniport;Remote Desktop Video Miniport Driver; C:\Windows\System32\drivers\rdpvideominiport.sys [2013-01-04 14848]

S3 s3cap;s3cap; C:\Windows\system32\drivers\vms3cap.sys [2010-11-21 5632]

S3 sisagp;SIS AGP Bus Filter; C:\Windows\system32\drivers\sisagp.sys [2009-07-14 52304]

S3 storvsc;storvsc; C:\Windows\system32\drivers\storvsc.sys [2010-11-21 28032]

S3 TsUsbFlt;@%SystemRoot%\system32\drivers\tsusbflt.s ys,-1; C:\Windows\System32\drivers\tsusbflt.sys [2013-01-04 49664]

S3 TsUsbGD;Remote Desktop Generic USB Device; C:\Windows\system32\drivers\TsUsbGD.sys [2013-01-04 27136]

S3 viaagp;VIA AGP Bus Filter; C:\Windows\system32\drivers\viaagp.sys [2009-07-14 53328]

S3 ViaC7;VIA C7 Processor Driver; C:\Windows\system32\drivers\viac7.sys [2009-07-14 52736]

S3 vmbus;vmbus; C:\Windows\system32\drivers\vmbus.sys [2010-11-21 175360]

S3 VMBusHID;VMBusHID; C:\Windows\system32\drivers\VMBusHID.sys [2010-11-21 17920]

S4 MBAMSwissArmy;MBAMSwissArmy; \??\C:\Windows\system32\drivers\mbamswissarmy.sys []


======List of services (R=Running, S=Stopped, 0=Boot, 1=System, 2=Auto, 3=Demand, 4=Disabled)======


R2 AdvancedSystemCareService5;Advanced SystemCare Service 5; C:\Program Files\IObit\Advanced SystemCare 5\ASCService.exe [2012-05-26 913792]

R2 AESTFilters;Andrea ST Filters Service; C:\Program Files\IDT\WDM\aestsrv.exe [2009-03-03 81920]

R2 avast! Antivirus;avast! Antivirus; C:\Program Files\AVAST Software\Avast\AvastSvc.exe [2011-02-23 42184]

R2 avast! Firewall;avast! Firewall; C:\Program Files\AVAST Software\Avast\afwServ.exe [2011-02-23 121000]

R2 IAStorDataMgrSvc;Intel(R) Rapid Storage Technology; C:\Program Files\Intel\Intel(R) Rapid Storage Technology\IAStorDataMgrSvc.exe [2011-01-12 13336]

R2 LMS;Intel(R) Management and Security Application Local Management Service; C:\Program Files\Intel\Intel(R) Management Engine Components\LMS\LMS.exe [2011-02-01 326168]

R2 MBAMScheduler;MBAMScheduler; C:\Program Files\Malwarebytes' Anti-Malware\mbamscheduler.exe [2012-12-14 398184]

R2 MBAMService;MBAMService; C:\Program Files\Malwarebytes' Anti-Malware\mbamservice.exe [2012-12-14 682344]

R2 STacSV;@%SystemRoot%\system32\stlang.dll,-10101; C:\Program Files\IDT\WDM\STacSV.exe [2011-05-27 282709]

R2 UNS;Intel(R) Management and Security Application User Notification Service; C:\Program Files\Intel\Intel(R) Management Engine Components\UNS\UNS.exe [2011-02-01 2656280]

R2 wltrysvc;DW WLAN Tray Service; C:\Program Files\Dell\DW WLAN Card\WLTRYSVC.EXE [2013-01-04 40960]

S2 clr_optimization_v4.0.30319_32;Microsoft .NET Framework NGEN v4.0.30319_X86; C:\Windows\Microsoft.NET\Framework\v4.0.30319\msco rsvw.exe [2010-03-18 130384]

S2 gupdate;Google Update Service (gupdate); C:\Program Files\Google\Update\GoogleUpdate.exe [2013-01-04 116648]

S3 AdobeFlashPlayerUpdateSvc;Adobe Flash Player Update Service; C:\Windows\system32\Macromed\Flash\FlashPlayerUpda teService.exe [2013-01-04 250808]

S3 AppMgmt;@appmgmts.dll,-3250; C:\Windows\system32\svchost.exe [2009-07-14 20992]

S3 aspnet_state;ASP.NET State Service; C:\Windows\Microsoft.NET\Framework\v4.0.30319\aspn et_state.exe [2010-03-18 35160]

S3 gupdatem;Google Update Service (gupdatem); C:\Program Files\Google\Update\GoogleUpdate.exe [2013-01-04 116648]

S3 StorSvc;@%SystemRoot%\System32\StorSvc.dll,-100; C:\Windows\System32\svchost.exe [2009-07-14 20992]

S3 UmRdpService;@%SystemRoot%\system32\umrdp.dll,-1000; C:\Windows\System32\svchost.exe [2009-07-14 20992]

S3 WatAdminSvc;@%SystemRoot%\system32\Wat\WatUX.exe,-601; C:\Windows\system32\Wat\WatAdminSvc.exe [2013-01-04 1343400]

S4 CscService;Offline Files; C:\Windows\System32\svchost.exe [2009-07-14 20992]

S4 NetMsmqActivator;@C:\Windows\Microsoft.NET\Framewo rk\v4.0.30319\\ServiceModelIns tallRC.dll,-8195; C:\Windows\Microsoft.NET\Framework\v4.0.30319\SMSv cHost.exe [2010-03-18 124240]

S4 NetPipeActivator;@C:\Windows\Microsoft.NET\Framewo rk\v4.0.30319\\ServiceModelIns tallRC.dll,-8197; C:\Windows\Microsoft.NET\Framework\v4.0.30319\SMSv cHost.exe [2010-03-18 124240]

S4 NetTcpActivator;@C:\Windows\Microsoft.NET\Framewor k\v4.0.30319\\ServiceModelInst allRC.dll,-8199; C:\Windows\Microsoft.NET\Framework\v4.0.30319\SMSv cHost.exe [2010-03-18 124240]

S4 PeerDistSvc;@%SystemRoot%\system32\peerdistsvc.dll ,-9000; C:\Windows\System32\svchost.exe [2009-07-14 20992]


-----------------EOF-----------------


Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
By linha9_k21
#569141 Ặc, ca loat process Chrome kìa bạn!=.=


P/S: Lần sau post bài, comment, noi dung dài bạn nen cho vô thẻ Hide cho de nhin nhé!
By Seamus
#569166 cái do la ngốm ram chu chua động đến ben the cpu mà? Ban doc không kĩ may dieu trên mình viet a ?


p/s: Thank đã nhắc nhỡ . Ma chrome thì bao gio cha 1 đống process???
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement