Hình đại diện của thành viên
By pechi_sweet_bmt
#491581 anh chị giúp em giải bài tập này với :


Doanh nghiệp tham gia vào thị trường cạnh tranh với hàm sản xuất: Q=24L - L2 (L là đầu vào lao động, Q là sản lượng 1 ngày) Giá sản phẩm 10 USD/ đơn vị.
a.Viết hàm cầu về lao động và vẽ đồ thị.
b.Gỉa sử giá thị tường của sản phẩm tăng lên 12 USD/ đơn vị, Hãy xác định hàm cầu mới về lao động của doanh nghiệp. Đường cầu của doanh nghiệp sẽ dịch chuyển như thế nào? Mô tả = đồ thị.
c.Với tiền lương W=40 USD/ đơn vị lao động, doanh nghiệp cần thuê bao nhiêu công nhân ở mức giá sản phẩm 10 USD/ đơn vị đó.

THANK MỌI NGƯỜI
Hình đại diện của thành viên
By tctuvan
#553401 L2 là cái gì vậy, tiền lương à
Q=24L - L2 => L = (Q+L2)/24 Vẽ đồ thị đường thẳng thì có gì mà không vễ được nhỉ

Kiếm quyển bài tập kt vĩ mô.
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement