Hình đại diện của thành viên
By tctuvan
#537003 KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI XÍ NGHIỆP VẬT TƯ VẬT LIỆU GIAO THÔNG

SALE ACCOUNTING AND DETERMINATION OF BUSINESS RESULT AT
MATERIALS AND TRANSPORTATION ENTERPRISE

Lớp 07A1, Ngành Kế toán – Tin học, Trường Cao đẳng Công nghệ Thông tin

Bộ môn Kế toán - Tin học, Trường Cao đẳng Công nghệ Thông tin

SVTH: Bùi Thị Thanh Hải

GVHD: CN. Vũ Thu Hà

TÓM TẮT

Trong các doanh nghiệp, việc bán hàng và xác định kết quả kinh doanh là vấn đề rất quan
trọng. Bên cạnh việc tổ chức kế hoạch bán hàng một cách hợp lý, để biết được doanh nghiệp làm
ăn có lãi không (là mục tiêu hàng đầu của doanh nghiệp), thì phải nhờ đến kế toán xác định kết
quả kinh doanh. Bài nghiên cứu qua việc tìm hiểu thực trạng kế toán bán hàng và xác định kết quả
kinh doanh tại Xí nghiệp Vật tư Vật liệu Giao thông, đánh giá và đưa ra một số giải pháp nhằm
hoàn thiện hơn công tác kế toán tại đơn vị.

In many enterprises, sale and determination of business result is an important issue.
Beside operating sale plan appropriately, in order to know whether the enterprise have profit (it is
one of the most important target of the enterprise), an enterprise have to have the accountants to
determinate the business result. This report will introduce the sale accounting and determination of
business result at materials and transportation enterprise, then evaluate and recommend some
solutions to improve the sale accounting at the enterprise.

ABSTRACT

Việc bán hàng hàng hóa và xác định kết quả kinh doanh là vấn đề rất quan trọng
đối với mọi doanh nghiệp. Sự quan tâm hàng đầu của các doanh nghiệp trong cơ chế thị
trường là làm thế nào để sản phẩm hàng hóa của mình bán hàng được trên thị trường và
được thị trường chấp nhận đảm bảo thu hồi vốn, bù đắp các chi phí đã bỏ ra, doanh nghiệp
làm ăn có lãi.

Bên cạnh việc tổ chức kế hoạch bán hàng một cách hợp lý, để biết được doanh
nghiệp làm ăn có lãi không (là mục tiêu hàng đầu của doanh nghiệp), thì phải nhờ đến kế
toán xác định kết quả kinh doanh. Xác định kết quả kinh doanh là quá trình nhận thức và
đánh giá toàn bộ tiến trình và kết quả hoạt động kinh doanh, qua đó ta thấy rõ nguyên nhân
cùng nguồn gốc của các vấn đề phát sinh, phát hiện và khai thác những tiềm tàng của
doanh nghiệp để kịp thời khắc phục để mang lại hiệu quả kinh tế cao hơn, đồng thời có
những biện pháp để quản lý.

Xí nghiệp Vật tư Vật liệu Giao thông là một doanh nghiệp sản xuất trực thuộc
Công ty Cổ phần Xây dựng Công trình Giao thông Đà Nẵng, em nhận thấy quá trình bán
hàng và xác định kết quả kinh doanh có nhiệm vụ quan trọng và ảnh hưởng sâu rộng đối
với Xí nghiệp, quá trình tiêu thụ quyết định sự tồn tại của doanh nghiệp và sự duy trì quá

479
Bạn không được cấp phép để xem tập tin đính kèm trong bài viết này.
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement