By Osbert
#70909 mình muốn hỏi các bạn về môn kế toán tài chính

số dư của tài khoản 131 có số dư ở bên nợ và bên có, mình lập bảng báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh mình không biết là để số dư bên nợ hay bên có hay la lấy bên có trừ bên nợ để để vào cột số dư đầu năm trong bản báo cáo kết quả nữa. bạn nào biết giúp mình nhé

By Christy
#70934 Trong bảng báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh: Cột đầu năm( năm trước): bạn hãy lấy số liệu số dư cuối kỳ(năm nay) (quý, 6 tháng, năm) trong sổ CÁI TÀI KHOẢN đó của kỳ trước.Còn Cột cuối năm thì tương tự bạn lấy số liệu từ số dư cuối kỳ trong sổ CÁI TÀI KHOẢN của kỳ đó;Nếu DN của bạn sử dụng công tác kế toán bằng phần mềm kế toán thì máy vừa tự động tính số dư cuối kỳ cho bạn khi bạn thực hiện lệnh khóa sổ. Nếu DN của bạn thực hiện thủ công số dư cuối kỳ được tính như sau: Số dư cuối kỳ= Số dư đầu kỳ + số phát sinh tăng - Số phát sinh giảm.Đối với TK 131 nếu đầu kỳ có số dư bên Có thì: Số dư cuối kỳ= - Số dư đầu kỳ + số phát sinh tăng - Số phát sinh giảm.Nhưng trong bảng báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh bất có thông tin liên quan đến TK 131, chỉ có Bảng cân đối số phát sinh và bảng cân đối kế toán mới cần đến TK 131. Chúc bạn thành công.
By Anton
#70943 TK 131 là phải thu của khách hàng là TK lưỡng tính,có thể cùng thời có 2 số dư,số dư CK bên nợ là số dư dương,còn số dư CK bên có là số dư âm,bạn lấy số dư bên nợ trừ cho số dư bên có là có được số dư CK but thông thường thì bạn nên để bên có 1 số dư,bên nợ 1 số dư but để bên trong dấu ngoặc đơn là được rùi.
By dotavn
#70964 Tài khoản 131 là tài khoản lưỡng tính,có cả số dư bên nợ và số dư bên có.Không được khấu trừ số dư bên nợ và bên có của tài khoản này vì nó sẽ là tăng ( hay giảm) quy mô vốn của Doanh nghề cho dù TS=NV trong bảng báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement