By Anwar
#69975 Bai:1 cho một số thập phân và một số tự nhiên có tổng la 266,4.Khi tìm hiệu của hai số đó , bạn An vừa quên mất chữ số 0 hết cùng của số tự nhiên nên hiệu tìm được la : 8,6 . Hãy tìm hai số vừa cho

bai:2 Một người đọc xong một quyển sách trong 3 ngày . Ngày đầu người đó đọc được 20% số trang của quyển sách và 8 trang , ngày thứ hai đọc được 3\4 số trang còn lại và 8 trang , ngày thứ 3 đọc được 2\3 số trang con lai và 8 trang cuối cùng của quyển sách . Hỏi quyển sách co bao nhiêu trang ?

bai3 tìm chữ số a,b,c thích hợp biết ;

abc = aba:5

bai:4 cho hai số thập phân , mỗi số có một chữ số ở phần thập phân . Hiệu của hai số đó là :8,3 .hi cộng hai số đó , bạn Nam vừa quên đánh dấu phẩy nên có kết quả là : 647 . Tìm hai số thập phân đó

bai:5 Khi bỏ một số trước vốn để kinh doanh ,một người bị lỗ 202% . Vậy với số trước vốn trước vốn còn lại phải kinh doanh được lãi bao nhiêu phần trăm để người đó được số trước vốn ban đầu ?

bai:6 Bạn Hà vừa làm một số bài kiểm tra bạn tính rằng : Nếu được thêm 3 điểm 10 và 3 điểm 9 thì điểm trung bình của tất cả các bài sẽ là 8 . nếu được thêm 1 điểm 9 và hai điểm 10 nữa thì điểm trung bình của tất cả các bài sẽ la : 7,5 . Hỏi bạn Hà vừa làm mấy bài kiểm tra ?

ai biết bài nào thì cu giúp nha

thank

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
By Dano
#70007 Bạn cho nhiều đề quá làm sao cho xuể ?

bài 1 :Gọi số tự nhiên là a khi quên chữ số 0 ta còn a / 10 , gọi số thập phân là b

tổng là 266,4 nên : a + b = 266,4 hay 10a + 10b = 2664

hiệu là 8,6 nên : a/10 - b = 8,6 hay a - 10b = 86

tổng của tổng và hiệu là : 11a = 2775 ( ta cộng từng vế )

==> a = 2775 / 11 = 250

vậy b = 266,4 - 250 = 16,4

bài 2 : (làm ngược từ dưới lên )

-- đọc 2/3 => số phần còn lại ( ứng với 8 trang ) là : 1/3

=> số trang của ngày thứ 3 có : 8 x 3 = 24 ( trang )

-- ngày 2 đọc 3/4 =>số phần chưa đọc là 1/4 ứng với 24 + 8 = 32 ( trang )

=> số trang của ngày thứ 2 có : 32 x 4 = 128

-- ngày đầu đọc 20% = > số phần chưa đọc là 80 % ứng với 128 + 8 = 136 ( trang )

Vậy số trang của quyển sách là :

136 x 100 / 80 = 170 ( trang )

bài 3 : aba và abc đều có 3 chữ số và a khác 0

abc = aba : 5 => aba = 5 abc

=> a < 2 ( vì nếu a > 2 thì 5 abc có 4 chữ số )

=> a = 1 vậy ta được số : 1b1 = 5 x 1bc

đặt phép nhân theo hàng dọc ta thấy :

nếu thực hiện phép nhân từ phải qua trái thì ta phải nhân 5 cho c trước => 5 x c là 1 số có chữ số hết cùng là 1

điều này bất thể xảy ra => bất tìm được số abc = aba : 5

=> đề chép sai

bài 4 :

gọi 2 số đó là a , b

nếu quên đánh dấu phẩy ta được 10 a và 10 b

hiệu là 8,3 nên : a - b = 8,3 hay 10a - 10b = 83

tổng là 647 nên : 10a + 10b = 647

theo qui tắc tìm 2 số biết tổng và hiệu ta được :

10a = ( 83 + 647 ) / 2 = 365

10b = ( 647 - 83 ) / 2 = 282

vậy : a = 36,5 và b = 28,2

bài 5 :

bị lỗ 202 % => vốn mất hết cùng thời còn phải vay để trả nợ do đó người này bất còn "vốn còn lại" như đề toán để kinh doanh ( bạn phải xem lại đề )

nếu bạn sửa lại : lỗ 20, 2 % thì làm như sau

-- lỗ 20,2% => trước vốn còn lại 79,8%

gọi a là số lãi cần có :

=> a x 79,8% = 20,2%

vậy a = (20,2 x 100 / 79,8 )% = 25,3%

bài 6 : gọi a là tổng số bài vừa kiểm tra

-thêm 3 điểm 10 và 3 điểm 9 => tổng số bài là a + 6 và số điểm được thêm là 27

-điểm tb : 8 => tổng điểm là : ( a + 6 ) x 8

- thêm 1 diểm 9 và 2 điểm 10 => tổng số bài là a + 3 và số điểm thêm là 29

-điểm tb là 7,5 => tổng điểm là : ( a + 3 ) x 7,5

- hiệu số điểm là 57 - 29 = 28

nên ( a + 6 ) x 8 - ( a + 3 ) x 7,5 = 28

=> a = 107 bài .


xem thêm

PHƯƠNG PHÁP GIẢI TOÁN LỚP 5
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement