Hình đại diện của thành viên
By 2011
#1015205 1. Một hãng cạnh tranh hoàn hảo có hàm MC = 12 + Q. Chi phí cố định là 9
a.Nếu giá bán sản phẩm trên thị trường là 36. Lợi nhuận của hãng là bao nhiêu khi hãng tối đa hóa lợi nhuận.
b.Nếu nhà nước đánh thuế 2/đvsp, chiến lược tối đa hóa lợi nhuận thay đổi như thế nào? Lợi nhuận của hãng là bao nhiêu?
2.Một doanh nghiệp cạnh tranh hoàn hảo có hàm tổng chi phí như sau:
TC = 4Q2 + 16Q + 300
a.Ở mức giá 50 thì mức sản lượng nào doanh nghiệp tối đa hóa lợi nhuận? Xác định lợi nhuận đó.
b. Xác định mức giá và sản lượng hòa vốn của doanh nghiệp? Khi đó doanh thu đạt được là bao nhiêu. Tại mức giá là 28/sp, doanh nghiệp lỗ hay lãi, có phải đóng cửa không?
Hình đại diện của thành viên
By tctuvan
Kết nối đề xuất:
Nơi này có anh English Lyrics
Synonym dictionary
Advertisement
Advertisement