Chia sẻ download, bình luận tất cả mọi thể loại game!
Nội quy chuyên mục: Nếu không thấy game bạn cần, hãy vào đây yêu cầu
Nhận tìm kiếm game, phần mềm, phim

Game cho di động thì đăng vào mục sau Game di động
By Brad
#48790 16 Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi vừa ban Con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin Con ấy bất bị hư mất mà được sự sống đời đời.


17 Vả, Đức Chúa Trời vừa sai Con Ngài xuống thế gian, chẳng phải để đoán xét thế gian đâu, nhưng hầu cho thế gian nhờ Con ấy mà được cứu.


18 Ai tin Ngài thì chẳng bị đoán xét đâu; ai bất tin thì vừa bị đoán xét rồi, vì bất tin đến danh Con một Đức Chúa Trời.


19 Vả, sự đoán xét đó là như vầy: sự sáng vừa đến thế gian, mà người ta ưa sự tối tăm hơn sự sáng, vì chuyện làm của họ là xấu xa.


20 Bởi vì phàm ai làm ác thì ghét sự sáng và bất đến cùng sự sáng, e rằng công chuyện của mình phải trách móc chăng.


21 Nhưng kẻ nào làm theo lẽ thật thì đến cùng sự sáng, hầu cho các chuyện của mình được bày tỏ ra, vì vừa làm trong Đức Chúa Trời.


Giaêng 3

By Devon
#48877 Theo tui thấy chuyện kinh tế, tiết kiệm và hợp lý hơn là ra tiệm đĩa mua về rồi cài lên máy sẽ đở tốn công hơn còn hông thì bạn vào google xem sao? trong gamevn cũng biết đâu có. Một số ý trả lời cùng bạn.
Kết nối đề xuất: