Hỏi đáp mọi chủ đề liên qua đến công nghệ thông tin, internet, lập trình, SEO...
Nội quy chuyên mục: Hỏi đáp mọi chủ đề liên qua đến công nghệ thông tin, internet, lập trình, SEO...

- Chuyên nhận giải đáp thắc mắc sử dụng Word, Excel, Power Point

- Ai cần download driver hay Firmware cho máy tính máy in, thì vào đây nhé, tìm gì cũng có Driver 360

- Cập nhật tin tức với Mr Công nghệ tại đây
By b0ys0ck_ng0c
By huroleodaydien_2918
#567455 Câu 12. Trong mot hệ thong cap phát chi muc (indexed allocation), mot khoi đĩa co kich thước 4KBytes, moi con trỏ (dia chi khối đĩa) co kich thước 32 bits. Index-node goc gồm 2 phần: phan header chiếm 1KBytes, phan con lại chua cac con tro truc tiếp den cac khối luu du liệu. Kich thuoc tối da cua một file trong he thống này là:

a. 1 MBytes

b. 2 MBytes

c. 3 MBytes

d. 4 MBytes

Câu 13. Trong mot hệ thong cap phát chi muc (indexed allocation), mot khoi đĩa co kich thước 4KBytes, moi con trỏ (dia chi khối đĩa) co kich thước 32 bits. Index-node goc gồm 2 phần: phan header chiếm 2KBytes, phan con lại chua cac con tro truc tiếp den cac khối luu du liệu. Kich thuoc tối da cua một file trong he thống này là:

a. 1 MBytes

b. 2 MBytes

c. 3 MBytes

d. 4 MBytes


Câu 26. Một he thong quản lý bo nho bằng phương phap phan trang. Không gian dia chỉ cua mot quá trinh co kích thước 16MBytes. Không gian dia chỉ vật ly co kích thước 32MBytes. Mỗi trang (khung trang) co kich thước 0es. Mỗi dau vao của bảng trang gom hai trường : truong số khung trang va trường bít valid-invalid (1 bit). Kich thuoc bảng trang cua quá trình là :

a. 6 KBytes

b. 7 KBytes

c. 8 KBytes

d. 9 KBytes

e. 10 KBytes

Câu 27. Một he thong quản lý bo nho bằng phương phap phan trang. Không gian dia chỉ cua mot quá trinh co kích thước 32MBytes. Không gian dia chỉ vật ly co kích thước 16MBytes. Mỗi trang (khung trang) co kich thước 4KBytes. Mỗi dau vao của bảng trang gom hai trường : truong số khung trang va trường bít valid-invalid (1 bit). Kich thuoc bảng trang cua quá trình là :

a. 9 KBytes

b. 10 KBytes

c. 11 KBytes

d. 12 KBytes

e. 13 KBytes


Câu 28. Không gian dia chỉ cua mot quá trinh co kích thước 4GBytes. Số luong bit cần dùng de danh địa chỉ là:

a. 16

b. 24

c. 32

d. 48

e. 64

Câu 29. Không gian dia chỉ cua mot quá trinh co kích thước 16GBytes. Số luong bit cần dùng de danh địa chỉ là:

a. 16

b. 20

c. 24

d. 32

e. 34
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement